Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2022/1-2.12: Rechter past menselijke maat toe bij dubbele belastingheffing over PGA

De forfaitaire wijze waarop in de Wet LB 1964 de bijtelling privégebruik auto van de zaak is geregeld, kent naast dat het een praktische wijze van belastingheffing is, ook een zekere ruwheid. Dat is nu eenmaal inherent aan een forfaitaire benadering. Art. 63 AWR geeft in bepaalde gevallen waarbij onverkorte toepassing van de belastingwet tot een zogeheten onbillijkheid van overwegende aard leidt, de Minister van Financiën een bevoegdheid voor een tegemoetkoming. Uit de aard van deze bevoegdheid volgt dat niet reeds bij voorbaat onbillijkheden kunnen worden uitgesloten.

17 januari 2022

Belastingadvies 2022/1-2.3: Bij schenking aandelen na ruziesplitsing bestaat recht op BOR voor het volledige belang

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X recht heeft op toepassing van de BOR voor het volledige belang in de onderneming. De situatie op het tijdstip van de verkrijging is namelijk beslissend.

17 januari 2022

Belastingadvies 2022/1-2.2: Liechtensteinse Stiftung is APV zodat terecht navorderingsaanslag erfbelasting is opgelegd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat sprake is van een discretionair vermogen. Het is weliswaar aannemelijk dat het vermogen van C was bestemd voor de kleinkinderen, maar dat is onvoldoende.

17 januari 2022

Belastingadvies 2022/1-2.11: Beschikking belastingrente verminderd omdat de verschuldigde inkomstenbelasting reeds eerder door de echtgenoot was be...

Belanghebbende hoeft op grond van begunstigend beleid van de Landelijke werkgroep Formeel recht vanaf 22 juli 2017 geen belastingrente te betalen over te laat betaalde box 3-belasting. De heffing is in de bezwaarfase van de echtgenoot naar haar verschoven, nadat de echtgenoot deze belasting eerder op die datum volledig aan de Belastingdienst had overgemaakt. Pas na de intrekking van het beleid per 9 december 2017 is X ter zake weer belastingrente verschuldigd.

17 januari 2022

Belastingadvies 2022/1-2.1: Vermindering box 3-heffing voor echtpaar met fors vermogen maar zonder box 1-inkomen

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de box 3-heffing voor X een individuele en buitensporige last vormt. De box 3-heffing kan weliswaar worden betaald uit het rendement dat op het vermogen is behaald, maar het besteedbaar netto-inkomen zakt hierdoor onder bijstandsniveau.

17 januari 2022

Belastingadvies 2022/1-2.10: Correctiebeleid fiscus maakt opleggen navorderingsaanslag onmogelijk

De Hoge Raad oordeelt dat een navorderingsaanslag inkomstenbelasting van minder dan € 450 niet kan worden opgelegd, ook als de inkomenscorrectie meer is dan € 1000.

17 januari 2022

Belastingadvies, Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 Fiscale aandachtspunten Coalitieakkoord

Mr. drs. J. Knuist (Grip Accountants en Adviseurs N.V.). Hier volgen de belangrijkste fiscale aandachtspunten uit het Coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU genaamd ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van 15 december 2021. Een nieuwe maatregel moet vanaf 2023 voorkomen dat dga’s de heffing in box 2 kunnen uitstellen of afstellen door middel van het afsluiten van een lening bij hun eigen BV. Met ingang van 2023 moet worden afgerekend over leningen van de BV aan de dga boven €...

17 januari 2022

Belastingadvies, Omzetbelasting: terugblik 2021 en vooruitblik 2022

Mr. L.L.C. Blom AA (Belastingdienst (op persoonlijke titel geschreven) / Universiteit Leiden). De webwinkels hebben in 2021 een goede omzet kunnen draaien. Zij kregen in 2021 te maken met nieuwe BTW-regels. De regels voor afstandsverkopen aan particulieren zijn namelijk halverwege 2021 gewijzigd. Nog niet alles van deze regels is duidelijk. De komende jaren zullen we dan ook nog te maken krijgen met nieuwe jurisprudentie of besluiten. Net zoals elk jaar krijgen we een stroom van arresten uit ...

17 januari 2022

Belastingadvies, Inkomstenbelasting: terugblik 2021 en vooruitblik 2022

Mr. drs. J. Knuist (Grip Accountants en Adviseurs N.V.). In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis zijn verschillende goedkeuringen opgenomen. Zo kunnen ondernemers voor de toepassing van het urencriterium ervan uitgaan dat zij 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Deze goedkeuring geldt voor de periode 1 maart tot en met 30 september 2020 en 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook geldt een versoepeling voor het urencriterium voor de startersaftrek bij arbeidsongeschikthe...

17 januari 2022

Belastingadvies, Vennootschapsbelasting: terugblik 2021 en vooruitblik 2022

G.T. Vernoij (Van Oers Accountancy & Advies). In 2021 zijn weer een aantal voor de praktijk belangrijke arresten gewezen met betrekking tot de antiwinstdrainageregeling. De wetswijzigingen die vanaf 2021 van kracht worden, zien nagenoeg allemaal op reparaties van verloren procedures en implementatie van de EU Anti Tax Avoidance Directive (ATAD2).X BV, en haar gevoegde maatschappijen, Y BV en Z BV, worden eind 2010 opgericht om de C-groep (Hunkemöller) over te nemen. Op 31 januari 2011 zijn de...

17 januari 2022

Belastingadvies, Loonheffingen: terugblik 2021 en vooruitblik 2022

Mw. mr. J.W.H. Nietveld (Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting). Hieronder volgt de gebruikelijke terugblik, alweer een terugblik op het jaar 2021 en een vooruitblik op 2022 met betrekking tot de loonheffingen. Na toepassing van de coronamaatregelen in 2020 en in 2021, zijn de meeste daarvan inmiddels weer afgeschaft. Een gevolg van de maatregelen is de introductie van een (vaste) thuiswerkvergoeding. Hierna een terugblik, een paar opmerkelijke arresten en een blik op 2022.  Vanwege de...

17 januari 2022

Belastingadvies, Overdrachtsbelasting: terugblik 2021 en vooruitblik 2022

G.T. Vernoij (Van Oers Accountancy & Advies). De wetgever heeft een tweetal kleine wijzigingen doorgevoerd om de positie van starters en doorstromers op de woningmarkt te verbeteren. De rechtbanken, hoven en de Hoge Raad hebben in 2021 een aantal voor de praktijk belangrijke arresten gewezen voor de overdrachtsbelasting. De samenloop tussen de overdrachtsbelasting en de BTW komt in het BTW-onderdeel aan bod.De wetgever wil de toegang voor starters en doorstromers tot de woningmarkt verbeteren...

17 januari 2022

Actueel op TaxLive