Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Douane heeft die om deze reden een pakket aan steunmaatregelen samengesteld.

Wettelijke termijnen

Bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte), krijgen maatwerk. Bedrijven kunnen bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma indienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houdt de Douane rekening met de omstandigheden.

Het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen wordt beschouwd als een verschoonbare termijnoverschrijding.

Vergunningen

Bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid, krijgen eveneens maatwerk.

De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft een bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan moet het bedrijf zelf uitstel van behandeling aanvragen via het EU Trader Portal met de knop 'Aanpassingen en termijn voorstellen'. In het EU Customs Trader Portal (voor AEO-aanvragen) gebeurt dat via de knop 'Verzoek om aanpassing'. De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.

Uitstel van betaling

De Douane verleent bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen.

Uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen kunnen bedrijven aanvragen nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Boetes

Bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis kunnen rekenen op coulance. Als geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, legt de Douane geen boete op.

Beroep op 1 of meer van de maatregelen

Neem contact op met het regionale bedrijvencontactpunt. Voor uitstel van betaling kan de ondernemer een e-mail sturen naar de Ontvanger van de Douane Amsterdam: [email protected]. De Douane beoordeelt de situatie van elk bedrijf afzonderlijk waarbij nadere informatie nodig kan zijn. Het bedrijf zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis.

Vrijstelling douanerechten bij schenking persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen worden gedoneerd biedt de Douane tot slot de mogelijkheid om de invoer van de beschermingsmiddelen onder voorwaarden vrij te stellen van douanerechten.

De Douane wil alles in het werk stellen om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen soepel en snel te laten verlopen. Fiscale aspecten mogen volgens de dienst in deze zware tijd geen belemmering vormen in het logistieke proces van persoonlijke beschermingsmiddelen naar hulpverleners in de zorg. Daarom past de Douane op verzoek een speciale vrijstelling toe. Een Europese Verordening biedt deze mogelijkheid, maar alleen onder strenge voorwaarden.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een ramp die 1 of meerdere EU-lidstaten treft. Met de coronacrisis waarin we nu zitten, is aan deze voorwaarde voldaan.
  • De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door een organisatie die valt binnen 1 van de volgende categorieën: overheidsinstellingen, hulpeenheden of filantropische instellingen.
  • De goederen moeten worden geschonken aan of worden ingezet voor slachtoffers van de ramp.

Let op!
Marktpartijen die persoonlijke beschermingsmiddelen willen verkopen, krijgen geen vrijstelling.

Organisaties voeren geschonken goederen in op eigen naam
Ondernemers kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen schenken aan de organisatie die zijn genoemd in de opsomming hierboven. Die organisaties voeren de goederen zelf in – op eigen naam. Ze hoeven dan geen douanerechten te betalen.

Exportkredietverzekering

Verder is de verruiming van de exportkredietverzekering voor exporterende ondernemers interessant.

Bron: Douane

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Douane

  535
Gerelateerde artikelen