De Tweede Kamer onderschrijft de doelstelling van het wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen, maar is kritisch over de nog lopende infractieprocedure tegen Nederland en wil hierover duidelijkheid van Staatssecretaris Weekers. Ook is de Kamer terughoudend over de mogelijkheid van onbeperkt belastinguitstel. Uitstel van betaling exitheffingen ziet op de verschuldigde belasting over stille reserves van vermogensbestanddelen die vanuit Nederland naar een EU/EER-land worden gebracht. Genoemd wetsvoorstel creëert een keuzemogelijkheid om direct af te rekenen dan wel te opteren voor uitstel van betaling tot het moment van realisatie van het voordeel.

 

Voorwaarden uitstel van betaling

Het wetsvoorstel vloeit voort uit een arrest van het Hof van Justitie van de EU (National Grid Indus). Naar aanleiding van dit arrest was al een beleidsbesluit uitgebracht om vooruitlopend op wetgeving de keuzemogelijkheid te creëren. Het wetsvoorstel ziet niet alleen op eindafrekeningsbepalingen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, maar omvat ook fusies en splitsingen. De belastingschuldige zal zekerheid moeten stellen in de vorm van een bankgarantie of recht van hypotheek. Ook moet  jaarlijks via een fiscale winst- en verliesrekening worden aangegeven in hoeverre stille reserves al dan niet zijn gerealiseerd. Om aan deze administratieve rompslomp te ontkomen, is er wel de mogelijkheid om in tien jaarlijkse termijnen de belastingschuld te voldoen. Daarnaast wordt over de belastingschuld invorderingsrente in rekening gebracht. Weekers verwacht door deze voorwaarden dat er nauwelijks gebruik zal worden gemaakt van het uitstel van betaling bij verplaatsing van vermogensbestanddelen, zo liet hij dinsdagavond weten in een debat in de Tweede Kamer.

Infractieprocedure

Kamerleden plaatsten vraagtekens bij de lopende infractieprocedure tegen Nederland en zes andere landen. Het bevreemdde Omtzigt (CDA) dat hierover niets in de Memorie van Toelichting stond opgemerkt. Het Kamerlid wil dat Weekers bij de Europese Commissie informeert waarom de infractieprocedure tegen Nederland nog niet is stopgezet nu er in december 2011 al een beleidsbesluit is uitgevaardigd. Hiervoor diende hij samen met Van Vliet (PVV) een motie in. Hij opperde zelfs de stemming uit te stellen, totdat er witte rook is uit Brussel. Een meerderheid van de Kamer leek daar niet direct voor te zijn. Wel zegde Weekers toe de Kamer te zullen informeren over de infractieprocedure en over de oplossingen die andere landen hebben getroffen.

Limitering

Van Vliet toonde zich bezorgd over de mogelijkheid om eeuwigdurend uitstel van betaling te krijgen. Hij diende een amendement in dat uitstel van betaling maximaal 10 jaar kan zijn, waarna de belastingschuld alsnog geïnd kan worden. Bashir (SP) sprak in dit verband over het risico van uitholling van de belastinggrondslag. Groot  (PvdA) en Omtzigt stonden ook sympathiek tegenover de door Van Vliet voorgestelde limitering. Weekers achtte deze beperking echter in strijd met het EU-recht en ontraadde de voorgestelde wijziging dan ook.

Stemmingen zijn in beginsel gepland voor dinsdag 4 december.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen