De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 ingestemd met de zes wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 en zes andere fiscale wetsvoorstellen. Ook nam de Eerste Kamer zeven moties aan.

Het gaat om de volgende wetsvoorstellen:

 • het Belastingplan 2023,
 • de Wet rechtsherstel box 3,
 • de Overbruggingswet box 3,
 • de Wet minimum CO2-prijs industrie,
 • de Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen,
 • de Wet Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel,
 • de Fiscale verzamelwet 2023,
 • de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie,
 • de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage,
 • de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten,
 • de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap,
 • de Afschaffing verhuurderheffing.

In de moties wordt de regering verzocht:

 • voor het Belastingplan 2024 te bezien hoe het marginale tarief voor een modaal inkomen beduidend lager kan worden dat het marginale tarief voor een topinkomen (motie 36202, I);
 • voor 15 januari 2023 met de beloofde brief met oplossingsrichtingen te komen voor chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken vanwege hun ziekte en aan te geven of en op welke wijze chronisch zieken aanspraak kunnen maken op het noodfonds energie (motie 36202, K);
 • een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel) van de aanbevelingen uit het Ex'tax project (motie 36202, N);
 • indien het wetsvoorstel 36.208 wordt aanvaard, de afschaffing van de inkomensondersteuning AOW (IOAOW) alsnog ongedaan te maken en met een nieuw wetsvoorstel te komen om de IOAOW weer in te voeren uiterlijk 1 januari 2025 (motie 36202, Q);
 • de motie 36.200, AL om bij de uitfasering van de IACK een redelijke overgangsregeling te hanteren, alsnog uit te voeren door bij de Voorjaarsnota 2023 een voorstel voor een overgangsregeling te doen, zoals verzocht in de aangenomen motie (motie 36202, S);
 • zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke ANBI’s getroffen worden door de aftopping van de periodieke giftenaftrek tot € 250.000 en roept de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst voorts op deze maatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd (motie 36202, T);
 • te onderzoeken hoe de fiscale belemmeringen bij het schenken aan ANBI's vanuit een vennootschap weggenomen kunnen worden en hierover de Kamer in 2023 te informeren (motie 36202, U).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

21

Gerelateerde artikelen