Start Verdieping Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2018/22.6: Onbetaalde onderhoudswerkzaamheden in en aan een monumentaal park verlagen de drempel van de aftrekbare kosten

Onbetaalde onderhoudswerkzaamheden in en aan een monumentaal park verlagen de drempel van de aftrekbare kosten Belanghebbende, X, is eigenaar en bewoner van een landgoed waarop zich verschillende monumenten en een park bevinden. Het betreft een zelfstandig rijksmonument. Door familie, vrienden en vrijwilligers worden onbetaald (onderhouds)werkzaamheden in en aan het park verricht. Daarnaast verrichten externe professionele partijen (onderhouds)werkzaamheden tegen betaling in en aan het park. ...

14 november 2018

Belastingadvies 2018/22.3: Afgekocht en niet-afgekocht pensioen zo veel mogelijk gelijk behandelen

Echtgenoten moeten uitsluitend het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding verevenen. De voorhuwelijkse aanspraak van de man blijft hier buiten. De Hoge Raad oordeelt dat de afkoopsom die de man in verband met dit pensioen tijdens het huwelijk ontving, tot zijn privévermogen behoort.

14 november 2018

Belastingadvies 2018/22.4: Bij erfpachtconstructie ontstaat pas belaste winst bij staking of vervreemding

De Hoge Raad maakt uit dat de gesplitste aankoop van bloot eigendom en gebruiksrecht door een maatschap van ‘verbonden personen’, wordt beheerst door de regels van de tbs-regeling. Jaarlijkse opwaardering voor de vrijval van het gebruiksrecht is volgens de Hoge Raad echter niet verplicht.

14 november 2018

Belastingadvies 2018/22.7: Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto en rit naar het gerechtshof

Een monteur heeft een bestelauto ter beschikking van zijn werkgever. In 2012 geeft de Belastingdienst een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ af. De monteur gebruikt de bestelauto als bewijsvoering voor een rit naar Hof Amsterdam. Zijn aanslag inkomstenbelasting 2006 staat ter discussie. In 2015 stelt de inspecteur vragen over deze rit uit 2013. Hof Amsterdam oordeelt dat de vraagstelling in 2015 niet voldoet aan ‘controle in de actualiteit’. De inspecteur heeft geen andere dubieuze ritten geconstateerd. Bovendien kan op deze rit redelijkerwijs niet de sanctie van bijtelling wegens privégebruik staan. Dit gezien het motief van de monteur om de bestelauto mee te nemen.

14 november 2018

Belastingadvies 2018/22.5: Doorlenen Bbz-lening is niet onzakelijk

Doorlenen Bbz-lening is niet onzakelijk Het gaat slecht met een organisatieadviesbureau. De dga van deze onderneming vraagt op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 ( Bbz ) een financiering aan van € 125.000. Het krediet wordt beoordeeld en het advies luidt dat de dga in 2012 in aanmerking komt voor een vijfjarige lening van € 100.000 tegen 8% rente, zonder zekerheid. Een voorwaarde is dat het geld wordt ingebracht in de BV waarin de onder...

14 november 2018

Belastingadvies 2018/22.8: Verwijzingshof moet beoordelen of levering volledig gesloopt en daarna herbouwd pand belast is met btw of overdrachtsbel...

De Hoge Raad oordeelt dat Hof Arnhem-Leeuwarden de levering van een winkelpand, nadat de sloopfase volledig was afgerond en de (nieuw)bouwfase was aangevangen, mogelijk ten onrechte heeft aangemerkt als een (met btw belaste) levering van een vervaardigde onroerende zaak.

14 november 2018

Belastingadvies 2018/22.2: Strafmaat en draagkracht

Sommige ondernemers denken dat de fiscaliteit ook een onderdeel kan vormen van de financiering van de onderneming. Mits goed uitgevoerd, is dat een correcte veronderstelling. Maar het kan ook verkeerd worden aangepakt. En dan leidt dit tot een ongeoorloofde en bestrafbare gedraging. Bestraffing dient echter in redelijkheid te geschieden of, zoals dat in het vakjargon gebruikelijk te noemen is, passend en geboden te zijn. Daartoe worden naast de geldende basisregels, strafverzwarende en strafverminderende omstandigheden in aanmerking genomen. Voor het hof was ditmaal in geschil of de bestaande belastingschuld ook als een strafverminderende omstandigheid kan gelden. De Hoge Raad vindt van wel.

14 november 2018

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. De Europese Commissie heeft twee richtlijnvoorstellen gepresenteerd voor de belastingheffing van digitale diensten. Het betreft een tijdelijke oplossing en een langetermijnoplossing. Concrete plannen voor de langetermijnoplossing, op mondiaal niveau anders belasten van digit...

14 november 2018

Belastingadvies, Eindejaarstips 2018

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden; tijd om te bekijken of u nog voordeel kunt behalen door nu actie te ondernemen, of door dat nu juist na te laten. Hierna volgen tips voor diverse belastingmiddelen.Als u over 2018 en/of 2019 belasting moet bijbetalen, bijvoorbeeld omdat u inkomen of pensioen van meerdere instanties ontvangt of over veel vermogen beschikt, is het raadzaam bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan te vragen. Dan kunt u de belasting over 2019 gespreid bet...

14 november 2018

Actueel op TaxLive