Aan de hand van een casus wordt de toepassing van het tijdklemmenbesluit uitgelegd bij scheiding.

Een echtpaar gaat scheiden. Aan de man wordt de woning toebedeeld. Aan de vrouw – die gaat samenwonen in de woning van haar nieuwe vriend met wie zij nog geen fiscaal partner is – wordt de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) toebedeeld. Deze KEW heeft ten tijde van de echtscheiding een waarde van € 50.000. Zij wil de KEW eigenlijk afkopen. Is dit mogelijk met een beroep op het tijdklemmenbesluit?

Het tijdklemmenbesluit (besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2168M) regelt dat (onder andere) een KEW in bepaalde situaties kan worden afgekocht zonder dat aan de minimumlooptijdeis – vijftien of twintig jaar – is voldaan maar waarbij wel de uitkeringsvrijstelling van toepassing is. Er vindt dat geen belastingheffing over het rentebestanddeel plaats voor zover de vrijstelling niet wordt overschreden. Een beroep op dit besluit kan in drie situaties worden gedaan:

  1. bij verbreking van het fiscaal partnerschap, zoals bij echtscheiding
  2. bij verkoop van de woning waarbij een restschuld ontstaat, of
  3. als er gebruik wordt gemaakt van een vorm van schuldhulpverlening.

De situatie van de vrouw valt onder situatie 1. Toch kan zij in de regel geen beroep doen op het tijdklemmenbesluit. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Doordat zij geen eigen woning meer heeft, is de KEW fictief tot uitkering gekomen. Hierbij vindt de (hoge) uitkeringsvrijstelling toepassing (artikel 10bis.6 lid 2 Wet IB 2001). Omdat de verzekering fictief tot uitkering is gekomen – dus niet echt – zit de verzekering vervolgens in box 3. Dit is ook meteen de reden waarom de vrouw geen beroep kan doen op het tijdklemmenbesluit. Door de fictieve uitkering maakt zij immers al gebruik van de uitkeringsvrijstelling. Voor deze box 3-verzekering geldt dat de vrouw deze zonder verdere fiscale consequenties kan afkopen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

2

Gerelateerde artikelen