Om nog in het jaar 2015 berichten uitsluitend digitaal te kunnen versturen is het noodzakelijk dat het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst uiterlijk begin september aangenomen is door de Eerste Kamer.

Dat schrijft Minister Blok van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. Hij heeft een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen gemaakt waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.

De Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst is daar een van. Wanneer deze wet op tijd wordt aangenomen kan de elektronisch verzonden berichtenstroom van toeslagbeschikkingen en voorlopige aanslagen voor het jaar 2016 nog dit jaar voor een aanzienlijke besparing van kosten bij de Belastingdienst zorgen. De gewenste inwerkingtreding is 1 september 2015.

Verder wordt aan de Eerste Kamer gevraagd om de volgende wetten met spoed af te handelen:

  • Goedkeuring van het op 18 december 2013 te 's-Gravenhage totstand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden ende Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van deinternationale naleving van de belastingplicht en detenuitvoerlegging van de FATCA (kamerstuknummer 33985, gewenste inwerkingtreding 1-9-2015). Dit wetsvoorstel betreft de ratificatie van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de uitwisseling van financiële gegevens ten behoeve van debelastingheffing. Een eerste uitwisseling van informatie is voorzien in het najaar van2015. Voorwaarde daarvoor is dat het ratificatieproces in Nederland is afgerond.
  • Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (kamerstuknummer 34003, gewenste inwerkingtreding 1-1-2016). Het wetsvoorstel introduceert een Vpb-plicht voor ondernemingen van(mede)overheden. Deze ingrijpende wijziging van de Wet Vpb 1969 is afgedwongendoor de Europese Commissie. Om individuele (mede)overheden- en Belastingdienst gelegenheid te geven zich op deze nieuwe belastingplicht voor te bereiden is een ruime implementatieperiode na aanvaarding door beide Kamers der Staten-Generaal zeer wenselijk.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen