Op donderdag 28 januari verschijnt nummer 7367. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk - Maatschappelijk onaanvaardbaar: belastingheffing over kwijtscheldingswinst
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. M.T.M. Hennevelt - Een ander perspectief op private equity, onzakelijke omleiding en concern

In korte tijd hebben verschillende feitenrechters geoordeeld over renteaftrek en private equity. De auteur gaat in deze bijdrage specifiek in op de onzakelijke omleiding. Nu dit begrip in de feitenrechtspraak ruimer wordt uitgelegd dan algemeen voor mogelijk werd gehouden, biedt de auteur door middel van een vergelijking met het ondernemingsrecht een ander perspectief op de vraag waar de grenzen van de onzakelijke omleiding zouden kunnen liggen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

J.R. Goudsmit LLM en L.C. van Hulten MSc - De PPT: van theorie naar duidelijkheid?

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de (potentiële) reikwijdte van de Principal Purpose Test, waarbij aandacht is voor zowel de theoretische als de praktische kant. De auteurs doen een aantal suggesties om onduidelijkheden ten aanzien van de praktische invulling van de PPT (deels) weg te nemen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. M. Belkaid-Koubia - Gevolgen Wet toeristische verhuur van woonruimte voor de Toeristenbelasting

Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden. De wet geeft gemeenten nieuwe bevoegdheden. De in dat kader verkregen gegevens mag de gemeente gebruiken bij de heffing en inning van de Toeristenbelasting. Wat betekent dat in de praktijk voor de heffing van Toeristenbelasting?
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Prof. mr. G.J.M.E. de Bont en mr. dr. I.J. Krukkert - Tegenspraak: Is de Hoge Raad niet streng genoeg tegen scheldende gemachtigde?

In zijn arrest van 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1730 oordeelde de Hoge Raad dat de ernstige bezwaren op grond waarvan een rechter een gemachtigde kan weigeren, ook kunnen ontstaan als een gemachtigde zich stelselmatig nodeloos grievend, krenkend en/of beschadigend uitlaat. Maar een rechtbank of gerechtshof mag niet besluiten die gemachtigde gedurende een bepaalde periode in alle zaken te weigeren. In deze rubriek kruisen prof. mr. G.J.M.E. De Bont en Mr. dr. I.J. Krukkert de degens over de vraag of de Hoge Raad in dit arrest de mogelijkheden om op te treden tegen een scheldende gemachtigde te veel heeft beperkt.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Het conceptwetsvoorstel Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden versus de Wet Dividendbelasting

Mr. R. Bagci, prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma, mr. drs. P. Ruige en mr. H.R. Zuidhof gaan in op het conceptwetsvoorstel Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden. Na een behandeling van het conceptwetsvoorstel wordt een vergelijking gemaakt met de Wet Dividendbelasting. De auteurs constateren dat wordt uitgegaan van een afwijkende misbruikbenadering, welke onder meer tot uiting komt in het hogere tarief, het belasten van uitkeringen door niet-houdstercoöperaties en de toepassing van de doorkijkbenadering. In het kader van een consistente regeling ten aanzien van dividenden verdient het aanbeveling om de Wet Dividendbelasting aan te passen en het conceptwetsvoorstel niet in te dienen.

Onzekere belastingposities in de jaarrekening (IFRIC 23)

De IASB heeft regels opgesteld over het verwerken van onzekere belastingposities in de IFRS-jaarrekening. Valt de onzekere belastingpositie van de onderneming nu duidelijk uit de jaarrekening af te leiden? Uit analyse van de AEX-fondsen blijkt dat omvang, achtergrond en mutaties nauwelijks beter gespecificeerd worden dan voorheen. D. de Ruiter MSc en L.H. Storm van ’s Gravesande RA behandelen IFRIC 23 en doen hiervan verslag.

Producten: WFR-signaleringen

  200
Gerelateerde artikelen