BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2021/37: Terbeschikkingstelling sportaccommodatie door gemeente: verhuur of gelegenheid geven tot sportbeoefening

Terbeschikkingstelling sportaccommodatie door gemeente: verhuur of gelegenheid geven tot sportbeoefening Belanghebbende, een gemeente, is eigenaar van twee sportparken. Zij heeft met elk van twee voetbalverenigingen verschillende overeenkomsten gesloten met betrekking tot het gebruik en het onderhoud en beheer van voetbalaccommodaties op die parken. Belanghebbende heeft over de vergoedingen die zij aan de voetbalverenigingen in rekening heeft gebracht omzetbelasting voldaan naar het verlaagde...

16 februari 2021

BNB 2021/38: Zaak Exter. Inmiddels geschorst preferentieel tarief geldt niet bij aangifte vrij verkeer van goederen uit regeling actieve veredeling...

Zaak Exter. Inmiddels geschorst preferentieel tarief geldt niet bij aangifte vrij verkeer van goederen uit regeling actieve veredeling. Begrip ‘heffingsgrondslagen’ Voortzetting zaak HR, BNB 2019/128c*.Belanghebbende heeft bepaalde invoergoederen (hydrolysaten** In het arrest HR, BNB 2019/128c* werd abusievelijk het woord 'hydrolysanten' gebruikt. Red. van proteïne) die onder de douaneregeling actieve veredeling met toepassing van een schorsingssysteem waren geplaatst, voor het vrije verkeer ...

16 februari 2021

BNB 2021/40: Eigen woning tijdens uitzending naar buitenland. Tijdelijke bewoning door studerende dochter

Eigen woning tijdens uitzending naar buitenland. Tijdelijke bewoning door studerende dochter Belanghebbende is in 2011 door zijn werkgever uitgezonden naar het buitenland. Tot de uitzending woonde hij met zijn echtgenote in een eigen woning in Nederland. De echtgenote heeft tot begin 2014 ingeschreven gestaan op dat adres. Belanghebbende en zijn echtgenote verbleven in de woning wanneer zij naar Nederland kwamen. Sinds 2017 wonen zij weer in de woning. Een van de dochters van belanghebbende w...

16 februari 2021

BNB 2021/42: Inschrijvingseis voorwaarde voor kamerverhuurvrijstelling. Tijdelijkeverhuurregeling eigen woning ook van toepassing op (tijdelijke) v...

Inschrijvingseis voorwaarde voor kamerverhuurvrijstelling. Tijdelijkeverhuurregeling eigen woning ook van toepassing op (tijdelijke) verhuur van een deel van de eigen woning Belanghebbende, eigenaar van een woning die haar als hoofdverblijf dient, heeft een gedeelte van die woning gedurende enkele periodes via Airbnb verhuurd. De Inspecteur heeft in verband hiermee 70% van de huurinkomsten belast als voordelen uit het tijdelijk ter beschikking stellen van de eigen woning. Het Hof heeft geoord...

16 februari 2021

BNB 2021/41: Arbeidsovereenkomst. Uitleg en kwalificatie van het overeengekomene. Invloed bedoeling van partijen. Stimuleringspremie is geen loon

Arbeidsovereenkomst. Uitleg en kwalificatie van het overeengekomene. Invloed bedoeling van partijen. Stimuleringspremie is geen loon Betrokkene is werkloos en ontvangt een IAOW-uitkering. Ten behoeve van een re-integratietraject van de Gemeente Amsterdam heeft zij een plaatsingsovereenkomst in het kader van de WWB getekend en heeft zij gedurende tweemaal een half jaar werkzaamheden verricht bij een interne servicedesk van de gemeente met behoud van haar uitkering. Zij heeft tweemaal een stimu...

16 februari 2021

BNB 2021/43: Vrijstelling voor beheer van door een beleggingsfonds ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen

Vrijstelling voor beheer van door een beleggingsfonds ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen Een tot de fiscale eenheid van belanghebbende behorende vennootschap biedt beleggingsdiensten aan. De vennootschap heeft daarvoor een vergunning als is bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Beleggers kunnen hun vermogen volgens vijf vaste beleggingsprofielen beleggen. Elk profiel is gekoppeld aan een modelportefeuille met een procentuele verdeling over verschillende financiële...

16 februari 2021

BNB 2021/45: Zaak A-fonds. Beantwoording prejudiciële vragen. Doelvermogen. Buitenlands beleggingsfonds met één aandeelhouder voldoet niet aan aand...

