Start Verdieping Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk

Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2018/9.3: Gezien hoog Duits inkomen is aannemelijk dat Duitsland rekening houdt met giftenaftrek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij voldoet aan de Schumacker-criteria en de giftenaftrek niet volledig kan realiseren in Duitsland. In de Duitse IB-aangifte 2008 is namelijk een inkomen van € 396.052 aan X toegerekend.

2 mei 2018

Belastingadvies 2018/9.6: Forfaitaire teruggaaf omzetbelasting voor geïntegreerde zonnepanelen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat X met betrekking tot de geïntegreerde zonnepanelen geen recht heeft een hogere aftrek van voorbelasting dan de verleende forfaitaire teruggaaf.

2 mei 2018

Belastingadvies 2018/9.8: Notaris niet verplicht de verschuldigde overdrachtsbelasting vast te stellen

In de akte voor overdracht van een bedrijfspand doen partijen een beroep op de reorganisatievrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De Ontvanger stelt de notaris, belanghebbende, aansprakelijk. Hij had moeten onderzoeken of de vrijstelling wel van toepassing was. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de notaris mag uitgaan van de in de akte vermelde verschuldigde belasting. Hierbij dient hij van de juistheid van verklaringen in de akte uit te gaan, tenzij uit de akte zelf blijkt dat die fout zijn.

2 mei 2018

Belastingadvies 2018/9.7: Diagnose spoedig overlijden niet van belang voor fictieve verkrijging

Hof Den Haag oordeelt dat er sprake is van een fictieve verkrijging ex art. 13a SW 1956. Er is namelijk sprake van een concreet en voldoende sterk causaal verband tussen de waardestijging van de aandelen en het overlijden van A.

2 mei 2018

Belastingadvies 2018/9.5: Koop van aandelen onroerendezaaklichaam is wat anders dan verkrijging krachtens verdeling

De overdrachtsbelasting knoopt aan bij het civielrechtelijke, maar niet altijd getuige de doorkijkarresten. Belanghebbende pleit voor een economische benadering met een beroep op de doorkijkarresten, maar die vlieger gaat niet op voor een overdracht van aandelen in een onroerendezaaklichaam.

2 mei 2018

Belastingadvies 2018/9.2: De fiscale kosten worden gedraineerd maar leiden daardoor wel tot een welkome investeringsaftrek

De fiscale kosten worden gedraineerd maar leiden daardoor wel tot een welkome investeringsaftrek Algemeen Kosten van een onderneming vormen fiscaal niet altijd eveneens kosten, en fiscaal als kosten te erkennen uitgaven kunnen soms niet in het jaar waarin ze zijn gemaakt in aftrek worden gebracht. Met het leerstuk van de transitoire posten worden kosten, door ze als vooruitbetaald of nog te betalen in de boekhouding op te nemen, uitgesteld of naar voren gehaald, en in het jaar waarop ze betre...

2 mei 2018

Belastingadvies 2018/9.1: De ene omkering is de andere niet

Informatiebeschikkingen zijn inmiddels (bijna) aan de orde van de dag. Het is maar al te gemakkelijk dat een inspecteur zich op het ontbreken van informatie beroept en op grond daarvan een navorderingsaanslag met omkering van de bewijslast oplegt. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat het zo eenvoudig toch niet ligt. De inspecteur moet nog altijd bewijzen dat de aanslag rechtsgeldig is opgelegd en dat in dit geval de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaren van toepassing is. Overigens merken wij op dat deze uitspraak door het arrest van HR 16 maart jl., ECLI:NL:HR:2018:303 in een ander daglicht komt te staan. In de wenken gaan wij in op het begrip vereiste aangifte en op deze recente ontwikkeling.

2 mei 2018

Belastingadvies 2018/9.4: Verbonden schuldeiser hoeft voor ‘thin capitalisation’ niet tot dezelfde groep te behoren

De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft vastgesteld dat X bv met andere lichamen is verbonden in een groep. Ook is terecht vastgesteld dat H AG een verbonden lichaam is van X bv. De renteaftrekbeperking op grond van de ‘thin capitalisation’-regeling is dan van toepassing.

2 mei 2018

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2020 de huidige kleineondernemingsregeling (KOR) in de Wet OB 1968 te moderniseren door de introductie van een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). Het Ministerie van Financiën heeft het conce...

2 mei 2018

Actueel op TaxLive