Het formulier voor het aanvragen van een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting is gewijzigd voor de aanslagen vanaf 2019. Daarnaast zijn er vanaf 2019 een aantal wijzigingen in de vennootschapsbelasting van toepassing die we hieronder weergeven.

In het formulier voor het aanvragen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting vervallen de rubrieken ‘Aftrek elders belast’, ‘Verrekende deelnemingsverrekening’ en ‘Verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst’. Hiervoor in de plaats komt de rubriek ‘Totaal belastingverminderingen’. Verder is er in het formulier een nieuw begrip geïntroduceerd, ‘Verrekening gecontroleerd lichaam’.

De term gecontroleerd lichaam is ingevoerd in het kader van de Controlled Foreign Companies (CFC) regeling. Een gecontroleerd lichaam is een direct of indirect belang van meer dan 50% in een laagbelaste buitenlandse vennootschap of een laagbelaste vaste inrichting. Door de invoering van de CFC-regeling moeten de in een jaar niet uitgekeerde ‘besmette voordelen’ van een gecontroleerd lichaam worden meegeteld bij de belastbare winst van de Nederlandse belastingplichtige. Besmette voordelen zijn onder meer rente, royalty's, dividenden, voordelen uit hoofde van financiële lease of voordelen uit de verkoop van aandelen, verminderd met de daarmee verband houdende kosten. De besmette voordelen worden niet in Nederland belast als het gecontroleerd lichaam over voldoende substance beschikt.

Andere belangrijke wijzingen in de vennootschapsbelasting vanaf 2019 staan hieronder.

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief voor de vennootschapsbelasting over de eerste € 200.000 aan winst 19%. Over de winst boven € 200.000 is nog steeds 25% belasting verschuldigd.

Beperking afschrijving onroerend goed

Vanaf 2019 geldt dat voor het bepalen of er nog afgeschreven mag worden op onroerend goed (OG) er moet worden gekeken naar 100% van de WOZ-waarde als bodemwaarde. Dit geldt niet meer alleen voor OG dat wordt verhuurd aan derden, maar voor alle OG. De afschrijving op OG wordt hiermee verder versoberd. Er geldt wel een overgangsregeling als het OG voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen en er nog geen drie jaren is afgeschreven. In dat geval mag er nog drie jaar volgens de oude regeling worden afgeschreven.

Verkorting termijn verliesverrekening

De termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is vanaf 2019 beperkt tot 6 jaar. Om nadelige gevolgen te voorkomen, worden verliezen uit 2019 eerder verrekend dan verliezen uit 2018 en 2017. Voor de verliezen uit 2018 en 2017 geldt immers nog de oude termijn voor verrekening van 9 jaar.

Generieke renteaftrekbeperking

Met ingang van 2019 geldt een generieke renteaftrekbeperking, de zogeheten earningsstrippingregeling. Rente is niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van de verschuldigde en ontvangen rente meer bedraagt dan 30% van de winst, of meer dan € 1.000.000. Rente die in een jaar niet aftrekbaar is, kan worden doorgeschoven naar volgende jaren.
Door de nieuwe renteaftrekbeperking vervalt de renteaftrekbeperking bij overnameholdings binnen fiscale eenheid (artikel 15ad Wet Vpb 1969) en de aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente (artikel 13l Wet Vpb 1969). Ook de beperking van de verrekening van houdsterverliezen vervalt (artikel 20, lid 4 tot en met 6 Wet Vpb 1969).

Voorlopige aanslag 2018

Om belastingrente te voorkomen moet er een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2018 zijn aangevraagd voor 1 mei 2019. De belastingrente bedraagt voor de vennootschapsbelasting 8%.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

55

Gerelateerde artikelen