Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemachtigde zeer veel bezwaarschriften indient, zodat van hem mag worden verwacht dat hij zijn bedrijfsvoering daarop aanpast. De inspecteur heeft X bv voldoende gelegenheid geboden om te worden gehoord.

X bv doet BPM-aangiften voor zeventien auto's. In geschil is of teveel BPM is voldaan. Na bezwaar is voor twee auto's een teruggaaf wegens extra leeftijdskorting verleend. Volgens X bv heeft de inspecteur de hoorplicht geschonden. X bv wenst per week maximaal 25 dossiers digitaal te ontvangen en wil per hoorgesprek maximaal 25 zaken behandelen.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemachtigde zeer veel bezwaarschriften indient, zodat van hem mag worden verwacht dat hij zijn bedrijfsvoering daarop aanpast. De inspecteur heeft X bv voldoende gelegenheid geboden om te worden gehoord. Het feit dat haar gemachtigde hiervan geen gebruik wil maken, kan de inspecteur niet worden tegengeworpen. De beroepen van X bv zijn ongegrond. X bv krijgt geen vergoeding van haar bezwaarkosten, omdat zij de auto's zelf zo laat op kenteken heeft gesteld. De redelijke termijn wordt met drie maanden verlengd, omdat partijen toen hebben getracht tot een schikking te komen. In de bezwaarfase is de redelijke termijn met tien maanden overschreden, zodat X bv een immateriële schadevergoeding van € 1000 krijgt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 23 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  459
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen