De wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen zijn ter consultatie aangeboden. Het betreft de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (waaronder overgangsrecht). De reacties uit de internetconsultatie van de civielrechtelijke regeling in 2019 (V-N 2019/13.17) zijn hierin verwerkt. De internetconsultatie loopt tot en met 10 februari 2023.

Het fiscale gedeelte is in aparte stukken opgenomen. Ondanks dat de personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) onder het voorstel van wet modernisering personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgt, heeft het kabinet ervoor gekozen om fiscale transparantie voor de personenvennootschap te handhaven met betrekking tot de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting, en de erf- en schenkbelasting.

Ten aanzien van de bronbelasting op renten en royalty’s wordt de fiscale transparantie voor personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid niet gehandhaafd. De personenvennootschappen worden zelf onderworpen aan bronbelasting voor rente- en royaltybetalingen naar laagbelastende jurisdicties. Dit geldt niet voor de bronbelasting op dividenden. De personenvennootschap is niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting.

Voor de overdrachtsbelasting wordt aangesloten bij het civiele recht en worden personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid, in tegenstelling tot personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, voortaan als niet-transparant voor de overdrachtsbelasting aangemerkt.

Op de drie wetsvoorstellen kan worden gereageerd. Er wordt nog gewerkt aan technische aanpassingen (verandering van verwijzingen, terminologie) in andere wetten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

57

Gerelateerde artikelen