Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2021/9.6: Het verlaagde woningtarief voor de overdrachtsbelasting geldt niet alleen voor de boerderijwoning maar ook voor de gebouw...

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gebouwen aanhorigheden van de woonboerderij zijn. De gebouwen behoren bij de woning, zijn daarbij in gebruik en zijn daaraan dienstbaar. Het woningtarief voor de overdrachtsbelasting is dan van toepassing.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.8: Door Belastingdienst uitgeschreven ondernemer is toch BTW verschuldigd

Het hof oordeelt dat X na uitschrijving als ondernemer bij de Belastingdienst zijn onderneming feitelijk voortzet. X blijft daardoor omzetbelasting verschuldigd.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.5: Inspecteur laat onbetaald gebleven schulden failliete dochters terecht belast vrijvallen

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een VPB-navorderingsaanslag heeft opgelegd aan belanghebbende. Belanghebbende heeft niet aan de inspecteur meegedeeld dat bij de dochterondernemingen sprake was van onbetaald gebleven schulden.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.9: BTW bij realisatie woonvilla ten onrechte volledig in aftrek gebracht

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X BV de gehele BTW op de bouw van de woonvilla onterecht in aftrek heeft gebracht. De woonvilla was van meet af aan (mede) bestemd voor gebruik als woning en daarmee niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden waarvoor recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.4: Rente op concernlening voor zakelijke transacties deels aftrekbaar

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de rente op de lening om de beursgenoteerde aandelen C SpA te kopen voor een deel aftrekbaar is. De rente is aftrekbaar voor de periode 1 januari 2005 tot en met 22 december 2005, omdat het weigeren van de aftrek in strijd is met de vrijheid van vestiging.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.1: Zakelijk weinig gebruikte personenauto vormt verplicht privévermogen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de auto tot het verplichte privévermogen behoort. Volgens het hof geldt bij minder dan 10% zakelijk gebruik de hoofdregel voor de vermogensetikettering. Dit in tegenstelling tot de spiegelbeeldsituatie (laag privégebruik).

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.7: Lage WW-premie alleen mogelijk bij (tijdige) schriftelijke arbeidsovereenkomst

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet zijn op het moment dat een werkgever de lage WW-premie toepast. Een achteraf met terugwerkende kracht opgestelde arbeidsovereenkomst is niet voldoende.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.10: Instemming met verlenging beslistermijn in bezwaarfase verlengt redelijke termijn niet

De rechtszekerheid brengt mee dat belastinggeschillen binnen een redelijke termijn behoren te worden berecht. Deze termijn begint als regel te lopen op het moment waarop de inspecteur het bezwaarschrift ontvangt. De termijn eindigt op het moment waarop de rechter in eerste aanleg uitspraak doet. De redelijke termijn is dan twee jaar.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.3: Voor iack zijn drie hele dagen: ‘3 x 24 uur’

De Hoge Raad oordeelt dat voor de toepassing van de iack onder ‘drie gehele dagen’ moet worden verstaan ‘3 x 24 uur’.

28 april 2021

Belastingadvies 2021/9.2: Vooruitbetaalde hypotheekrente is aftrekbaar voor deel dat ziet op periode na overlijden

De Hoge Raad oordeelt op basis van een redelijke wetstoepassing dat de vooruitbetaalde rente wel in één bedrag bij de overleden belastingplichtige in aanmerking kan worden genomen omdat de woning en schuld tot het moment van haar overlijden voor haar een eigen woning en een eigenwoningschuld zijn.

28 april 2021

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische handel naar de Eerste Kamer gestuurd. Hierin geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet niet beschikt over een plan B of een andere terug...

28 april 2021

Actueel op TaxLive