Belasting Advies in de Praktijk publiceert actuele fiscale jurisprudentie en beleid die zijn voorzien van praktische adviezen en tips. Het is een tweewekelijks blad gericht op de MKB-adviseur. Kijk hieronder voor de actuele inhoudsopgave van het tijdschrift.

Verschenen in Belasting Advies in de Praktijk
Belastingadvies 2020/7.9: Exploitatie kamerverhuurbedrijf is normaal vermogensbeheer

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de activiteiten van de BV vanaf medio 1993 niet (meer) bestaan uit de actieve handel in en verbouw van panden en dat nog slechts sprake is van een kamerverhuurbedrijf. De SW-bedrijfsopvolgingsfaciliteit is daarom niet van toepassing.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.4: Verkeersvlieger kan in 2016 alsnog scholingsuitgaven volledig aftrekken

Met ingang van 1 januari 2013 is art. 6.30 Wet IB 2001 gewijzigd. Naar het oordeel van de rechtbank vangt de standaardstudieperiode zoals bedoeld in art. 6.30 Wet IB 2001 – wegens het ontbreken van overgangsrecht – aan op het moment dat de belastingplichtige vanaf 1 januari 2013 voor het eerst meer dan € 15.000 aan scholingskosten claimt. Dat kan betekenen dat de standaardstudieperiode in totaal meer dan vijf jaren kan duren.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.6: Pand behoort niet tot bedrijfsvermogen VOF zodat geen btw voor privégebruik vennoten is verschuldigd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X vof niet als eigenaar over het pand kan beschikken, zodat het pand niet behoort tot het bedrijfsvermogen. X vof is dan geen btw verschuldigd voor het privégebruik door A en B.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.3: Geen renteaftrek bij niet voldoen aan aflossingseis

In het kader van de echtscheiding neemt de vrouw het aandeel van de man in de eigen woning en de hypotheekschuld over. Hof Den Haag oordeelt dat sprake is van een eigen woning maar dat voor de helft van de schuld geen sprake is van een eigenwoningschuld omdat niet voldaan is aan de fiscale aflossingseis.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.1: Verlies ter zake van de afwaardering van een aan een klant verstrekte lening is aftrekbaar

Omdat de door de ondernemer (eenmanszaak) verstrekte leningen uitsluitend met het oog op de zakelijke belangen zijn verstrekt en dus met een zakelijk doel, behoren zij tot het verplichte ondernemingsvermogen en kunnen zij thans ten laste van de winst worden afgewaardeerd.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.7: Btw-vordering over eerdere jaren niet salderen met verschuldigde btw later jaar

Hof Den Haag beslist dat een omzetbelastingvordering over eerdere jaren niet gesaldeerd mag worden met de verschuldigde omzetbelasting over een later jaar. X had daarvoor suppletieaangiftes moeten doen.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.5: Door ontbreken gemeenschap tussen samenwoners geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij verdeling

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de vrijstelling overdrachtsbelasting voor verkrijgingen door verdeling van een gemeenschap niet van toepassing is omdat er geen sprake is van een gemeenschap en niet van een gezamenlijke verkrijging.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.2: Dga maakt waardedaling lening niet aannemelijk: TBS-vordering wordt niet afgewaardeerd

Hof Amsterdam oordeelt dat X haar vordering op C Ltd. niet kan afwaarderen. X slaagt er namelijk niet in om aan te tonen dat de TBS-vordering op de balansdatum lager gewaardeerd moet worden. Het verlies mag dus niet in aftrek worden gebracht.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.8: Papieren schenking, harde aanslag

De nicht moet schenkbelasting betalen, ook al krijgt zij de schenking slechts op papier.

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/7.10: Aanslag tien jaar na eerste schenking is nog steeds op tijd

De inspecteur ontvangt de relevante gegevens pas in 2017 en legt daarmee binnen de termijn een aanslag op.

26 maart 2020

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Het kabinet heeft een aantal fiscale en economische maatregelen rondom het coronavirus bekendgemaakt. Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling. Dit geldt voor de...

26 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.4: Groepslening is indirect toch externe financiering; artikel 10a VPB 1969 niet van toepassing

Als de geldstromen in grote concerns ingewikkeld zijn en lastig te duiden, kan dat gevolgen hebben voor de renteaftrek. Maar als blijkt dat er voldoende parallellie is tussen een groepslening en de externe financiering daarvan is de rente materieel verschuldigd aan derden en dat zet de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet VPB 1969 buiten werking.

