Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2020/14.7: Geen overdrachtsbelasting verschuldigd vanwege verkrijging aandelen self storage-onderneming

Hof Den Haag oordeelt dat de verkrijger van aandelen van een self storage-onderneming geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de waarde van de onroerende zaken.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.5: Vordering op dga ten onrechte afgewaardeerd bij voldoende winstreserves voor dividenduitkering

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat haar dga, de heer C, over onvoldoende vermogen en inkomen beschikt om de leningen aan X bv af te lossen. De vordering van X bv op haar dga kan dan ook niet ten laste van de winst worden afgewaardeerd.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.1: Vergrijpboete voor adviseur wegens opzettelijk nalaten van btw-suppleties voor klant

De rol en verantwoordelijkheid van een adviseur gaat verder dan ‘wiens brood men eet, diens woord met spreekt’. Zo ook in deze procedure waarin de adviseur – ondanks de vermeende goede bedoelingen van het indienen van nihilaangiften omzetbelasting – verweten wordt dat hij in voldoende nauwe en bewuste samenwerking met zijn cliënt opzettelijk heeft afgezien van het – tot zijn taak behorend – indienen van suppletieaangiften. Voor elke adviseur geldt: ‘bezint eer ge begint’.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.3: Geen revisierente door opgewekt vertrouwen uitlatingen medewerker Belastingtelefoon

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur ten onrechte revisierente in rekening heeft gebracht. De uitlating van de medewerkster van de Belastingtelefoon merkt het hof aan als een toezegging. Belanghebbende mag hieraan vertrouwen ontlenen.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.9: Ab-houders geen werknemer voor de werknemersverzekeringen

Vier personen houden elk 100% van de aandelen in hun persoonlijke holding en zijn daarvan directeur. Zij verrichten werkzaamheden voor een bv, waarin zij middellijk een minderheidsbelang hebben. Uit de feiten en omstandigheden oordeelt Rechtbank Gelderland dat zij niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de bv en de dga’s.

30 juni 2020

Belastingadvies 202/14.10: Verhuur kantoor btw-vrijgesteld door renteopbrengsten huurder

Volgens Rechtbank Den Haag is de verhuur van kantoorruimte door eiser aan de ‘eigen’ bv btw-vrijgesteld. De bv verricht managementdiensten en heeft daarnaast renteopbrengsten.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.4: Hoge Raad versoepelt eisen inkomensafhankelijke combinatiekorting co-ouders

X heeft volgens de inspecteur geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack) omdat zijn dochter niet doorgaans drie dagen per week bij hem verblijft. De Hoge Raad kent de iack toe aan X. Beide ouders hebben ook recht op de iack wanneer zij de zorg voor de kinderen gelijk verdelen in een ander duurzaam ritme dan doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.8: Geen afroommethode gebruikelijk loon voor dga met 50% belang in werk-bv

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat in het economische verkeer een lager loon gebruikelijk is. De afroommethode kan niet worden toegepast, omdat X met een zakenpartner samenwerkt in de Werk-bv. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.6: Herziening verrekenbaar verlies ook mogelijk bij navorderingsaanslag

De Hoge Raad oordeelt dat navordering mogelijk is op de beschikking vaststelling verrekend verlies. Dit is af te leiden uit de rechtsingang die de wetgever aan belastingplichtigen wil bieden tegen de vaststelling van het bedrag van een voorwaarts verrekend verlies.

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/14.2: Faciliteit geruisloze inbreng geweigerd door voortzetten deel onderneming buiten bv

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof dat er voor geruisloze omzetting geen plaats is omdat belanghebbenden na inbreng van hun onderneming in de bv via een samenwerkingsverband winst uit (diezelfde) onderneming blijven genieten.

30 juni 2020

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 is op 26 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Op fiscaal gebied bevat het de wettelijke grondslag van de tijdelijke verlaging van de belasting- en invorderingsrente naar 0,01%. De verlaging van de belastingrente is uitvoeringst...

