De nationalisatie van SNS REAAL leidt voor de overige banken tot een hard gelag. Zij zullen in 2014 een eenmalige resolutieheffing opgelegd krijgen van € 1 miljard, aangezien ook SNS Bank onderdeel uitmaakt van de steunoperatie. Minister Dijsselbloem van Financiën maakte de nationalisatie vanochtend bekend in een persconferentie op zijn ministerie. Als rechtvaardiging voor de extra heffing voor de bankensector voert de bewindsman aan dat: "De Nederlandse banken bij een faillissement van SNS Bank sterk negatieve gevolgen zouden ondervinden". Hij doelt daarmee op het depositogarantiestelsel (DGS), waardoor andere banken bij een faillissement het spaarsaldo zouden hebben moeten garanderen. In dat geval zou de rekening voor de overige banken € 5 miljard zijn geweest. Het wetsvoorstel met de eenmalige resolutieheffing wordt spoedig ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Resolutieheffing

De bijdrage van de bancaire sector in de vorm van de eenmalige resolutieheffing van € 1 miljard vloeit naar de algemene middelen. De heffing zal derhalve ook worden uitgevoerd door de Belastingdienst, zo merkt de minister op in een brief aan de Tweede Kamer. De heffing zal in 2014 worden geheven bij alle banken die deelnemen aan het Nederlandse DGS. De grondslag van heffing is het totaal aan gegarandeerde deposito's (depositobasis) van elke bank, waarover dan een - nu nog onbekend - percentage zal worden geheven. Peildatum hiervoor is 1 februari 2013, de dag van de nationalisatie. De resolutieheffing zal niet aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting. Overigens zal de resolutieheffing voor een aantal grotere banken cumuleren met de bankenbelasting van € 600 miljoen, welke sinds 1 oktober 2012 van toepassing is

DGS

Doordat een faillissement nu is afgewend is het DGS ook niet geactiveerd. Bij SNS Bank zou het daarbij zijn gegaan om een  bedrag van ongeveer € 35 miljard, wat aan gegarandeerde depositohouders had moeten worden uitgekeerd. Dit bedrag had moeten worden opgebracht door de andere banken. Deze banken zouden voorts dan concurrerend schuldeiser in de boedel zijn geworden en hadden mogelijk, zo rekent Dijsselbloem voor, op een uitkeringspercentage van 85% kunnen rekenen. Naast alle onzekerheid en onrust op de financiële markten, had een dergelijke exercitie de banken uiteindelijk dus € 5 miljard kunnen kosten.

Toekomst

Dijsselbloem benadrukt dat de heffing nu eenmalig is en rechtstreeks verband houdt met de nationalisatie van SNS REAAL. Voor de toekomst wil de bewindsman dat banken zelf eerst gaan betalen voor een instelling die in de problemen komt. Hij zet daarom in op de opbouw van een resolutiefonds dat gecombineerd kan worden met het depositogarantiefonds. Gezien de grootte van sommige financiële instellingen, bevestigt dat zijns inziens het belang van een Europees resolutiemechanisme. Een dergelijk systeem moet volgens de minister uiteindelijk leiden tot een permanente financieringsstroom vanuit de sector, zodat een eenmalige heffing zoals deze nu wordt voorgesteld in de toekomst overbodig is.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen, Bankenbelasting

4

Gerelateerde artikelen