Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2020/19.4: Verliesverdamping wordt niet voorkomen door toedeling deel huurinkomsten aan bv echtgenote

X draagt voor € 475.000 een aandeel in het exploitatierecht van een tankstation over aan G bv, een vennootschap van zijn echtgenote. In zijn IB-aangiften brengt X de aan G bv betaalde bedragen in aftrek. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X niet een deel van het exploitatierecht van het tankstation heeft overgedragen aan G bv. De betalingen vormen inkomensbesteding en de overeenkomst is slechts opgesteld om verliesverdamping te voorkomen.

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.3: Terbeschikkingstelling ongebruikelijk maar wel zakelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat een ongebruikelijke terbeschikkingstelling niet per definitie onzakelijk is. Dankzij een zwalkende inspecteur is er nu een curieuze uitspraak.

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.7: Naar China uitgezonden Belg blijft verzekerd in NL

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat het Nederlandse socialezekerheidsrecht van toepassing is op X gedurende zijn detachering in China. Dat X de Belgische nationaliteit heeft en in België woont is niet van belang.

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.8: Constructie verhuur-en-terughuur met sporthal van school is misbruik van recht

Volgens Rechtbank Noord-Holland heeft een onderwijsinstelling met de verhuur van een sporthal een economische activiteit verricht. E, die de sporthal van eiseres huurt, geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan eiseres en sportverenigingen. De constructie wordt vanwege misbruik van recht geherkwalificeerd.

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.5: Erfgename mag dividendbelasting gelegateerde aandelen niet verrekenen

Verrekening van dividendbelasting met verschuldigde inkomstenbelasting is alleen aan de orde als een belastingplichtige gerechtigd is tot de dividenden waarover die dividendbelasting is geheven. Hof Den Haag oordeelt dat dit niet anders is voor een erfgenaam van een erflater die haar aanmerkelijkbelangaandelen had gelegateerd aan andere personen dan de erfgenamen.

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.6: Geen gerichte vrijstelling na achterwege laten toepassing 30%-regeling

De inspecteur heeft een beschikking 30%-regeling afgegeven voor een periode tot en met 31 december 2018. De werkgever past de 30%-regeling niet toe op het loon van de werknemer van september tot en met december 2018. Hij houdt loonheffingen in over het volledige loon van de werknemer. De rechtbank oordeelt dat, wanneer de werkgever de 30%-regeling niet toepast, er sprake is van een arbeidsrechtelijke kwestie. Hierover kan de rechtbank niet oordelen. De werkgever heeft daarom tot een juist bedrag loonheffingen ingehouden.

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.2: Geen absorptie van loon tot winst voor acteur/zanger

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inkomsten nagenoeg gelijk zijn verdeeld over beide bronnen, zodat het loon niet bijkomstig van de winst is.

18 september 2020

Belastingadvie 2020/19.1: Alle van haar in redelijkheid te vergen zorg om tijdig aangifte te doen

Het doen van een aangifte kan soms ingewikkeld zijn. En de inspecteur stelt belastingplichtigen ruimschoots in de gelegenheid aan zijn verplichtingen te voldoen. Soms gaat dat toch mis. Kan dan sprake zijn van afwezigheid van alle schuld?

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.10: Vermogen van een stichting is een APV en belast met erfbelasting

Rechtbank Den Haag oordeelt dat sprake is van een afgezonderd particulier vermogen van A. De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag erfbelasting aan X dan ook terecht rekening gehouden met het vermogen van stichting B. Dit vermogen moet namelijk aan A worden toegerekend.

18 september 2020

Belastingadvies 2020/19.9: Niet-opsteller van factuur hoeft geen btw af te dragen over ontvangen schadevergoeding

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X U.A. niet als opsteller van de factuur kan worden beschouwd. De rechtbank stelt daarbij vast dat X U.A. met betrekking tot de schadevergoeding niet als belastingplichtige is aan te merken.

18 september 2020

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Nederland zet zich samen met Duitsland in voor extra uitstel van inwerkingtreding tot 1 januari 2022 van het btw e-commercepakket. Uit de Uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35 527) is gebleken dat de Belastingdienst het ...

