Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X terecht een aanslag begraafplaatsrechten heeft gekregen voor het onderhoud dat de gemeente pleegt aan de begraafplaats waar X een grafrecht heeft.

X is het niet eens met een aanslag begraafplaatsrechten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X terecht een aanslag begraafplaatsrechten heeft gekregen voor het onderhoud dat de gemeente pleegt aan de begraafplaats waar X een grafrecht heeft. Toen X koos voor verlenging van het grafrecht voor de periode van 10 jaar was hij eigenlijk verplicht om de begraafplaatsrechten voor die periode af te kopen. X heeft echter geïnformeerd naar de mogelijkheid van kwijtschelding en gespreide betaling. De heffingsambtenaar heeft daar ‘gewichtige redenen’ in mogen zien om af te wijken van verplichte afkoop en jaarlijks een aanslag op te leggen. Van dubbele heffing is geen sprake, een eerdere aanslag betrof de huur van het graf en niet het onderhoud van de begraafplaats. Ondanks dat het hier gaat om een natuurbegraafplaats, heeft de gemeente wel algemeen onderhoud moeten verrichten. Daarbij merkt het hof nog wel op dat het onderhoud van het gedenkteken berust bij X. Het hof stelt de heffingsambtenaar in het gelijk, maar vermindert de aanslag wel met € 5 in verband met een tariefsverlaging die de gemeente met terugwerkende kracht heeft doorgevoerd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 25 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  299
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen