BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2022/6: Aftrek rente op lening tussen gelieerde partijen. Overeengekomen aflossing ‘as soon as possible’ houdt geen vaste aflossingsdatum in

Aftrek rente op lening tussen gelieerde partijen. Overeengekomen aflossing ‘as soon as possible’ houdt geen vaste aflossingsdatum in Belanghebbende, X BV, heeft naar aanleiding van een interne reorganisatie een renteloze geldlening gesloten bij een gelieerde vennootschap. Bij het aangaan van de geldlening in april 2012 is overeengekomen dat belanghebbende deze lening ´as soon as possible´ zal aflossen. Nadien zijn diverse malen afspraken gemaakt over een uiterlijke aflossingsdatum, doch (gehe...

5 januari 2022

BNB 2022/8: Beëindiging met terugwerkende kracht van mogelijkheid tot wijziging sectorindeling werknemersverzekeringen op verzoek van werkgever. St...

Beëindiging met terugwerkende kracht van mogelijkheid tot wijziging sectorindeling werknemersverzekeringen op verzoek van werkgever. Strijd met eigendomsgrondrecht Belanghebbende is per 2006 voor de Wfsv ingedeeld in sector 41 (Groothandel I). Zij heeft op 29 augustus 2018 verzocht om wijziging naar sector 10 (Metaalindustrie) per 2013. De Inspecteur heeft de indeling gewijzigd per 1 september 2018. Tot 29 juni 2018 was beleid dat een wijziging van sectorindeling kon geschieden met maximaal v...

5 januari 2022

BNB 2022/7: Buitenlandse bronbelasting geheven over gages van artiest, ontvangen door diens werkmaatschappij. Verrekening bij artiest in persoon

Buitenlandse bronbelasting geheven over gages van artiest, ontvangen door diens werkmaatschappij. Verrekening bij artiest in persoon Belanghebbende, artiest, is directeur-grootaandeelhouder van een houdstermaatschappij, die alle aandelen houdt in een werkmaatschappij. De werkmaatschappij ontvangt gages voor optredens van belanghebbende, betaalt de kosten daarbij en betaalt een managementvergoeding aan de houdstermaatschappij. De inkomsten van de houdstermaatschappij bestaan uit deze managemen...

5 januari 2022

BNB 2022/9: Verzoek tot beperkte kennisneming correspondentie met buitenlandse autoriteiten. Belangenafweging

Verzoek tot beperkte kennisneming correspondentie met buitenlandse autoriteiten. Belangenafweging In 2018 hebben de Zweedse autoriteiten aan de Belastingdienst inlichtingen verzocht over een ontbonden bedrijf. X is aangesteld als bewaarder van de gegevensdragers van dat bedrijf. Volgens de Minister van Financiën rust op X een meewerkverplichting. Aan X is een vergrijpboete opgelegd wegens het niet-voldoen hieraan. De minister heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wegens ...

5 januari 2022

BNB 2022/10: Opgewekt vertrouwen. Onjuiste mededeling op website Belastingdienst inzake revisierente bij afkoop lijfrente. Dispositievereiste

Opgewekt vertrouwen. Onjuiste mededeling op website Belastingdienst inzake revisierente bij afkoop lijfrente. Dispositievereiste Belanghebbende heeft in 1989 een lijfrenteverzekering afgesloten met einddatum 1 december 2015 en heeft jaarlijks de betaalde premie in aftrek gebracht. In september 2015 heeft de verzekeraar belanghebbende verzocht een keuze te maken ten aanzien van het beschikbaar komende kapitaal. Belanghebbende heeft daartoe de website van de Belastingdienst geraadpleegd en heef...

5 januari 2022

BNB 2022/11: Informatieverplichting administratieplichtigen. Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

Informatieverplichting administratieplichtigen. Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling Voortzetting zaak HR, BNB 2020/20c*.Belanghebbende, een NV, heeft voor de werkkostenregeling de in 2012 en 2013 aan haar groepsraadleden toegekende bonusaandelen aangemerkt als eindheffingsbestanddelen. In geschil is of is voldaan aan de gebruikelijkheidstoets. De Inspecteur heeft in dit verband een vragenbrief gezonden aan ondernemingen die in dezelfde branche werkzaam zijn als belanghebbende. Het Hof h...

