"Het is aan u om de fiscale kerstboom al dan niet vol te hangen met ballen," zo hield Commissievoorzitter Van Dijkhuizen de fiscaal woordvoerders in de Tweede Kamer voor. De Kamer hield donderdag 29 november een rondetafelgesprek met de leden van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen. Kamerleden poogden Van Dijkhuizen te verleiden een uitspraak te doen over de wenselijkheid van fiscaal instrumentalisme, maar de oud-thesaurier generaal van het Ministerie van Financiën hield die boot af. Het rondetafelgesprek was bedoeld om technische toelichting te geven op de gepresenteerde voorstellen.

Zelfstandigenaftrek

Groot (PvdA) informeerde naar de effecten van het afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Commissielid Kavelaars wees op het verschil in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen en concludeerde dat deze evenwichtiger zou worden zonder genoemde aftrek, waarbij tevens het voordeel is dat het urencriterium kan verdwijnen. De MKB-winstvrijstelling voor ondernemers volstaat zijns inziens om het verschil in economische en juridische positie met werknemers te overbruggen. Helaas ging de commissie niet in op de arbeidsparticipatie effecten van het beperken van ondernemersfaciliteiten, terwijl commissielid Kuipers wel benadrukte dat de voorstellen in het CPB-model op termijn leiden tot een toename van 142.000 arbeidsjaren voor werknemers. Daarmee wordt een onvolledig beeld geschetst van de effecten.   

Politieke lading

Koolmees (D66) vroeg nog naar duidelijkere argumentatie voor het in stand laten van het lage BTW tarief. Kavelaars stelde dat van de effectiviteit van lage BTW tarieven niet gebleken is. Van Dijkhuizen gaf aan dat de commissie niet principieel tegen de harmonisatie van het lage en het algemene BTW tarief is, maar de voorzitter toonde zich bewust van het Brusselse spel in het verleden om lage BTW tarieven voor bijvoorbeeld arbeidsintensieve diensten in de Nederlandse wetgeving verankerd te krijgen. De in algemene zin meer politieke insteek viel Van Vliet (PVV) niet helemaal lekker. "Uw voorstellen hebben te snel een politieke lading gekregen",  betoogde het Kamerlid. Bashir (SP) toonde zich evenzeer weinig enthousiast over de voorstellen. Hij hekelde de samenstelling van de commissie. Zonder de vakbonden en het maatschappelijk middenveld is er naar zijn idee te beperkt naar onderwerpen gekeken.

Huiswerk

De commissie kreeg nog wat extra huiswerk mee van de Kamer om in het definitieve rapport te verwerken. De verwachting is overigens dat dit rapport in het tweede kwartaal van 2013 gereed zal zijn. De commissie moet het voorstel om de giftenaftrek af te schaffen beter motiveren volgens Dijkgraaf (SGP). Neppérus (VVD) wil weten hoe het met de giftenaftrek in andere landen staat. Verder moet er meer aandacht komen voor de belastingdruk van verschillende leefvormen, zo gaven meerdere Kamerleden aan. Ook de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting komen nog aan bod evenals de marginale WIG. Van Dijkhuizen gaf aan dat in het definitieve rapport in ieder geval de nadruk zal liggen op box 2 en 3 van de inkomstenbelasting alsmede op de heffingskortingen en de toeslagen.

Interimrapport

Het interimrapport ‘Naar een activerender belastingstelsel' van de belastingcommissie is half oktober gepresenteerd. Door de val van het kabinet Rutte I was de commissie verzocht om sneller met een advies te komen, zodat dit in de kabinetsformatie nog een rol zou kunnen spelen. Commissievoorzitter Van Dijkhuizen is zelfs aangeschoven aan de onderhandelingstafel tijdens de informatie om de aanstaande coalitiepartijen bij te praten, zo meldde informateur Bos eerder. De kern van het interimrapport is een systeem met twee belastingschijven van 37% en 49%. Verder wordt in aftrekposten gesneden, wordt de AOW-premie gefiscaliseerd, de hypotheekrenteaftrek verlaagd (forfaitair annuïtair verloop en aftrek tegen maximaal 37%), de pensioenpremieaftrek afgetopt en zowel het lage als algemene BTW tarief verhoogd. In het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan' zijn slechts enkele elementen overgenomen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen