Start Verdieping Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het kabinet wil volgend jaar het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek verlagen van 54,5% naar 45%. Het netto voordeel wordt daardoor iets verlaagd, maar blijft naar de mening van het kabinet op een voldoende niveau om ondernemers te prikkelen tot het treffen va...

14 juli 2018

Belastingadvies, Actualisering besluiten over het geruisloos doorschuiven van een onderneming

Art. 3.62, 3.63 Wet IB 2001 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 14 mei 2018, nr. 2018-64996V-N 2018/31.7V-N Vandaag 2018/1120De besluiten die zijn samengevoegd en daarmee ook zijn ingetrokken betreffen de besluiten van 12 april 2002 (V-N 2002/23.11) en 18 juli 2008 (V-N 2008/38.26). Afgezien van de nieuwe goedkeuringen is met het nieuwe besluit geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de ingetrokken besluiten. Het besluit heeft betrekking op de mogelijkheid die art. 3.62 en ...

14 juli 2018

Belastingadvies 2018/15.7: Beoordelingsfout over verwantschap belet navordering erfbelasting

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat er bij de inspecteur tot tweemaal toe sprake was van een verwijtbaar onjuist inzicht in de feiten die bepalend zijn voor de (omvang van de) belastingplicht en dus van een beoordelingsfout. Het was geen automatiseringsfout.

13 juli 2018

Belastingadvies 2018/15.8: Geen verzuimboete door gedrag ontvanger

De Belastingdienst legt naheffingsaanslagen en verzuimboeten op. De ontvanger wijst een betalingsvoorstel af en hij kondigt een faillissementsaanvraag aan. Rechtbank Gelderland oordeelt dat een boete niet op zijn plaats is. Het schoonmaakbedrijf heeft van de ontvangen betalingen alle steunvorderingen weten te betalen. Hiermee heeft zij een faillissement afgewend. Het handelen van het schoonmaakbedrijf vindt zijn oorzaak in de aankondiging van de ontvanger.

13 juli 2018

Belastingadvies 2018/15.3: Door tussenschuiven stichting geen sprake van ab

X richt stichting L op. Doel hiervan is om te voorkomen dat bekend wordt dat zijn kinderen een belang in F bv gaan houden. L houdt meer dan 5% van de aandelen in F bv. In geschil is of X een ab heeft in F bv.Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen ab in F bv heeft. Volgens het hof staat het X namelijk vrij om zijn deelname in F bv in 2006 zo te regelen, via het tussenschuiven van L, dat hij 90% van de aandelen verkrijgt en zijn kinderen gezamenlijk 10%.

13 juli 2018

Belastingadvies 2018/15.5: Nederland mag heffen over ontslagvergoeding van naar Nederland teruggekeerde expat

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ontslagvergoeding niet is doorbelast naar de VS. Nederland kan dan, op grond van art. 16 Verdrag NL-VS, over de ontslagvergoeding heffen.

13 juli 2018

Belastingadvies 2018/15.1: De medeplegende notaris

De laatste jaren is de inspecteur meer en meer gaan letten op de mate van betrokkenheid van adviseurs en notarissen bij handelingen van belastingplichtigen. Daarbij wordt tevens beoordeeld in welke mate het handelen van de adviseur, of in dit geval de notaris, als verwijtbaar aangemerkt kan worden. De adviseur wordt als medeplichtige of medepleger bij een beboetbare handeling aangemerkt. Of dit verschijnsel passend is bij de huidige tijd mag van vraagtekens worden voorzien. Realiteit is deze trend echter wel, zoals ook blijkt uit de onderstaande uitspraak.

13 juli 2018

Belastingadvies 2018/15.4: Kosten medische keuring voor piloot niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

Kosten medische keuring voor piloot niet aftrekbaar als scholingsuitgaven Belanghebbende heeft eind 2009 zijn vliegbrevet behaald. In 2012 volgt hij een programma om dit vliegbrevet te kunnen behouden. Onderdeel van dit programma is een medische keuring. In geschil is of de kosten van het programma (€ 1986) aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de kosten van een lesprogramma voor verkeersvliegers om hun vliegbrevet te kunnen behouden, aftrekbare scholingsui...

13 juli 2018

Belastingadvies 2018/15.6: Arrest- Kollroß en Wirtl . Btw op factuur voor vooruitbetaling ook aftrekbaar als goed niet wordt geleverd

Hof van Justitie EU oordeelt dat recht op aftrek van de voorbelasting bestaat bij niet-geleverde goederen als de koper er ten tijde van de betaling vanuit mag gaan dat de goederen geleverd zullen worden.

