Het regeerakkoord van VVD en PvdA heeft als titel Bruggen slaan. Het bevat voor 16 miljard aan ombuigingen (2017), waarvan 4,4 miljard euro lastenverzwaring. De lastenverzwaring loopt structureel op naar 6,5 miljard euro. Tijdens de persconferentie gaven de onderhandelaars aan dat er drie doelstellingen aan het akkoord ten grondslag liggen: de schatkist op orde brengen, eerlijk delen en duurzame groei. Informateur Bos meldde overigens nog expliciet dat aan de informatietafel ook gesproken is met Kees van Dijkhuizen, de voorzitter van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen. Het verbaast dan ook niet dat in het akkoord een reeks fiscale maatregelen wordt aangekondigd. Onderstaand de fiscale maatregelen op een rij.

Eigen woning

Er was al eerder uitgelekt dat bij de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 voor bestaande en nieuwe gevallen het maximale aftrektarief van 52% jaarlijks met 0,5% wordt verminderd. Volgens Rutte was dit een "gevoelige concessie" voor de VVD. Jaarlijks wordt het aldus opgehaalde bedrag gebruikt om enerzijds het tarief van 52% wat te verlagen en anderzijds de derde schijflengte wat te verlengen. Concrete percentages en cijfers worden nog niet genoemd. In het akkoord wordt expliciet gezegd dat de voorliggende Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, waarbij voor nieuwe hypotheken alleen nog fiscale renteaftrek is bij verplichte annuïtaire aflossing, onverminderd doorgang zal vinden. Voor restschulden wordt het mogelijk om de rente tijdelijk (maximaal 5 jaar) onder voorwaarden af te trekken.

Belastingtarief en arbeidskorting

De financiering van het zorgstelsel gaat op de schop. Er komt een inkomensafhankelijke premie (IAP) en een inkomensafhankelijk eigen risico. Voor werkgevers was er al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (IAB). Zowel de IAP als de IAB  worden uitgevoerd door de Belastingdienst. De zorgtoeslag verdwijnt in verband met de inkomensafhankelijke premie. De 4,5 miljard euro die dat oplevert, gaat vanaf 2014 terug naar de burger in de vorm van lagere belastingtarieven (4,05%) in de tweede en derde schijf. Door de waarschijnlijk zeer hoge zorgpremieverhoging zal de burger deze tariefsverlaging echter niet merken. Het maximum van de arbeidskorting wordt in 2014 verhoogd met 125 euro. Dit bedrag wordt in gelijke stappen verder verhoogd tot 500 euro in 2017 en daarna. Deze maatregel geldt voor iedereen die recht heeft op arbeidskorting, ongeacht het inkomen.

Nederland toch in kopgroep FTT

In Europees verband is een versterkte samenwerking met elf lidstaten gestart om een financiële transactiebelasting (FTT) in te voeren. Nederland deed hieraan vooralsnog niet mee. Het nieuwe kabinet wil echter wel aansluiting bij deze kopgroep zoeken. In het regeerakkoord worden drie voorwaarden geformuleerd voor uiteindelijke daadwerkelijke deelname aan de FTT: de pensioenfondsen moeten gevrijwaard blijven, geen disproportionele samenloop met de huidige bankenbelasting en de inkomsten vloeien terug naar de lidstaten.

Ondernemers

Voor ondernemers is er op fiscaal terrein weinig reden tot enthousiasme. Van de voorgenomen verhoging van het forfait van de werkkostenregeling van 1,4% naar 1,6% per 2013 wordt 0,1% afgesnoept. Per 2015 wordt de zelfstandigenaftrek fors verminderd. Het kabinet wil 500 miljoen euro besparen op de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden. Ook wordt de ambitie uitgesproken om deze periode een winstbox in te voeren, waarbij uiteindelijk dan "het bewerkelijke urencriterium" zou kunnen vervallen. Verder bezuinigt het kabinet vanaf 2014 op de RDA, de innovatiebox en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). De afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt en wordt deels omgezet in een subsidieregeling. Het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten vervalt in 2015, als het specialistenhonorarium integraal onderdeel is van het ziekenhuisbudget en het beheersmodel medisch specialisten verdwijnt.

Vergroening

Onder de titel fiscale vergroening kunnen twee maatregelen worden geschaard. De MRB vrijstelling voor oldtimers verdwijnt in 2014 vanuit milieuoverwegingen. Verder komt er een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting voor duurzame elektriciteit afkomstig van coöperaties van particuliere kleinverbruikers. Ter financiering staat hier een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting tegenover.

Pensioen

Pensioenpremieaftrek kan alleen nog voor inkomen tot 100.000 euro. Tevens wordt de fiscale norm voor pensioenopbouw (Witteveenkader) gebaseerd op pensioenopbouw in veertig jaar van 70% van het gemiddelde verdiende loon. Dit betekent dat jaarlijks een opbouw van maximaal 1,75% van het pensioengevend loon fiscaal wordt gefaciliteerd. Daarom wordt het opbouwpercentage verminderd met 0,4%. Deze regels gaan ook gelden voor de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw).

Verhogen belastingopbrengst

Het nieuwe kabinet is tevens, naast de reeds genoemde maatregelen, voornemens fiscale maatregelen te nemen om de belastingopbrengst te verhogen. Het gaat dan om:

 • Afschaffen BTW-compensatiefonds
 • Koppeling rentepercentage Vpb aan wettelijke rente handelstransacties met ondergrens van 8% (overige belastingmiddelen blijven gekoppeld aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%)
 • Afschaffen fiscale aftrek van specifieke zorgkosten
 • Afschaffen aftrek levensonderhoud kinderen
 • Afschaffen fiscale (aanvullende) alleenstaande ouderkorting
 • Afschaffen ouderschapsverlofkorting
 • Hoger boete MRB bij herhaaldelijk te laat betalen
 • Meer kansspelbelasting door regulering online kansspelen
 • Verhogen nog in te voeren verhuurdersheffing
 • Schrappen aftrekbaarheid provisies tussenpersonen
 • Verhoging accijns op bier, wijn, sherry en port met ongeveer 14% en de accijns op gedistilleerde dranken met ongeveer 5% (per 1-1-2014).
 • Verhoging accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks en de accijns op een pakje shag van 40 gram met ongeveer 9 cent (per 1-3-2014).
 • Verhoging accijns voor diesel met 3 cent per liter (per 1-1-2014).
 • Verhoging accijns op LPG met 7 cent per liter (per 1-1-2014).
 • Meer capaciteit bij de belastingdienst

Deelakkoord

Een paar weken geleden waren VVD en PvdA al een deelakkoord overeengekomen. Fiscaal was daarbij vooral van belang om de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer te kunnen handhaven (niet doorgaan forenzentaks). Ter financiering gaat de assurantiebelasting omhoog naar 21% en wordt het vitaliteitssparen niet ingevoerd. Deze maatregelen staan ook nu in het akkoord, maar ze zijn reeds per amendement ingediend op het Belastingplan 2013.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

1

Gerelateerde artikelen