Op donderdag 6 mei verschijnt nummer 7381. In deze aflevering zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Prof. dr. mr. P.G.H. Albert - Bronbelasting op dividend: een impuls voor de fiscale werkgelegenheid

De auteur onderzoekt enkele vennootschappelijke structuren op de verschuldigdheid van bron- en dividendbelasting, uitgaande van de veronderstelling dat wetsvoorstel 35779 (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden) in ongewijzigde vorm kracht van wet zou krijgen. Vervolgens toetst de auteur de voorgenomen bronbelasting op dividenden aan de wettelijke doelstelling (Nederland mag geen doorstroomland zijn van dividenden naar laagbelastende jurisdicties).
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. P.W. Hofman en drs. T.D. Voorn - Hoe verder met de fusie- en splitsingsfaciliteiten nu de Hoge Raad meer duidelijkheid heeft verschaft?

Belastingheffing zou een herstructurering niet moeten belemmeren. Onduidelijkheid en het risico op langslepende procedures evenmin. Na een tweetal recente arresten inzake de splitsingsvrijstelling is het een mooi moment de fusie- en splitsingsregelingen in de inkomsten-, vennootschaps-, en overdrachtsbelasting te heroverwegen en aan te passen.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Mr. A.P. Monsma - No-cure-no-pay in WOZ en BPM: serieus probleem?

De auteur geeft een kritische beschouwing van het recent verschenen WODC-rapport over vermeende misstanden in de werkwijze van no-cure-no-pay-bureaus in bezwaar- en beroepsprocedures inzake de waardebeschikkingen genomen op grond van de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ). Daarbij plaatst zij kanttekeningen bij de onderzoeksaanpak en de uitkomsten. Ook gaat zij in op het lage vertrouwen van bezwaarmakers in de bezwaarafhandeling door gemeenten. Tot slot bepleit zij een continue verbetering van de WOZ-waardering en bezwaarafhandeling.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Drs. N. Cohen - Fiscale aspecten van de deeleconomie – eerlijk delen of delen in de buit?

Verslag van de debatmiddag van de Vereniging voor Belastingwetenschap over het eindrapport van de Commissie Deeleconomie, gehouden op 17 maart 2021.
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Rubriek Parlementair
Direct door naar het volledige artikel in Navigator

Binnenkort in het Weekblad

Het arrest Danske Bank: fiscale eenheid btw ingeperkt?

Naar aanleiding van het Danske Bank arrest behandelen prof. dr. G.J. van Norden en mr. drs. I.H.T. Reiniers de btw-relatie tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting, wanneer sprake is van een fiscale eenheid btw. Vanuit Europeesrechtelijk en Nederlands perspectief worden de belastingplicht, de territoriale beperking van de fiscale eenheid btw en de belastbaarheid van onderlinge handelingen besproken.

Land zonder toeslagen?

Met dit artikel leveren prof. dr. G.J. Vonk, dr. B. Brink en M. Bouwmeester een bijdrage aan de zoektocht naar alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel. Vier ideaaltypische stelsels voor inkomensoverdrachten aan burgers worden beschreven: de basisbehoeftentoeslag, het gegarandeerd minimuminkomen, de verzilverbare heffingskorting en basistoelagen. Deze varianten worden getoetst aan de functies die door het huidige toeslagenstelsel worden vervuld, te weten inkomensbescherming, activering en bestedingsautonomie. Het blijkt dat de verzilverbare heffingskorting vanuit deze drie perspectieven het beste uit de bus komt. Dat maakt het idee de moeite waard om nader uit te werken en te bestuderen. Hetzelfde geldt voor het alternatief van een kinder­basistoelage, waarvan we hebben geconstateerd dat het veel verwantschap heeft met de verzilverbare heffingskorting, met het verschil dat het ene stelsel gehuisvest wordt in de fiscaliteit en het andere in de sociale zekerheid. Andere varianten komen met hun eigen merites. Uiteraard is de keuze voor de uiteindelijke vormgeving afhankelijk van de politieke voorkeuren en pragmatische overwegingen.

Producten: WFR-signaleringen

  183
Gerelateerde artikelen