Zaak A-fonds. Beantwoording prejudiciële vragen. Doelvermogen. Buitenlands beleggingsfonds met één aandeelhouder voldoet niet aan aandeelhouderseisen Voortzetting zaak Hof ’s-Hertogenbosch, V-N 2017/57.9, HvJ EU, BNB 2020/164c* (A-Fonds) en HR, BNB 2020/165c*. Belanghebbende, A-Fonds, is een naar Duits recht opgericht en feitelijk in Duitsland gevestigd Spezial-Sondervermögen met één gerechtigde. Belanghebbende heeft verzoeken ingediend tot teruggaaf van dividendbelasting die is ingehouden op...

16 februari 2021

BNB 2021/46: Navordering. Voor belanghebbende kenbare fout van de Inspecteur

Navordering. Voor belanghebbende kenbare fout van de Inspecteur Voortzetting zaak HR, BNB 2018/152*.Na verwijzing was in geschil of voor belanghebbende, die in de aangifte een pleitbaar standpunt heeft ingenomen, redelijkerwijs kenbaar was dat de eerste navorderingsaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat dit het geval was.HR: Het oordeel van het Hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voor...

16 februari 2021

BNB 2021/44: Geen aftrek voorbelasting bij verhuurconstructie plezierjachten wegens misbruik van recht

Geen aftrek voorbelasting bij verhuurconstructie plezierjachten wegens misbruik van recht Belanghebbende, een fiscale eenheid, vormt een schakel in een constructie die erop is gericht particulieren die via een buiten de EU gevestigde vennootschap eigenaar zijn van een binnen de EU gebouwd plezierjacht, dat jacht voor privédoeleinden te laten gebruiken tegen een minimaal bedrag aan omzetbelasting. De constructie houdt in dat een plezierjacht na de bouw wordt uitgevoerd, vervolgens door belangh...

16 februari 2021

BNB 2021/39: Eindbeslissing zaak Exter. Begrip ‘heffingsgrondslagen’. Toepasselijkheid geschorst preferentieel tarief bij beëindiging regeling acti...

Eindbeslissing zaak Exter. Begrip ‘heffingsgrondslagen’. Toepasselijkheid geschorst preferentieel tarief bij beëindiging regeling actieve veredeling Voortzetting zaak HR, BNB 2019/128?* en HvJ EU, BNB 2021/38* (Exter).Belanghebbende maakt voor invoergoederen uit Thailand (hydrolysaten met proteïnen) gebruik van de douaneregeling actieve veredeling met toepassing van het schorsingssysteem. Ten tijde van de aangiften tot plaatsing onder die regeling gold voor de goederen een algemeen preferenti...

16 februari 2021

BNB 2021/27: Zaak X. Tarief voor sekslustopwekkende middelen. Begrippen ‘levensmiddelen voor menselijke consumptie’ en ‘voedingssupplementen’

Zaak X. Tarief voor sekslustopwekkende middelen. Begrippen ‘levensmiddelen voor menselijke consumptie’ en ‘voedingssupplementen’ Voortzetting zaak HR, BNB 2019/103c*.Belanghebbende verkoopt capsules, druppels, poeders en sprays die hoofdzakelijk bestaan uit bestanddelen van plantaardige of dierlijke oorsprong, voor menselijke consumptie zijn bestemd, oraal worden ingenomen en als afrodisiaca worden aangeprezen. In geschil is of de producten levensmiddelen of voedingssupplementen zijn, waarvoo...

2 februari 2021

BNB 2021/29: Vrijstelling van parkeerbelasting voor diplomatiek ambtenaar

Vrijstelling van parkeerbelasting voor diplomatiek ambtenaar Aan belanghebbende, diplomatiek ambtenaar, is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende op grond van zijn diplomatieke status is vrijgesteld van parkeerbelasting.HR: Verdragen moeten worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het verdrag. Het Weens diplomatenverdrag moet aldus worden uitge...

2 februari 2021

BNB 2021/31: Zaak ITH Comercial Timişoara. Recht op aftrek bij afgeketst investeringsproject. Commissionairsregeling

Zaak ITH Comercial Timi?oara. Recht op aftrek bij afgeketst investeringsproject. Commissionairsregeling ITH heeft in 2006 grond met daarop oude gebouwen gekocht ter verwezenlijking van een project voor de bouw van een kantoortoren en winkelcentra voor de verhuur (het eerste project). Daarnaast heeft ITH een tweede nieuwbouwproject opgestart, met het oog op verhuur aan degene van wie zij de grond en oude gebouwen voor het eerste project had gekocht. Voor diverse afgenomen prestaties in het kad...

2 februari 2021

BNB 2021/30: Zaak Sonaecom. Gemengde holding. Recht op aftrek bij afgeketste overname

Zaak Sonaecom. Gemengde holding. Recht op aftrek bij afgeketste overname Sonaecom verwerft, houdt en beheert kapitaaldeelnemingen, en houdt zich daarnaast bezig met het beheer en de strategische coördinatie van ondernemingen. Zij heeft advieskosten bij een marktonderzoeksbureau en kosten voor (het begeleiden van) de plaatsing van een obligatielening bij een investeringsbank gemaakt, beide met het oog op de verwerving van een deelneming in een telecomaanbieder. Aan deze onderneming zou Sonaeco...

