Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2019/22.3: Aandeelhouder geniet uitdeling bij koop commerciële ruimte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X en B een voordeel uit aanmerkelijk belang hebben genoten. Uit de ingebrachte stukken blijkt namelijk dat F bv zich een voordeel laat ontvallen bij de totstandkoming van de transactie en de commerciële ruimte daarom voor een lagere prijs kon overnemen.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.1: Ook het niet beantwoorden van vragen kan een nieuw feit opleveren

De inspecteur mag navorderen als een belastingplichtige niet reageert op informatieverzoeken. In een recent berechte casus had de inspecteur reden om vragen te stellen over een door een louche belastingconsulent verzorgde aangifte, nadat de aanslag was vastgesteld. Het niet beantwoorden van die vragen zorgt voor een nieuw feit.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.7: Liquidatie onderneming, verkoop bouwterrein belast met btw

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat het perceel grond voor de btw tot het ondernemingsvermogen behoort, de levering van een bouwterrein als onderdeel van de liquidatie van de onderneming is daarom belast met btw.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.9: School die energie produceert heeft geen recht op volledige aftrek btw-voorbelasting

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een btw-belaste levering voor zover X de door haar opgewekte elektriciteit zelf gebruikt. De rechtbank verwijst daarbij naar de overeenkomst tussen X en Q.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.2: Ondanks verzoek tot ambtshalve vermindering blijft aanslag onherroepelijk vaststaan

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat wijziging van een eerder gekozen onderlinge verdeling van box 3-inkomen niet mogelijk is als de aanslag onherroepelijk vaststaat. Het verzoek tot ambtshalve vermindering is terecht door de inspecteur afgewezen.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.6: No-riskpolis van toepassing; geen toerekening WGA-lasten

Aan een werkgever rekent de inspecteur WGA-lasten toe in het kader van de beschikking gedifferentieerde premie Whk. De werknemer is opnieuw uitgevallen na een eerdere arbeidsongeschiktheid, waarvoor hij een WAO-uitkering ontving. Op de werknemer is een no-riskpolis van toepassing. Werkgever en werknemer hebben beiden geen beroep gedaan op compensatie, c.q. ziekengeld op grond van de no-riskpolis. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de WGA-lasten niet aan de werkgever mag toerekenen. In de Wfsv staat niet dat de no-riskpolis ook tot uitkering moet zijn gekomen om daar rechten aan te ontlenen.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.8: Btw-aanslag voor in Hongarije wonende verkoper van boilers is terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht een btw-naheffingsaanslag aan X heeft opgelegd. De inspecteur maakt aannemelijk dat X in Nederland over een vaste inrichting beschikt.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.5: Vaste maandelijkse vergoedingen van dga zijn belast gebruteerd loon

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de vaste kostenvergoedingen van de dga niet – vooraf of uiterlijk op het moment van uitbetaling – per kostencategorie naar aard en omvang zijn gespecificeerd. De vergoedingen moeten dus geheel tot het loon worden gerekend.

5 november 2019

Belastingadvies 2019/22.4: Vrijstelling overdrachtsbelasting bij juridische (af)splitsing tankstations van olieconcern

De Hoge Raad oordeelt dat de vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing is bij de juridische (af)splitsing van de tankstations van een olieconcern naar een nieuw opgerichte BV, ondanks dat de aandelen binnen drie jaar na juridische (af)splitsing worden vervreemd aan een derde. Met het stellen van de voorwaarden voor de juridische (af)splitsingsfaciliteit heeft de wetgever beoogd aan te sluiten bij de splitsingsvrijstellingsvoorwaarden voor de vennootschapsbelasting.

5 november 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. De aanpak van de tegemoetkoming richting de gedupeerde ouders in de CAF-11-zaak wordt in oktober 2019 bekendgemaakt. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van meerdere verzoeken rondom de CAF-11-zaak en de motie Omtzigt. De kabi...

