Lenen bij de eigen bv is populair, zeker als de lening dient voor de financiering van de eigen woning. Die populariteit schuilt deels in de fiscaliteit.

Hypotheekrente is in box 1 aftrekbaar tegen 49% (2019), terwijl de rente in de BV slechts belastbaar is tegen 19% (of tegen 25% voor winsten vanaf € 200.000). Bij de berekening van het voordeel mag de box 2-claim niet vergeten worden. Per saldo kan dat in 2019 nog steeds tot een financieel voordeel leiden. Maar de komende jaren zal dat rekensommetje andere uitkomsten geven. De volgende tariefswijzigingen staan immers op stapel:

* percentages vanaf 2020 zijn verwachtingen en nog niet definitief.

Voorbeeld uitwerking eigenwoningschuld bij eigen BV

Natasha heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van € 400.000. Zij heeft de woning gefinancierd met een lening van € 400.000 bij haar bv. De netto rentelast in 2019 kan als volgt berekend worden.

Eigenwoningforfait (0,65%) € 2.600 (belastbaar tegen 51,75%)
Hypotheekrente (stel 2%) € 8.000 (aftrekbaar tegen 49%)
Netto lasten € 5.426

 

Rente ontvangen door BV € 8.000
Af: vennootschapsbelasting (19%) € 1.520
Nettowinst € 6.480

 

Dividenduitkering € 6.480
Af: box 2 heffing (25%)  € 1.620
Netto dividend  € 4.860


Natasha betaalt netto € 5.426 maar omdat zij € 4.860 dividend van de bv ontvangt is de netto last € 566.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel beoogt onder andere te voorkomen dat dga’s via een lening onbeperkt en zonder fiscale afrekening kunnen beschikken over de door de BV gerealiseerde winsten. Leningen voor de eigen woning worden echter ongemoeid gelaten.

Op 4 maart is een internetconsultatie gestart voor het concept voorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. De beoogde datum van inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2022. De voornaamste reden voor dit wetsvoorstel is het tegengaan van belastinguitstel en -afstel door een directeur-grootaandeelhouder (dga). Door overtollige gelden als lening aan de eigen vennootschap te onttrekken in plaats van als dividend of loon te genieten, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen. Het wetsvoorstel sluit voor het moment van de belastbaarheid aan op het beschikkingsmoment van deze gelden. Dga’s moeten daardoor box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap. Uitgezonderd zijn box 1-eigenwoningschulden. Daaraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat een recht van hypotheek is verstrekt aan de vennootschap als de lening na 31 december 2021 tot stand komt. De voorgestelde maatregel heeft alleen gevolgen voor de bepaling van het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en werkt niet door naar de overige fiscale wet- en regelgeving. Als de schuld in box 3 valt, verlaagt de excessieve schuld dus nog steeds de rendementsgrondslag.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

Rubriek: Inkomstenbelasting

  897
Gerelateerde artikelen