Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft onlangs een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd rondom het onderwerp ‘uitfasering pensioen in eigen beheer'.
De maatregelen inzake het uitfaseren van pensioen in eigen beheer zijn op 1 april 2017 in werking getreden. Het CAP heeft een groot aantal vragen en antwoorden gepubliceerd. Daaruit zijn de belangrijkste VenA's geselecteerd.

Informatieplicht

Als het in eigen beheer verzekerde pensioen wordt afgekocht of wordt omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV), moet een informatieformulier worden ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst. In VenA 17-023 (18 april 2017) is nader gespecificeerd welke informatie moet worden verstrekt. Ook is aangegeven dat het formulier binnen 1 maand na het prijsgeven, afkopen dan wel omzetten in een ODV moet worden ingezonden.

Goudenhanddrukstamrecht in eigen beheer

VenA 17-001 (1 april 2017) gaat over de situatie dat een BV naast een pensioen tevens een goudenhanddrukstamrecht in eigen beheer verzekerd heeft. Er is sprake van onderdekking: de BV heeft te weinig geld om zowel de pensioen als de stamrechtverplichting na te komen. Indien de bezittingen van de BV volledig worden gebruikt voor de afkoop van de pensioenverplichting wordt de dekking voor het goudenhanddrukstamrecht meer dan evenredig aangetast. Hierdoor is feitelijk sprake van afkoop, dan wel prijsgeven van een deel van het stamrecht. Als gekozen wordt voor een evenredige verdeling is volgens de Belastingdienst geen sprake van prijsgeven.

Omzetten ODV in lijfrente

In VenA 17-008 geeft het CAP haar visie over de uiterste datum van omzetting van een ODV in een lijfrente. Het is niet mogelijk om de ODV na ingang van de uitkeringen nog om te zetten in een lijfrente. Het omzetten van de ODV in een lijfrente is mogelijk tot uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd. Indien de uitkeringen van de ODV echter ingaan vóór het bereiken van de AOW-leeftijd, is het vanaf het moment waarop de uitkeringen zijn ingegaan niet meer mogelijk om de ODV om te zetten in een lijfrente.
 
Het CAP geeft een goedkeuring voor de volgende situatie. Het gaat om een DGA die zijn pensioen in eigen beheer omzet in een ODV terwijl hij ouder is dan de AOW-leeftijd plus twee maanden. Op grond de wet moet de ODV dan direct ingaan. Omzetting van de ODV in een lijfrente is niet meer mogelijk. Echter, in deze specifieke situatie mag de ODV direct bij het omzetten van de pensioenaanspraak in de ODV toch omgezet worden in een lijfrente. Omdat de lijfrenteregels van toepassing zijn, kan een omzetting uiterlijk plaatsvinden in het jaar waarin de DGA de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan zijn AOW-leeftijd.

Belang voor de praktijk

De adviespraktijk is gediend met duidelijkheid en het CAP geeft die duidelijkheid op zeer korte termijn. Veel detailvragen die tijdens de parlementaire behandeling onderbelicht bleven, zijn nu beantwoord. De verwachting is dat het CAP binnenkort nog meer vragen en antwoorden publiceert.
 
Op sommige vragen geeft het CAP een antwoord waarmee de praktijk niet altijd gediend is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de uiterste omzettingsdatum van een ODV in een lijfrente (VenA 17-008). Een DGA die na het bereiken van zijn AOW-leeftijd nog enkele jaren doorwerkt in zijn BV, kan zijn al ingegane ODV niet meer omzetten in een lijfrente. Wanneer hij stopt met werken, dan is hij genoodzaakt zijn BV alleen al vanwege de ODV in stand te houden. Wij kunnen ons voorstellen dat voor dit soort situaties een soepeler standpunt denkbaar is. Wij denken aan een goedkeuring waardoor de ODV alsnog kan worden omgezet in een lijfrente. De wettekst vormt daartoe geen directe belemmering.
 
Lees ook de artikelen Belastingdienst in de fout met uitvraag (balans)waarde pensioenaanspraak dga en Vragen over oudedagsverplichting dga leiden tot ongewenste antwoorden.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

18

Gerelateerde artikelen