30 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.12: Invorderingsrente na lange procedure is niet te hoog

X maakt in 2004 bezwaar tegen de in verband met verzwegen buitenlandse bankrekeningen opgelegde belastingaanslagen IB/PVV en VB en beschikkingen heffingsrente en vergrijpboete. De ontvanger heeft gedurende de periode van bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie uitstel van betaling verleend. Nadat de Hoge Raad eind 2013 de cassatieberoepen ongegrond heeft verklaard, betaalt X alsnog de openstaande bedragen. Ook de door de ontvanger uitgereikte beschikking invorderingsrente van € 633.519 in verband met het verleende uitstel dient door X volledig te worden betaald.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.6: Verkoper grond levert bouwterrein als btw-ondernemer vanwege periode van verhuur

Rechtbank Den Haag beslist dat eiser als btw-ondernemer kwalificeert bij de verkoop van een onbebouwd perceel, doordat de grond gedurende ruim een jaar is verhuurd. In die periode is ook een koopovereenkomst gesloten voor levering van de grond. De grond kwalificeert als bouwgrond, omdat uit de koopovereenkomst blijkt dat de grond bedoeld is om te worden bebouwd.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.11: BOR blijft ondanks verhuur in stand

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verhuur van de onderneming tijdelijk is, zodat de onderneming niet wordt gestaakt en de BOR niet wordt teruggenomen.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.10: Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden zijn deels fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat gedurende het bestaan van de huwelijkse gemeenschap geen verdeling van het vermogen mogelijk is en dat de vader dus geen privévermogen had. De schenkingen zijn dus terecht voor de helft aan de moeder toegerekend.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.7: Btw op woning door plaatsing zonnepanelen niet aftrekbaar

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband ontbreekt tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning. Het dak en de woning staan niet ten dienste van het opwekken van energie en dat leidt dan ook niet tot extra btw-aftrek.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.3: ICT’er heeft met ontwikkelingtool in jaren 90 arbeid verricht

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de activiteiten van X in de jaren 90 als het verrichten van arbeid in de zin van art. 22 lid 1 onderdeel b Wet IB 1964 kunnen worden aangemerkt. De tool moet voor € 5000 op de openingsbalans van de werkzaamheid te boek worden gesteld.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.2: De ene belastingkorting (vanwege een omzetting van een aanmerkelijkbelangverlies) levert het verlies van een andere o...

De uitbetaling over de jaren 2012 en 2013 van de algemene heffingskorting aan belanghebbende, die in die jaren geen inkomen had terwijl haar partner voldoende extra inkomensheffing verschuldigd was boven de voor hem geldende gecombineerde heffingskorting, wordt naderhand teruggevorderd. De oorzaak van die terugvordering is gelegen in een carry forward van een in het belastingjaar 2010 in een belastingkorting omgezet aanmerkelijkbelangverlies van de partner van belanghebbende. Belanghebbende is het met de navorderingsaanslagen niet eens.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.9: Overboeking gelden naar subrekeningen Liechtensteinse stichting is geen schenking

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen sprake is van een schenking, omdat de vereiste vrijgevigheid bij moeder ontbreekt. Het openen van subrekeningen en het overboeken van gelden daarnaartoe is aan te merken als het uitvoeren van een verplichting door H uit hoofde van het reglement.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.4: Inspecteur merkt uitbetaalde bedragen terecht aan als loon ondanks oprichting vof

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat het uitbetaalde bedrag van € 33.282 verkregen is uit de dienstbetrekking met D bv en dat X niet het bewijs heeft geleverd dat de dienstbetrekking per 1 januari 2014 is beëindigd.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.5: Hypotheekrente na echtscheiding nog gedeeltelijk aftrekbaar als kosten behoud aanmerkelijk belang

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de hypothecaire schulden van oorsprong verband houden met de aankoop van de echtelijke woning, maar dat bij de verdeling in het kader van de echtscheiding een herbeoordelingsmoment is ontstaan. De vraag is of op dat herbeoordelingsmoment sprake is van kosten ter behoud van het aanmerkelijk belang.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.8: Plaatsen zonnepanelen leidt niet tot btw-aftrek op bouw woning

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de exploitant van zonnepanelen de btw op de kosten van de bouw van een woning niet als voorbelasting in aftrek kan brengen, omdat een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de levering van energie en de bouw van de woning ontbreekt.

19 juni 2020

Belastingadvies 2020/12-13.1: Het betrachten van de in redelijkheid te vergen zorg

Afwezigheid van alle schuld en een verzuimboete. Inspecteurs wekken vaker de indruk iets te weinig naar de positie van de belastingplichtige te willen kijken. Toch is dat wel noodzakelijk. Immers is het de vraag of de belastingplichtige de in redelijkheid van hem te verwachten zorg heeft betracht bij het nakomen van zijn verplichtingen.

19 juni 2020

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het kabinet verlengt een aantal fiscale maatregelen die zijn getroffen in verband met de coronacrisis tot 1 september 2020. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om het uitstel van betaling van belastingschul...

19 juni 2020

Actueel op TaxLive