5 januari 2022

BNB 2022/12: Eigenwoningschuld. Lening verstrekt door niet-renseigneringsplichtige. Opgave gegevens in aangifte voorwaarde voor renteaftrek. Evenre...

Eigenwoningschuld. Lening verstrekt door niet-renseigneringsplichtige. Opgave gegevens in aangifte voorwaarde voor renteaftrek. Evenredigheidsbeginsel De aankoop van belanghebbendes eigen woning in 2014 is gefinancierd met een hypothecaire geldlening bij een bank en een geldlening bij belanghebbendes vader waarvoor jaarlijks rente is verschuldigd. In haar aangifte IB/PVV 2016 heeft belanghebbende alleen de lening bij de bank als eigenwoningschuld vermeld en alleen de aan de bank betaalde rent...

5 januari 2022

BNB 2022/1: Uitgifte grafrechten door gemeente is een economische activiteit. Begraafplaatsen zijn geen openbare groenvoorziening

Uitgifte grafrechten door gemeente is een economische activiteit. Begraafplaatsen zijn geen openbare groenvoorziening Voortzetting zaak HR, BNB 2015/181c* en HR, BNB 2020/149c*.Belanghebbende, een gemeente, geeft tegen vergoeding grafrechten uit voor haar twee begraafplaatsen. Ter zake van de ontvangen vergoedingen heeft belanghebbende geen omzetbelasting op aangifte voldaan. Voor de omzetbelasting die aan belanghebbende in verband met de aanleg, het onderhoud, de uitbreiding en de inrichting...

3 januari 2022

BNB 2022/2: Onderwijsvrijstelling. Begrip examendiensten. Voorwaarde dat de dienstverrichter een onderwijsinstelling of soortgelijke erkende instel...

Onderwijsvrijstelling. Begrip examendiensten. Voorwaarde dat de dienstverrichter een onderwijsinstelling of soortgelijke erkende instelling is De tot de fiscale eenheid van belanghebbende behorende BV A heeft tegen vergoeding examendiensten verleend aan het College voor Toetsen en Examens. Deze diensten bestonden uit het ontwikkelen en opstellen van opgaven, het samenstellen en gereedmaken van examens, het testen van opgaven en het verwerken en beoordelen van afgenomen examens. Het Hof heeft ...

3 januari 2022

BNB 2022/3: Bezwaar tegen boetebeschikking gemaakt vóór 1 augustus 2019. Oude bewijsregels gelden voor de beoordeling of het bezwaar tijdig is gemaakt

Bezwaar tegen boetebeschikking gemaakt vóór 1 augustus 2019. Oude bewijsregels gelden voor de beoordeling of het bezwaar tijdig is gemaakt Aan belanghebbende zijn met dagtekening 30 juni 2015 twee naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd en twee boetebeschikkingen gegeven. De Inspecteur heeft de hiertegen door belanghebbende ingediende bezwaren niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. In beroep stelt belanghebbende dat hij de bezwaarschriften al op 29 juli 2015 ter post he...

3 januari 2022

BNB 2022/4: Uit Duitsland afkomstige personenauto met schade die niet op de weg is gebruikt, is een nieuwe personenauto

Uit Duitsland afkomstige personenauto met schade die niet op de weg is gebruikt, is een nieuwe personenauto Belanghebbende heeft in Duitsland een personenauto gekocht met schade. De auto is op een oplegger vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht. De auto is niet gebruikt op de weg. Vanwege de schade heeft belanghebbende de auto aangemerkt als een gebruikte personenauto en de verschuldigde BPM berekend met inachtneming van een vermindering. Het Hof is belanghebbende daarin gevolgd. HR: Ee...

3 januari 2022

BNB 2022/5: Afwaardering van door aandeelhouder aan Ltd verstrekte lening niet aannemelijk gemaakt

Afwaardering van door aandeelhouder aan Ltd verstrekte lening niet aannemelijk gemaakt Belanghebbende en zijn partner zijn ieder voor 50% aandeelhouder van een in 2008 opgerichte Ltd, die een restaurant exploiteert en accommodatie biedt aan kampeerders in Nieuw-Zeeland. De Ltd is sinds 26 januari 2011 operationeel. Belanghebbende en zijn partner waarderen eind 2011 de lening die zij aan de Ltd hebben verstrekt af met 25% op basis van een berekening van de ‘economische waarde’ van de ondernemi...

3 januari 2022

Actueel op Taxlive