De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het verstrekken van persoonsgegevens door middel van startberichten door de SVB aan de Belastingdienst/Toeslagen niet in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De dochter van X is geboren in 2016. Op 19 januari 2016 verstrekt de SVB haar persoonsgegevens door middel van een startbericht aan de Belastingdienst/Toeslagen. Een startbericht is een digitale melding waarin staat dat voor een kind recht op kinderbijslag bestaat. Het bevat de burgerservicenummers van het kind en de ouders, de geboortedatum en het woonland. Daarnaast beoordeelt de Belastingdienst/Toeslagen via het startbericht ambtshalve of recht bestaat op kindgebonden budget. X heeft geen recht op het kindgebonden budget omdat zijn inkomen te hoog is. Volgens de Rechtbank Midden-Nederland maakt de SVB een onrechtmatige inbreuk op de privacy van de dochter door haar persoonsgegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens via het startbericht kan op een manier die minder nadelig is voor de ouders en hun kinderen. De Belastingdienst/Toeslagen kan ouders een aanvraag kindgebonden budget laten doen en aan de SVB vragen of recht op kinderbijslag bestaat. Het startbericht voldoet niet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. In hoger beroep is in geschil of het verstrekken van persoonsgegevens door middel van startberichten door de SVB aan de Belastingdienst/Toeslagen in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het verstrekken van persoonsgegevens door middel van startberichten door de SVB aan de Belastingdienst/Toeslagen niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk, omdat art. 38 Awir een wettelijke verwerkingsverplichting betreft en daarmee een voor de AVG vereiste verwerkingsgrond ingevolge art. 6 lid 1 sub c AVG is. Het doel van de regeling is om laagdrempelig en zonder extra aanvraag kindgebonden budget te verstrekken. Daarnaast is verwerking van de persoonsgegevens proportioneel. De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens kunnen in dit geval niet op een andere, voor betrokkenen minder nadelige, manier worden bereikt. Het effectief en efficiënt verstrekken van de uitkering is niet alleen in het belang van de ouders, maar ook in het belang van de kinderen. Het ontlast tevens de ouders met een te hoog inkomen zoals X, omdat zij hiermee niet onnodig een aanvraag hoeven te doen. Het beroep van de SVB is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 38

Instantie: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Sociale zekerheid algemeen

Editie: 11 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

298

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen