BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2020/17: Aan toezegging minister om aanschrijving uit te vaardigen kan geen door de belastingrechter te honoreren vertrouwen worden ontleend da...

Aan toezegging minister om aanschrijving uit te vaardigen kan geen door de belastingrechter te honoreren vertrouwen worden ontleend dat de inspecteur in overeenstemming daarmee zal handelen voordat deze aanschrijving van kracht is geworden De regering van Sint Maarten heeft in 2010 het plan opgevat om een brug aan te leggen. Belanghebbende was een van de aannemers van dit project. De opdrachtgever is een vennootschap waarvan de aandelen middellijk worden gehouden door het Land Sint Maarten. D...

22 januari 2020

BNB 2020/18: Zaak CEVA Freight Holland. Herziening van bij douaneaangifte gehanteerde transactieprijs. Moment waarop uitnodiging tot betaling wordt...

Zaak CEVA Freight Holland. Herziening van bij douaneaangifte gehanteerde transactieprijs. Moment waarop uitnodiging tot betaling wordt geacht te zijn meegedeeld Voortzetting zaak HR, BNB 2018/125 *. Belanghebbende, CEVA Freight Holland, heeft als douane-expediteur aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van mediaspelers. Zij heeft deze mediaspelers ingedeeld onder postonderverdelingen waarbij een tarief van douanerechten van 0% behoort. Na een controle heeft de Inspecteur zich ...

22 januari 2020

BNB 2020/20: Werkkostenregeling. Gebruikelijkheidstoets. Loon in de vorm van verstrekking van aandelen op basis van bestaand aandelenplan

Werkkostenregeling. Gebruikelijkheidstoets. Loon in de vorm van verstrekking van aandelen op basis van bestaand aandelenplan Belanghebbende, een NV, heeft een aandelenplan dat aan ieder van haar groepsraadsleden het recht geeft maximaal 75% van zijn bruto bonus aan te wenden ter verwerving van bepaalde aandelen. Volgens het aandelenplan draagt belanghebbende zorg voor de afdracht van de hierover verschuldigde belastingen. Met ingang van 2012 past belanghebbende hierbij de werkkostenregeling t...

22 januari 2020

BNB 2020/21: Eindbeslissing zaak Geelen. Live erotische webcamsessies. Plaats van dienstverrichting. Geen boete vanwege pleitbaar standpunt

Eindbeslissing zaak Geelen. Live erotische webcamsessies. Plaats van dienstverrichting. Geen boete vanwege pleitbaar standpunt Voortzetting zaak HR, BNB 2018/1 c * en HvJ EU, BNB 2019/116 c * (Geelen). Belanghebbende exploiteert vanuit Nederland websites die tegen betaling live interactieve erotische webcamsessies aanbieden. De bezoekers van de websites bevinden zich in Nederland. Belanghebbende sluit arbeidsovereenkomsten met modellen op de Filipijnen en stelt aan hen soft- en hardware ter b...

22 januari 2020

BNB 2020/22: Erfgenaam heeft recht op een WOZ-beschikking ondanks onherroepelijke uitspraak met betrekking tot ten name van erflater gegeven beschi...

Erfgenaam heeft recht op een WOZ-beschikking ondanks onherroepelijke uitspraak met betrekking tot ten name van erflater gegeven beschikking Belanghebbende is in 2012 door erfopvolging medegerechtigd geworden tot de eigendom van drie onroerende zaken. Haar broer, executeur van de nalatenschap, heeft ‘namens de erven’ bezwaar gemaakt tegen de ten name van de erflater gegeven WOZ-beschikkingen 2012. De Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde op een lager bedrag vastgesteld. Daartegen is geen beroe...

22 januari 2020

BNB 2020/19: Eindbeslissing zaak CEVA Freight Holland. Aangever mag terugkomen van bij aangifte gekozen transactieprijs. Tijdstip verzending medede...

Eindbeslissing zaak CEVA Freight Holland. Aangever mag terugkomen van bij aangifte gekozen transactieprijs. Tijdstip verzending mededeling doorslaggevend voor aanslagtermijn Voortzetting zaak HR, BNB 2018/125 * en HvJ EU, BNB 2020/18 c * (CEVA Freight Holland). Zie voor het verloop van deze procedure de samenvatting van de in BNB 2020/18 c * opgenomen zaak CEVA Freight Holland. HR: Uit het arrest van het Hof van Justitie volgt dat het Hof in de bestreden uitspraak, bij de beoordeling van de v...

