BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2020/47: Afschrijving op gebouwen. Aanhorigheden

Afschrijving op gebouwen. Aanhorigheden Belanghebbende drijft met haar echtgenoot een onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het houden van melkvee en de opfok van jongvee. Tot het ondernemingsvermogen behoren onder meer een perceel grond, een woning, een schuur, een loods, een jongveestal, een ligboxenstal, twee stierenstallen, een mestsilo, een strooiselhok, een erfverharding en plaat/sleufsilo’s. De Inspecteur heeft de afschrijvingskost...

31 maart 2020

BNB 2020/48: Navorderen rechten bij invoer ter zake van onder werking CDW ontstane douaneschuld. Opschorting verjaringstermijn in verband met horen...

Navorderen rechten bij invoer ter zake van onder werking CDW ontstane douaneschuld. Opschorting verjaringstermijn in verband met horen douaneschuldenaar. Prejudiciële vragen Belanghebbende heeft op 4 juli 2013 aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van een partij porseleingoed. Op verzoek van belanghebbende zijn de goederen met toepassing van een preferentieel tarief van douanerechten van 0 procent in het vrije verkeer gebracht. De Inspecteur heeft belanghebbende op 1 juni 2016...

31 maart 2020

BNB 2020/49: Onjuiste belastingaangifte door een ander dan de belasting- of betalingsplichtige. Strafbaarheid

Onjuiste belastingaangifte door een ander dan de belasting- of betalingsplichtige. Strafbaarheid De verdachte heeft de administratie gedaan en de belastingaangiften verzorgd met betrekking tot de eenmanszaak (winkel) van zijn echtgenote. De administratie was niet op orde en daardoor klopten de aangiften niet. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij zich samen met een medeverdachte, althans alleen, heeft schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste of onvolledige belastingaangifte...

31 maart 2020

BNB 2020/51: Onjuiste tenaamstelling WOZ-beschikking na statutaire naamswijziging BV. Ontvankelijkheid bezwaar

Onjuiste tenaamstelling WOZ-beschikking na statutaire naamswijziging BV. Ontvankelijkheid bezwaar De Heffingsambtenaar heeft bij op naam van B BV gestelde WOZ-beschikking de waarde van een onroerende zaak voor 2017 vastgesteld en aan die BV een aanslag onroerendezaakbelasting 2017 opgelegd. Hij heeft het daartegen ingediende bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. In beroep heeft belanghebbende, X BV, gesteld dat B BV niet meer bestaat en in 2015 is overgenomen door belanghebbende. In hoger bero...

31 maart 2020

BNB 2020/50: Niet beslist over onderdelen beroep. Geen beroep tegen weigering toepassing hardheidsclausule

Niet beslist over onderdelen beroep. Geen beroep tegen weigering toepassing hardheidsclausule De bezwaren van belanghebbende tegen de aan hem opgelegde aanslagen IB/PVV 2008 en 2009 zijn niet-ontvankelijk verklaard. Belanghebbende heeft de Inspecteur verzocht de aanslagen ambtshalve te verminderen. Tegen de afwijzing van dat verzoek heeft hij een klacht ingediend bij de staatssecretaris, die de klacht heeft opgevat als verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule. De staatssecretaris heef...

31 maart 2020

BNB 2020/52: Mededeling douaneschuld. Tijdige terpostbezorging aanslagbiljet. Motivering bewijsoordeel

Mededeling douaneschuld. Tijdige terpostbezorging aanslagbiljet. Motivering bewijsoordeel Belanghebbende heeft een aanslagbiljet met dagtekening 19 juni 2014 ontvangen – naar zijn zeggen op 9 juli 2014 – met daarop uitnodigingen tot betaling van invoerrechten en van antidumpingrechten. De uitnodigingen tot betaling zien op douaneschulden ter zake van aangiften voor het vrije verkeer die op 20 juni 2011 op naam van belanghebbende zijn gedaan. Het Hof heeft geoordeeld dat de douaneschulden niet...

31 maart 2020

BNB 2020/53: Niet-doorgezonden beroepschrift. Ontvankelijkheid beroep

Niet-doorgezonden beroepschrift. Ontvankelijkheid beroep Belanghebbende heeft op 30 oktober 2018 bij de Inspecteur bezwaar gemaakt tegen een uitspraak op bezwaar van 15 oktober 2018. Op 30 november 2018 heeft belanghebbende tevens beroep ingesteld tegen die uitspraak op bezwaar. De Rechtbank heeft geoordeeld dat het beroepschrift niet tijdig is ingediend. HR: De Rechtbank heeft de brief van 30 oktober 2018 niet aangemerkt als een bezwaarschrift dat in plaats van een beroepschrift is ingediend...

