Op donderdag 13 februari verschijnt nummer 7321. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. L.G.M. Stevens - Onbarmhartige integriteit
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. F.R. Herreveld - Strafrechtelijke aspecten van de Toeslagenaffaire

De Toeslagenaffaire maakt veel emoties los. De Belastingdienst blijkt zijn taken ernstig te hebben verzuimd en heeft illegaal opgetreden. De vraag of dit strafrechtelijke gevolgen kan hebben is door de politiek enigszins “gedoken” en de minister heeft dit zelfs ontkend. Na een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen, kom ik tot de conclusie dat strafrechtelijk onderzoek gewenst is; er zijn voldoende aanwijzingen dat er strafbare feiten zijn gepleegd, waaronder witwassen en het ambtsmisdrijf knevelarij. Ook de bewindslieden lijken niet bij voorbaat vrijuit te gaan. De schuld van deze affaire ligt niet alleen bij de Belastingdienst, ook de politiek en de rechterlijke macht hebben flink boter op het hoofd.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk en mr. D.L. Heijtel - Initiatiefwet aanpassingen in de liquidatie- en stakingsverliesregeling verdient nadere doordenking

Het kabinet heeft in de Miljoenennota aangekondigd dat ze de reikwijdte van de liquidatie- en stakingsverliesregeling zal beperken en daarbij het definitieve initiatiefwetsvoorstel van de oppositie als uitgangspunt zal gebruiken. Auteurs bespreken dit initiatiefwetsvoorstel tot aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling. Deze bijdrage zal daarbij dieper ingaan op de gehanteerde begrippen en de praktische uitwerking. Ook plaatsen auteurs enkele kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. A.H.G. Oldeman - Uitreiking Stevensprijs 2019

Verslag van de uitreiking van de Stevensprijs 2019, gehouden op 24 januari 2020 in het Louwman  Museum te Den Haag.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Algoritmen in het belastingrecht

Wie een fiscaal vraagstuk wil oplossen, zet doorgaans verschillende stappen tot de (­hopelijk gewenste) uitkomst. Die stappen bestaan uit feitenonderzoek, juridische ­analyses en vaak ook rekenkundige uitwerkingen. Als het een fiscaal vraagstuk is dat vaker voorkomt, dan ligt automatisering voor de hand.
De wetgever zou er volgens mr. dr. C. Bruijsten en mr. drs. S. Eftimov RT goed aan doen om bij het opstellen van nieuwe belastingwetten meer rekening te houden met een mogelijke automatisering van het fiscale rechtsvindingsproces. Dat kan onder andere door formules in wiskundigere termen op te schrijven en door de logische structuur van de wet beter tot uitdrukking te brengen. Een volgende stap is wetgeving die zodanig is geformuleerd dat het direct kan worden omgezet in een computermodel, bijvoorbeeld door begrippen door middel van kwantitatieve toetsen nader in te kaderen.

De MAP-tiebreaker in het MLI en voeging in de fiscale eenheid Vpb

Vanaf 1 januari 2020 worden met betrekking tot steeds meer ‘Nederlandse’ belasting­verdragen, die door zowel Nederland als de verdragspartner zijn aangemeld onder het multilateraal instrument (het MLI), de MLI-bepalingen van toepassing. Een daarvan is de ‘MAP-tiebreaker’ van art. 4 lid 1 MLI. Op basis daarvan zal de verdragswoonplaats voor entiteiten met een dubbele vestigingsplaats in beginsel worden bepaald op basis van onderling overleg tussen de verdragsstaten. In deze bijdrage gaan mevr. mr. I.M. de Groot en mr. B. Suvaal in op de situatie waarin een entiteit feitelijk in Nederland is gevestigd, maar vanwege bijvoorbeeld de oprichtingsplaats ook is gevestigd in de andere verdragsstaat. Zij behandelen de vraag of een dergelijke entiteit opgenomen kan blijven c.q. worden in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wanneer (nog) geen overeenstemming onder de MAP-tiebreaker is bereikt.

Producten: WFR-signaleringen

  833
Gerelateerde artikelen