22 januari 2020

BNB 2020/23: Berekening BPM op basis van koerslijst met toepassing waardevermindering vanwege marktsituatie handelaar

Berekening BPM op basis van koerslijst met toepassing waardevermindering vanwege marktsituatie handelaar Belanghebbende heeft op aangifte BPM voldaan in verband met de registratie van een uit een andere lidstaat afkomstige gebruikte personenauto. Bij het berekenen van de BPM heeft belanghebbende gebruik gemaakt van een in de handel algemeen toegepaste koerslijst. Deze koerslijst biedt de mogelijkheid bij het bepalen van de inkoopwaarde van een in Nederland geregistreerd, gebruikt motorvoertui...

22 januari 2020

BNB 2020/24: Aanspraak uit schenking tussen echtgenoten bij nietige overeenkomst

Aanspraak uit schenking tussen echtgenoten bij nietige overeenkomst Belanghebbende en haar echtgenoot zijn in 1979 op huwelijkse voorwaarden gehuwd. De huwelijkse voorwaarden behelzen uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap en de instelling van een wettelijk deelgenootschap. In een overeenkomst van 2009 met de titel ‘Verrekening verleden huwelijkse voorwaarden (Verrekening van het verleden bij periodiek verrekenbeding)’ erkent de echtgenoot onder meer de helft van de (waarde van de)...

22 januari 2020

BNB 2020/8: Meestbegunstigingsclausule

Meestbegunstigingsclausule Belanghebbende, X Ltd, gevestigd in Zuid-Afrika, houdt alle aandelen in B BV die in Nederland is gevestigd. B BV heeft in maart 2013 dividend aan belanghebbende ter beschikking gesteld en ter zake 5% dividendbelasting ingehouden en afgedragen. Belanghebbende heeft vergeefs verzocht om teruggaaf van de afgedragen dividendbelasting. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende op grond van de meestbegunstigingsclausule in het Verdrag Nederland-Zuid-Afrika recht heeft o...

8 januari 2020

BNB 2020/10: Gevoegde zaken T Danmark en Y Denmark. Dividendbetalingen aan vennootschappen in EU-lidstaten. Uiteindelijk gerechtigde. Verplichting ...

Gevoegde zaken T Danmark en Y Denmark. Dividendbetalingen aan vennootschappen in EU-lidstaten. Uiteindelijk gerechtigde. Verplichting om richtlijnmisbruik te bestrijden In Denemarken gevestigde vennootschappen willen dividend betalen aan in de EU gevestigde vennootschappen (EU-tussenhoudsters). De dividenden worden mogelijk doorgesluisd naar aandeelhouders van de tussenhoudsters, die buiten de EU zijn gevestigd. De Deense belastingdienst weigert de Deense vennootschappen vrij te stellen van d...

8 januari 2020

BNB 2020/9: Gevoegde zaken N Luxembourg 1 e.a. Interestbetalingen tussen vennootschappen in verschillende lidstaten. Verplichting om richtlijnmisbr...

Gevoegde zaken N Luxembourg 1 e.a. Interestbetalingen tussen vennootschappen in verschillende lidstaten. Verplichting om richtlijnmisbruik te bestrijden. Uiteindelijk gerechtigde Enkele in Denemarken gevestigde vennootschappen betalen interest aan vennootschappen die gevestigd zijn in andere EU-lidstaten (EU-tussenhoudsters), die op hun beurt gehouden worden door aandeelhouders die buiten de EU zijn gevestigd. Deze derdeland-aandeelhouders hebben leningen verstrekt aan de EU-tussenhoudsters, ...

