BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2019/72: Omzetting fiscale oudedagsreserve in lijfrente; geen aftrek lijfrentepremies bij bepalen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering...

Omzetting fiscale oudedagsreserve in lijfrente; geen aftrek lijfrentepremies bij bepalen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Ongelijke behandeling Belanghebbende heeft in 2014 zijn onderneming gestaakt. De stakingswinst bestaat geheel uit de vrijgevallen fiscale oudedagsreserve (FOR) die belanghebbende tot de staking heeft gevormd. Belanghebbende heeft de stakingswinst voor een deel omgezet in een lijfrente. Tot dit bedrag heeft belanghebbende uitgaven voor inkomensvoorzieninge...

16 april 2019

BNB 2019/73: Frauduleus opgemaakte teruggaafbeschikking valt binnen grenzen gemandateerde bevoegdheid; geen non-existente beschikking

Frauduleus opgemaakte teruggaafbeschikking valt binnen grenzen gemandateerde bevoegdheid; geen non-existente beschikking Op de bankrekening van belanghebbende, een BV, is een bedrag van € 19.500.000 bijgeschreven, afkomstig van de Belastingdienst. Aan deze betaling lag een ambtshalve genomen beschikking ten grondslag, die frauduleus was opgemaakt door een belastingambtenaar die het mandaat had om de bevoegdheden van inspecteur uit te oefenen. Het bijgeschreven bedrag is van belanghebbende nag...

16 april 2019

BNB 2019/74: Fictieve afkoop pre-Brede-Herwaarderingslijfrente. Door verzekeraar bij uitbetaling achtergehouden bedrag is geen ter zake van de fict...

Fictieve afkoop pre-Brede-Herwaarderingslijfrente. Door verzekeraar bij uitbetaling achtergehouden bedrag is geen ter zake van de fictieve afkoop ingehouden loonheffing Belanghebbende heeft bij een verzekeringsmaatschappij een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten. Op de einddatum (29 december 2012) beliep het verzekerd kapitaal € 65.345. Belanghebbende heeft de aanspraak op een lijfrente echter niet vóór 31 december 2013 omgezet in een andere toegestane lijfrente. In 2015 heef...

16 april 2019

BNB 2019/75: Dwangsom wegens niet-tijdig beslissen die door overheidswerkgever wordt uitgekeerd, is geen loon

Dwangsom wegens niet-tijdig beslissen die door overheidswerkgever wordt uitgekeerd, is geen loon Belanghebbende werkt bij de politie. De werkgever heeft zijn verzoek om herwaardering van zijn functie afgewezen. De werkgever heeft op zijn daartegen gemaakte bezwaar niet tijdig beslist. Daarvoor is een dwangsom aan belanghebbende betaald bij het salaris over oktober 2014, onder inhouding van loonheffingen. Voor het Hof was in geschil of terecht loonheffingen zijn ingehouden op de dwangsom. Het ...

16 april 2019

BNB 2019/77: Proceskostenvergoeding onjuist vastgesteld

Proceskostenvergoeding onjuist vastgesteld Het Hof heeft het hoger beroep van belanghebbende gegrond verklaard en het incidentele hoger beroep ongegrond. Aan belanghebbende is een proceskostenvergoeding in hoger beroep toegekend op basis van één punt voor proceshandelingen als bedoeld in de Bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht. HR: Het Hof heeft de proceskostenvergoeding te laag vastgesteld. Namens belanghebbende is een hogerberoepschrift ingediend en een schriftelijke zienswijz...

16 april 2019

BNB 2019/76: Geen beroep in cassatie mogelijk tegen gegrond verzet. Beslissing rechtbank over kostenvergoeding bij gegrond verzet kan in hoger bero...

Geen beroep in cassatie mogelijk tegen gegrond verzet. Beslissing rechtbank over kostenvergoeding bij gegrond verzet kan in hoger beroep aan de orde worden gesteld Belanghebbende heeft bij de Rechtbank beroep ingesteld. De Rechtbank heeft die beroepen kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn. Het daartegen gerichte verzet van belanghebbende heeft de Rechtbank gegrond verklaard. Daarbij heeft de Rechtbank geoordeeld dat aan belanghebbende geen vergoedin...

16 april 2019

BNB 2019/63: Afdrachtvermindering onderwijs. Initiële opleiding aan een hogeschool

Afdrachtvermindering onderwijs. Initiële opleiding aan een hogeschool Belanghebbende heeft werknemers ingeschreven voor een tweejarige deeltijdopleiding. In 2008-2009 hebben de werknemers het programma ‘geautomatiseerde informatievoorziening’ gevolgd, dat bestond uit een aantal toetseenheden. Het onderwijsprogramma maakt onderdeel uit van de propedeusefase van de opleiding. De onderwijsinstelling heeft haar vierjarige hbo-opleiding Bedrijfskunde gesplitst in een tweejarige funderende duale op...

3 april 2019

BNB 2019/62: Afdrachtvermindering onderwijs. Initiële opleiding aan een hogeschool

Afdrachtvermindering onderwijs. Initiële opleiding aan een hogeschool Belanghebbende heeft haar werknemers ingeschreven voor een tweejarige deeltijdopleiding mhbo-Bedrijfskader (bachelor). Aan de werknemers zijn certificaten verstrekt voor de deelname aan het eerste jaar van de opleiding hbo Bedrijfskunde, propedeusefase. Het door de werknemers behaalde aantal studiepunten was onvoldoende om te kunnen doorstromen naar het tweede studiejaar. De onderwijsinstelling heeft haar vierjarige hbo-opl...