11 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.7: Overdracht pensioenkapitaal naar in zwaar weer verkerende BV is afkoop pensioen

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht de overdracht van het in de pensioenverzekering opgebouwde kapitaal, een C-polis, aan de eigen BV belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

11 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.8: Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik voor bestelauto’s aannemersbedrijf

Hof Den Haag beslist dat aannemersbedrijf X bv met betrekking tot haar bestelauto’s de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik mag toepassen. Niet is vast te stellen of en aan wie van de werknemers de auto’s ter beschikking zijn gesteld.

11 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.2: Belastingrente beperkt tot periode waarin fiscus niet over het geld heeft beschikt

Aan X bv is een voorlopige aanslag VPB 2016 opgelegd. X bv vraagt op 5 juli 2017 om een vermindering. De vermindering wordt verleend en X bv ontvangt het te veel betaalde bedrag terug. Kort daarna verzoekt X bv om de vermindering terug te draaien en een nadere voorlopige aanslag op te leggen. Die nadere voorlopige aanslag leidt naast een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting ook tot een bedrag aan belastingrente ter grootte van € 7139. Ondanks dat de BV een fout maakte bij het aanvragen van de vermindering van de voorlopige aanslag, dient de periode waarover belastingrente wordt berekend beperkt te blijven tot de periode waarin de Belastingdienst niet over het geld heeft beschikt. De belastingrente wordt op € 2221 berekend.

11 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.3: Alhoewel partneralimentatie niet is toegekend, zijn advocaatkosten wel aftrekbaar

X maakt kosten om partneralimentatie van zijn ex-partner te verkrijgen. De poging mislukt. In geschil is of X de kosten van rechtsbijstand toch in aftrek kan brengen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X de kosten in aftrek kan brengen. X maakt namelijk aannemelijk dat ten tijde van het maken van de kosten redelijkerwijs viel te verwachten dat de alimentatie zou worden toegekend.

11 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.5: Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij ‘ruziesplitsing’

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat vanwege het louter passief vermogensbeheer van de betrokken BV’s geen sprake kan zijn van ‘zakelijke overwegingen op grond waarvan de splitsing heeft plaatsgevonden’. De naheffing is dus terecht.

11 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.1: Kwade trouw? Uitgeworpen aangiften behoeven gewoonweg goed onderzoek

Je moet een aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud invullen. Schakel je een deskundige daarvoor in dan wordt zijn gedrag, kennis en kunde toegerekend. Maar wat nu als die deskundige niet op alle fiscale terreinen even kundig is? Hoe moeten we dan de verhoudingen zien? En moet je bij veranderend inzicht terugkomen op een eerder ingediende aangifte en vastgestelde aanslag? Interessante vragen die in deze procedure een rol zijn gaan spelen nadat vast is komen te staan dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft gepleegd door een aangifte niet zorgvuldig te onderzoeken.

11 maart 2020

Belastingadvies 2020/6.6: Door uitvinder ontvangen vergoedingen werkgever behoren tot zijn loon

Een werknemer heeft in zijn vrije tijd een uitvinding gedaan, die hij grotendeels onder werktijd verder heeft uitgewerkt. De werknemer en zijn werkgever hebben samen octrooi aangevraagd op naam van de werkgever. De werknemer heeft afstand gedaan van alle rechten. De werknemer ontvangt wel vergoedingen van 1/3 van de opbrengst ter zake van de uitvinding. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de vergoedingen tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking behoren.

11 maart 2020

Belastingadvies, Fiscale signalementen

In Fiscale signalementen wil de redactie nieuws onder uw aandacht brengen dat van belang kan zijn voor de dagelijkse fiscale aangifte-adviespraktijk. Recente berichten krijgen uitgebreidere aandacht in de volgende editie. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst informeert de Tweede Kamer over de aanstaande aangiftecampagne van de Belastingdienst en de voorbereidingen die zijn getroffen om belastingplichtigen te ondersteunen bij de aangifte 2019. Vijlbrief gaa...

11 maart 2020

Actueel op TaxLive