8 januari 2020

BNB 2020/11: Beëindiging toepassing landbouwregeling. Herziening omzetbelasting opfokkosten kalveren en melkkoeien

Beëindiging toepassing landbouwregeling. Herziening omzetbelasting opfokkosten kalveren en melkkoeien Belanghebbende, een vennootschap onder firma, heeft een melkveebedrijf. Kalveren die binnen het bedrijf worden geboren fokt zij op tot melkkoeien die zij in haar bedrijf gaat houden voor het produceren van melk. De melkkoeien zijn roerende zaken waarop wordt afgeschreven. Gedurende de periode van opfok maakt belanghebbende kosten voor de kalveren, waaronder kosten van huisvesting, veterinaire...

8 januari 2020

BNB 2020/12: In cassatieberoep van huurder tegen WOZ-beschikking sociale huurwoning is ook eigenaar belanghebbende

In cassatieberoep van huurder tegen WOZ-beschikking sociale huurwoning is ook eigenaar belanghebbende Belanghebbende komt op tegen een haar als gebruiker (huurder) toegezonden WOZ-beschikking. Zij acht het oordeel van het Hof over de WOZ-waarde voor 2016 per toestandsdatum 1 januari 2016 onbegrijpelijk omdat na de uitspraak van het Hof een WOZ-beschikking voor 2017 is afgegeven per waardepeildatum 1 januari 2016 waarin de waarde is bepaald op een lager bedrag. Rechtbank en Hof hebben de verhu...

8 januari 2020

BNB 2020/13: Goed koopmansgebruik. Samenhangende resultaatsbehandeling interest rate swap en variabel rentende schulden

Goed koopmansgebruik. Samenhangende resultaatsbehandeling interest rate swap en variabel rentende schulden Belanghebbende heeft bankleningen opgenomen tegen variabele rentes. Om het risico wegens veranderingen in de variabele rentes op de leningen te beperken, heeft zij in 2008 en 2009 met diverse banken contracten gesloten; zogenoemde interest rate swaps. Op grond van deze contracten is zij over een bepaalde periode een vast percentage verschuldigd van een overeengekomen bedrag (hierna ook: ...

8 januari 2020

BNB 2020/14: Vrijheid van vestiging. Berekening vermindering voorkoming dubbele belasting. Gezamenlijk inkomen. Toepassing arresten Schumacker en R...

Vrijheid van vestiging. Berekening vermindering voorkoming dubbele belasting. Gezamenlijk inkomen. Toepassing arresten Schumacker en Renneberg Belanghebbende woonde in 2011 met zijn partner in België in een woning van de partner. Hij dreef een onderneming waarvoor hij in Nederland en in België werkzaamheden verrichtte. Van de winst is 90% ter heffing aan Nederland toegerekend en 10% aan België. Belanghebbende en zijn partner hebben voor 2011 gekozen voor behandeling als binnenlandse belasting...

8 januari 2020

BNB 2020/15: Niet-oproepen van getuigen ter zitting; bevoegdheid rechter. Boete. Gevolgen van niet geven van cautie ter zitting

Niet-oproepen van getuigen ter zitting; bevoegdheid rechter. Boete. Gevolgen van niet geven van cautie ter zitting Een voormalig werknemer van belanghebbende heeft een ‘klikbrief’ en diverse stukken aan de Inspecteur gestuurd met als strekking dat belanghebbende aan werknemers, onder wie twee personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, niet in de loonadministratie verantwoord loon had uitbetaald. Dit heeft geleid tot naheffingsaanslagen loonheffingen met rente en een vergrijpboete. Voor...

8 januari 2020

BNB 2020/16: Ik-opa-testament. Fictieve verkrijging krachtens erfrecht. Legaat of last

Ik-opa-testament. Fictieve verkrijging krachtens erfrecht. Legaat of last Belanghebbenden hebben bij overlijden van hun grootmoeder in 1996 krachtens haar testament ieder een onvoorwaardelijke, niet-opeisbare vordering ten laste van de dochter van de grootmoeder verkregen, opeisbaar bij overlijden van de dochter van de grootmoeder. Die is overleden op 11 januari 2014. In 1997 heeft de dochter in een notariële akte in dat verband aan ieder van belanghebbenden een bedrag van € 104.423 schuldig ...

