Staatssecretaris Weekers vindt de vrijwaringsverklaring geen goede oplossing om problemen rond de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) op te lossen. Weekers deed zijn uitlating in de Tweede Kamer toen hem gevraagd werd dit initiatief van de Stichting ZZP Nederland over te nemen.

 

Volgens Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) is de VAR een "bureaucratisch onding". Startende ZZP'ers krijgen vaak een VAR ROW en opdrachtgevers kunnen achteraf nog te maken krijgen met belasting- en premieheffing, zo kenschetste zij twee belangrijke knelpunten. Van Vliet (PVV) opperde maar om de VAR in zijn geheel af te schaffen. Hiervoor pleit ook de Stichting ZZP Nederland. Deze ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel wil de inschrijving bij de KvK leidend laten zijn voor de kwalificatie ondernemer en wil af van de zelfstandigenaftrek ten faveure van de MKB-winstvrijstelling. Als alternatief voor een VAR komt de Stichting ZZP Nederland nu met een vrijwaringsverklaring. Dit is een juridisch document waarin de zelfstandige de opdrachtgever vrijwaart voor te betalen loonbelasting en eventuele sociale premies. Daarmee loopt de opdrachtgever geen risico meer.

Nieuwe balans

Weekers erkende de tekortkomingen van de VAR, maar gaf ook aan dat oplossingen niet zo eenvoudig zijn. Belastingplichtigen zowat de keuze geven of zij al dan niet als ondernemer willen worden aangemerkt, gaat de staatssecretaris te ver. Hij vreest enorme budgettaire derving door gebruik van fiscale faciliteiten en een uitholling van het sociale zekerheidsstelsel. Weekers is zoekende naar een nieuwe balans om het eenvoudiger te maken voor echte ondernemers versus het bestrijden van schijnzelfstandigen.

Webmodule

Om dit te bewerkstelligen heeft Weekers een paar weken geleden een voorstel gedaan om de VAR te vervangen door een webmodule, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer meer samen verantwoordelijkheid dragen voor de kwalificatie van de werkrelatie. Stichting ZZP Nederland was enigszins verrast door deze berichtgeving. Zij hebben evenwel geen vertrouwen in de webmodule en trekken nu hun eigen plan. De Tweede Kamer gaat eerst nog een schriftelijke ronde houden over de brief van Weekers waarna er waarschijnlijk een debat zal volgen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Fiscaal ondernemingsrecht, Sociale zekerheid, Premieheffing

1

Gerelateerde artikelen