Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2021/21.4: Onjuiste ‘vinkje’ in 2017 leidt tot mislopen LKV 2018

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een inhoudingsplichtige die in de aangifte 2017 ten onrechte een premiekorting doelgroep banenafspraak heeft aangegeven in plaats van doelgroep arbeidsgehandicapten en dit pas na het fotomoment 1 mei 2018 heeft gecorrigeerd, voor 2018 niet in aanmerking komt voor loonkostenvoordelen arbeidsgehandicapten.

11 oktober 2021

Belastingadvies 2021/21.3: Fictieve dienstbetrekking voor radiopresentator bij publieke omroep

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking tussen een radiopresentator en een publieke omroep.

11 oktober 2021

Belastingadvies 2021/21.2: Pensioenaanspraak dga valt vrij bij onvoldoende vermogen om rekening-courantschuld af te lossen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het bedrag van € 255.000 terecht bij X als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking heeft genomen. De pensioenaanspraak is feitelijk voorwerp van zekerheid geworden.

11 oktober 2021

Belastingadvies 2021/13: BTW op onbetaald gelaten facturen terecht nageheven van fiscale eenheid

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslag in verband met de in aftrek gebrachte BTW op niet-betaalde facturen terecht aan de fiscale eenheid heeft opgelegd. De fiscale eenheid heeft de BTW op de onbetaalde facturen in aftrek gebracht, en niet B BV.

11 oktober 2021

Belastingadvies 2021/21.1: Hypotheekrente Belgische woning volledig aftrekbaar

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbende de rente volledig in aftrek kan brengen. Daarbij wijst het hof op de wettekst en de wetsgeschiedenis van art. 3.121 Wet IB 2001.

11 oktober 2021

Belastingadvies 2021/21.14: Inspecteur schendt evenredigheidsbeginsel bij in rekening brengen belastingrente

Ook bij het in rekening brengen van belastingrente gelden de beginselen van behoorlijk bestuur. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat dat de inspecteur belastingaangiften van fiscaal partners gelijktijdig in behandeling moet nemen, leidt het evenredigheidsbeginsel ertoe dat hij in voorkomende gevallen met de belangen van de belastingplichtigen in de gevolgen van een dergelijke keuze rekening moet houden.

11 oktober 2021

Belastingadvies 2021/12: Bij plaatsing zonnepanelen geen recht op BTW-aftrek op bouw woning en aanschaf perceel

De Hoge Raad oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. X zou de kosten voor het perceel en het woonhuis hoe dan ook hebben gemaakt, ook wanneer hij de zonnepanelen niet zou hebben aangeschaft.

11 oktober 2021

Belastingadvies, Overige fiscale maatregelen 2022

Het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2022 is bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel bevat onder andere aanpassing van de eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden, vereenvoudiging van de systematiek van de S&O-afdrachtvermindering en de introductie van een verrekenvolgorde bij de zogenoemde CFC-regel. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel de maandelijkse levering van gegevens van kinderopvangorganisaties aan Toeslagen en een delegatiebepaling voor het bieden ...

11 oktober 2021

Belastingadvies, Wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel is bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel beoogt de wetgever mismatches te bestrijden die ontstaan door een verschil in toepassing van het arm’s-lengthbeginsel. Deze wet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.Met het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbegins...

11 oktober 2021

Belastingadvies, Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 21 september 2021 het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen) bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat de ingediende voorstellen met ingang van 1 januari 2022 in werking treden.Om de schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst op te kunnen lossen of t...

11 oktober 2021

Belastingadvies, Belastingplan 2022

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Belastingplan 2022 bij de Tweede Kamer ingediend.Het pakket bestaat uit zes wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 gaat het om: het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen, het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en het wetsvoorstel Wet verlagi...

11 oktober 2021

Belastingadvies, Wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

De Staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel ATAD2 bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel bevat de flankerende maatregelen in de systematiek van de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting rond de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt.Omgekeerde hybride lichamen zijn samenwerkingsverbanden die voor belastingdoeleinden als t...

11 oktober 2021

Belastingadvies, Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten ingediend bij de Tweede Kamer. Door het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Er zijn dan liquide middelen voorhanden om de belastingen te voldoen. Maatstaf van heffing is de waarde in het economisch verkeer van de aandelen op het heffingsmoment.In het wetsvoorstel wordt ...

