Met de instemming van de ministerraad hebben de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie vandaag het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd.
In verschillende reacties is kritisch gereageerd op de risicogebaseerde benadering van het concept wetsvoorstel. Een risicogebaseerde aanpak wordt door de Financial Action Task Force (FATF), in de Europese anti-witwasrichtlijnen en in Nederland beschouwd als de meest effectieve wijze om het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. De vierde antiwitwasrichtlijn laat dan ook geen ruimte om nationaal af te wijken van deze risicogebaseerde benadering. Dat de risicogebaseerde aanpak tot administratieve lasten en nalevingskosten leidt, wordt erkend. Hierop zal in de memorie van toelichting bij het concept wetsvoorstel nader worden ingegaan. Tegelijkertijd biedt de risicogebaseerde aanpak ook de ruimte om in geval van lager risico met minder verregaande maatregelen te kunnen volstaan. Daarmee levert deze aanpak voor instellingen ook besparingen op. Omwille hiervan en in aansluiting op de vierde anti-witwasrichtlijn, zullen geen wijzigingen worden aangebracht in de risicogebaseerde aanpak van het concept wetsvoorstel. 
 
In een aantal consultatiereacties is aangegeven dat het concept wetsvoorstel op onderdelen verder gaat dan de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit heeft op een aantal onderdelen, waaronder in de paragraaf met handhavingsbevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten, tot wijzigingen geleid.
 
Het verslag is hieronder opgenomen.
 
 

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

0