In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de vennootschaps- en dividendbelasting uit het belastingpakket 2021.

Belastingplan 2021

 • Aanpassing tarieftabel vennootschapsbelasting
  Het hoge VPB-tarief blijft 25%. Het lage VPB-tarief gaat van 16,5% naar 15%. De eerste tariefschijf wordt verlengd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.
 • Invoeren fiscale coronareserve (COVID-19)
  Bij het bepalen van de in het jaar 2019 genoten winst kan een fiscale coronareserve worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet. Het ‘coronagerelateerde verlies’ betreft het verlies voor zover dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen. In een beleidsbesluit (V-N 2020/24.3) zijn de voorwaarden al uitgewerkt. Er worden geen flankerende bepalingen voorgesteld. Oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude zullen wel worden bestreden.
 • Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking
  De specifieke renteaftrekbeperking die beoogt binnen concernverband grondslaguitholling door renteaftrek tegen te gaan, wordt aangepast. Deze mag niet langer leiden tot een ongewenste vrijstelling van negatieve rente en valutawinsten op grondslageroderende schulden. Op grond van deze aftrekbeperking worden bij het bepalen van de winst – onder voorwaarden – de renten op schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon van aftrek uitgesloten. De voorgestelde wetswijziging bewerkstelligt dat per kwalificerende schuld de specifieke renteaftrekbeperking per saldo niet langer kan leiden tot een lagere winst. Per schuld dient te worden bepaald of het bedrag aan negatieve rente of valutawinst het bedrag aan positieve rente, valutaverlies of kosten overschrijdt. Voor zover dat het geval is, wordt dit saldo niet langer op grond van deze aftrekbeperking buiten aanmerking gelaten bij het bepalen van de winst.
 • Verhogen van het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 9%.
 • Aanpassing minimumkapitaalregel
  De minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars wordt aangepast als gevolg van een arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2020 (V-N 2020/24.9, BNB 2020/117). Als gevolg hiervan kwalificeert aanvullend tier 1 (AT1-)kapitaal fiscaal als schuld. Voorgesteld wordt voortaan bij de berekening van de leverage ratio en de eigenvermogenratio voor de toepassing van de minimumkapitaalregel AT1-kapitaal niet langer aan te merken als kapitaal. Aanvullend wordt het percentage van de minimumkapitaalregel verhoogd van 8% naar 9%.

Overige fiscale maatregelen 2021

Samenloop ATAD2 en earningsstrippingmaatregel 
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) is toegezegd om mogelijke onduidelijkheid over de uitwerking van de samenloop tussen de aftrekbeperking als gevolg van hybridemismatches en de earningsstrippingmaatregel weg te nemen met een wettelijke maatregel. Met de voorgestelde wetswijziging wordt hieraan invulling gegeven. Ook de samenloop met de minimumkapitaalregeling voor banken en verzekeraars wordt geregeld.

Voorgesteld wordt dat vergoedingen of betalingen die in een jaar door toepassing van de hybridemismatchmaatregelen in beginsel van aftrek worden uitgesloten of tot de winst worden gerekend, naar evenredigheid in mindering komen op het bedrag aan dubbel in aanmerking genomen inkomen. Door de voorgestelde wetswijziging worden, kort gezegd, in een eerder jaar in aftrek beperkte rentelasten of tot de winst gerekende rentebaten, die op grond van deze uitzondering in een later jaar alsnog als dubbel in aanmerking genomen inkomen in aftrek komen, onder het toepassingsbereik van de earningsstrippingmaatregel en de minimumkapitaalregel in dat latere jaar gebracht.

Rubriek: Dividendbelasting, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Dossiers: Prinsjesdag 2020

  1411
Gerelateerde artikelen