Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2019/12.9: Voetbalclub brengt ten onrechte btw op cateringkosten in aftrek

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat voor toepassing van de aftrekbeperking van art. 15 lid 5 Wet OB 1968 niet is vereist dat X tevens degene is die de spijzen en dranken consumeert. Dat hierdoor cumulatie van belastingheffing optreedt is volgens de rechtbank geoorloofd.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.7: Terechte toepassing van anoniementarief na doorstart

X bv is een doorstart van een aantal ondernemingen die eerder failliet zijn gegaan. Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat X bv zelf opnieuw moet voldoen aan de administratieverplichtingen in het kader van de loonheffingen. Anoniementarief is terecht toegepast.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.4: Woning van uitgezonden werknemer kwalificeert als eigen woning ondanks bruikleenovereenkomsten

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbendes woning een eigen woning in de zin van de uitzendregeling is ondanks dat de woning op grond van bruikleenovereenkomsten ter beschikking staat aan derden.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.5: Aandelen in een buitenlandse vennootschap gehouden via een trust vormen een aanmerkelijk belang

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een Limited niet als fiscaal transparant kan worden aangemerkt. De vermogensbestanddelen van een fiscaal transparante trust, waarin de aandelen in een Limited zijn ondergebracht, worden gehouden door X en zodoende worden bij hem de aandelen aan box 2 toegerekend.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.1: Informatieverzuim: verzoek om een juridische onderbouwing valt niet onder de fiscale inlichtingenplicht

Inspecteurs moeten uitgaan van de juistheid van de aangifte. Wanneer twijfel bestaat is de inspecteur gehouden onderzoek te plegen en is de belastingplichtige verplicht te antwoorden. Dat is kernachtig samengevat de verhouding tussen de inspecteur en belastingplichtige in ons aangiftebestel. Art. 52a AWR vormt feitelijk een verdergaande uitwerking van dit uitgangspunt. Feitelijk was het artikel zoals destijds ingediend door het Kamerlid Dezentjé-Hamming bedoeld om de burger tegen overvragende inspecteurs te beschermen. In de praktijk blijkt dat wel eens anders uit te pakken en gebruiken inspecteurs het artikel nu vooral om de voor hen conveniërende omkering van de bewijslast te bereiken in situaties waarin de administratie niet of niet volledig aanwezig is. U en ik weten wellicht dat inspecteurs veel kunnen vragen wanneer de dag lang is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nu eens een procedure op tafel ligt waarin de vraag hoe ver een inspecteur nu mag gaan aan de orde is. Een wellicht ondergeschikt punt in deze procedure vormde het hoorgesprek. Ook daarover doet het hof een uitspraak die wij volledigheidshalve mee opnemen.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.6: Oplevering oude textielfabriek is nieuwe onroerende zaak

De levering is volgens de rechtbank belast met btw, zodat de samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing is.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.2: IB-heffing over vrijval btw-schuld

De inspecteur mag de btw-schulden op de balans navorderen.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.3: Een ‘flinke scheur in de kleding’ wordt enigszins opgelapt met een fiscaal douceurtje

Het hof is van oordeel dat de door belanghebbende, gepokt en gemazeld in de kledingbranche, aan een in een BV vormgegeven samenwerkingsverband met anderen, dat zich richtte op de verkoop van kinderkleding via een webshop, verstrekte lening zakelijk is en dan ook ten laste van zijn terbeschikkingstellingsresultaat in 2012 mag worden afgewaardeerd. De resultaten vielen namelijk dermate tegen dat in 2013 het faillissement van de BV volgde. Daarbij acht het hof relevant dat onafhankelijke derden eveneens, en dan nog tegen slechtere voorwaarden, leningen aan de BV hebben verstrekt.

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/12.8: Fiscale eenheid voor btw tussen school en schoonmaak-bv is mogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden wijst het verzoek van FE X/Y om A bv in de FE X/Y te voegen toe. De stichtingen en A bv zijn namelijk in financieel, organisatorisch en economisch opzicht nauw verweven.

6 juni 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de vragen van de vaste commissie voor Financiën beantwoord over de voorbereiding van de aangiftecampagne inkomstenbelasting. In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat tijdens de aangiftecampagne Hulp bij aangifte (HuBA) wordt...

6 juni 2019

Belastingadvies 2019/11.6: Geen 30%-regeling voor uit Turkije afkomstige aangeworven werknemer die in Nederland studeerde

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet in Nederland woonde. Hij is dan niet uit het buitenland aangeworven en heeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.1: Agrarische ondernemer mocht percelen grond tot privévermogen rekenen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de percelen grond tot het ondernemingsvermogen van X behoren. X heeft bij zijn keuze de grenzen der redelijkheid niet overschreden.

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.3: Geen voorziening mogelijk voor claim ontslag voormalige bestuurder van ontvoegde dochter-BV

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een BV geen voorziening kan vormen in verband met de ontslagprocedure van de voormalige bestuurder van haar ontvoegde dochter-BV. De claim van de bestuurder berust namelijk op de ontvoegde dochter-BV. De dochter-BV heeft hiervoor geen voorziening gevormd.

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.7: Belastingheffing over reisdagen moet aan werkland worden toegerekend

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de beloning voor reisdagen helemaal aan het werkland moet worden toegerekend. Ook als deze reisdagen slechts gedeeltelijk op het grondgebied van het werkland plaatsvinden.

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.2: Rechter torpedeert constructie met willekeurige afschrijving waarbij verliezen worden gecreëerd

Rechtbank Gelderland is het eens met de inspecteur dat de VOF uitsluitend is opgericht vanwege de fiscale faciliteit van de willekeurige afschrijving. Er was dus nooit sprake van een bron van inkomen. De inspecteur heeft de verliezen uit onderneming terecht nagevorderd.

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.9: Managementovereenkomsten met dga's zijn in feite arbeidsovereenkomsten

Rechtbank Gelderland stelt vast dat er, gezien de inhoud van de managementovereenkomsten, sprake is van dienstbetrekkingen tussen de drie dga's en X bv. De drie dga's zijn dan ook verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.5: Loon is volledig genoten door verrekening met vordering in rekening-courant

Het gehele loon van de heer X was vorderbaar omdat de heer X en D bv het loon waren overeengekomen. Het loon is inbaar door verrekening van de rekening-courantvordering die D bv op de heer X heeft.

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.8: Btw op woning door plaatsing zonnepanelen voor 21,5% aftrekbaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X de btw die op de woning drukt niet volledig terug kan krijgen. Door de plaatsing van zonnepanelen krijgt alleen het dak een zakelijke functie, en heeft X recht op een btw-teruggaaf van 21,5% (€ 3146).

22 mei 2019

Belastingadvies 2019/11.4: Bezoek aan golfclub in zeventien gevallen niet zakelijk. Bijtelling voor privégebruik auto geoorloofd

De middelen of klachten in de zaak over het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto kunnen niet tot cassatie leiden. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde eerder dat het gebruik van de auto voor zeventien bezoeken aan de golfclub niet zakelijk is.

22 mei 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Nu er nog geen arrest van de Hoge Raad is inzake de procedures over de vermogensrendementsheffing tot en met 2017, merkt staatssecretaris Snel van Financiën bezwaren tegen de definitieve aanslag 2018 aan als massaal bezwaar. Dat heeft Snel de Tweede Kamer laten weten. Belast...

22 mei 2019

Actueel op TaxLive