De NOB is van mening dat het wetsvoorstel Beschikking Overgang van onderneming (OVO) geen inhoudelijke oplossing biedt voor de ontstane onduidelijkheid over het civielrechtelijke begrip overgang van onderneming (art. 662 Boek 7 BW) en de toepassing in de fiscale en de sociale verzekeringswetten waar het begrip overgang van onderneming ook een rol speelt. Dit schrijft de NOB in haar reactie op de internetconsultatie wetsvoorstel Beschikking Overgang van onderneming.

Het in consultatie gebrachte wetsvoorstel Beschikking Overgang van onderneming is erop gericht het proces rondom de toerekening van lasten en de vaststelling van de premie bij overgang van onderneming te verbeteren, om overgangen beter in beeld te krijgen en ook om werkgevers eerder te informeren over de vaststelling van (het percentage van) de overgang.

De Orde adviseert om het wetsvoorstel niet te beperken tot de procedurele kant, in die zin dat nu alleen wordt voorgesteld dat de Belastingdienst vaststelt of al dan niet sprake is van gehele of gedeeltelijke overgang van een onderneming. De Orde adviseert om van de gelegenheid gebruik te maken om het begrip ‘overgang van onderneming’ voor de toepassing van de socialeverzekeringswetgeving nader toe te lichten, en aan te geven of de zienswijze van de CRvB maatgevend is. Als dit laatste het geval is, adviseert de Orde om in dat geval duidelijk te omschrijven of hetgeen dat achterblijft bij de overdragende onderneming op zichzelf nog een onderneming dient te vormen en wanneer daar dan sprake van is, of dat het voldoende is dat er nog werknemers bij de overdragende partij achterblijven, bijvoorbeeld omdat zij niet tot het deel van de onderneming behoorden die is overgedragen aan de overnemende partij.

Een nadere definiëring of toelichting op het begrip ‘onderneming’ lijkt de Orde voor de praktijk zeer wenselijk. De Orde wil weten of de beschikking Overgang van onderneming naast de sociale verzekeringswetten ook uitstraalt naar andere wetten. Kunnen er verschillen in beoordeling bestaan bij toepassing van verschillende wetten?

Lees het commentaar.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Sociale zekerheid algemeen, Civiel recht algemeen

  189
Gerelateerde artikelen