Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2022/14.9: List en bedrog

Fraudeurs hebben natuurlijk geen belang bij transparantie. De nu volgende zaak bewijst dit maar weer eens. Ingewikkeld maar leerzaam. Belanghebbende haalt alle formele drempels uit de kast om zijn daden alsnog aan de belastingheffing te onttrekken. Zonder resultaat en met een fikse boete.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.5: Waarde perceel in maatstaf van heffing integratielevering, ook als BTW bij andere ondernemer drukte

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de integrale waarde van een perceel tot de maatstaf van heffing voor de integratieheffing hoort, ook als een andere belastingplichtige in het verleden BTW heeft betaald over hetzelfde perceel.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.7: Verhuur appartementen Leegstandswet geen kort verblijf voor de omzetbelasting

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verhuur door belanghebbende van (woon)appartementen in het kader van de Leegstandswet geen verhuur voor kort verblijf vormt. De verhuur van de (woon)appartementen is daarom vrijgesteld van omzetbelasting.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.8: Kraamverzorgster die werkt voor onderneming echtgenoot is niet verplicht verzekerd

Een kraamverzorgster verricht administratieve werkzaamheden voor de vof van haar echtgenoot en diens neef. Zij voert de werkzaamheden geheel zelfstandig uit. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de kraamverzorgster en de vof. Ook is geen sprake van een fictieve dienstbetrekking. De arbeidsverhouding tussen de vof en C wordt namelijk in overwegende mate beheerst door een familieverhouding. De kraamverzorgster is niet verplicht verzekerd voor de werkzaamheden die zij verricht bij de vof.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.2: TBS-regeling voor woning die na aanschaf niet in gebruik is genomen als bedrijfspand

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat aannemelijk is dat een man het pand heeft aangeschaft met de gezamenlijke bedoeling van hem en zijn BV om het pand te verhuren aan die vennootschap. Dat het pand nog niet voor dat gebruik gereed is, is niet van belang. Het pand valt dus onder de TBS-regeling.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.6: Periode van leegstand recreatiewoning voor BTW-heffing volledig zakelijk

De Hoge Raad oordeelt dat de perioden van leegstand van de recreatiebungalow niet zijn aan te merken als perioden waarin de woning voor privédoeleinden ter beschikking staat aan X. Gezien de uit de beheer- en verhuurovereenkomst voortvloeiende beperkingen, kan X de woning niet meteen zelf gebruiken.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.3: Geen deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividend van buitenlandse vastgoeddeelneming

Hof Amsterdam oordeelt dat X BV op grond van art. 13 lid 17 Wet VPB 1969 geen recht heeft op toepassing van de deelnemingsvrijstelling, omdat het ontvangen dividend naar zijn aard aftrekbaar is bij de buitenlandse deelneming.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.4: Geen toepassing interne reorganisatievrijstelling voor natuurlijk persoon

Een DGA kan voor de inbreng van zijn aandeel in een winkelpand in een onderliggende BV geen beroep doen op de interne reorganisatievrijstelling voor de heffing van overdrachtsbelasting. Een natuurlijk persoon kan namelijk geen deel uitmaken van een concern voor de heffing van overdrachtsbelasting.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/14.1: Belanghebbende is IB-ondernemer, ook al had hij maar één opdrachtgever

Hoewel X in het startjaar slechts één opdrachtgever had, groeide het aantal opdrachtgevers in latere jaren en liep hij ook op andere vlakken ondernemersrisico.

28 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.6: Werkgever merkt loon niet aan als eindheffingsbestanddeel: geen 30%-regeling

Hof Amsterdam oordeelt dat de keuze van de BV, om de loonbestanddelen niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken, doorwerkt naar de IB. De 30%-regeling is niet van toepassing.

13 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.5: Wijziging pensioenstelsel voorkomt verliesverdamping

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het door X BV in 2016 ingevoerde omslagstelsel niet in strijd is met goed koopmansgebruik. Daardoor valt de door X BV gepassiveerde fiscale pensioenvoorziening in 2016 vrij.

13 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.2: Geen terugwerkende kracht voor moment van aangaan maatschap vanwege incidenteel fiscaal voordeel

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het aangaan van de maatschap is gericht op het verkrijgen van een incidenteel voordeel en er derhalve geen terugwerkende kracht van toepassing is.

13 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.4: BV met slechts normaal vermogensbeheer is geen ondernemingsvermogen voor de doorschuifregeling aanmerkelijk belang

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden maken de erfgenamen niet aannemelijk dat de activiteiten van A BV meer omvatten dan normaal vermogensbeheer. De doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting is niet toepasbaar omdat het vermogen van A BV niet voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

13 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.1: De BV waarbinnen een aantal “rentmeesters” samenwerkt kan fiscaal niet genegeerd worden

De civielrechtelijke werkelijkheid van de BV gaat voor op de door de belanghebbende gewenste uitleg dat de BV slechts een kassiersfunctie had en de samenwerking van de zelfstandige rentmeesters vormgaf.

13 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.7: Geen BTW-vrijstelling voor de diensten van een bemiddelaar bij kraamzorgverlening

De diensten door een bemiddelingsorganisatie in de kraamzorg zijn volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet vrijgesteld van BTW

13 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.8: Terechte inlenersaansprakelijkheid voor hotelexploitant

X BV leent personeel van Y in. Y laat diverse naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting onbetaald. De ontvanger stelt X BV terecht aansprakelijk voor deze onbetaalde belastingen.

13 juni 2022

Belastingadvies 2022/13.3: Eenmanszaak handelt onzakelijk bij de verhuur van geleasede vrachtwagens aan een gelieerde vennootschap

Rechtbank Zeeland-West-Brabant corrigeert de winst van de eenmanszaak op basis van een zakelijke huurprijs.

13 juni 2022

Actueel op TaxLive