Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2020/1-2.2: Voordeel vanwege verbouwing voormalig postkantoor is resultaat uit overige werkzaamheid

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat sprake is van een werkzaamheid en dat het resultaat van ruim € 2 miljoen in het jaar van voltooiing van de verbouwing is belast bij belanghebbende. Het maakt niet uit dat belanghebbende niet voornemens is om het pand te verkopen. Voordeel beogen omvat namelijk ook het pand in een betere marktpositie brengen, waardoor belanghebbende meer huuropbrengsten genereert.

15 januari 2020

Belastingadvies 2020/1-2.8: Rente valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De reikwijdte van de earn-outregeling in de deelnemingsvrijstelling lijkt ongewis als het gaat om valutaresultaten en rente. In een recente uitspraak schept Hof ’s-Hertogenbosch duidelijkheid waar het gaat om renteontvangsten bij de verkoper van een deelneming.

15 januari 2020

Belastingadvies 2020/1-2.1: Geen boete voor nalaten btw-suppletie

Aan de fiscale eenheid X c.s. en in die hoedanigheid belastingplichtige voor de omzetbelasting, wordt na een boekenonderzoek naast een naheffingsaanslag ook een vergrijpboete opgelegd wegens het niet-doen van een suppletieaangifte BTW voor tijdvakken vóór 1 januari 2012. De op de balans staande omzetbelastingschulden zien op diverse jaren van vóór 2012. Een deel daarvan kan niet meer worden nageheven. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 wordt in totaal € 108.056 aan omzetbelasting nageheven. De opgelegde vergrijpboete is 50% van de nageheven belasting en bedraagt – na matiging – tweemaal € 25.000, samen aldus € 50.000. Daarbij werd de boete op twee afzonderlijke strafbare gedragingen gebaseerd: art. 67f AWR en art. 10a AWR. Het boetebedrag is echter als één bedrag op het aanslagbiljet vermeld. Het hof vernietigt uiteindelijk de gehele boetebeschikking.

15 januari 2020

Belastingadvies 2020/1-2.9: Opgeofferd bedrag bij ontvoeging uit fiscale eenheid kan negatief zijn

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur het door X bv voor A bv opgeofferde bedrag terecht op een negatieve waarde heeft vastgesteld. De stelling dat het opgeofferde bedrag niet negatief kan zijn, vindt geen steun in het recht.

15 januari 2020

Belastingadvies 2020/1-2.10: Verkrijging op grond van ik-oma-making is een legaat

De Hoge Raad oordeelt dat X de vordering krachtens legaat heeft verkregen. De Hoge Raad wijst er daarbij op dat X krachtens het testament van A bij haar overlijden een onvoorwaardelijke, bepaalbare vordering heeft verkregen op B die opeisbaar werd door het overlijden van B.

15 januari 2020

Belastingadvies, Vennootschapsbelasting: terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Mr. G.T. Vernoij (Van Oers Accountancy & Advies). 2019 was in vergelijking met 2018 qua jurisprudentie een beduidend minder jaar. 2019 was vooral het jaar van consultaties en (voorgestelde) anti-misbruikmaatregelen. Dus weer genoeg wetswijzigingen voor de boeg de komende jaren.Een vergoeding op een financieringsinstrument is aftrekbaar als sprake is van fiscaal vreemd vermogen. A-G Wattel heeft begin 2019 een conclusie uitgebracht of fiscaal sprake is van fiscaal vreemd vermogen in de volgend...

15 januari 2020

Belastingadvies, Overdrachtsbelasting: terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Mr. G.T. Vernoij (Van Oers Accountancy & Advies). De Hoge Raad heeft in 2019 een aantal voor de praktijk belangrijke arresten gewezen over de overdrachtsbelasting. De samenloop tussen de overdrachtsbelasting en de BTW komt in het BTW-onderdeel aan bod.Op 24 februari 2017 neemt de Hoge Raad in een viertal arresten het standpunt in dat het bouwwerk alleen zijn oorspronkelijke aard (in casu van niet-woning) heeft behouden indien niet meer dan beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer voor het...

15 januari 2020

Belastingadvies, Loonheffingen: terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Mw. mr. J.W.H. Nietveld (Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting). Zoals elk jaar volgt hieronder een terugblik op het jaar en een vooruitblik op het volgend jaar met betrekking tot de loonheffingen. Het jaar 2019 was wederom geen indrukwekkend jaar op loonheffingengebied. De regering worstelt nog steeds met de vervanging van de Wet DBA, er is een aantal arresten gewezen c.q. uitspraken gedaan die enige aandacht verdienen en er zijn vanaf 2020 een paar kleine wijzigingen van toepassing. ...

15 januari 2020

Belastingadvies, Inkomstenbelasting: terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Mr. drs. J. Knuist (Grip Accountants en Adviseurs N.V.). Het jaar begint direct met een tweetal mooie rechtbankuitspraken. Moeder verpacht grond aan het akkerbouwbedrijf van haar zoon. Op 92-jarige leeftijd gaat moeder een maatschap met haar kinderen aan en brengt het onroerend goed in. Het doel is uiteindelijk om het onroerend goed met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten over te dragen aan haar kinderen. Volgens de rechtbank is het starten van de maatschap geen schijnhandeling, ...

15 januari 2020

Belastingadvies, Omzetbelasting: terugblik 2019 en vooruitblik 2020

Mr. L.L.C. Blom (Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs). In de komende jaren voert de wetgever veel regels in op het gebied van de internationale handel. De quick fixes zijn in 2020 de eerste stap bij de invoering van deze regels. In 2021 komt de volgende stap. Hoe de intracommunautaire levering er precies gaat uitzien, is nog afwachten. Mogelijk wijzigt dit pas in 2024 of 2025. In 2020 en 2021 verwachten we veel interessante arresten van de Hoge Raad en het Europees Hof van Justi...

15 januari 2020

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het Belastingplan 2020 is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2020 in werking. In deze wet is onder andere geregeld dat het hoogste tarief inkomstenbelasting en loonbelasting 49,5% wordt en de zelfstandigenaftrek in stappen wordt verlaagd. De werkkostenregelin...

15 januari 2020

Actueel op TaxLive