BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2019/100: Wraking. Rol van zgn. reservisten bij de behandeling van zaken bij de Hoge Raad. Recht op een eerlijk proces

Wraking. Rol van zgn. reservisten bij de behandeling van zaken bij de Hoge Raad. Recht op een eerlijk proces In een cassatieberoep in een strafzaak heeft de verzoekster de wraking verzocht van de drie raadsheren van de strafkamer die haar zaak zullen behandelen alsmede van alle andere leden van de strafkamer, voor zover een van hen als ‘reservist’ in haar zaak heeft deelgenomen of zal deelnemen aan de beraadslaging in raadkamer. De wrakingskamer van de Hoge Raad zet uiteen dat de rol van de r...

12 juni 2019

BNB 2019/101: Loon vorderbaar en inbaar. Mogelijkheid verrekening loonvordering met schuld aan werkgever. Afdoening met art. 81 lid 1 Wet RO in afw...

Loon vorderbaar en inbaar. Mogelijkheid verrekening loonvordering met schuld aan werkgever. Afdoening met art. 81 lid 1 Wet RO in afwijking conclusie A-G Voortzetting zaak HR, BNB 2017/13 *. Belanghebbende is directeur, (middellijk) enig aandeelhouder en enig werknemer van een BV. Op zijn loon is geen loonheffing ingehouden. In HR, BNB 2017/13 * is geoordeeld dat het bedrag van de over een brutoloon verschuldigde loonheffing door de werknemer als loon wordt genoten door de inhouding daarvan d...

12 juni 2019

BNB 2019/102: Parkeerbelasting. Naheffingsaanslag opgelegd aan kentekenhouder, bezwaar en (hoger) beroep door degene die stelt de auto te hebben ge...

Parkeerbelasting. Naheffingsaanslag opgelegd aan kentekenhouder, bezwaar en (hoger) beroep door degene die stelt de auto te hebben geparkeerd Aan de kentekenhouder van een auto is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. Namens belanghebbende – niet de kentekenhouder – is een bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag ingediend. Nadat de Heffingsambtenaar tevergeefs had verzocht een door de kentekenhouder gegeven machtiging over te leggen, is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. He...

12 juni 2019

BNB 2019/103: Tarief voor sekslustopwekkende middelen. Begrip levensmiddelen. Prejudiciële vragen

Tarief voor sekslustopwekkende middelen. Begrip levensmiddelen. Prejudiciële vragen Belanghebbende heeft een seksboetiek. Zij verkoopt oraal in te nemen producten (capsules, druppels, poeders en sprays) die worden aangeprezen en gebruikt als sekslustopwekkende middelen. In geschil is of de producten zijn aan te merken als voedingsmiddelen dan wel als voedingssupplementen. In dat geval is het verlaagde omzetbelastingtarief van toepassing. Het Hof heeft geoordeeld dat de producten als voedingsm...

12 juni 2019

BNB 2019/104: Zaak SF. Premieplicht volksverzekeringen zeevarende. Reikwijdte ‘restbepaling’ in verordening

Zaak SF. Premieplicht volksverzekeringen zeevarende. Reikwijdte ‘restbepaling’ in verordening Voortzetting zaak HR, BNB 2018/17 c *. SF, een Lets staatsburger die in Letland woont, werkte van 13 augustus tot en met 31 december 2013 als steward voor een in Nederland gevestigde onderneming. SF verrichtte deze werkzaamheden op een onder de vlag van de Bahama’s varend schip, dat gedurende die periode boven het Duitse deel van het continentaal plat van de Noordzee voer. Bij de Hoge Raad rijst de v...

12 juni 2019

BNB 2019/105: Vergoeding kosten van bezwaar en beroep na intrekken beroepschrift

Vergoeding kosten van bezwaar en beroep na intrekken beroepschrift De Heffingsambtenaar heeft in de beroepsfase de aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting ambtshalve vernietigd, waarna belanghebbende het beroep heeft ingetrokken. De Rechtbank heeft de Heffingsambtenaar veroordeeld in de kosten van het beroep. In verzet heeft belanghebbende tevergeefs bepleit dat de Heffingsambtenaar tevens moet worden veroordeeld in de kosten van de bezwaarfase. HR: In cassatie is niet...

12 juni 2019

BNB 2019/95: Zaak Commissie tegen Frankrijk (Précompte mobilier). Weigering verrekening buitenlandse belasting met Franse voorheffing bij dooruitde...

Zaak Commissie tegen Frankrijk (Précompte mobilier). Weigering verrekening buitenlandse belasting met Franse voorheffing bij dooruitdeling. Verplichting tot stellen prejudiciële vragen De Europese Commissie meent dat Frankrijk te strenge voorwaarden stelt voor teruggaaf van roerende voorheffing die betaald is door Franse vennootschappen die dividend uit het buitenland ontvangen en dat bij de berekening van die teruggaaf ten onrechte geen rekening wordt gehouden met de belasting die is betaald...

28 mei 2019

BNB 2019/96: Gebruik strafvorderlijke gegevens; toestemming officier van justitie

Gebruik strafvorderlijke gegevens; toestemming officier van justitie In het kader van een strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD onder leiding van de rechter-commissaris een huiszoeking uitgevoerd op het woonadres van belanghebbende. Daarbij heeft de FIOD diverse administratieve bescheiden en een computer in beslag genomen. In de loop van het opsporingsonderzoek zijn diverse personen als getuige gehoord. De Inspecteur heeft een schatting gemaakt van het inkomen dat belanghebbende heeft verwo...

28 mei 2019

BNB 2019/97: Kenbaarheid maatstaven voor berekening bouwleges. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische...

Kenbaarheid maatstaven voor berekening bouwleges. Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken Voor het in behandeling nemen van belanghebbendes aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn leges in rekening gebracht. De bij de legesverordening behorende tarieventabel verwijst voor het begrip ‘bouwkosten’ naar ‘de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in (…) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken ...

28 mei 2019

BNB 2019/98: Renteaftrekbeperking winstdrainage. Tegenbewijs. Onvoldoende parallellie tussen interne leningen en externe financiering

Renteaftrekbeperking winstdrainage. Tegenbewijs. Onvoldoende parallellie tussen interne leningen en externe financiering Voortzetting zaak HR, BNB 2017/162 c * (Belastingconstructie Credit Suisse). Belanghebbenden maken deel uit van een internationaal bankconcern. Zij zijn in de jaren 2005-2008 aangekocht door de tot het concern behorende vennootschap E BV. Na hun overname hebben belanghebbenden leningen opgenomen bij de in Londen gevestigde vaste inrichting van het concern. De vaste inrichti...

28 mei 2019

BNB 2019/99: Faillissement. Ontvankelijkheid hoger beroep van gefailleerde en haar bestuurder tegen beschikking rechter-commissaris inzake intrekki...

Faillissement. Ontvankelijkheid hoger beroep van gefailleerde en haar bestuurder tegen beschikking rechter-commissaris inzake intrekking fiscale procedure door curator Een BV is in staat van faillissement verklaard. De curatoren hebben de rechter-commissaris verzocht om toestemming om door de BV ingestelde beroepsprocedures betreffende aanslagen dividendbelasting en een vergrijpboete over te nemen en nadien terstond in te trekken. De rechter-commissaris heeft die toestemming verleend. De BV e...

28 mei 2019

Actueel op Taxlive