Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2022/23.4: Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting bij verkrijging certificaten van aandelen in Vastgoed-BV

Rechtbank Gelderland oordeelt dat terecht overdrachtsbelasting is geheven, omdat de zogenoemde doorkijkarresten geen soelaas bieden.

3 november 2022

Belastingadvies 2022/23.3: Geen VPB-sanctie bij overdracht activiteiten binnen f.e

De rechtbank oordeelt dat de overdracht van de activiteiten heeft plaatsgevonden in het kader van een bij de aard en omvang van de onderneming passende normale bedrijfsuitoefening. Daarom is de sanctie bij verbreking van de fiscale eenheid niet van toepassing op de overdracht van de vermogensbestanddelen binnen fiscale eenheid. De rechtbank vermindert de aanslag.

3 november 2022

Belastingadvies 2022/23.1: Belanghebbende mag verbouwingskosten van aan partner verhuurd pand activeren en daarover afschrijven

Rechtbank Gelderland oordeelt dat belanghebbende het pand onterecht tot box 3 heeft gerekend.

3 november 2022

Belastingadvies 2022/23.8: Bij meerdere schenkingen in één jaar geldt pro rato verdeling schenkingsvrijstelling

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat schenkingen die gedurende één kalenderjaar aan een kind zijn gedaan als één schenking ter grootte van het gezamenlijke bedrag worden aangemerkt. Hierbij wordt de hieraan toe te rekenen schenkbelasting naar evenredigheid bepaald.

3 november 2022

Belastingadvies 2022/23.6: Vereniging van BSA-liefhebbers is geen BTW-ondernemer

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X alleen als BTW-ondernemer wordt aangemerkt voor de verkoop van producten via de webshop en de clubstand en de verkoop van advertentieruimte in het clubblad aan derden. Voor de contributie is geen sprake van BTW-ondernemerschap.

3 november 2022

Belastingadvies 2022/23.5: X maakt lagere BTW-heffing privégebruik auto niet aannemelijk

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de wegens het privégebruik van de auto’s verschuldigde BTW terecht is vastgesteld volgens het forfait van 2,7% van de cataloguswaarde.

3 november 2022

Belastingadvies 2022/23.2: Schadevergoeding onbelast voor zover deze is toegekend vanwege de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als gevo...

De vergoeding behoort tot de winst voor zover deze geen verband houdt met de blijvende arbeidsongeschiktheid.

3 november 2022

Belastingadvies 2022/23.7: Bij verkoop bouwproject bedongen deel heffingsvermindering is vergoeding voor BTW-belaste prestatie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het door X BV ontvangen bedrag van € 6,7 mln. dat X BV ontvangt vanwege de overdracht van het recht op vermindering van de verhuurderheffing is onderworpen aan de BTW-heffing. De afspraak die X BV hierover heeft gemaakt, moet worden aangemerkt als een bijkomende prestatie bij de hoofdprestatie (namelijk de overdracht van een onroerende zaak).

3 november 2022

Actueel op TaxLive