Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2023/6.2: Rechtbank acht dividendpercentage van 36,5% voor cumulatief preferent aandeel redelijk

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het door de inspecteur berekende dividendpercentage van 36,5% voor het cumulatief preferente aandeel redelijk is. In zakelijke omstandigheden zou een dividendpercentage van 4,25% of 7,5% niet zijn geaccepteerd maar een hoger percentage bedongen. De aanslag met een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 56.000 blijft in stand.

23 maart 2023

Belastingadvies 2023/6.1: Geen negatief loon bij verkoop certificaten door senior manager

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er alleen een aftrekbaar vermogensverlies is als X haar certificaten heeft moeten verkopen tegen een waarde die lager is dan de ten tijde van de verkoop geldende marktwaarde.

23 maart 2023

Belastingadvies 2023/6.4: De maatstaf van heffing bij verkoop van een auto aan een directeur-grootaandeelhouder is gelijk aan het factuurbedrag

De rechtbank oordeelt dat het factuurbedrag voor de BTW de maatstaf van heffing vormt.

23 maart 2023

Belastingadvies 2023/6.5: Klinkerbestrating parkeerterrein kwalificeert voor de BTW als gebouw

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de levering van een met klinkers bestraat parkeerterrein kwalificeert als de levering van een gedeelte van een gebouw buiten de zogenoemde tweejaarstermijn, waardoor die levering is vrijgesteld van BTW.

23 maart 2023

Belastingadvies 2023/6.6: Vezendrapport Belastingdienst schiet tekort als bewijs voor verzending aanslag als daarin postbedrijf ontbreekt

De inspecteur moet aannemelijk maken dat hij de aanslag naar het juiste adres heeft verzonden én aan welk postvervoerbedrijf hij de aanslag voor verzending heeft aangeboden.

23 maart 2023

Belastingadvies 2023/6.7: In de e-mail kan tegenwoordig ook het nodige worden geregeld

De Hoge Raad oordeelt dat het e-mailbericht waarin X de hoop uitspreekt spoedig een reactie te ontvangen, aangemerkt kan worden als een ingebrekestelling.

23 maart 2023

Belastingadvies 2023/6.3: Kosten die voortvloeien uit afkoop van verstrekte personeelsopties zijn soms aftrekbaar

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de kosten die een BV maakte voor de afkoop van voorwaardelijke rechten op aandelen (personeelsopties) niet vallen onder een aftrekuitsluiting. De kosten betroffen uitbetaalde bonussen die volgens het hof ten laste komen van de winst.

23 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.4: Reconstructie van kilometeradministratie voldoet: geen bijtelling privégebruik auto

Rechtbank Noord-Nederland beslist dat navorderingsaanslagen wegens privégebruik auto van tafel moeten, omdat de gereconstrueerde rittenregistratie (toch) voldoet.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.6: Gebruik strandpaviljoen en strand geen terbeschikkingstelling sportaccommodatie

Hof Amsterdam oordeelt dat een strandpaviljoen en een strand niet als sportaccommodatie gelden; het verlaagde tarief kan niet worden toegepast.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.1: Rente over onverschuldigde betaling is nagekomen bedrijfsbate

Het hof oordeelt in hoger beroep dat het recht op terugvordering is ontstaan in de periode dat de betalingen door belanghebbende zijn voldaan. In die periode was belanghebbende nog ondernemer. De vordering uit de onverschuldigde betaling en daarmee ook de rentevergoeding is daarom verplicht ondernemingsvermogen gebleven.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.5: Loon genoten bij ontvangst

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de civiele rechtsverhouding tussen een oud-werknemer en zijn oud-werkgever bepalend is voor het jaar waarin de vertrekvergoeding is ontvangen.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.2: Onterechte afwaardering van een tbs-vordering

Vader heeft een lening verstrekt aan de vof van zijn dochter. De vof wordt in 2017 ontbonden en het uitstaande saldo wordt door de vader afgewaardeerd als verlies uit een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden is dit onterecht. De vordering had namelijk bij aanvang van de terbeschikkingstelling al een waarde van nihil. Voor zover de vordering wel waarde had, is afwaardering in dat geval ook niet mogelijk. De afboeking is namelijk ingegeven door privémotieven en er is sprake van een tegenprestatie.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.7: Erfgenamen kunnen ook jaren later nog een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat erfgenamen recht hebben op een WOZ-beschikking. De gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn niet leidend.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.3: Heffing van overdrachtsbelasting bij verkrijging aandelen vanwege schenking aandelen

Verkrijging aandelen in Top BV door zoon vanwege schenking van ouders aan zoon belast met overdrachtsbelasting. Geen vrijstelling overdrachtsbelasting in het kader van bedrijfsopvolging.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/5.8: Piloot woont in Nederland ondanks veelvuldige afwezigheid

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de aan X ter beschikking staande wisselende Turkse hotelkamers niet kunnen worden aangemerkt als een duurzaam tehuis. Uit het OESO-commentaar kan namelijk worden afgeleid dat een woonruimte permanent en continu ter beschikking moet staan.

21 maart 2023

Belastingadvies 2023/4.2: Waarde bij staking naar privé overgebrachte verhuurde bedrijfspanden bepaald op basis van overeengekomen huur

De tussen derden overeengekomen waarde moet volgens de rechtbank in aanmerking worden genomen bij de staking.

3 maart 2023

Belastingadvies 2023/4.1: Terechte navordering van DGA-pensioen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de navorderingsaanslag voor het genoten DGA-pensioen terecht is. De inspecteur mocht uitgaan van de hem ter beschikking staande informatie en er was dan ook sprake van een nieuw feit. Daarnaast was de pensioenuitkering vorderbaar en inbaar omdat deze verrekend kon worden met de rekening-courantpositie van de DGA.

3 maart 2023

Belastingadvies 2023/4.6: Belastingclaim in erfeniskwestie waarderen tegen nominaal tarief

De civiele kamer van Hof Den Haag bepaalt in een erfeniskwestie dat de erven een belastingclaim op de juiste manier hebben berekend. Uit eerdere uitspraken van de Hoge Raad volgt al dat per de datum van waardering, de (latente) aanmerkelijkbelangclaim tegen het nominale percentage in aanmerking moet worden genomen.

3 maart 2023

Belastingadvies 2023/4.4: Geen gedeeltelijke ingebruikname na verbouwing, naheffing onterecht

Rechtbank Gelderland oordeelt dat sprake is van gehele ingebruikname van een verbouwingsdienst. Naheffing naar aanleiding van latere vrijgestelde verhuur is onterecht.

3 maart 2023

Belastingadvies 2023/4.5: De levering van percelen bouwkavels kwalificeert als een BTW-belaste levering

De levering van percelen bouwkavels heeft plaatsgevonden als BTW-ondernemer en is BTW-belast.

3 maart 2023

Belastingadvies 2023/4.3: Verkrijging kavel met deel van een woning is geen woning voor de overdrachtsbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat na de verkaveling van een perceel grond met daarop een woning waarbij de woning over negen nieuwe kavels is verspreid, de nieuwe kavels naar hun aard geen woning meer zijn.

3 maart 2023

Belastingadvies 2023/4.7: Berekening van belastingrente is niet toegestaan over periode waarin het geld al bij de Belastingdienst staat vanwege bet...

Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend wordt verkort met de periode dat de Belastingdienst reeds krachtens een belastingaanslag over het te betalen belastingbedrag beschikte.

3 maart 2023

Actueel op TaxLive