2 februari 2021

BNB 2021/32: Teruggaaf BPM vanwege uitvoer van een auto alleen voor zover eerder verschuldigde BPM is betaald

Teruggaaf BPM vanwege uitvoer van een auto alleen voor zover eerder verschuldigde BPM is betaald Belanghebbende heeft om teruggaaf van BPM verzocht wegens uitvoer van een gebruikte auto naar Duitsland. Deze auto is eerder al vanuit Duitsland ingevoerd en weer naar Duitsland uitgevoerd. De voorlaatste eigenaar heeft de verschuldigde BPM wegens invoer van deze auto vanuit Duitsland niet voldaan. Ondanks het ontbreken van het fiscaal akkoord dat de verschuldigde BPM was voldaan, had de RDW het e...

2 februari 2021

BNB 2021/33: Omkering bewijslast bij verlengde navorderingstermijn

Omkering bewijslast bij verlengde navorderingstermijn Belanghebbende heeft verklaard sinds 1 februari 2012 een bankrekening aan te houden bij een bank in Luxemburg en heeft nadere gegevens verstrekt. Na het onherroepelijk worden van een informatiebeschikking, heeft de Inspecteur navorderingsaanslagen IB/PVV 2004 en 2005 opgelegd. Het Hof heeft de navorderingsaanslag 2004 vernietigd en de (ambtshalve verminderde) navorderingsaanslag 2005 gehandhaafd. Het heeft onder meer overwogen dat belanghe...

2 februari 2021

BNB 2021/34: Naheffing in verband met in ministeriële beschikking voorgeschreven berekening loon (fooien 10% van de omzet). Verbindendheid beschikking

Naheffing in verband met in ministeriële beschikking voorgeschreven berekening loon (fooien 10% van de omzet). Verbindendheid beschikking Belanghebbende exploiteert een casino op Sint Maarten. De Inspecteur heeft loonheffing nageheven en boeten opgelegd op de grond dat belanghebbende een lager bedrag aan fooien in aanmerking had genomen dan 10% van de omzet. Daarbij is toepassing gegeven aan een ministeriële beschikking van de voormalige Nederlandse Antillen, vastgesteld krachtens een wetsbep...

2 februari 2021

BNB 2021/36: Rijnvarendenovereenkomst. Verzekeringsplicht. Verrekening van premie die is betaald in de staat waar men niet is verzekerd

Rijnvarendenovereenkomst. Verzekeringsplicht. Verrekening van premie die is betaald in de staat waar men niet is verzekerd De Inspecteur heeft belanghebbende vrijstelling voor de premie volksverzekeringen verleend voor de periode 17 november 2014 t/m 31 december 2014. Belanghebbende was eerder in dienst bij twee Luxemburgse vennootschappen. Over de periode 1 januari 2014 t/m 16 november 2014 zijn op het loon van belanghebbende Luxemburgse socialeverzekeringspremies ingehouden. Volgens A1-verk...

2 februari 2021

BNB 2021/35: Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting uit te leggen overeenkomstig de vrijstelling in de vennootschapsbelasting in overeenstemmi...

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting uit te leggen overeenkomstig de vrijstelling in de vennootschapsbelasting in overeenstemming met de Fusierichtlijn Een broer en zuster bezaten tot 30 december 2015 ieder 50% van de aandelen in G BV en waren bestuurders van die BV. G BV bezat tot die datum alle aandelen in H BV. De bezittingen van H BV bestonden onder andere uit een onroerende zaak. Zowel de aandelen in G BV als die in H BV waren fictieve onroerende zaken voor de overdrachtsbelasting...

2 februari 2021

BNB 2021/28: Sekslustopwekkende middelen geen levensmiddelen of voedingssupplement. Verlaagde omzetbelastingtarief niet van toepassing

Sekslustopwekkende middelen geen levensmiddelen of voedingssupplement. Verlaagde omzetbelastingtarief niet van toepassing Voortzetting zaak HR, BNB 2019/103?* en HvJ EU, BNB 2021/27 c* (X).Belanghebbende heeft een seksboetiek. Zij verkoopt oraal in te nemen producten (capsules, druppels, poeders en sprays) die worden aangeprezen en gebruikt als sekslustopwekkende middelen. Het verlaagde omzetbelastingtarief is van toepassing als deze producten zijn aan te merken als levensmiddelen voor mensel...

2 februari 2021

Actueel op Taxlive