31 maart 2020

BNB 2020/41: Tipgever. Inspecteur volhardt in weigering identiteit tipgever prijs te geven. Gevolgen voor de opgelegde aanslagen. Door tipgever onr...

Tipgever. Inspecteur volhardt in weigering identiteit tipgever prijs te geven. Gevolgen voor de opgelegde aanslagen. Door tipgever onrechtmatig verkregen bewijs Voortzetting zaak HR, BNB 2016/39 c *. Begin 2009 heeft de FIOD van een tipgever tegen beloning informatie ontvangen betreffende bankrekeningen van Nederlanders bij drie Luxemburgse banken. Naar aanleiding van deze informatie zijn (navorderings)aanslagen opgelegd. De fiscus heeft zich verplicht de identiteit van de tipgever niet beken...

17 maart 2020

BNB 2020/44: Wraking van wrakingskamer, rolraadsheer en (waarnemend) griffier

Wraking van wrakingskamer, rolraadsheer en (waarnemend) griffier Verzoekster heeft cassatieberoep ingesteld. Nadat haar de uitspraakdatum en de namen van de behandelende raadsheren waren meegedeeld, heeft zij de wraking verzocht van deze raadsheren alsmede van de rolraadsheer en de waarnemend griffier. Verzoekster heeft uitstel verzocht van de behandeling ter zitting door de wrakingskamer. Haar is eenmalig uitstel verleend. Zij heeft vervolgens wraking verzocht van de leden van de Vierde kame...

17 maart 2020

BNB 2020/43: Crisisheffing. Pleitbaar standpunt en verzuimboete

Crisisheffing. Pleitbaar standpunt en verzuimboete Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd in verband met de over het tijdvak maart 2013 verschuldigde crisisheffing, alsmede een verzuimboete. Het Hof heeft de boete vernietigd op de grond dat een pleitbaar standpunt aan het opleggen van de boete in de weg staat. HR: Van een pleitbaar standpunt is sprake indien de belastingplichtige ten tijde van het doen van aangifte naar objectieve maatstaven redelijkerwijs kon en m...

17 maart 2020

BNB 2020/42: Begrip ‘rentedragend geworden’. Nabetaling salaris

Begrip ‘rentedragend geworden’. Nabetaling salaris De Centrale Raad van Beroep heeft een ontslagbesluit ten aanzien van belanghebbende herroepen en beslist dat aan belanghebbende rechtsherstel dient te worden geboden. In dat kader is in 2014 aan belanghebbende salaris nabetaald over de periode 1 januari 2009 tot en met 19 december 2013. Belanghebbende heeft gesteld dat de nabetaalde salarissen rentedragend zijn geworden in de periode van 1 januari 2009 tot en met 19 december 2013, omdat daaro...

17 maart 2020

BNB 2020/45: Registratie van uit andere lidstaat afkomstige gebruikte schadeauto. Handelsinkoopwaarde

Registratie van uit andere lidstaat afkomstige gebruikte schadeauto. Handelsinkoopwaarde Belanghebbende heeft op aangifte BPM voldaan voor een uit Duitsland afkomstige gebruikte personenauto met aanzienlijke beschadigingen. Bij het berekenen van de verschuldigde BPM heeft belanghebbende de handelsinkoopwaarde bepaald met behulp van een in de handel algemeen toegepaste koerslijst. De handelsinkoopwaarde van een vergelijkbare gebruikte personenauto volgens deze koerslijst heeft belanghebbende v...

17 maart 2020

BNB 2020/46: Proceskostenvergoeding. Instellen beroep uitsluitend te wijten aan handelwijze belanghebbende

Proceskostenvergoeding. Instellen beroep uitsluitend te wijten aan handelwijze belanghebbende Belanghebbende heeft zijn auto geparkeerd op een plaats waar parkeerbelasting verschuldigd was. Deze moest worden voldaan bij een automaat, waarbij het kenteken van de auto moest worden ingetoetst. Belanghebbende heeft de belasting voldaan en daarvoor betaalbewijzen ontvangen. In plaats van het kenteken heeft hij de letters ‘HR’ ingetoetst. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde nahe...

17 maart 2020

Actueel op Taxlive