Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. De vergoeding die een ondernemer ontvangt ter compensatie van inkomensschade door aardbevingen is belast als winst uit onderneming. Dat antwoordt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van Kamervragen van de leden Beckerman en Leijten van de SP. De ...

10 april 2019

Belastingadvies 2019/8.4: In lening omgezette huurvordering mag ten laste van winst worden afgewaardeerd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv de in een lening omgezette huurvordering van € 400.000 ten laste van haar winst mag afwaarderen. Er is geen sprake van een onzakelijke lening.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.5: Voormalig kantoorpand is ten tijde van levering woning

Hof Den Haag oordeelt dat het overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing is op de verkrijging van een appartementsrecht van een oud kantoorpand door belanghebbende. Door de sloopwerkzaamheden die aan het pand zijn verricht en de start van de opbouwwerkzaamheden in het pand, is het kantoorpand getransformeerd tot een bouwwerk dat naar zijn aard tot bewoning is bestemd.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.8: Kringloopwinkel moet btw afdragen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de margeregeling niet van toepassing is, aangezien de feitelijke ‘inkoopprijzen’ nihil zijn. Het is niet mogelijk om op het moment van inbreng een inkoopprijs te bepalen. De inkoopprijs wordt namelijk – ook in de visie van X – pas bepaald bij doorverkoop.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.10: Schuldigerkenning zonder rentebetaling is fictieve verkrijging

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de dochter de gestelde rentebetalingen door haar ouders niet aannemelijk maakt. Zo is de rente in de aangifte erfbelasting als schuld opgevoerd en heeft de dochter eerder in de procedure aangevoerd dat haar vader kosten voor zijn (eigen) woning zou hebben betaald in plaats van de rente. Tevens houdt de rechtbank bij de waardering van een woning die in (mede)eigendom was van vader met de leegwaarderatio geen rekening. Dochter maakt immers niet aannemelijk dat de woning ten tijde van het overlijden verhuurd was.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.3: Inwoner van Turkije komt na 2014 niet meer in aanmerking voor behandeling als binnenlands belastingplichtige

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er bij de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht geen sprake is van verboden discriminatie. Het geval van X, een inwoner van Turkije, is niet vergelijkbaar met de situatie van inwoners van Zwitsersland of de BES-eilanden.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.1: De niet onwaarschijnlijke mogelijkheid juist te zijn

Een besluit van een overheidsorgaan moet berusten op een zorgvuldig onderzoek van de feiten en omstandigheden alvorens het besluit wordt genomen. De vaststelling van een aanslag is ook zo te begrijpen. In dat kader van de voorbereiding op het opleggen van de aanslag heeft de inspecteur om die reden een plicht tot onderzoek. Daartoe moet echter wel voldoende aanleiding bestaan. De hoeksteen van ons fiscaal bestel wordt immers gevormd door het gegeven dat de inspecteur mag uitgaan van de juistheid van de door belastingplichtige stellig, duidelijk en zonder voorbehoud aangedragen gegevens. Maar wanneer moet de inspecteur beginnen met twijfelen aan die gegevens en wanneer is nu onderzoek geboden? Daarover gaat de onderstaande procedure.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.6: Terechte naheffingen over vaste kosten wegens ontbreken specificatie

Belanghebbende verstrekt haar werknemers vaste kostenvergoedingen. X heeft deze niet vooraf per kostencategorie naar aard en veronderstelde omvang gespecificeerd. Bovendien verstrekt X kerstpakketten en lunches zonder daarover loonheffingen af te dragen. Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur tot een juist bedrag en terecht heeft nageheven.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.7: Zes keer gebruikelijk loon voor ab-houder zonder arbeidsovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat X (middellijk) aandeelhouder is van meerdere vennootschappen. De inspecteur neemt terecht voor zes van de vennootschappen een gebruikelijk loon in aanmerking.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.2: Winstuitdeling voor plastisch chirurg die geen zekerheden kan bieden

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur terecht een winstuitdeling van € 800.000 in aanmerking heeft genomen. Het saldo van de rekening-courant directie is namelijk fors gestegen en belanghebbende kan geen reële zekerheid bieden.

9 april 2019

Belastingadvies 2019/8.9: Erfbelasting over waardestijging aandelen, ook als waardestijging niet door overlijden komt

Volgens de Hoge Raad is de waardestijging belast, omdat art. 13a SW 1956 een antimisbruikbepaling is.

9 april 2019

Actueel op TaxLive