Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2021/15.2: Door afstempeling aandelenkapitaal wordt pensioenaanspraak prijsgegeven

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat niet aannemelijk wordt gemaakt dat de pensioenaanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar was op het onmiddellijke tijdstip voorafgaande aan het moment van de terugbetaling van het aandelenkapitaal. Door de afstempeling is de pensioenaanspraak prijsgegeven.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.5: Sanctie artikel 15ai Wet VPB 1969 van toepassing op voeging en ontvoeging in hetzelfde jaar

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat ondanks de voeging en ontvoeging in hetzelfde jaar de fiscale eenheid heeft bestaan en dat daardoor de sanctiebepaling uit art. 15ai Wet VPB 1969 van toepassing is als gevolg van de ontvoeging.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.4: Aan werknemersstichting betaald bedrag voor aankoop aandelen in moeder is aftrekbaar

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat D BV het aan stichting W betaalde bedrag om aandelen in haar moedermaatschappij (M) te kopen in aftrek mag brengen op haar winst. Deze kosten worden niet getroffen door de aftrekbeperking van art. 10 lid 1 onderdeel j Wet VPB 1969.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.9: Inschrijving handelsregister is harde eis voor coronasteun

X is een wedstrijdmakelaar en werkt als zzp’er voor de FIFA. In geschil is of hij recht heeft op een uitkering op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en of hij de voorschotten moet terugbetalen. Volgens de gemeente Amsterdam komt X niet voor de uitkering in aanmerking. Hij staat namelijk niet in het handelsregister als zelfstandige ingeschreven.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.7: Geen terugwerkende kracht ingangsdatum concernaansluiting

Het Hof stelt de inspecteur in het gelijk en beslist dat hij mag afzien van het toekennen van terugwerkende kracht aan de ingangsdatum van de concernaansluiting.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.1: Toepassing foutenleer belet afrekening over boekwinst cultuurgrond

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X zich terecht beroept op de foutenleer. Door de gedeeltelijke staking in 2011 is de cultuurgrond verplicht privévermogen geworden. De fout kan in het laatst openstaande jaar in 2015 worden hersteld.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.8: Bij uurcontract alleen premiekorting over afgesproken uren

Is een belanghebbende een vast aantal uren overeengekomen, dan mag de premiekorting volgens Hof 's-Hertogenbosch alleen worden toegepast over de afgesproken uren. Uitsluitend wanneer geen vaste uren zijn afgesproken mag de premiekorting berekend worden over de daadwerkelijk gewerkte uren.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.6: Deels terugnemen van uitruil heeft ook gevolgen voor de loonheffingen

Een uitzendorganisatie neemt een deel van de uitgeruilde extraterritoriale kostenvergoeding terug. Zij voldoet hiermee aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: WML). Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart het hoger beroep ongegrond en oordeelt dat de verhoging van het brutoloon ook doorwerkt bij toepassing van andere (wettelijke) regelingen waarvoor het brutoloon maatgevend is.

16 juli 2021

Belastingadvies 2021/15.3: Winstuitdeling door onzakelijke prijs bij transactie van aandelen in Russische deelneming

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht een winstuitdeling bij belanghebbende aanneemt van € 2,8 mln. doordat aandelen in een Russische deelneming bij een interne transactie voor een onzakelijk lage prijs worden overgedragen. Daarnaast handhaaft het hof de vergrijpboete van 25%.

16 juli 2021

Actueel op TaxLive