BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2019/171: Vergoeding immateriële schade; berechting door zelfde rechter als die in de hoofdzaak. Geen rentevergoeding over griffierecht

Vergoeding immateriële schade; berechting door zelfde rechter als die in de hoofdzaak. Geen rentevergoeding over griffierecht Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn van berechting. Het Hof heeft, in dezelfde procedure als die waarin over het belastinggeschil werd beslist, geoordeeld dat zowel in de fase van bezwaar en beroep als in de fase van hoger beroep de redelijke termijn is overschreden. Het Hof heeft in dit verb...

6 november 2019

BNB 2019/174: Zakelijke winstverdeling sluit niet uit dat het winstaandeel van een in het buitenland woonachtige partner gedeeltelijk wordt behaald...

Zakelijke winstverdeling sluit niet uit dat het winstaandeel van een in het buitenland woonachtige partner gedeeltelijk wordt behaald met behulp van een in Nederland woonachtige vaste vertegenwoordiger Voortzetting zaak HR, BNB 2017/222 c *. Belanghebbende, woonachtig in België, en zijn in Nederland gevestigde zakenpartner A zijn in de jaren 2001 tot en met 2006 betrokken geweest bij diverse via buitenlandse vennootschappen geleide transacties. De tussen belanghebbende en A overeengekomen win...

6 november 2019

BNB 2019/173: Waardering courante, niet in de commerciële sfeer gebezigde onroerende zaak. Gecorrigeerde vervangingswaarde

Waardering courante, niet in de commerciële sfeer gebezigde onroerende zaak. Gecorrigeerde vervangingswaarde Belanghebbende is eigenaar van een kantoorgebouw dat in gebruik is bij twee overheidsinstanties. Voor het Hof was de waarde van de onroerende zaak voor 2012 en 2013 in geschil. Het Hof heeft die bepaald op een hogere waarde dan de door de Rechtbank vastgestelde marktwaarde. HR: Het Hof heeft aannemelijk geacht dat vanwege de hoge stichtingskosten van de onroerende zaak en de in de mark...

6 november 2019

BNB 2019/172: Opgeofferd bedrag voor middellijk gehouden lucratief belang. Verlies niet aftrekbaar. Geen strijd met eigendomsgrondrecht

Opgeofferd bedrag voor middellijk gehouden lucratief belang. Verlies niet aftrekbaar. Geen strijd met eigendomsgrondrecht Belanghebbende bezit alle aandelen in Holding BV. Holding BV bezit alle aandelen in B BV. In 2006 heeft B BV voor € 5.803.000 een aandelenbelang van 10,47% gekocht in D BV. De aandelen in D BV vormen voor belanghebbende vanaf 1 januari 2009 een zogenoemd lucratief belang, zodat het middellijk houden van die aandelen voor belanghebbende een werkzaamheid is. Op 2 september 2...

6 november 2019

BNB 2019/175: Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting. Zakelijke overwegingen. Weerlegbaar bewijsvermoeden. Vervreemding binnen drie jaar aan e...

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting. Zakelijke overwegingen. Weerlegbaar bewijsvermoeden. Vervreemding binnen drie jaar aan een niet-verbonden vennootschap Op 17 juni 2015 hebben de BV’s X en A een overeenkomst gesloten tot verkoop door A aan X van aandelen in de op dat moment nog op te richten belanghebbende. Bij akte van splitsing van 17 november 2015 is belanghebbende opgericht. Volgens die akte ging een deel van het vermogen van A onder algemene titel over op belanghebbende, die d...

6 november 2019

BNB 2019/176: Woning met kantoorruimte bij ingebruikneming geheel tot ondernemingsvermogen gerekend; berekening privégebruik pand na plaatsing zonn...

Woning met kantoorruimte bij ingebruikneming geheel tot ondernemingsvermogen gerekend; berekening privégebruik pand na plaatsing zonnepanelen op dak Belanghebbende is ondernemer voor de omzetbelasting. Hij heeft in 2010 een pand met daarin kantoorruimte laten bouwen. Hij heeft het pand geheel tot zijn ondernemingsvermogen gerekend en heeft alle omzetbelasting ter zake van de bouw van het pand in aftrek gebracht. Het pand is voor zakelijke doeleinden en privédoeleinden in gebruik genomen. Bela...

6 november 2019

BNB 2019/177: Immateriëleschadevergoeding bij niet-ontvankelijkverklaring beroep meer dan anderhalf jaar na indiening daarvan. Rekenregels

Immateriëleschadevergoeding bij niet-ontvankelijkverklaring beroep meer dan anderhalf jaar na indiening daarvan. Rekenregels De Rechtbank heeft uitspraak gedaan meer dan twee jaar nadat bezwaar was gemaakt en meer dan anderhalf jaar nadat het beroep was ingesteld. Bij die uitspraak is het beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn. HR: Ook in een dergelijk geval moet de rechtbank beslissen op een verzoek om vergoeding van immateriële schade wegens overschri...

6 november 2019

BNB 2019/178: Wet WOZ; afweging van belangen bij de beoordeling of een partij gelegenheid krijgt bewijs te leveren van een eerder ingenomen stelling

Wet WOZ; afweging van belangen bij de beoordeling of een partij gelegenheid krijgt bewijs te leveren van een eerder ingenomen stelling Voortzetting zaak HR, BNB 2017/201 . De Heffingsambtenaar heeft de waarden van aan belanghebbende toebehorende onroerende zaken voor het kalenderjaar 2015 vastgesteld. Begin november 2015 zijn de onroerende zaken verkocht. In HR, BNB 2017/201 is geoordeeld dat het verzoek van belanghebbende om na de zitting nog bewijs te mogen leveren van stellingen over de wa...

