Op donderdag 24 oktober verschijnt nummer 7307. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Dr. D. Molenaar - Eerlijke belastingtarieven
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

S. Kingma LL.M. - BEPS 2.0 en het Inclusive Framework

De agenda van BEPS 2.0 is bekend en bestaat uit twee pijlers. De eerste stelt een herverdeling van heffingsrechten in het licht van de digitale economie voor en de tweede een minimumwinstbelasting. Uiterlijk eind 2020 moet er binnen het Inclusive Framework consensus zijn bereikt over de maatregelen van BEPS 2.0.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. C. van Dijk - Intergovernemental Agreement FATCA

Naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen over de toepassing van de IGA gaat de auteur in op de betekenis van art. 4 lid 2 van die overeenkomst. Hij constateert dat er onnodig onrust gezaaid is onder banken en “accidental Americans”. Verder pleit hij ervoor dat de Staatssecretaris van Financiën de onzekerheid over het begrip “significant non-compliance” wegneemt door een duidelijke uitleg te geven aan art. 4 lid 2, die overeenkomt met de tekst daarvan. De auteur besluit zijn artikel met enkele concrete aanbevelingen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Dr. C. Hoeben - Drastische hervorming watersysteemheffing waterschappen is niet nodig

In 2018 heeft de Unie van Waterschappen naar aanleiding van OESO-onderzoek voorstellen gedaan om het eigen belastingstelsel drastisch te wijzigen. De wijzigingen moeten ertoe leiden dat het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” en het profijtbeginsel breder worden toegepast. Dit kan echter ook worden bereikt met veel kleinere aanpassingen dan nu voorgesteld.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. A.F.J.S. Molleman en mr. J.M.H. Deumens - Onduidelijke rangorderegel in wetsvoorstel Wet implementatie ATAD2: aanpassing gewenst

Het op 2 juli 2019 verschenen wetsvoorstel Wet implementatie ATAD2, bevat kort voor inwerkingtreding nog veel onduidelijkheden. Een van deze onduidelijkheden betreft de formulering van het voorgestelde art. 12aa lid 5 Wet VPB, die de rangorde regelt tussen de regular linking rule uit de wijzigingsrichtlijn MDR en de primary linking rule uit ATAD2. De auteurs gaan in op de rangorderegel van het voorgestelde art. 12aa lid 5 Wet VPB bij samenloop tussen de linking rules uit de wijzigingsrichtlijn MDR en ATAD2. Zij komen tot de conclusie dat de huidige formulering van de rangorderegel ruimte biedt voor verschillende interpretaties en doen een suggestie.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. M.J.A.M. van Gijlswijk - Foutenleer en arrest aan- en verkoopkosten deelneming; aanvullende gedachten

Een reactie op “Foutenherstel na het aan- en verkoopkosten-arrest” van prof. dr. A.O. Lubbers en mr. M.M. de Reus (WFR 2019/145). Met naschrift van prof. dr. A.O. Lubbers en mr. M.M. de Reus.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

De boete van artikel 63b Invorderingswet 1990 kan worden afgeschaft

Art. 63b Invorderingswet bevat de enige boetebepaling uit de Invorderingswet. In deze bijdrage analyseert mr. S.F. van Immerseel de bedoeling van de wetgever en zet deze af tegen de evaluaties van de toepassing van de bepaling door de Belastingdienst en tegen de uitspraak van het Hof Den Bosch van 23 februari 2017. De auteur stelt vast dat de beoogde doelen niet worden gehaald en dat de boetebepaling is verworden tot een budgettair instrument. Zijn conclusie is dan ook dat art. 63b in de huidige vorm moet worden afgeschaft. Hij doet een voorstel voor een alternatief.

Directe en indirecte cumulatie van erfbelasting en inkomstenbelasting

Deel 1: In deze bijdrage wordt door prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken onderzoek gedaan naar cumulatie van erfbelasting en inkomstenbelasting waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte cumulatie. Bij indirecte cumulatie volstaat het aanmerking nemen van een latente belastingclaim. Bij directe cumulatie dient een van beide heffingen achterwege te blijven. De materie wordt behandeld aan de hand van het nabestaandenpensioen

Producten: WFR-signaleringen

4