Hof Den Bosch concludeert dat rentelasten niet aftrekbaar zijn als eigenwoningrente omdat niet aannemelijk is dat de lening verband houdt met de eigen woning.

De zaak (18 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2197) verloopt als volgt. Een man staakt in 2013 zijn onderneming. Tot het ondernemingsvermogen behoort een woning die de man als hoofdverblijf ter beschikking staat. De woning is na de staking aangemerkt als privévermogen. Bij de beëindiging van de onderneming is er sprake van een schuldsanering. In het kader van de schuldsanering leent de man een bedrag bij een BV om een zakelijke lening bij een bank af te lossen.

De man stelt dat de lening die hij is aangegaan bij de BV samenhangt met de woning en daarom een eigenwoningschuld is. De inspecteur is het hier niet mee eens.

Hof Den Bosch is van mening dat de lening geen eigenwoningschuld is en dat de rentelasten niet aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen uit werk en woning. De man is er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat lening bij de BV of de zakelijke lening bij de bank geheel of gedeeltelijk is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de woning. De lening valt in box 3.

Belang voor de praktijk

In artikel 3.119a lid 1 Wet IB 2001 is de definitie van eigenwoningschuld opgenomen. Een belangrijk element is dat de schulden zijn aangegaan in verband met een eigen woning. Dit element is verder uitgewerkt in het tweede lid van artikel 3.119a Wet IB 2001: schulden die zijn aangegaan ter verwerving van een eigen woning voor zover niet hoger dan de kosten ter verwerving van de eigen woning. Tot de verwervingskosten voor de woning behoren behalve de aankoopsom ook de gebruikelijke met de aankoop van de eigen woning samenhangende kosten zoals de makelaarskosten, de notariskosten betreffende het transport, de inschrijving van de woning in het kadaster, de overdrachtsbelasting, taxatiekosten voor de woning, e.d.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

  418
Gerelateerde artikelen