BNB

BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2018/203: Directe vertegenwoordiging. Door douane-expediteur overgelegde machtiging niet rechtsgeldig. Geen toerekenbare schijn van volmachtver...

Directe vertegenwoordiging. Door douane-expediteur overgelegde machtiging niet rechtsgeldig. Geen toerekenbare schijn van volmachtverlening Douane-expediteur A heeft aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van scheepscasco’s, afkomstig uit de Volksrepubliek China. Op elk aangifteformulier heeft A postonderverdeling 8901 90 10 GN vermeld. Het bij deze postonderverdeling behorende tarief van douanerechten is 0%. Op elk aangifteformulier heeft A verklaard op te treden op naam en v...

4 december 2018

BNB 2018/204: Precariobelasting gas- en elektriciteitsnetwerk. Ook niet door de minister aangewezen netbeheerders zijn belastingplichtig

Precariobelasting gas- en elektriciteitsnetwerk. Ook niet door de minister aangewezen netbeheerders zijn belastingplichtig Belanghebbende exploiteerde in 2013 als economisch eigenaar en netbeheerder een gas- en elektriciteitsnetwerk in de gemeente Muiden (thans Gooise Meren). In dat kader beheert zij onder meer leidingen voor het transport en de levering van elektriciteit en gas die onder, op of boven de gemeentegrond zijn gelegen. De juridische eigenaar van het net heeft belanghebbende aange...

4 december 2018

BNB 2018/206: Levering machines en installaties geen overdracht algemeenheid van goederen. Onafgebroken gebruik door huurders niet voldoende om daa...

Levering machines en installaties geen overdracht algemeenheid van goederen. Onafgebroken gebruik door huurders niet voldoende om daartoe te kunnen oordelen Belanghebbende heeft verzocht om teruggaaf van de omzetbelasting die aan haar in rekening was gebracht ter zake van de levering van diverse machines en installaties. De verkoper, een erkende telersvereniging in de vorm van een coöperatie, had de machines met het oog op het verkrijgen van Europese subsidies aangekocht en tegen vergoeding v...

4 december 2018

BNB 2018/205: Liquidatieverliesregeling. Liquidatie tussenhoudster na ontvoeging uit fiscale eenheid. Opgeofferd bedrag. Waardedaling deelneming. G...

Liquidatieverliesregeling. Liquidatie tussenhoudster na ontvoeging uit fiscale eenheid. Opgeofferd bedrag. Waardedaling deelneming. Grammaticale uitleg Belanghebbende maakt deel uit van de A-groep. Vanaf 3 januari 2000 hielden de tophoudster van de groep en een van de groepsvennootschappen tezamen 100% van het aandelenkapitaal van D BV (de tussenhoudster). De tussenhoudster hield op 3 januari 2000 onder meer 100% van de aandelen in J AG. De AG is feitelijk in Zwitserland gevestigd. De tussenh...

4 december 2018

BNB 2018/207: Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Specificatie verzoek om getuigen op te roepen. Omkering en verzwaring bewi...

Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Specificatie verzoek om getuigen op te roepen. Omkering en verzwaring bewijslast Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting over 2000 tot en met 2004 opgelegd op grond van de uitkomsten van een controle-onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD-ECD. Daarin is het vermoeden uitgesproken dat in de administratie van belanghebbende valse facturen voorkwamen tot bedragen van € 2 miljoen per jaar. H...

4 december 2018

BNB 2018/208: Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Specificatie verzoek om getuigen op te roepen. Omkering en verzwaring bewi...

Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Specificatie verzoek om getuigen op te roepen. Omkering en verzwaring bewijslast Belanghebbende is enig aandeelhouder en directeur van A BV, de belanghebbende in het hiervoor in BNB 2018/207 * opgenomen arrest met nr. 17/00373. De feiten en omstandigheden stemmen overeen met die in dat arrest. Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen over de jaren 2000 tot en met 2004 opgelegd op grond van de uitkomsten van het controle-onderzo...

4 december 2018

BNB 2018/209: Inkomenstoerekening partners. Terugkomen van verklaring tijdens zitting

Inkomenstoerekening partners. Terugkomen van verklaring tijdens zitting Bij de aan belanghebbende en haar toenmalige partner opgelegde aanslagen IB/PVV zijn correcties op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen in aanmerking genomen. Hierbij is uitgegaan van een verdeling van de rendementsgrondslag bij helfte. De gemachtigde van belanghebbende heeft ter zitting aanvankelijk verklaard dat de rendementsgrondslag geheel bij de (ex-)partner in aanmerking kon worden genomen. Na discussie met...

4 december 2018

BNB 2018/211: Intrekking rechtsmiddel (na compromis ter zitting) te ruim opgevat

Intrekking rechtsmiddel (na compromis ter zitting) te ruim opgevat De Rechtbank heeft het beroep van belanghebbende tegen een beschikking 2008 niet-ontvankelijk verklaard en het beroep betreffende een navorderingsaanslag 2009 gegrond verklaard. Voor het Hof hebben partijen een compromis gesloten ter zake van de beschikking 2008. Belanghebbende heeft het hoger beroep ingetrokken. Het Hof heeft het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het, ook wat betreft de navorderingsaans...

4 december 2018

BNB 2018/210: Beroepschrift tevens aan te merken als bezwaarschrift. Verzuim Rechtbank doorzendplicht

Beroepschrift tevens aan te merken als bezwaarschrift. Verzuim Rechtbank doorzendplicht Belanghebbende heeft beroep ingesteld wegens het niet-tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Voorts heeft belanghebbende in de brief gesteld dat de heffingsambtenaar een dwangsom heeft verbeurd, omdat niet binnen twee weken na de uitgebrachte ingebrekestelling uitspraak op bezwaar is gedaan. Het dwangsomverzoek was door de heffingsambtenaar afgewezen. De Rechtbank heeft het beroep na een vereenvoudigde beha...

