Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2021/5.7: Geen verlaagd tarief voor parkeren festival

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het verlaagde tarief niet geldt voor de parkeerfaciliteit bij een festival.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.5: Geen deelnemingsvrijstelling voor rente over earn-outvergoeding en antispeculatievergoeding

De Hoge Raad oordeelt dat de wettelijke rente en de contractuele rente niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen. De contractuele rente maakt geen deel uit van de prijs van de aandelen C BV en de wettelijke rente is niet aan te merken als een voordeel uit hoofde van een deelneming.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.4: Ongerealiseerd valutaverlies bij aankoop vliegtuig niet aftrekbaar

Het hof oordeelt dat het in strijd met goed koopmansgebruik is om het ongerealiseerde valutaverlies in aftrek te brengen. Het bedrag moet naar euro’s worden omgerekend tegen de koers die geldt op het moment dat dit bedrag is verschuldigd.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.3: Verkoopopbrengst eigen woning valt in box 3

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het bedrag van € 194.000 is aan te merken als een bezitting en tot de rendementsgrondslag voor de vermogensrendementsheffing behoort. De herkomst of het bestedingsdoel van een geldbedrag is niet bepalend voor het antwoord op de vraag of het een bezitting is.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.8: Geen laag BTW-tarief voor door edelsmid vervaardigde sieraden

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de door een edelsmid vervaardigde trouwringen, lijfsieraden en overige objecten geen kunstvoorwerpen zijn waarop het lage BTW-tarief van toepassing is.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.9: Schenking van man is niet automatisch ook schenking van echtgenote

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat B niet de helft van het Zwitserse banktegoed heeft geschonken aan X. Dat A en B in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, brengt niet mee dat B moet worden geacht mede als partij betrokken te zijn bij een door A gedane schenking.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.6: Dubbel toegepaste loonheffingskorting leidt tot juist vastgestelde aanslag IB/PVV

Een belastingplichtige heeft in 2017 tijdelijk twee werkgevers die elk de loonheffingskorting toepassen op zijn loon. De inspecteur legt een aanslag IB/PVV 2017 op, waarin hij slechts eenmaal rekening houdt met de loonheffingskorting. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aanslag juist is vastgesteld.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.2: Verrekenbare pensioenuitkering is voor verwezenlijking vatbaar

X geniet volgens Hof Arnhem-Leeuwarden het pensioen van de BV volledig. De BV heeft deze opgenomen in zijn aangiften, de jaarstukken vermelden de uitkering sinds 2001 en de gevormde voorziening voor lijfrente en pensioen in de VPB-aangiften neemt jaarlijks af.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.1: Waardestijging verbouwd pand impliceert niet direct belastbaar ROW

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X in 2014 werkzaamheden heeft verricht waarmee voordelen waren te verwachten die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan.

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/5.10: Bestuurdersaansprakelijkheid voor advocaat voor niet betalen loonbelastingschulden

De Invorderingswet 1990 gaat uit van het beginsel dat uitsluitend de belastingschuldige aansprakelijk is voor betaling van de belastingschuld. Als betaling echter uitblijft is er een reeks van aansprakelijkheidsbepalingen waarin anderen dan de belastingschuldige tot betaling worden geroepen. De bestuurder van een besloten vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk als de loonbelasting onbetaald blijft. Als de bestuurder echter aan de meldingsregeling voldoet, is hij slechts aansprakelijk indien aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld aan hem te wijten is. De Ontvanger zal dan het bewijs van kennelijk onbehoorlijk bestuur moeten leveren. Daarvan is sprake als geen redelijk denkend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) aldus zou hebben gehandeld.

18 februari 2021

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Per 1 januari 2021 is de Verzamelwet Brexit in werking getreden. Deze wet bevat noodzakelijke aanpassingen van Nederlandse wetgeving in verband met het proces van uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). Deze wet is bedoeld om onaanvaardbare gevo...

18 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.3: Arrest van Hoge Raad is geen bijzondere omstandigheid die kan leiden tot herziening van keuze voor etikettering als privé...

Hof Amsterdam oordeelt dat een door de Hoge Raad gewezen arrest geen bijzondere omstandigheid is die kan leiden tot een herziening van de eerder gemaakte keuze voor de vermogensetikettering van een huurwoning.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.1: Gekozen verdeling saldo eigen woning blijft in stand

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht geen saldo eigen woning aan eiser heeft toegerekend.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.10: De aansprakelijkheid van de dga, een andere bewijslast voor boete en rente

Verwijtbaarheid leidt tot aansprakelijkheid. Dat is een vuistregel die weleens wordt gehanteerd. En het te laat melden van betalingsonmacht leidt tot het wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Maar hoever reikt die regel nu? Omvat zij ook de boetes en heffingsrente?

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.2: Foutenleer van toepassing: FOR valt vrij

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de fiscale oudedagsreserve (hierna FOR) ten onrechte niet meer op de eindbalans van de heer X is opgenomen. De foutenleer wordt van toepassing verklaard en de FOR valt alsnog vrij in het laatste openstaande belastingjaar. De navordering is volgens het hof terecht.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.7: Nederlandse verzekerings- en premieplicht voor Luxemburgse ziekte-uitkering

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X ook voor de Luxemburgse ziekte-uitkering in Nederland verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen. Het schip waarop X in 2012 zijn werkzaamheden verricht, wordt namelijk geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.6: Verliezen op leningen aan zoon dienen aandeelhoudersbelangen

Vader heeft zowel in privé als via zijn BV leningen verstrekt aan (de onderneming van) zijn zoon. De leningen zijn niet af te waarderen.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.9: Civielrechtelijke vorm beslissend bij vaststelling wie presterende ondernemer is

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat voor de beantwoording van de vraag wie voor de BTW de presterende ondernemer is, de civielrechtelijke vorm beslissend is.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.5: Deelnemingsvrijstelling niet van toepassing bij ‘short cum/ex-transactie’

De Hoge Raad oordeelt dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op het door X bv met de cum/ex-transactie gerealiseerde voordeel. Het cum/ex-voordeel is niet aan te merken als een door X bv uit haar aandeelhouderschap genoten voordeel uit hoofde van een deelneming. De Hoge Raad vult tevens de Falcons-jurisprudentie verder in.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.8: Wijzigen verhouding huwelijksgemeenschap naar 90-10 is geen schenking

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat geen sprake is van een schenking als een man en vrouw die gehuwd waren in de wettelijke gemeenschap van goederen, vlak vóór het overlijden van de man huwelijkse voorwaarden opstellen met een gemeenschap van goederen waartoe de vrouw voor 90% is gerechtigd.

8 februari 2021

Belastingadvies 2021/4.4: Huurinkomsten (tuinhuis) via Airbnb behoren tot grondslag box 1

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de via Airbnb genoten huurinkomsten terecht in de belastingheffing van box 1 heeft betrokken. De huurinkomsten vormen voordelen uit het tijdelijk ter beschikking stellen van de eigen woning aan derden.

8 februari 2021

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd. In het besluit is een nieuw onderdeel aan de HIR gewijd. Ook is er een aantal nieuwe goedkeuringen opgenomen. Daarnaast is de vervallen goedkeuring inzake het verlaagd BTW-tarief voor onlinediensten door sportschole...

8 februari 2021

Actueel op TaxLive