18 september 2020

Belastingadvies 2020/18.10: Geen BOR voor verhuuractiviteiten

Hof Amsterdam oordeelt dat de verhuur- en ontwikkelactiviteiten niet in elkaars verlengde liggen. Als zelfstandige activiteit gaat de verhuur normaal vermogensbeheer niet te boven.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.7: Aftrek btw op nota’s advocaat voor aan DGA verrichte prestaties

De Hoge Raad oordeelt dat een BV recht op aftrek van voorbelasting kan hebben met betrekking tot facturen van een advocaat voor het bijstaan van haar DGA in een strafrechtelijke procedure. Dat is het geval als de aan de BV verrichte diensten deel uitmaken van de algemene kosten van de BV. De Hoge Raad verwijst de zaak voor nader onderzoek naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.9: Geen samenstel van rechtshandelingen bij opeenvolgende schenkingen onder opschortende voorwaarden

Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelt dat er geen sprake is van een schenking van een periodieke uitkering. Kenmerk van een periodieke uitkering is dat in één rechtshandeling een stamrecht wordt geschonken waarbij het totaal aan uit te keren termijnen afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.3: Toch kamerverhuurvrijstelling voor huurders zonder Basisregistratie Personen

Hof Den Haag oordeelt dat de verhuurinkomsten van belanghebbende onder de kamerverhuurvrijstelling vallen, ondanks het feit dat de huurders niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.4: Geen aanmerkelijk belang ondanks ‘doorcertificering’ van certificaten van aandelen

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof dat X geen aanmerkelijk belang heeft. Van belang is of het volledige economische belang bij de onderliggende aandelen aan de houders van de certificaten van aandelen toekomt. Als dat zo is, dan staat niets aan certificering van certificaten van aandelen in de weg. X heeft zodoende geen aanmerkelijk belang.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.8: Stichting is BTW-ondernemer voor levering tweedehands goederen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat bij de levering van de tweedehands goederen geen sprake is van een symbolische vergoeding. De stichting levert de tweedehands goederen onder bezwarende titel en kwalificeert als BTW-ondernemer.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.5: Geen kwijtscheldingswinstvrijstelling voor ontvoegde dochtermaatschappij f.e.

Belanghebbende heeft geen recht op de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Zij is namelijk korter dan zes jaren geleden ontvoegd uit de f.e., haar negatieve resultaten uit het verleden zijn verrekend met positieve resultaten van andere groepsmaatschappij(en) en in vergelijking met de situatie zonder f.e. had ook geen recht op de kwijtscheldingswinstvrijstelling bestaan.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.1: Uitleg Hoge Raad over correctiebeleid Belastingdienst bij navordering

Waar aangiften worden ingevuld, kunnen fouten worden gemaakt. Al in het voorjaar van 1999 verscheen de handreiking correctiebeleid van de Belastingdienst met daarin een separaat hoofdstuk navorderingen. En in het Besluit WOB-verzoek inkeerbeleid van 2 juni 2016 worden de dwingende kaders voor het correctiebeleid opgesomd. Correcties blijven buiten aanmerking bij onbeduidende bedragen, zogenaamde bagatellen.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.2: Renteaftrek terecht gecorrigeerd voor familielening met onzakelijk hoge rente

De Hoge Raad oordeelt dat de hoogte van een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel niet uitsluitend kan komen vast te staan met de aanslag van de partner die deze inkomsten feitelijk heeft genoten.

9 september 2020

Belastingadvies 2020/18.6: Loon over een maand

Een werkgever kent zijn ambtenaren een individueel keuzebudget toe. Onderdeel hiervan is de voormalige vakantietoeslag van 8% van het loon. De ambtenaren krijgen deze 8% loon maandelijks ter beschikking. Zij mogen dit loon inzetten voor bepaalde doelen genoemd in de IKB-regeling. Hof Den Haag oordeelt dat deze 8% van het loon onderdeel uitmaakt van het ‘loon over een maand’. Het ‘loon over een maand’ is van belang voor de hoogte van de vrijstelling van de jubileum- of overlijdensuitkering.

9 september 2020

Actueel op TaxLive