4 december 2018

BNB 2018/195: Verliesvaststellingsbeschikking die buiten de aanslagtermijn is gegeven, blijft in stand

Verliesvaststellingsbeschikking die buiten de aanslagtermijn is gegeven, blijft in stand Belanghebbende heeft in haar aangifte vennootschapsbelasting voor 2009 een verlies aangegeven. Met dagtekening 3 januari 2014 heeft de Inspecteur een aanslag vennootschapsbelasting voor 2009 van nihil opgelegd en daarbij een lager verlies vastgesteld dan was aangegeven en bij de voorlopige aanslag was vastgesteld. Bekendmaking van de aanslag aan belanghebbende heeft plaatsgevonden op 7 mei 2014. Het Hof h...

21 november 2018

BNB 2018/196: Tariefindeling grote lcd-beeldschermen die niet geschikt zijn voor werk op korte afstand. Prejudiciële vragen

Tariefindeling grote lcd-beeldschermen die niet geschikt zijn voor werk op korte afstand. Prejudiciële vragen Belanghebbende heeft bindende tariefinlichtingen aangevraagd voor vijf zogenoemde large format informatiedisplays met lcd-scherm. De beeldschermen verschillen onderling wat betreft afmeting, gewicht en technische kenmerken. De beeldschermen beschikken over diverse ingangen die verbinding mogelijk maken met onder meer een automatische gegevensverwerkende machine, een apparaat voor opna...

21 november 2018

BNB 2018/197: Gevoegde zaken Kollroß en Wirtl. Geen vooruitbetaling en aftrek als levering voor vooruitbetaler onzeker is. Herziening als prestatie...

Gevoegde zaken Kollroß en Wirtl. Geen vooruitbetaling en aftrek als levering voor vooruitbetaler onzeker is. Herziening als prestatie niet doorgaat? Kollroß en Wirtl hebben voorschotnota’s met BTW betaald voor de levering van modulaire warmtekrachtcentrales, maar de leveringen vinden uiteindelijk niet plaats. Zij blijken slachtoffer van oplichting. De Duitse fiscus weigert hun daarop het recht op aftrek van de BTW op de voorschotnota’s. In de daaropvolgende procedure stellen twee senaten van ...

21 november 2018

BNB 2018/199: Omkering en verzwaring van de bewijslast. Vereiste aangifte

Omkering en verzwaring van de bewijslast. Vereiste aangifte Belanghebbende exploiteert in een vennootschap onder firma een restaurant. Volgens zijn aangifte IB/PVV bedroeg de door hem verschuldigde IB/PVV over het jaar 2008 € 509. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur een navorderingsaanslag opgelegd en daarbij het standpunt ingenomen dat belanghebbende de vereiste aangifte niet heeft gedaan en dat daarom de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast van toepas...

21 november 2018

BNB 2018/198: Op de zaak betrekking hebbende stukken. Ook als geschil kan worden beslecht op basis van ander bewijsmateriaal kan verzoek om overleg...

Op de zaak betrekking hebbende stukken. Ook als geschil kan worden beslecht op basis van ander bewijsmateriaal kan verzoek om overlegging op de zaak betrekking hebbende stukken niet ongemotiveerd worden afgewezen Voor het Hof was onder meer in geschil wat de woonplaats van belanghebbende was in het onderhavige jaar (2005), en of de Inspecteur het strafdossier dat betrekking heeft op een tegen belanghebbende ingesteld strafrechtelijk onderzoek moet overleggen. Belanghebbende heeft in dat verba...

21 november 2018

BNB 2018/200: Doorschuiffaciliteit. Fictieve vervreemding van aandelen bij overgang krachtens erfrecht. Omvang ondernemingsvermogen. Pensioenverpli...

Doorschuiffaciliteit. Fictieve vervreemding van aandelen bij overgang krachtens erfrecht. Omvang ondernemingsvermogen. Pensioenverplichting Tot de huwelijksgoederengemeenschap van erflaatster en haar echtgenoot behoorden alle aandelen in een BV. De BV is jegens de echtgenoot een pensioenverplichting aangegaan. De Inspecteur heeft aan de erfgenamen vragen gesteld over het niet aangeven van een resultaat uit aanmerkelijk belang in verband met de (fictieve) vervreemding van de aandelen in de BV ...

20 november 2018

BNB 2018/201: Op de zaak betrekking hebbende stukken

Op de zaak betrekking hebbende stukken Naar aanleiding van strafrechtelijke onderzoeken zijn tussen de politie, het OM, de FIOD/ECD en de Belastingdienst samenwerkingsafspraken gemaakt. De Belastingdienstmedewerkers hebben uit het strafdossier stukken geselecteerd die van belang konden zijn voor de belastingheffing van belanghebbende. De officier van justitie heeft de geselecteerde stukken vrijgegeven voor fiscaal gebruik. Afschriften van de stukken zijn verstrekt aan belanghebbende. Voor het...

20 november 2018

BNB 2018/202: Kenbaarheid of een gemachtigde via e-mailadres voldoende bereikbaar is

Kenbaarheid of een gemachtigde via e-mailadres voldoende bereikbaar is Belanghebbende heeft bij brief bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting zonder dat daarin de gronden van het bezwaar zijn vermeld. Het bezwaarschrift is ook vanaf het e-mailadres van belanghebbendes gemachtigde verstuurd. De Heffingsambtenaar heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief bevestigd. Deze brief is per post verzonden aan het in het bezwaarschrift genoemde adres. De brief vermeldt nie...

20 november 2018

Actueel op Taxlive