Start Verdieping Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2018/12.5: Geen zakelijke overwegingen bij fusie van een BV met alleen een verhuurd pand

Bij een reorganisatie is de volgorde van de rechtshandelingen van belang. Als een BV na reorganisatie alleen een pand achterhoudt en daarna fuseert gaat de vrijstelling overdrachtsbelasting in rook op. Een andere volgorde had mogelijk een andere uitkomst gegeven.

1 juni 2018

Belastingadvies 2018/12.3: Te koop staande woning in aanbouw is eigen woning

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat eisers te koop staande woning in aanbouw kwalificeert als eigen woning.

1 juni 2018

Belastingadvies 2018/12.2: Belanghebbende wordt het ‘bos’ ingestuurd en ontloopt de OZB-hakselaar niet

Belanghebbende wordt het ‘bos’ ingestuurd en ontloopt de OZB-hakselaar niet Algemeen De Wet waardering onroerende zaken (nader: WOZ) geeft de gemeenten, of formeel juister, de colleges van burgemeester en wethouders daarvan, belast met haar uitvoering, het instrumentarium om de grondslag te kunnen bepalen van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (nader: OZB): de ‘Waarde’ van de aan die belasting onderworpen Nederlandse onroerende zaken. Art. 17 lid 1 WOZ geeft in dat verband aan dat ‘aan ...

1 juni 2018

Belastingadvies 2018/12.7: Inspecteur weigert terecht fiscale eenheid uit te breiden met stichting

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er geen sprake is van financiële verwevenheid tussen X bv en stichting Z. Ook is er geen sprake van economische of organisatorische verwevenheid. Z is namelijk met name afhankelijk van de financiële middelen die door gemeente A worden verstrekt.

1 juni 2018

Belastingadvies 2018/12.9: Bestuurder niet aansprakelijk door privéschuld aan BV

X, belanghebbende, heeft een rekening-courantschuld met F bv, waarin hij alle aandelen houdt en bestuurder is. Hij is ook (indirect) bestuurder van A bv, B bv en C bv. Deze vennootschappen melden betalingsonmacht ten aanzien van de loonbelastingschulden. Vervolgens gaan ze failliet. De inspecteur stelt X hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelastingschulden wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur dit onvoldoende aannemelijk maakt. De opgenomen gelden in rekening-courant zijn niet afkomstig van A bv, B bv en C bv.

1 juni 2018

Belastingadvies 2018/12.4: Valt een schadevergoeding onder de deelnemingsvrijstelling?

Een ontvangen schadevergoeding valt soms binnen het bereik van de deelnemingsvrijstelling. Waar ligt de grens? Hof Den Haag trekt die bij de afronding van de precontractuele fase.

1 juni 2018

Belastingadvies 2018/12.6: Startende werkgever kan grote werkgever zijn

De Hoge Raad oordeelt dat bij startende werkgevers ook in het eerste jaar onderscheid moet worden gemaakt tussen grote en kleine werkgevers. Er kan worden uitgegaan van het in het eerste jaar verwachte premieloon.

1 juni 2018

Belastingadvies 2018/12.1: In een beroepsprocedure heeft de inspecteur een verantwoordelijke taak. Hij overlegt immers de zaak met daarin alle op d...

In een beroepsprocedure heeft de inspecteur een verantwoordelijke taak. Hij overlegt immers de zaak met daarin alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Doet hij dat niet, dan kan de rechter daar in zijn oordeel op grond van art. 8:31 Awb naar bevind van zaken mee omgaan. Maar hoe zit dat nu met digitaal vastgelegde informatie? Moeten gegevens altijd keurig bij elkaar staan om relevant te kunnen zijn in een zaak? Hoort de software waarmee de gegevens zijn vastgelegd bij de gegevens? Het is...

1 juni 2018

Belastingadvies, Besluit Minister van Financiën van 5 juli 2010, DGB2010/872M, gewijzigd per 29 maart 2018

V-N 2018/18.21V-N Vandaag 2018/716NLF 2018/0962 Het aangaan van een huwelijk of het wijzigen van huwelijkse voorwaarden leidt onder voorwaarden niet tot heffing van schenkbelasting Het huwelijksgoederenrecht is per 1 januari 2018 gewijzigd. Voor huwelijken die vanaf deze datum worden gesloten geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Ieder partner behoudt de bezittingen en schulden die hij voor het aangaan van het huwelijk had. Ook tijdens huwelijk ontvangen erfenissen en giften blijven pr...

1 juni 2018

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. De Staatssecretaris van Financiën trekt drie beleidsbesluiten over de omzetbelasting in omdat ze achterhaald zijn of omdat ze vanwege tijdsverloop hun belang verloren hebben. Het betreft: nr. VB91/1803 betreffende toezicht op certificering van aandelen; nr. CPP2007/1078M van...

1 juni 2018

Actueel op TaxLive