6 november 2019

BNB 2019/163: Cassatieberoep tegen einduitspraak Hof in vervolg op eerdere terugverwijzing van de zaak door hetzelfde Hof naar de Rechtbank. Finale...

Cassatieberoep tegen einduitspraak Hof in vervolg op eerdere terugverwijzing van de zaak door hetzelfde Hof naar de Rechtbank. Finale geschilbeslechting Belanghebbende heeft voor 20 personenauto’s op aangifte bedragen aan BPM voldaan. Het ging om auto’s met meer dan normale gebruiksschade. Belanghebbende heeft in overeenstemming met de wettelijke regeling bij de berekening van de verschuldigde BPM 72% van het schadebedrag van de auto’s in aanmerking genomen. Tegen de voldoening op aangifte he...

23 oktober 2019

BNB 2019/164: Vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Vaste inrichting

Vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Vaste inrichting Belanghebbende woont in Nederland en werkt bij de wereldwijd opererende onderneming A die offshore boorwerkzaamheden naar olie en gas verricht. In 2010 is belanghebbende ingezet als toezichthouder bij de bouw en de proefvaarten van een boorschip in Zuid-Korea. Belanghebbende heeft in 2010 minder dan 183 dagen in Zuid-Korea verbleven. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende terecht geen vermindering ter voorkoming van dubb...

23 oktober 2019

BNB 2019/166: Door advocaten als werknemer aan hun werkgever verleende rechtsbijstand is in de regel niet aan te merken als door een derde verleend...

Door advocaten als werknemer aan hun werkgever verleende rechtsbijstand is in de regel niet aan te merken als door een derde verleende rechtsbijstand Belanghebbende is advocaat. In zijn praktijk zijn nog twee andere advocaten werkzaam. Ten name van belanghebbende is een informatiebeschikking vastgesteld. Belanghebbende heeft zich bij de Rechtbank voorafgaand aan de eerste zitting laten vertegenwoordigen door een van zijn kantoorgenoten, en gedurende de onderzoeken ter zitting door de andere. ...

23 oktober 2019

BNB 2019/165: Omkering en verzwaring bewijslast. Vereiste aangifte. Tegenstrijdige oordelen Hof

Omkering en verzwaring bewijslast. Vereiste aangifte. Tegenstrijdige oordelen Hof Belanghebbende woonde in 2012 in een woning in Z die eigendom was van zijn partner. Zelf was hij eigenaar van een woning met een garagebox in Q. Op beide woningen – inclusief de garagebox – rustte een hypotheekschuld. In 2013 is in de garagebox die via de woning in Q toegankelijk was, een hennepkwekerij aangetroffen. Belanghebbende heeft tegenover de politie verklaard dat hij zijn woning in Q vanaf mei 2012 en d...

23 oktober 2019

BNB 2019/168: Niet tijdig geklaagd over feiten en omstandigheden omtrent rechterlijke onpartijdigheid

Niet tijdig geklaagd over feiten en omstandigheden omtrent rechterlijke onpartijdigheid Belanghebbende is geïdentificeerd als houder van rekeningen bij KB-Lux. Hem zijn navorderingsaanslagen opgelegd met verhogingen of boeten. Ook is belanghebbende in kort geding veroordeeld tot het verschaffen van gegevens en inlichtingen, op verbeurte van dwangsommen. Daarbij is overwogen dat de Staat voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende gerechtigd is tot de rekeningen bij KB-Lux. Het vonn...

23 oktober 2019

BNB 2019/167: Hof had mondelinge behandeling niet achterwege mogen laten nu belanghebbende daarom tijdig had verzocht

Hof had mondelinge behandeling niet achterwege mogen laten nu belanghebbende daarom tijdig had verzocht Nadat belanghebbende beroep had ingesteld tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting, heeft de Heffingsambtenaar de naheffingsaanslag alsnog vernietigd. Voor het Hof was in geschil of belanghebbende recht heeft op een integrale vergoeding van de kosten van bezwaar en beroep. Het Hof heeft mondeling uitspraak gedaan zonder partijen ter zitting te hebben gehoord. HR: Aangezien belanghebbend...

23 oktober 2019

BNB 2019/169: Vergoeding kosten van bezwaar. Gewicht van de zaak

Vergoeding kosten van bezwaar. Gewicht van de zaak In bezwaar heeft de Ontvanger een beschikking waarbij aanmaningskosten in rekening zijn gebracht, vernietigd. In hoger beroep was in geschil of belanghebbende aanspraak kan maken op vergoeding van de in bezwaar en beroep gemaakte kosten. Het Hof heeft het hoger beroep gegrond verklaard en een kostenvergoeding toegekend voor de bezwaarfase, beroepsfase en hogerberoepsfase. Daarbij heeft het Hof het gewicht van de zaak gesteld op 0,25 (zeer lic...

23 oktober 2019

BNB 2019/170: Behoorlijke uitnodiging voor zitting Rechtbank. Vergoeding proceskosten en griffierecht in hoger beroep

Behoorlijke uitnodiging voor zitting Rechtbank. Vergoeding proceskosten en griffierecht in hoger beroep Het Hof heeft geoordeeld dat uit de uitspraak van de Rechtbank niet blijkt dat de aan belanghebbende gerichte uitnodiging voor de zitting tijdig en op regelmatige wijze op het betrokken adres is aangeboden. Het Hof heeft zelf de zaak afgedaan en het hoger beroep ongegrond verklaard. Het achtte geen termen aanwezig voor een veroordeling van de Heffingsambtenaar in de proceskosten. HR: De uit...

23 oktober 2019

Actueel op Taxlive