Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat een man over zijn Duits pensioen de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd is, omdat hij in Nederland verzekerd is voor de AWBZ.
De zaak (7 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4777) verloopt als volgt. Een gepensioneerde man woont in Nederland. Hij ontvangt in 2013 AOW, Duitse pensioenuitkeringen en een uitkering van de Deutsche Rentenversicherung (DRV). De man krijgt een aanslag Zorgverzekeringswet 2013 opgelegd. De aanslag is berekend over de uitkeringen die hij uit Duitsland ontvangt. Hij is het met de aanslag niet eens. Uiteindelijk komt de zaak in hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.
 
Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de man in Nederland woont. Hij is dan verzekerd voor de AWBZ (tegenwoordig: Wet langdurige zorg (Wlz)). Dan is hij in Nederland ook verzekerd en bijdrageplichtig voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Mag Nederland de bijdrage nu ook berekenen over de Duitse inkomsten? Hiervoor moet gekeken worden naar Verordening (EEG) nr. 883/2004. In artikel 1 onderdeel w van de Verordening is een definitie van pensioen gegeven. De Duitse uitkeringen vallen hieronder. De kosten voor verstrekkingen bij ziekte komen voor rekening van Nederland. Om die reden is Nederland bevoegd om over de Duitse pensioenuitkeringen Zvw-premies te heffen. Het hoger beroep van de man is ongegrond.

Belang voor de praktijk

Zou de man pensioen- of lijfrente-uitkeringen ontvangen van een Nederlandse uitvoerder dan moet de uitvoerder over de uitkeringen de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen en afdragen. In 2017 komt dit neer op 5,4% van de uitkeringen over de grondslag van maximaal € 53.701.
 
In dit geval gaat het om een inwoner van Nederland met buitenlands inkomen. Het omgekeerde komt ook regelmatig voor: een buitenlands ingezetene met pensioen- of lijfrente-inkomsten uit Nederland. De uitvoerder moet dan soms de zogeheten verdragsbijdrage afdragen aan het CAK. Daarin zit ook een buitenlandbijdrage Zvw. Klik hier voor meer informatie over de buitenlandbijdrage Zvw.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Premieheffing

18

Gerelateerde artikelen