In de Staatscourant is de aanpassingsregeling Wet langdurige zorg (Wlz) gepubliceerd.

Regeling Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 11 december 2014, Stcrt. 2014, 36648  

Met de Wlz is per 1 januari 2015 voorzien in een nieuwe wettelijke regeling van de aanspraken op langdurige zorg. In het Besluit langdurige zorg (Blz) en in de Regeling langdurige zorg (Rlz) zijn alle op grond van de Wlz te stellen nadere regels vastgelegd. Met de inwerkingtreding van de Wlz is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingetrokken. Dat brengt met zich dat van rechtswege alle op de AWBZ gebaseerde algemene maatregelen van bestuur (amvb) en ministeriële regelingen zijn vervallen.  

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen