De Staatssecretaris van Financiën heeft de Bijstellingsregeling indirecte belastingen en de Provinciewet 2023 bekendgemaakt.

Deze regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften, neergelegd in de Wet op de accijns (WA), de Wet BPM 1992, de Wet MRB 1994, de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) en de Provinciewet. Voor 2023 is de tabelcorrectiefactor bepaald op 1,063. Verder is de nodig geachte afronding toegepast. Sommige bedragen worden nog bij wet aangepast. Daarnaast wordt het bedrag van de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling aangepast aan de veranderingen in de landelijk gemiddelde WOZ-waarde. Het bedrag wordt een jaar voordat deze wordt toegepast, bekendgemaakt. Per 1 januari 2024 bedraagt de woningwaardegrens € 510.000.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 met dien verstande dat de aanpassing van de woningwaardegrens van toepassing is met ingang van 1 januari 2024.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

140

Gerelateerde artikelen