3 april 2019

BNB 2019/64: Geen teruggaaf accijns wegens vernietiging onder ambtelijk toezicht van teruggevonden gestolen sigaretten; begrip ‘een bedrijfsvoorraad’

Geen teruggaaf accijns wegens vernietiging onder ambtelijk toezicht van teruggevonden gestolen sigaretten; begrip ‘een bedrijfsvoorraad’ Belanghebbende heeft een in haar belastingentrepot in Roemenië geproduceerde partij sigaretten onder schorsing van accijns doen vervoeren naar een accijnsgoederenplaats in Nederland. Bij aankomst is gebleken dat een deel van de partij sigaretten was gestolen. Kort na de diefstal is een deel van de partij sigaretten in Frankrijk teruggevonden en door de Frans...

3 april 2019

BNB 2019/65: Zaak Zyla. Tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting. Strijd met unierecht

Zaak Zyla. Tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting. Strijd met unierecht Voortzetting zaak HR, BNB 2017/139 c *. Mevrouw Zyla heeft de Poolse nationaliteit. Zij werkte van 1 januari 2013 tot en met 21 juni 2013 in Nederland en was gedurende dit tijdvak verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen. Zij is vervolgens naar Polen vertrokken, waar zij in 2013 geen betaalde arbeid heeft verricht. Op het bedrag van de inkomstenbelasting en van de premie volksverzekeringen d...

3 april 2019

BNB 2019/66: Zaak Balandin e.a. Beroep op coördinatieregels sociale zekerheid door ‘derdelanders’ die in meerdere lidstaten legaal verblijven

Zaak Balandin e.a. Beroep op coördinatieregels sociale zekerheid door ‘derdelanders’ die in meerdere lidstaten legaal verblijven Voortzetting zaak CRvB 4 augustus 2017, nr. 16/3789 ALGEM-P, V-N 2017/48.14 . Balandin en Lukachenko zijn derdelanders die tewerkgesteld zijn door Holiday on Ice, een onderneming die in Nederland is gevestigd. Zij trainen en treden op in zowel Nederland als andere lidstaten, alwaar zij steeds legaal verblijven. De Sociale Verzekeringsbank weigert voor een deel van h...

3 april 2019

BNB 2019/68: Kleineondernemersregeling. Vaste inrichting. Verhuur vakantiewoning door tussenkomst verhuurkantoor

Kleineondernemersregeling. Vaste inrichting. Verhuur vakantiewoning door tussenkomst verhuurkantoor Belanghebbenden wonen in Duitsland en zijn gezamenlijk eigenaar van een vakantiewoning, gelegen in een vakantiepark in Nederland. Zij beschikken in Nederland niet over personeel. Zij verhuren de vakantiewoning door tussenkomst van een verhuurkantoor. In de daartoe met het verhuurkantoor gesloten standaardovereenkomst is onder meer vastgelegd dat het verhuurkantoor de woning op eigen naam, maar ...

3 april 2019

BNB 2019/67: Stilzitten gerechtigde onvoldoende om prijsgeven pensioenaanspraak aan te nemen. Pensioentermijnen vorderbaar en inbaar

Stilzitten gerechtigde onvoldoende om prijsgeven pensioenaanspraak aan te nemen. Pensioentermijnen vorderbaar en inbaar Belanghebbende is directeur-grootaandeelhouder van een BV. De BV heeft aan belanghebbende een pensioenaanspraak toegekend op grond waarvan deze recht kreeg op een uitkering met ingang van 1 mei 2013. De BV heeft in 2013 geen pensioen aan belanghebbende uitgekeerd, en belanghebbende heeft in zijn aangifte IB/PVV 2013 geen pensioen(uitkering) van de BV vermeld. Voor het Hof wa...

3 april 2019

BNB 2019/69: Fictieve verkrijging. Waardestijging aandelen door overlijden na ziekte

Fictieve verkrijging. Waardestijging aandelen door overlijden na ziekte Belanghebbende bezit alle aandelen in een BV. Op de balans van de BV per 1 januari 2015 stond een voorziening voor een lijfrenteverplichting jegens de moeder van belanghebbende. Deze is op 31 juli 2015 overleden. In de aangifte erfbelasting is in verband met de vrijval van de lijfrentevoorziening en de daardoor veroorzaakte waardestijging van de aandelen in de BV, een fictieve verkrijging als bedoeld in de wet aangegeven ...

3 april 2019

BNB 2019/71: Eigenwoningregeling. Begrip hoofdverblijf. Feitelijke omstandigheden

Eigenwoningregeling. Begrip hoofdverblijf. Feitelijke omstandigheden Belanghebbende en zijn echtgenote zijn eigenaar van een appartement in [Q]. Belanghebbende heeft medio 2009 één maand in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ingeschreven gestaan op het adres van het appartement. Zijn echtgenote stond in 2009 vanaf 18 juni en het volledige jaar 2010 op dit adres ingeschreven. Begin 2009 hebben belanghebbende en zijn echtgenote een vrijstaande woning in [Z] verkregen. Belanghe...

3 april 2019

BNB 2019/70: Bestuurdersaansprakelijkheid. Rechtsgeldige melding. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Proceskostenvergoeding

Bestuurdersaansprakelijkheid. Rechtsgeldige melding. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Proceskostenvergoeding Belanghebbende is bestuurder van een BV. Aan deze BV is een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd. De naheffingsaanslag is onbetaald gebleven en belanghebbende is daarvoor aansprakelijk gesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat de naheffingsaanslag niet is te wijten aan opzet of grove schuld van de BV. Hiervan uitgaande heeft het Hof geoordeeld dat belanghebbend...

3 april 2019

Actueel op Taxlive