5 november 2019

Belastingadvies 2019/21.9: Ontvanger mag schadevergoeding niet verrekenen met belastingvordering

X exploiteert een uitgeverij. Eind 2009 heeft X een forse belastingschuld. De ontvanger vaardigt dwangbevelen uit en laat de deurwaarder executoriaal beslag leggen. X komt te elfder ure in verzet tegen de executieverkoop. De ontvanger laat de openbare executieverkoop doorgaan en kort daarna wordt X op eigen verzoek failliet verklaard. De ontvanger handelt onrechtmatig. De ontvanger kan zijn eventuele schadevergoedingsverplichting verrekenen met de belastingvordering tenzij zijn beroep op verrekening naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.7: Ten onrechte afgegeven beschikking f.e.-btw staat naheffing niet in de weg

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X bv geen vertrouwen aan de beschikking kan ontlenen, omdat op grond van het EU-recht beslissend is of aan de materiële voorwaarden voor een fiscale eenheid is voldaan. Aangezien er geen sprake is van verwevenheid in organisatorisch opzicht, bestaat er geen fiscale eenheid voor de btw.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.2: Aftrek eigen woning bij echtscheiding toegerekend aan economische eigenaar

Rechtbank Den Haag oordeelt dat bij de toerekening van de belastbare inkomsten uit eigen woning niet moet worden aangesloten bij de juridische eigendom, maar bij de economische eigendom. Eiseres heeft deze economische eigendom volledig vanaf 1 januari 2014.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.1: De inspecteur gaat over omvang en niet over betalen

Inspecteurs kunnen veel, maar niet alles. Zo gaan inspecteurs niet over betalingen. Ook al bedriegt de schijn soms, ook de Belastingdienst hanteert binnen zijn organisatie een scheiding tussen de functies vaststellen, controleren en betalen. Deze functies zijn ook wettelijk verankerd. Het Hof Den Haag laat zien dat dit zo is.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.4: Rente op familielening is te hoog

Volgens Hof Den Haag is niet de volledige hypotheekrente aftrekbaar.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.6: Geen privaatrechtelijke, wel fictieve dienstbetrekking

Belanghebbende, X bv, gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de BV van de ex-schoonvader van haar enig aandeelhouder. Gerechtshof Den Haag oordeelt dat er tussen belanghebbende en de ex-schoonvader geen privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat. Wel is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. De ex-schoonvader voert de werkzaamheden niet als zelfstandig ondernemer uit. De inspecteur heeft terecht loonheffingen nageheven.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.3: Inkomsten gedeeltelijk verhuurde eigen woning niet belast

De rechtbank Noord-Holland oordeelt dat inkomsten uit de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning niet belast kunnen worden op grond van art. 3.113 Wet IB 2001. De rechtbank verwijst daarbij naar de bewoordingen van art. 3.113 Wet IB 2001 en de systematiek van de eigenwoningregeling in de Wet IB 2001.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.5: Kosten ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ex-partner geen aftrekbare kosten van geldleningen

De kosten van juridisch advies die belanghebbende maakt voor het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner, hangen samen met de afwikkeling van de echtscheiding en zijn geen kosten van geldleningen.

17 oktober 2019

Belastingadvies 2019/21.8: Geen SW-bedrijfsopvolgingsregeling bij verkrijging vastgoedcertificaten

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de BV op de overlijdensdatum geen onderneming drijft zodat de door mevrouw X geclaimde vrijstelling niet van toepassing is. Weliswaar heeft de BV in één geval een groot project (supermarkt) ontwikkeld, maar dit is te incidenteel.

17 oktober 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. De Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) hebben een amendement ingediend dat regelt dat aanspraken op nabetalingen van kindgebonden budget over de jaren 2013 tot en met 2017 zijn vrijgesteld van erfbelasting. Dit amendement is aangenomen in de Tweede Kamer. Met de...

17 oktober 2019

Actueel op TaxLive