Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2019/4.4: Verkoopopbrengst woning van € 4,4 miljoen wordt niet gebruikt voor aflossing lening: winstuitdeling

Hof Amsterdam oordeelt dat het vermogen de NV definitief heeft verlaten in mei 2010 aangezien de verkoopopbrengst van de woning niet wordt aangewend voor de aflossing van de lening en de NV ook geen invorderingsmaatregelen neemt.

6 februari 2019

Belastingadvies 2019/4.6: Immateriëleschadevergoeding voor ambtenaar is geen loon

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de schadevergoeding in een te ver verwijderd verband staat tot de dienstbetrekking. De hoedanigheid waarin de korpschef van de heer X de betaling moet doen, is namelijk niet die van werkgever, maar als gedaagde in een bestuursrechtelijke procedure.

6 februari 2019

Belastingadvies 2019/4.3: Opbrengst lening belast als lucratief belang

De ‘profit sharing loan’ kwalificeert als lucratief belang. Omdat sprake is van kwade trouw mag de inspecteur de opbrengsten navorderen.

6 februari 2019

Belastingadvies 2019/4.2: Hof had ondernemerschap (tand)arts beter moeten onderzoeken

X is (tand)arts en volgt de opleiding kaakchirurgie. Naast de inkomsten uit een dienstbetrekking, geniet X ook inkomsten uit specialistische werkzaamheden voor een maatschap in een ziekenhuis. Volgens X geniet zij deze inkomsten als ondernemer. Hof Arnhem-Leeuwarden is het daar niet mee eens. Volgens de Hoge Raad heeft het hof zich er te gemakkelijk van afgemaakt. De zaak wordt verwezen naar Hof 's-Hertogenbosch.

6 februari 2019

Belastingadvies 2019/4.5: Kosten mislukte verkoop deelneming parkeren tot later geslaagde poging

De Hoge Raad beslist dat X bv bij een voorgenomen verkoop van een deelneming een transitorische actiefpost op de balans moet opnemen voor de daarbij gemaakte kosten. Pas zodra er zekerheid is omtrent de (latere) verkoop moet X bv, ten aanzien van de afboeking van deze actiefpost, bepalen óf en in hoeverre het bedrag van die afboeking aftrekbaar is dan wel onder de deelnemingsvrijstelling valt.

6 februari 2019

Belastingadvies 2019/4.8: Hof 's-Hertogenbosch stelt niet vast op welk moment er sprake was van betalingsonmacht

De Hoge Raad oordeelt dat Hof 's-Hertogenbosch niet is nagegaan wanneer er bij de aansprakelijkgestelde sprake was van betalingsonmacht. Volgens de directeur-grootaandeelhouder was er eerst namelijk sprake van betalingsonwil van de verschuldigde belastingen.

6 februari 2019

Belastingadvies 2019/4.1: Actieve bemoeienis bij bestemmingswijziging grond leidt tot belast verkoopresultaat in box 1

Belanghebbende bemoeit zich actief met de bestemmingswijziging van zijn gronden in privé. Nadat de gronden een bestemmingswijziging hebben verkregen van de gemeente, zijn de gronden verkocht aan een projectontwikkelaar. Rechtbank Gelderland beslist dat het verkoopresultaat van deze gronden belast is als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1, omdat sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer. De werkzaamheden van belanghebbende hebben namelijk bijgedragen aan de waardestijging van de gronden.

6 februari 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Om bewijzen van de betrokkenheid van Petar Dzivev bij btw-fraude te verzamelen, worden telefoontaps geplaatst. De daarbij verkregen informatie is wegens formele gebreken niet bruikbaar in de Bulgaarse strafprocedure tegen Dzivev. De Bulgaarse rechter stelt prejudiciële vrage...

6 februari 2019

Belastingadvies, Beleid schenkbelasting inzake éénmalige verhoogde schenkingsvrijstelling geactualiseerd

Art. 33 en 33a SW 1956; art. 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting; art. 3.111 lid 1 en 3 Wet IB 2001 Besluit staatssecretaris van 29 november 2018, nr. 2018-194402, Stcrt. 2018, 68659 V-NVandaag 2018/2800NLF 2019/0074 De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de schenk- en erfbelasting geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van de wijziging per 1 januari 2017 van de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning. H...

6 februari 2019

Belastingadvies 2019/3.8: Nieuwe partnervrijstelling voor samenwoners kent geen overgangsregeling

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de wetgever kennelijk geen aanleiding heeft gezien af te wijken van het uitgangspunt dat aan de nieuwe regels onmiddellijke werking toekomt. Mevrouw X komt dus niet in aanmerking voor de partnervrijstelling van de erfbelasting.

30 januari 2019

Belastingadvies 2019/3.2: Rente van 9% op familielening voor eigen woning is onzakelijk

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er geen substantieel risico is dat de heer X zijn betaalverplichtingen niet na zou kunnen komen zodat er geen rechtvaardiging is voor de extreem hoge rente. Kennelijk is de lening verstrekt vanwege de familierelatie en is de rente onzakelijk.

30 januari 2019

Belastingadvies 2019/3.9: Vrijstelling schenkbelasting bij schuldhulpverlening

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de schenking is vrijgesteld ingevolge art. 33 lid 1 onderdeel 8 SW 1956 voor zover X na het te gelde maken van al haar vermogensbestanddelen niet in staat zou zijn om haar schulden te betalen.

30 januari 2019

Belastingadvies 2019/3.4: Vijfjaartoets voor vrijstelling stichtingen en verenigingen niet naar tijdsgelang toepassen

De Wet VPB 1969 kent een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen met een beperkte winst. Om te beoordelen of de winst beperkt is, geldt een jaartoets en een vijfjaartoets. Moet de vijfjaartoets tijdsevenredig worden toegepast als de stichting of vereniging nog geen vijf jaar bestaat?

30 januari 2019

Belastingadvies 2019/3.3: Prijsgeven aanspraak loondervingsstamrecht leidt tot belastingheffing

In een procedure voor de Hoge Raad concludeert A-G Niessen dat een stamrechtgerechtigde zijn aanspraak op dit loondervingsstamrecht heeft prijsgegeven. De waarde van die aanspraak is belast.

30 januari 2019

Belastingadvies 2019/3.7: Voorgenomen verkoop van aandelen door bank in kleindochter vormt geen economische activiteit

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de voorgenomen, maar niet gerealiseerde verkoop van de aandelen in de Arovit-groep, niet binnen de werkingssfeer van de btw valt. De handeling vindt namelijk niet zijn uitsluitende directe oorzaak in de belastbare economische activiteit van de betrokken vennootschap.

30 januari 2019

Belastingadvies 2019/3.1: De proceskostenvergoeding eens nader uitgelegd

De proceskostenvergoeding levert al geruime tijd stof op voor discussie. Met name de vraag of de vergoeding niet al te vaak gebruikt wordt als doel in plaats van als middel speelt hierin een belangrijke rol. Hof 's-Hertogenbosch formuleert nu enkele algemene richtsnoeren voor het vaststellen van de proceskostenvergoeding. Het hof komt daarmee in eerste instantie tegemoet aan de wens van professionele rechtsbijstandverleners en de rechtbanken binnen het ressort van dit hof. De vraag is echter of deze uitspraak geen grotere reikwijdte zal gaan kennen. Het hof schetst eerst de algemene uitgangspunten en spreekt zich daarna uit over de volgende onderwerpen: a. de kosten voor de bezwaarfase, b. de punten per proceshandeling, c. de wegingsfactor, d. samenhangende zaken, e. de vergoeding van deskundigenwerkzaamheden en f. verletkosten.

30 januari 2019

Belastingadvies 2019/3.6: Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging door middel van schenking van aandelen in een BV

Bij de schenking van aandelen in een vastgoed-BV, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting en een vrijstelling in de schenkbelasting (de bedrijfsopvolgingsregeling waardoor heffing geheel of gedeeltelijk achterwege blijft of naar de toekomst wordt uitgesteld). Hierbij was onduidelijk of ook een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing kan zijn. De Hoge Raad heeft op 30 november 2018 bevestigd dat die vrijstelling onder voorwaarden ook bij de schenking van aandelen in een vastgoed-BV kan worden toegepast, zodat ook de heffing van overdrachtsbelasting achterwege kan blijven.

30 januari 2019

Belastingadvies, Wijziging standaardvoorwaarden en beleid geruisloze terugkeer uit BV

Art. 14c Wet VPB 1969 V-N 2018/67.10V-N Vandaag 2018/2426Besluit Staatssecretaris van Financiën 2 oktober 2018, nr. 2018/99281, Stcrt. 2018,62988 De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met daarin het beleid met betrekking tot de geruisloze terugkeer van art. 14c Wet VPB 1969. Het besluit bevat zowel de standaardvoorwaarden, de toelichting daarop alsmede (overig) beleid. De aanpassingen betreffen met name redactionele aanpassingen aan gewijzigde wetgeving. Enkele wijz...

30 januari 2019

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het Belastingplan 2019 is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2019 in werking. In deze wet is onder andere opgenomen de invoering van een tweeschijvenstelsel, de tariefmaatregel grondslagverminderende posten en het versneld afbouwtraject aftrekposten. De voorw...

30 januari 2019

Actueel op TaxLive