In dit artikel staan alle fiscale wijzigingen rondom de (eigen) woning uit het belastingpakket 2022.

Wetsvoorstel verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën hebben op 21 september 2021 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijzigingen bedragen heffingsverminderingen) bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat de ingediende voorstellen met ingang van 1 januari 2022 in werking treden.

In 2021 mogen de huren in de sociale sector niet worden verhoogd. Eerder is aangegeven dat woningcorporaties en grote particuliere verhuurders worden tegemoetgekomen via een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. Met dit wetsvoorstel wordt een totale tariefsverlaging met € 180 miljoen geregeld. Deze verlaging per 1 januari 2022 is structureel.

In de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II is bepaald dat de bedragen van de heffingsverminderingen ieder kwartaal kunnen worden gewijzigd indien onvoldoende evenwicht bestaat of komt te bestaan tussen de heffingsverminderingen en het daarvoor in de rijksbegroting opgenomen bedrag.

Dit wetsvoorstel voorziet erin dat de wijzigingen van bedragen waaronder het op nihil stellen van bedragen iedere maand mogelijk wordt, in plaats van ieder kwartaal. De kans op overschrijdingen van beschikbare bedragen wordt hierdoor verkleind. In verband met de rechtszekerheid voor de aanvragers wordt een aanpassing van de bedragen heffingsvermindering nog wel steeds meer dan een maand van tevoren aangekondigd.

Belastingplan 2022

Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

  • Er komt onder voorwaarden een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor verkrijging van een woning als gevolg van een terugkoop van een woning van een natuurlijk persoon, mits hiermee uitvoering wordt gegeven aan een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere verkrijging rechtstreeks of middellijk aan deze natuurlijke persoon is opgelegd.

Verduidelijkingen en technische wijzigingen overdrachtsbelasting

  • Er wordt een aantal onduidelijkheden in de antimisbruikbepaling van de startersvrijstelling weggenomen. Zo wordt de antimisbruikbepaling niet toegepast indien ten tijde van de eerste verkrijging de woningwaardegrens, die op 1 april 2021 in werking is getreden, nog niet gold;
  • De antimisbruikbepaling wordt zodanig gewijzigd dat deze niet langer van toepassing kan zijn op verkrijgingen door rechtsopvolgers krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van de persoon die de startersvrijstelling heeft toegepast;
  • Voorgesteld wordt de wet zodanig aan te passen dat ook rekening kan worden gehouden met onvoorziene omstandigheden ten aanzien van het hoofdverblijfcriterium die zich voordoen vóór het tijdstip van verkrijging, maar nadat de aan die verkrijging ten grondslag liggende koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Verhoging leeftijdsgrens status kind van vergunninghouder (huurtoeslag)

  • De leeftijdsgrens voor de eis van een rechtmatige status voor medebewoners voor de huurtoeslag wordt verhoogd naar 18 jaar. Dit betekent dat bij de geboorte van een kind van vergunninghouders geen directe actie van de ouders wordt gevergd om aanspraak te blijven maken op huurtoeslag.

Huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding

  • In de voorwaarde dat eerder sprake moet zijn geweest van recht op huurtoeslag wordt de specificering dat dit de maand voorafgaand aan de overschrijding het geval moet zijn, met ingang van 1 januari 2022 geschrapt. Dit betreft schrijnende situaties waarin de huurgrensoverschrijding plaatsvindt zonder dat in de maand voorafgaand aan de overschrijding sprake is van recht op huurtoeslag, bijvoorbeeld omdat juist in het jaar van de huurgrensoverschrijding sprake was van een te hoog inkomen of vermogen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingen van rechtsverkeer, Verhuurderheffing

Dossiers: Prinsjesdag 2021

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

12

Gerelateerde artikelen