Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de hypotheekrente van een Spaanse woning in Nederland aftrekbaar is. De aftrek vindt naar rato van het Nederlands inkomen ten opzichte van het wereldinkomen plaats.
De zaak (9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102, TaxVisions editie 17 februari 2017) verloopt als volgt. Een man werkt in 2007 zowel in Nederland als in Zwitserland. Hij woont in Spanje maar heeft daar geen inkomen uit arbeid. Wel heeft hij een woning in Spanje. De negatieve inkomsten (hypotheekrente) uit deze woning bedragen € 28.402. De man verdient 60% van zijn inkomen in Nederland en de overige 40% in Zwitserland. Hij trekt de hypotheekrente af van het Nederlandse inkomen. Omdat de Belastingdienst de aangifte van de man niet volgt, procedeert hij tot aan de Hoge Raad. Voordat de Hoge Raad over de zaak oordeelt stelt hij prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.
 
Het Europese Hof van Justitie is van mening dat de man de hypotheekrente van zijn Spaanse woning in Nederland in aftrek mag brengen. De aftrek dient naar rato van het totale wereldinkomen in aanmerking te worden genomen. Concreet betekent dit dat Nederland voor 60% de negatieve inkomsten uit de Spaanse eigen woning in aftrek zal moeten toestaan. Als onderbouwing voert het hof aan dat in de woonstaat (Spanje) geen inkomen wordt genoten, zodat Spanje geen rekening kan houden met de persoonlijke situatie van de man. Met andere woorden: de man ontvangt in Spanje geen inkomen zodat hij geen gelijkwaardig recht op aftrek geldend kan maken.

Belang voor de praktijk

Het arrest van het Europese Hof van Justitie is een vervolg op het Schumacker-arrest. In het Schumacker-arrest is bepaald dat aftrekposten in aftrek mogen komen in de werkstaat als een belastingplichtige 90% of meer van totale inkomen verdient in de werkstaat en de aftrekposten niet in de woonstaat in aanmerking kunnen worden genomen. Uit het onderhavige arrest valt af te leiden dat 90%-grens heeft afgedaan en is vervangen door een ‘naar rato criterium'. Het is afwachten hoe de Nederlandse wetgever op deze ontwikkeling reageert.
 
De vraag of hypotheekrente van een woning in het buitenland altijd aftrekbaar is voor iemand die inkomen in Nederland geniet kan aan de hand van dit arrest niet met een volmondig ja worden beantwoord. De persoonlijke omstandigheden van het geval zijn bepalend.
 
De Hoge Raad zal met inachtneming van deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie nog uitspraak moeten doen in deze zaak.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

5

Gerelateerde artikelen