Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een bewindvoerderskantoor met ingang van 16 februari 2024 ontslagen in alle zaken die onder toezicht van Rechtbank Noord-Nederland vallen. De rechter heeft dit besloten naar aanleiding van door oud-medewerkers waargenomen onregelmatigheden in de financiële en administratieve bedrijfsvoering.

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de kantonrechter toezicht houdt op de werkzaamheden door een mentor, bewindvoerder of curator. De kantonrechter kan ze te allen tijde voor verhoor oproepen. Ze zijn dan verplicht alle door de kantonrechter gewenste inlichtingen te geven. Ook kan de kantonrechter de administratie opvragen. De aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat anderen, zoals familieleden of medewerkers die in dienst zijn bij de bewindvoerder/mentor/curator, bij de kantonrechter klagen over het financiële beheer of over de uitvoering van de zorgtaken.

Oud-medewerkers van het professionele bewindvoerderskantoor in kwestie hebben in deze zaak aan de kantonrechter gemeld dat de bedrijfsvoering niet op orde is en dat er financiële onregelmatigheden plaatsvinden ten koste van de mensen die zelf hun geldzaken niet kunnen regelen (bewind en curatele). Daarop heeft de toezichthoudende kantonrechter - bij tussenbeschikking van 6 oktober 2023 – het bewindvoerderskantoor geschorst.

Als tijdelijke vervanger heeft de kantonrechter Kompas Zuidlaren B.V. en Kompas Mentorschap B.V. te Zuidlaren (hierna: Kompas) benoemd, zodat de voortgang van de dossiers van cliënten gewaarborgd is. Kompas heeft daarnaast de opdracht gekregen om bij het geschorste kantoor onderzoek te doen naar de gang van zaken en mogelijke financiële onregelmatigheden.

Op 27 november 2023 heeft Kompas een voorlopig deskundigenrapport ingediend bij de rechtbank. Naar aanleiding hiervan heeft de toezichthoudende kantonrechter het geschorste bewindvoerderskantoor voorgedragen voor ontslag in alle zaken die onder toezicht van de rechtbank vallen.

De ontslagvoordracht is op 19 december 2023 ter zitting door een andere kantonrechter behandeld. Deze kantonrechter heeft op 11 januari 2024 beslist dat het geschorste bewindvoerderskantoor zal worden ontslagen als mentor, bewindvoerder en curator in alle zaken die onder toezicht van de rechtbank vallen.

De kantonrechter heeft het geschorste kantoor ontslagen omdat is gebleken dat in een groot aantal dossiers fouten zijn gemaakt en geen zorgvuldige financiële administratie is gevoerd. Dit heeft in meerdere dossiers geleid tot financieel nadeel. Ook is geconcludeerd dat (een gedeelte van) de rekeningen en verantwoordingen die de bewindvoerder heeft opgemaakt onjuist zijn.

Daarnaast is geconstateerd dat er aanzienlijke bedragen zonder aantoonbare grondslag zijn overgemaakt naar bankrekeningen van het kantoor of de eigenaar. Verder is nog gebleken dat de taken als mentor onvoldoende zorgvuldig zijn uitgevoerd. Deze punten staan uitgebreid beschreven in de beslissing van 11 januari 2024.
Door de president van Rechtbank Noord-Nederland is tegen de eigenaar van het ontslagen kantoor aangifte gedaan van het vermoeden van valsheid in geschrifte en verduistering, gepleegd door de ontslagen bewindvoerder/curator.

Het ontslag gaat in op 16 februari 2024. De kantonrechter heeft Kompas Zuidlaren B.V. bereid gevonden om per 16 februari 2024 tot nieuwe bewindvoerder of curator te worden benoemd. Minerva Mentorschap is bereid om per die datum tot nieuwe mentor te worden benoemd. De cliënten hebben tot 1 februari 2024 gelegenheid om een andere mentor, bewindvoerder of curator voor te dragen aan de kantonrechter.

De zaken hebben de nummers ECLI:NL:RBNNE:2023:5466 en ECLI:NL:RBNNE:2024:120.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

692

Gerelateerde artikelen