11 oktober 2021

Belastingadvies, Wetsvoorstel verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën hebben op 21 september 2021 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijzigingen bedragen heffingsverminderingen) bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat de ingediende voorstellen met ingang van 1 januari 2022 in werking treden.In 2021 mogen de huren in de sociale sector niet worden verhoogd. Eerder is aa...

11 oktober 2021

Belastingadvies 2021/20.3: Belaste winstuitdeling box 2 bij niet voldoen aan aflossingsverplichting effectenlening

Belanghebbende heeft schulden aan zijn BV die onder andere bestaat uit een effectenlening. Bij de verkoop van de effecten voldoet belanghebbende niet aan de aflossingsverplichting. Daarom en vanwege de financiële situatie van belanghebbende merkt Hof Den Haag de effectenlening aan als regulier voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2).

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.2: Door pensioen-BV niet uitbetaald pensioen na afkoop terecht belast in box 1

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X de volledige aanspraak op het moment onmiddellijk voorafgaand aan de afkoop op 31 december 2017 heeft genoten. Het niet ontvangen pensioen kan niet worden aangemerkt als negatief loon.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.10: Bij niet tijdig bezwaar blijft aanslag rechtsgeldig

De bezwaartermijn gaat lopen vanaf het moment dat de aanslag bekend is gemaakt. Dat moment bepaalt voorts of de aanslag tijdig is opgelegd. Die termijn is echter niet van openbare orde zodat vernietiging wegens termijnoverschrijding alleen mogelijk is via een rechtsgeldig gemaakt bezwaar. Dat geldt ook voor de rentebeschikking.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.6: Dochter was in privaatrechtelijke dienstbetrekking bij haar moeder

Moeder sluit zorgovereenkomsten met haar dochter en betaalt haar uit haar PGB. De SVB draagt geen premies werknemersverzekeringen af. Toch heeft dochter recht op een WW-uitkering, omdat sprake is van een dienstbetrekking tussen moeder en dochter.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.1: Tot praktijkruimte omgebouwde schuur behoort tot verplicht ondernemingsvermogen

De aangekochte schuur is aanzienlijk verbouwd en in gebruik als praktijkruimte. Deze vormt "verplicht ondernemingsvermogen", omdat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat de praktijkruimte na aankoop en verbouwing meer dan bijkomstig in privé werd gebruikt.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.4: Garantstelling door zustervennootschap is zakelijk: geen informele kapitaalstorting

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de betrokken partijen zakelijk hebben gehandeld. Daarmee maakt X BV niet aannemelijk dat sprake is geweest van een informele kapitaalstorting en leidt de vrijval van de gevormde voorziening ook fiscaal tot een hogere winst.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.5: Geen compartimentering liquidatieverlies bij ontstaan belastingplicht

De rechtbank oordeelt dat het opgeofferde bedrag van de op het moment van ontstaan van de belastingplicht aanwezige deelnemingen wordt gesteld op de historische kostprijs en niet op de waarde in het economische verkeer ten tijde van het ontstaan van de belastingplicht en dat er geen sprake is van compartimentering.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.8: Meerrelaties leiden niet (altijd) tot meerdere keren partnervrijstelling erfbelasting

Rechtbank Gelderland beslist dat een ongehuwd samenwonende geen recht heeft op de partnervrijstelling omdat de huisgenoot al een andere fiscale partner had. Belanghebbende voldoet daardoor (nog) niet aan de voorwaarden voor de partnervrijstelling.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.7: Alcoholisch pauzedrankje begrepen in entreeprijs 21% btw

Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelt dat de verstrekking van alcoholische pauzedrankjes niet als bijkomende prestatie opgaat in het verlenen van toegang tot een muziek-of toneelvoorstelling en daarom belast is tegen het algemene tarief van de omzetbelasting, nu 21%.

20 september 2021

Belastingadvies 2021/20.9: Redelijkheid bepaalt omvang materiële onderneming

De Hoge Raad oordeelt dat het voor de SW-bedrijfsopvolgingsregeling in aanmerking te nemen ondernemingsvermogen onvoldoende door het hof is gemotiveerd. Verwijzing volgt voor een nader onderzoek naar de vraag welke panden in redelijkheid kunnen worden toegerekend aan de projectontwikkelingstak.

20 september 2021

Actueel op TaxLive