Staatssecretaris Snel van Financiën informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Hij geeft in die brief aan hoeveel directeuren-grootaandeelhouders (dga's) het PEB hebben afgekocht of hebben omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Vorig jaar is de Tweede Kamer al geïnformeerd over het gebruik van de faciliteiten in 2017. Nu informeert de bewindsman de Tweede Kamer over het daadwerkelijk gebruik in 2018. Onderstaand schema vat de uitfasering over 2017 en 2018 samen.

  Aantal dga's die PEB hebben omgezet in ODV Aantal dga's die PEB hebben afgekocht Opbrengst loonbelasting en premie volksverzekeringen Begrote opbrengst
2017   27.497 42.792 € 3.300 mln € 2.091 mln
2018     9.537 1.674 € 91 mln € 767 mln


Waar in 2017 een veel hogere eenmalige opbrengst loonbelasting en premie volksverzekeringen is gerealiseerd, is dat voor 2018 juist veel lager.

Belang voor de praktijk

Het jaar 2019 is het laatste jaar waarin het PEB met fiscale facilitering kan worden afgekocht of omgezet in een ODV. Veel dga's die het PEB willen omzetten in een ODV, zullen de feitelijke beslissing tot 2019 hebben uitgesteld. Door dit uitstel kon het PEB ten laste van de fiscale winst langer actuarieel worden opgerent. De PEB-oprentingslasten zijn bovendien hoger dan de oprentingslasten van de ODV. Door de omzetting uit te stellen tot in 2019 wordt in feite het belastingvoordeel door belastinguitstel gemaximaliseerd. Wij verwachten om die reden dat in 2019 nog wel een flink aantal dga's het PEB gaat omzetten in een ODV.

Omdat 2019 het laatste jaar is dat dga's gebruik kunnen maken van de genoemde faciliteiten, kan pas in 2020 de totaalbalans worden opgemaakt. Dat zal gebeuren tegen het einde van het eerste kwartaal 2020. Wij verwachten dat de opbrengst in 2019 ook (veel) lager zal zijn dan begroot (= € 539 miljoen). Erg lijkt ons dat niet. Het geld is in feite al in 2017 binnengehaald.

De begrote opbrengstcijfers zijn terug te vinden op pagina 18 van de memorie van toelichting bij het voorstel Wet uitfasering PEB. In zijn brief gaat de staatssecretaris alleen in op de opbrengst van loonbelasting en premie volksverzekeringen. Maar er zijn ook gevolgen voor de heffing van vennootschapsbelasting en de box 2-heffing/heffing van dividendbelasting. De memorie van toelichting besteedt wel aandacht aan deze gevolgen.

Lees ook het thema De uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Pensioenen, Inkomstenbelasting

  865
Gerelateerde artikelen