13 juli 2018

Belastingadvies 2018/13-14.5: Navordering door verlaging aanslag partner

Achterwaartse verliesverrekening heeft invloed op belastingheffing partner; navordering volgens rechtbank terecht.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.9: Btw-constructie van school is niet louter kunstmatig

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat sprake is van misbruik van recht. Het is ook van belang dat het schoonmaakpersoneel onder een andere cao zou vallen en dat de Europese aanbestedingsplicht niet meer zou gelden.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.10: 6% overdrachtsbelasting voor afgebrande langgevelboerderij waarvan alleen oude fundering resteert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de afgebrande langgevelboerderij geen woning is. Op het moment waarop het belastbare feit zich voordeed, was namelijk geen sprake van een bouwwerk dat naar zijn aard bestemd was voor bewoning.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.2: Niet elke fout is een foutenleerfout, maar deze dubbeltelling wel

Hof Arnhem-Leeuwarden is met X van mening dat er sprake is van een dubbeltelling. Deze fout valt onder de foutenleer en correctie vindt in het laatst openstaande jaar plaats. De inspecteur die de correctie over een eerder jaar niet toestond haalt alsnog bakzeil.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.11: Bedrijfsadviseur slagerijbedrijf niet in dienst bij franchiseorganisatie

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat A zijn werkzaamheden als bedrijfsadviseur voor een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf als zelfstandige verricht.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.1: Hoe professioneel is beroepsmatig?

De proceskostenvergoeding staat open voor kosten gemaakt ten behoeve van beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Soms is daar geen sprake van, bijvoorbeeld indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Hof 's-Hertogenbosch heeft zich onlangs over een dergelijke casus gebogen. Opvallend in deze casus is de conclusie van het hof dat belanghebbende en een derde vennootschap te vereenzelvigen zijn. Het hof komt tot die slotsom door het briefpapier van de twee vennootschappen te vergelijken.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.6: Bij ontbreken woonadres toch recht op alleenstaande-ouderkorting

Uit veiligheidsredenen staan X en haar dochter ingeschreven op een briefadres. De inspecteur weigert de alleenstaande-ouderkorting aan X te verlenen, omdat zij niet over een woonadres beschikt. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X toch recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting. Volgens het hof kan het niet de bedoeling van de wetgever zijn dat aan X de alleenstaande-ouderkorting wordt onthouden.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.12: Geen partnerschap in geval van meerrelatie zonder notarieel samenlevingscontract

Rechtbank Gelderland beslist dat X geen recht heeft op de partnervrijstelling in de erfbelasting. Er is niet sprake van partnerschap in geval van een meerrelatie zonder notarieel samenlevingscontract.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.3: Herinvesteringsreserve is onterecht afgeboekt op panden die als voorraad moeten worden aangemerkt en valt vrij bij ge...

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv een zogeheten uitpondingsstrategie heeft gehanteerd ten aanzien van de door haar gehouden onroerende zaken. Het hof wijst hierbij onder meer op het feit dat leeggekomen onroerende zaken niet meer werden aangeboden voor de verhuur en dat vele onroerende zaken zijn verkocht. Deze conclusie leidt ertoe dat de door X bv gevormde en aangewende herinvesteringsreserve ten gunste van haar winst moet vrijvallen.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.7: Hogere aftrek elders belast voor in Verenigd Koninkrijk werkzame universiteitsmedewerker

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X recht heeft op voorkoming van dubbele belasting voor het loon dat is toegekend voor de in de werkstaat, Engeland, verrichte arbeid. Thuiswerkdagen tellen niet mee.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.4: Tijdens uitzending door vriendin gebruikte woning is geen eigen woning

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat belanghebbende geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek voor de woning die zij tijdens haar uitzending ter beschikking stelt aan een vriendin.

26 juni 2018

Belastingadvies 2018/13-14.8: Chemicus in fictieve dienstbetrekking

Een chemicus voert werkzaamheden uit via zijn Management bv in oprichting. Hij geeft de inkomsten aan als winst uit onderneming. Rechtbank Gelderland oordeelt dat er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gezagsverhouding tussen de chemicus en F bv, waarvoor hij werkt, ontbreekt. Desalniettemin is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. De inspecteur heeft terecht navorderingsaanslagen IB opgelegd.

26 juni 2018

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het eerder aangekondigde wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid is bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel werkt deels terug tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur (zie V-N 2017/52.13). Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU (V-...

26 juni 2018

Actueel op TaxLive