De Tweede Kamer vraagt de regering extern onderzoek te doen naar concrete beleidsopties om de vermogensrendementsheffing te heffen op basis van werkelijk rendement. Een motie van die strekking is op 2 juli 2020 aangenomen. Er werden ook drie moties aangenomen op het gebied van de toeslagen.

Zo wordt gevraagd een duidelijke algemene informatiecampagne te voeren over de wet inzake compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ouders in CAF-zaken moeten het recht krijgen op een afschrift van het dossier dat aan de commissie van Wijzen is voorgelegd. Verder moet men ruimhartig inzage geven in (delen van) dossiers wanneer ouders daarom verzoeken.

De Belastingdienst heeft een werkdocument opgesteld met problemen rondom toeslagen, zoals rondom het partnerbegrip, getiteld ‘Cases en situaties Schrijnende gevallen’. De Tweede Kamer verzoekt de regering de casussen in dit document door te lopen en waar mogelijk bij het Belastingplan 2021 met oplossingen te komen in beleid en wetgeving.

Box 3-heffing

Staatssecretaris Hans Vijlbrief zoekt naar een "simpeler" tussentijds voorstel om rendement uit spaargeld en investeringen eerlijker te belasten. Ook zoekt hij naar een oplossing voor de lange termijn. Inmiddels is bekend dat hij op Prinsjesdag 2020 een ander voorstel voor de aanpassing van de box 3-heffing zal presenteren.

In de motie van de Tweede Kamer is geen termijn genoemd waarbinnen dit onderzoek moet zijn afgerond, behalve 'zo snel mogelijk'.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 6 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  831
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen