Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2019/17.4: Kosten particulier onderwijs voor kinderen van dga zijn uitdeling

Hof Den Haag oordeelt dat de betaalde opleidingskosten van de kinderen door de rechtbank terecht als uitdeling aan X zijn aangemerkt.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.3: Zorgverlener die bedrag voor budgethouder terugbetaalt, heeft geen recht op aftrek

X verzorgt haar zoon A, die een PGB heeft, thuis. In 2013 moet A € 5000 terugbetalen aan het Zorgkantoor. Dit bedrag wordt van de bankrekening van X afgeschreven, die dit bedrag in aftrek brengt. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X het bedrag van € 5000 niet in aftrek kan brengen, omdat er geen sprake is van een terugbetalingsverplichting van X.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.6: Bereider van hamburgermaaltijden terecht in sector 33, Horeca algemeen, ingedeeld

X, die hamburgermaaltijden bereidt en bezorgt, is ingedeeld in sector 33 (Horeca algemeen). Het hof oordeelt dat dit terecht is. De bezorging van maaltijden staat ten dienste aan de bereiding daarvan. Een aansluiting bij een andere sector is niet van toepassing.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.8: Parkeren bij attractiepark is belast met het verlaagde btw-tarief

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het parkeren van voertuigen als bijkomende prestatie bij het verlenen van toegang tot het attractiepark is belast tegen het verlaagde btw-tarief.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.9: Artikel 10 SW 1956 gaat voor op artikel 12 SW 1956 bij overlijden binnen 180 dagen

Volgens Hof Den Haag kon moeder de woning gebruiken en is een beetje genot ook genot, zodat sprake is van een fictieve erfrechtelijke verkrijging.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.7: Lachgaspatronen zijn belast tegen het algemene btw-tarief

Rechtbank Gelderland oordeelt dat lachgaspatronen niet zijn bestemd om te worden gebruikt voor het bereiden van eet- en drinkwaren en daarom belast zijn tegen het algemene btw-tarief.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.1: Wat is nu passend en geboden?

Tja, zo’n verzuimboete is toch te vergelijken met een verkeersboete wegens te hard rijden. En u hebt dat vast wel eens meegemaakt of gezien bij het tv-programma wegmisbruikers: de dienstdoende diender vraagt u vriendelijk om het portier te openen en uit te leggen waarom dan wel zo veel te hard gereden moest worden. En u heeft het ook al meegemaakt: dat verhaal, hoe goed ook, helpt meestal niet. Zo gaat het ook met verzuimboetes: te laat is nu eenmaal te laat. En toch, soms is het systeem net iets te rigide. Immers, niet alle feiten en omstandigheden kunnen in het door de wetgever bewust eenvoudig gehouden systeem van verzuimboetes tot hun recht komen. Dus lijkt het een beetje niets (afwezigheid van alle schuld) of alles (althans binnen het kader van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst). Er is natuurlijk meer ruimte dan dat. Ook een verzuimboete kan passend en geboden worden opgelegd. De onderstaande kwestie getuigt daarvan.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.2: Lening aan startende onderneming zakelijk

De Hoge Raad heeft met de (ond)erkenning van de onzakelijke lening een bron geslagen waaruit fiscale geschillen onuitputtelijk opborrelen. De jurisprudentie die daaruit voortvloeit is feitelijk van aard. Het gaat erom of de inspecteur met voldoende bewijs de rechter weet te overtuigen. In een recente uitspraak slaagde de inspecteur daar niet in.

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.10: Geen recht op BOR omdat niet voldaan is aan bezitseis

Erflater richt eind december 2012 een BV op waaraan hij zijn landbouwgrond ter beschikking stelt. Op 3 november 2013 overlijdt hij. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat niet is voldaan aan de bezitseis van één jaar voor de toepassing van de BOR. Voor de BV is geen voorperiode aannemelijk gemaakt. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/17.5: Ook in de wettelijke rente wordt fiscaal ‘voorzien’

Ook in de wettelijke rente wordt fiscaal ‘voorzien’ Algemeen De post die in de praktijk wordt aanduid als ‘fiscale voorziening’ kan het karakter hebben van een anticipatiepost (1) of een uitstelpost (2). 1. Door middel van een voorziening kan worden vooruitgelopen (geanticipeerd) op toekomstige uitgaven. Uitgaven die zich in een volgend jaar voordoen, kunnen zodoende in een eerder jaar als kosten in aanmerking worden genomen. In deze hoedanigheid trekt de voorziening doorgaans de meeste aanda...

22 augustus 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. De directeur-generaal Belastingdienst is aangewezen tot bevoegde autoriteit voor de uitvoering van diverse wetten en verordeningen. Het gaat om de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, de Verordening (EU) 904/2010 (administratieve samenw...

22 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.7: Vergoedingen ontvangen van BV belast in box 3

Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat X niet betrokken is geweest bij het opzetten van een structuur van vennootschappen waaruit hij inkomsten heeft ontvangen. Ook heeft hij geen werkzaamheden verricht voor de tot die structuur behorende vennootschappen. De inspecteur heeft de inkomsten dan ook ten onrechte niet in box 1 belast.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.9: Loon over een maand bij jubileum- of overlijdensuitkering

Een werkgever heeft een individueel keuzebudget in haar arbeidsvoorwaarden opgenomen. Onderdeel daarvan is de voormalige vakantietoeslag. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de voormalige vakantietoeslag geen deel uitmaakt van het ‘loon over een maand’. Het ‘loon over een maand’ is van belang voor de vaststelling van de hoogte van de vrije jubileum- of overlijdensuitkering.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.10: Lager gebruikelijk loon gerechtvaardigd door beperkte werkzaamheden en verliezen BV

Rechtbank Gelderland stelt het gebruikelijk loon van een middellijk aandeelhouder lager vast vanwege beperkte en eenvoudige werkzaamheden en de slechte financiële positie van de BV.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.6: Aan echtgenote ter beschikking gesteld deel van winkelruimte behoort tot werkzaamheidsvermogen

Hof Amsterdam bevestigt de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland dat het door de belastingplichtige aan de onderneming van zijn partner ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel (winkelruimte) werkzaamheidsvermogen in de zin van art. 3.91 Wet IB 2001 vormt.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.4: Door inbreng in BV wordt IB-onderneming gestaakt: navordering verplichte afname oudedagsreserve

Een man draagt zijn onderneming over aan de door hem opgerichte BV. Aan het eind van het jaar heeft hij de onderneming volledig gestaakt en ook in het daarop volgende jaar drijft hij geen onderneming. De niet in de aangifte opgenomen afname van de oudedagsreserve wordt – onder aftrek van 12% MKB-winstvrijstelling en de niet eerder genoten stakingsaftrek – door een IB-navorderingsaanslag alsnog tot de winst gerekend. Er bestaat geen aanspraak op ondernemersfaciliteiten meer.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.5: Winst bij verkoop woningen is belast voor directeur bouwbedrijf

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het aankopen, renoveren en verkopen in privé wordt gezien als resultaat uit overige werkzaamheden. Het is aannemelijk dat het de intentie van belanghebbende was verkoopwinst te behalen.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.1: Als de inspecteur vraagt is het verstandig te antwoorden. En als dat niet (meer) kan? Dan heb je pech …En … oude sokk...

Een oude sok, je hoort het wel vaker. Maar goed, ook een oude sok telt mee in box 3. Dat laat de volgende procedure maar weer eens zien. En het is belangrijk de inspecteur goed te informeren. Anders volgt steevast zou ik bijna zeggen, de informatiebeschikking. En kan zo'n beschikking nu ook tot gevolg hebben dat de verlengde navorderingstermijn van toepassing is? Over deze vraag heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich gebogen.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.8: De unittheorie verder “geünitiseerd”: een wat verlate ingebruikneming leidt tot een pleister op de wonde in de vorm v...

De unittheorie verder “geünitiseerd”: een wat verlate ingebruikneming leidt tot een pleister op de wonde in de vorm van een grote teruggaaf overdrachtsbelasting Algemeen In artikel 15 lid 1 letter a van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 (nader: WBR) is bepaald onder welke voorwaarden de verkrijging van een onroerende zaak niet tot heffing van overdrachtsbelasting leidt, indien die verkrijging tevens als een levering of dienst belast is met omzetbelasting. Het gaat bij deze met omze...

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.11: Btw-vrijstelling voor diensten medisch pedicure

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X, ondanks het feit dat zij geen hbo-opleiding heeft afgerond, de btw-vrijstelling voor medische diensten mag toepassen op haar werkzaamheden als medisch pedicure. Zij verricht deze werkzaamheden namelijk op hetzelfde niveau als een podotherapeut.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.2: Fiscale nomade heeft toch woonplaats in Nederland: inspecteur houdt terecht rekening met ab-inkomen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X in de jaren 2008-2011 in Nederland woont en binnenlands belastingplichtige is. Hierbij is (onder andere) van belang dat X de Nederlandse nationaliteit heeft, dat hij bijna al zijn consumptieve uitgaven in Nederland doet en dat hij voor ziektekosten is verzekerd bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.3: Afwaarderingsverlies voor deel vordering ontstaan door omzetting negatief kapitaal vanwege oninbaarheid

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een deel van de vordering voor zover die is ontstaan door de omzetting van het negatieve aandeel in het vermogen van de VOF van de vader per 1 juli 2008 oninbaar is. Het afwaarderingsverlies komt voor 75% aan belanghebbende toe.

9 augustus 2019

Belastingadvies 2019/15-16.12: Btw-herziening op opfokkosten kalveren en koeien bij niet langer toepassen landbouwregeling

De Hoge Raad oordeelt dat de btw op de opfokkosten moet worden herzien. Het opfokken moet namelijk worden aangemerkt als het binnen de onderneming ontwikkelen van een bedrijfsmiddel, waardoor er voor de IB of de VPB op kan worden afgeschreven.

9 augustus 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. De 48 forfaitaire regelingen die in zeventien verschillende wetten de belastingheffing moeten vereenvoudigen, worden door de Staatssecretaris van Financiën niet, zoals afgesproken, periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het kabinet voldoet niet aan de evaluatiepli...

9 augustus 2019

Actueel op TaxLive