8 januari 2020

BNB 2020/1: Verstrekking alcoholhoudende dranken in restaurant valt niet onder het verlaagde tarief

Verstrekking alcoholhoudende dranken in restaurant valt niet onder het verlaagde tarief Belanghebbende betoogde voor het Hof dat de verstrekking van voedingsmiddelen en (alcoholhoudende) drank in een restaurant een naar het verlaagde omzetbelastingtarief belaste dienst vormt waarbij het verstrekken van voedingsmiddelen voorop staat en waarin de verstrekking van alcoholhoudende drank opgaat. Het Hof heeft geoordeeld dat zelfs als dat betoog juist is, dit niet tot gevolg kan hebben dat de gehel...

2 januari 2020

BNB 2020/3: Buiten behandeling gesteld (ongemotiveerd) wrakingsverzoek

Buiten behandeling gesteld (ongemotiveerd) wrakingsverzoek Verzoekers hebben cassatieberoep ingesteld in twee zaken. Nadat aan hen de uitspraakdatum en de namen van de behandelende raadsheren waren meegedeeld, hebben zij de wraking verzocht van onder meer deze raadsheren. HR: Het verzoekschrift bevat geen feiten of omstandigheden die een of meer van de gewraakte raadsheren kunnen betreffen. Het bevat evenmin feiten of omstandigheden die kunnen meebrengen dat de rechterlijke onpartijdigheid bi...

2 januari 2020

BNB 2020/2: Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Begrip woonhuis. Bed and breakfast

Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Begrip woonhuis. Bed and breakfast Belanghebbende exploiteerde drie appartementen als bed and breakfast. Elk appartement bestaat uit een woon- en eetkamer, een separate keuken, een slaapkamer en een badkamer. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende ter zake van de appartementen niet de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers mag toepassen omdat sprake is van een van aftrek uitgesloten investering in woonhuizen. Volgens het...

2 januari 2020

BNB 2020/4: Aanvullend arrest

Aanvullend arrest Belanghebbende verzoekt herziening van HR, BNB 2019/150 *. HR: Belanghebbende voert aan dat niet is geoordeeld over het derde cassatiemiddel. Het verzoek kan niet kan worden aangemerkt als een verzoek tot herziening, aangezien het geen feiten of omstandigheden bevat als voor herziening vereist. Belanghebbende beoogt kennelijk te bereiken dat het arrest wordt aangevuld met een beoordeling van het derde middel, hetgeen is verzuimd. De Hoge Raad beoordeelt dat middel alsnog en ...

2 januari 2020

BNB 2020/6: Vergoeding immateriële schade. Redelijke termijn berechting in eerste aanleg in geval van terugverwijzing door hof naar inspecteur

Vergoeding immateriële schade. Redelijke termijn berechting in eerste aanleg in geval van terugverwijzing door hof naar inspecteur Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aan hem opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting met boetebeschikking. Het Hof heeft het hoger beroep van belanghebbende gegrond verklaard en de Inspecteur opgedragen opnieuw uitspraak te doen op de bezwaren. Nadat de Inspecteur opnieuw uitspraak had gedaan, heeft belanghebbende beroep ingesteld bij de Rechtbank. De ...

2 januari 2020

BNB 2020/5: Waardering schulden op openingsbalans woningcorporatie. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Foutenleer

Waardering schulden op openingsbalans woningcorporatie. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Foutenleer Belanghebbende is een woningcorporatie en vanaf 1 januari 2008 integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst is met Aedes, de vereniging van woningcorporaties, gekomen tot een model voor vaststellingsovereenkomsten waarin invulling wordt gegeven aan de uit de integrale belastingplicht voortvloeiende fiscale vraagstukken: Vaststellingsovereenkomst 2 ‘Belastingpl...

2 januari 2020

BNB 2020/7: Tariefindeling van met melk bereide vloeistof voor consumptie door kinderen

Tariefindeling van met melk bereide vloeistof voor consumptie door kinderen Belanghebbende heeft verzocht om een bindende tariefinlichting voor een vloeibaar crèmekleurig product, verkregen door het mengen van onder meer gedemineraliseerd water, magere melk, lactose, meel van granen, en biscuit. Het product is gebruiksklaar en wordt ingevoerd in een kartonnen verpakking van 200 ml. Het wordt verkocht als voeding voor (jonge) kinderen. De Inspecteur heeft een bindende tariefinlichting verstrek...

2 januari 2020

Actueel op Taxlive