Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur het bezwaar van X terecht heeft gesplitst. De rechtbank wijst daarbij op het arrest van de Hoge Raad van 2 juli 2021.

X is het niet eens met de box 3-heffing. Volgens hem is de heffing in strijd met art. 1 EP EVRM en is er sprake van een individuele en buitensporige last. De inspecteur splitst het bezwaar van X en wijst het bezwaar over de strijdigheid met art. 1 EP EVRM aan als massaal bezwaar. X is het daar niet mee eens. Volgens hem is het aan de rechterlijke macht voorbehouden om het bezwaar te splitsen.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur het bezwaar van X terecht heeft gesplitst. De rechtbank wijst daarbij op het arrest van de Hoge Raad van 2 juli 2021 (nr. 20/03092, V-N 2021/29.8). Nu de staatssecretaris de rechtsvraag over de strijdigheid van de box 3-heffing met art. 1 EP EVRM heeft aangewezen als massaal bezwaar, mag de rechtbank daarover niet oordelen. Het bezwaar van X ten aanzien van deze rechtsvraag loopt mee in de massaal bezwaarprocedure. Over de vraag of sprake is van een individuele en buitensporige last hoeft de rechtbank zich niet uit te laten, omdat X deze beroepsgrond op de zitting heeft ingetrokken.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 16 november

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen