BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2020/105: Splitsing omzetbelasting naar gebruik van sportzalen voor zowel economische als niet-economische activiteiten; meenemen ‘leegstandsuren’

Splitsing omzetbelasting naar gebruik van sportzalen voor zowel economische als niet-economische activiteiten; meenemen ‘leegstandsuren’ Belanghebbende, een gemeente, stelt sportzalen om niet voor gebruik ter beschikking aan de basisscholen in de gemeente op basis van een jaarlijks vastgesteld rooster van gebruik. Dit scholenrooster is niet geheel gevuld; binnen de lestijden van de basisscholen zijn er tijdvakken waarin de sportzalen niet aan een basisschool ter beschikking zijn gesteld. Daar...

7 juli 2020

BNB 2020/106: Niet-ontvankelijkheid wegens termijnoverschrijding; woonplaatsbegrip

Niet-ontvankelijkheid wegens termijnoverschrijding; woonplaatsbegrip De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de termijn voor indiening van het beroepschrift.Het geschil betrof de vraag of belanghebbende in 2013 in Nederland woonde. De Rechtbank heeft die vraag bevestigend beantwoord. Voor het Hof was in geschil of de Rechtbank zich voor dat oordeel mocht beperken tot gegevens omtrent het jaar 2013. Het Hof heeft de rechtsopvatting van de Recht...

7 juli 2020

BNB 2020/107: Herziene aangifte inkomstenbelasting. Verzoek om ambtshalve vermindering aanslag. Beslissing op verzoek voor bezwaar vatbare beschikk...

Herziene aangifte inkomstenbelasting. Verzoek om ambtshalve vermindering aanslag. Beslissing op verzoek voor bezwaar vatbare beschikking? Belanghebbende heeft bijna twee jaren na de aanslag IB/PVV een herziene aangifte ingediend naar een iets lager verzamelinkomen. De Inspecteur heeft dit aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering en heeft het verzamelinkomen dienovereenkomstig vastgesteld en de aanslag gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen deze beschikking te laat beroep ingeste...

7 juli 2020

BNB 2020/109: Specifieke zorgkosten. Uitgaven voor extra kleding en beddengoed. Niet-orthopedisch schoeisel

Specifieke zorgkosten. Uitgaven voor extra kleding en beddengoed. Niet-orthopedisch schoeisel Belanghebbende en haar partner hebben in de aangiften IB/PVV 2013 onder meer voor ieder een bedrag van € 775 in aanmerking genomen als uitgaven voor extra kleding en beddengoed. Het Hof heeft geoordeeld dat niet aannemelijk is dat de extra kosten een bedrag van € 620 te boven gaan, in welk geval niet € 775 maar € 310 in aanmerking kan worden genomen. Daarbij is overwogen dat uitgaven voor schoenen ni...

7 juli 2020

BNB 2020/110: BPM voor uit andere lidstaat afkomstige gebruikte personenauto. Tariefwijziging. Historisch BPM-tarief

BPM voor uit andere lidstaat afkomstige gebruikte personenauto. Tariefwijziging. Historisch BPM-tarief Belanghebbende heeft in 2017 aangifte BPM gedaan voor een uit een andere lidstaat afkomstige gebruikte personenauto. De auto is in 2013 geproduceerd en op 28 februari 2014 in Duitsland voor het eerst toegelaten op de weg. Belanghebbende heeft de verschuldigde BPM berekend volgens het voor 2013 geldende wettelijke tarief. Volgens de Inspecteur is het (hogere) tarief van 2014 van toepassing. H...

7 juli 2020

BNB 2020/108: Omkering en verzwaring bewijslast. Pleitbaar standpunt

Omkering en verzwaring bewijslast. Pleitbaar standpunt Belanghebbende was tot 1 december 2006 werkzaam bij een private equity fonds. Een 100% dochtervennootschap van dat fonds heeft op 21 augustus 2006 voor € 24,5 miljoen alle aandelen verworven in D NV. De aandelen in de dochtervennootschap waren voor een deel gecertificeerd door tussenkomst van een administratiekantoor. Belanghebbende heeft op 14 november 2006 zijn arbeidsovereenkomst met het fonds beëindigd en is in dienst getreden van de ...

7 juli 2020

BNB 2020/111: Niet-naleven verplichting tot horen in bezwaar

Niet-naleven verplichting tot horen in bezwaar Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de haar opgelegde naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. De Inspecteur heeft haar in de gelegenheid gesteld hem te laten weten of zij gehoord wil worden. Belanghebbende heeft in haar schriftelijke reactie zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden om, na ontvangst van de opgevraagde stukken op een later moment ‘voorzover noodzakelijk’ gehoord te worden. Op een latere brief van de Inspecteur waarin hij...

7 juli 2020

BNB 2020/112: Proceskosten; verletkosten

Proceskosten; verletkosten Het Hof heeft het hoger beroep en het beroep van belanghebbende gegrond verklaard.HR: Het Hof heeft in zijn oordeel over de proceskosten miskend dat belanghebbende bij de Rechtbank heeft verzocht om vergoeding van haar verletkosten vanwege het bijwonen van het onderzoek ter zitting van de Rechtbank.De Hoge Raad doet zelf de zaak af door toewijzing van de gevraagde verletkosten.

7 juli 2020

BNB 2020/97: Verwerving onroerende zaak in hoedanigheid van ondernemer. Gespreide herziening omzetbelasting bij wijziging gebruik

Verwerving onroerende zaak in hoedanigheid van ondernemer. Gespreide herziening omzetbelasting bij wijziging gebruik Belanghebbende, een gemeente, is ondernemer in de zin van de omzetbelasting. In 2006 en 2007 heeft zij op eigen grond onroerende zaken laten bouwen, waarvan gymnastieklokalen deel uitmaken. Bij ingebruikname zijn de gymnastieklokalen voor 40% van de gebruikstijd om niet ter beschikking gesteld aan basisscholen. Voor de resterende 60% van de tijd heeft belanghebbende de zalen te...

23 juni 2020

BNB 2020/98: BPM-tarief; vaststelling CO2-uitstoot gebruikte personenauto

BPM-tarief; vaststelling CO2-uitstoot gebruikte personenauto Belanghebbende heeft eind 2015 een gebruikte personenauto naar Nederland overgebracht. De auto is in Duitsland in 2011 voor het eerst toegelaten op de weg. De auto is indertijd in Duitsland gekeurd door de daartoe bevoegde Duitse instantie, de TÜV. De TÜV heeft de CO2-uitstoot van de auto vastgesteld op 316 gr/km. Voor het bepalen van het wettelijk verschuldigde bedrag aan BPM is belanghebbende uitgegaan van de in de Wet BPM 1992 op...

23 juni 2020

BNB 2020/99: Geruisloze omzetting. Omzetters gaan partnership aan met de BV waarin onderneming is ingebracht. Samenstel rechtshandelingen

Geruisloze omzetting. Omzetters gaan partnership aan met de BV waarin onderneming is ingebracht. Samenstel rechtshandelingen Belanghebbenden dreven in de vorm van een vennootschap onder firma een melkveehouderij in Nederland. Op 27 september 2010 zijn zij in Canada een agrarische onderneming gestart. Op dezelfde datum hebben zij een BV opgericht en daarin de onderneming ingebracht. Vanaf 1 januari 2010 wordt de onderneming gedreven voor rekening en risico van de op te richten BV. Per 1 oktobe...

23 juni 2020

BNB 2020/100: Tariefwijziging. Toepassing BPM-tarief 2012 voor gebruikte personenauto die in 2013 in het buitenland voor het eerst is toegelaten op...

Tariefwijziging. Toepassing BPM-tarief 2012 voor gebruikte personenauto die in 2013 in het buitenland voor het eerst is toegelaten op de weg Belanghebbende heeft op 14 maart 2014 aangifte BPM gedaan voor een uit een andere lidstaat afkomstige gebruikte personenauto. De auto is op 27 februari 2013 in Duitsland voor het eerst toegelaten op de weg en is op 31 mei 2014 op naam van belanghebbende opgenomen in het Nederlandse kentekenregister. Belanghebbende stelt zich met een beroep op het verbod ...

23 juni 2020

BNB 2020/101: Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband Belanghebbende drijft met zijn echtgenote een onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma. Beiden zijn voor de helft gerechtigd tot de winst. De vennootschap heeft in 2016 voor € 83.476 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Belanghebbende maakt aanspraak op toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). In geschil is op welk bedrag de KIA voor belanghebbende moet worden vastgesteld. De Rechtbank heef...

23 juni 2020

BNB 2020/102: Zaak Dong Yang Electronics. Dochtervennootschap in lidstaat is niet zonder meer een vaste inrichting van de in een derde staat gevest...

Zaak Dong Yang Electronics. Dochtervennootschap in lidstaat is niet zonder meer een vaste inrichting van de in een derde staat gevestigde moedermaatschappij De in Polen gevestigde vennootschap Dong Yang assembleert printplaten op grond van een overeenkomst met de in Korea gevestigde vennootschap LG Display Co. Op basis van de verzekering van LG Display Co. dat zij niet over een vaste inrichting beschikt in Polen, is Dong Yang ervan uitgegaan dat haar diensten niet in Polen zijn belast met BTW...

23 juni 2020

BNB 2020/103: Proceskostenvergoeding. Stuk met opschrift ‘conclusie van repliek’ voor indiening waarvan rechter niet de gelegenheid heeft geboden

Proceskostenvergoeding. Stuk met opschrift ‘conclusie van repliek’ voor indiening waarvan rechter niet de gelegenheid heeft geboden Het Hof heeft de Heffingsambtenaar veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van belanghebbende in een parkeerbelastingzaak. Het Hof heeft geen punten toegekend aan een stuk van belanghebbende met het opschrift ‘conclusie van repliek’.HR: Het procesdossier laat geen andere conclusie toe dan dat het Hof aan belanghebbende niet de gelegenheid heeft verschaft om s...

23 juni 2020

BNB 2020/104: Niet overleggen afschrift van bestreden besluit. Ontvankelijkheid

Niet overleggen afschrift van bestreden besluit. Ontvankelijkheid De gemachtigde van belanghebbende heeft bij het beroepschrift niet een afschrift van de uitspraak op bezwaar gevoegd. De Rechtbank heeft schriftelijk verzocht om binnen vier weken die uitspraak alsnog toe te zenden. Belanghebbende heeft aan dat verzoek geen gevolg gegeven. De Rechtbank heeft geoordeeld dat wat belanghebbende heeft aangevoerd met betrekking tot het niet overleggen van een afschrift van het bestreden besluit niet...

23 juni 2020

BNB 2020/89: Aanslagtermijn: uitstel voor aangifte gevraagd nadat aangifte was ingediend. Vergrijpboete: inkomsten uit persoonsgebonden budgetten n...

Aanslagtermijn: uitstel voor aangifte gevraagd nadat aangifte was ingediend. Vergrijpboete: inkomsten uit persoonsgebonden budgetten niet aangegeven door adviseur Belanghebbende heeft in 2010 tot en met 2013 ontvangen inkomsten uit persoonsgebonden budgetten, verstrekt aan zijn minderjarige kinderen, niet in zijn aangiften IB/PVV vermeld. De aangiften zijn ingevuld door zijn adviseur. De aangifte 2010 is ingediend op 11 april 2011. De adviseur heeft op 23 april 2011 verzocht om uitstel voor i...

10 juni 2020

BNB 2020/90: Gevoegde zaken Vueling. Buiten toepassing laten van frauduleus verkregen detacheringsverklaringen door de rechter van de lidstaat van ...

Gevoegde zaken Vueling. Buiten toepassing laten van frauduleus verkregen detacheringsverklaringen door de rechter van de lidstaat van ontvangst De Franse strafrechter heeft geoordeeld dat Vueling zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze handelingen om in Spanje E101-verklaringen te verkrijgen voor vliegend personeel dat vanaf een Franse luchthaven werkt. HvJ EU: Het bestaan van concrete aanwijzingen dat deze verklaringen op frauduleuze wijze zijn verkregen of ingeroepen is geen aanleiding ...

10 juni 2020

BNB 2020/92: Betekenis verwijzing voor ‘onderzoek in volle omvang’

Betekenis verwijzing voor ‘onderzoek in volle omvang’ Voortzetting zaak HR, BNB 2018/3c*.Voor het Hof was in geschil of belanghebbende recht heeft op aftrek van omzetbelasting die externe adviseurs haar in rekening hebben gebracht. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende er niet in is geslaagd dat te bewijzen. Het Hof heeft daarbij uit het verwijzingsarrest afgeleid dat na cassatie vaststond dat belanghebbende met de vaststellingsovereenkomsten met het A-concern niet aannemelijk heeft gem...

10 juni 2020

BNB 2020/91: Fictieve verkrijging. Verrekening schenkbelasting met erfbelasting. Toerekening schenkbelasting bij schenkingen binnen en buiten 180 d...

Fictieve verkrijging. Verrekening schenkbelasting met erfbelasting. Toerekening schenkbelasting bij schenkingen binnen en buiten 180 dagen in kalenderjaar De in 2016 overleden moeder van belanghebbende had in 2015 tweemaal een bedrag aan belanghebbende geschonken (€ 5.000 en € 80.000). Belanghebbende heeft € 7.972 schenkbelasting betaald. Het bedrag van € 80.000 is geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen. De verkrijging van belanghebbende krachtens erfrecht was hierdoo...

10 juni 2020

BNB 2020/94: Informatieplicht. Inspecteur mag informatie vragen die van belang is voor de vaststelling of bevoegdheid tot navordering bestaat

Informatieplicht. Inspecteur mag informatie vragen die van belang is voor de vaststelling of bevoegdheid tot navordering bestaat De erflater van belanghebbenden is in 2016 overleden. Hij en zijn echtgenote waren in 2004 tot en met 2014 ingeschreven in Curaçao, waar zij een appartement bezaten. Erflater was middellijk aandeelhouder in een BV, die woningen in Nederland ter beschikking stelde aan erflater en zijn echtgenote. Erflater verbleef afwisselend in woningen in Curaçao, Nederland, Portug...

10 juni 2020

BNB 2020/95: Informatieplicht; algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Informatieplicht; algemene beginselen van behoorlijk bestuur Belanghebbende, een trustkantoor, is opgericht volgens het recht van de Nederlandse Antillen en statutair gevestigd op Curaçao. De Inspecteur heeft belanghebbende meegedeeld dat er aanwijzingen zijn dat zij gevestigd en belastingplichtig is in Nederland en heeft haar tevergeefs verzocht om haar administratie over te leggen. Hij heeft aan belanghebbende een informatiebeschikking gegeven. Het Hof heeft dit terecht geoordeeld.HR: Bij d...

10 juni 2020

BNB 2020/93: Vergoeding van immateriële schade. Samenhang bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures

Vergoeding van immateriële schade. Samenhang bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures Belanghebbende, een BV, heeft op verschillende data in 2015 voor vier gebruikte, uit het buitenland afkomstige personenauto’s op aangifte een bedrag aan BPM voldaan met het oog op registratie in het Nederlandse kentekenregister. Zij heeft tegen elk op aangifte voldaan bedrag bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft die bezwaren bij in één geschrift vervatte uitspraken ongegrond verklaard. De Rechtbank heeft de beroe...

10 juni 2020

BNB 2020/96: Informatieplicht; algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Informatieplicht; algemene beginselen van behoorlijk bestuur Belanghebbende was tot 1 januari 1987 ingeschreven op een adres in Nederland, daarna in Curaçao. De Inspecteur heeft belanghebbende meegedeeld te vermoeden dat belanghebbende belastingplichtig is in Nederland en hem verzocht om inlichtingen te verstrekken en bescheiden over te leggen. Belanghebbende heeft een deel daarvan niet verstrekt, waarna hem informatiebeschikkingen zijn gegeven. Het Hof heeft dit terecht geoordeeld. In cassat...

10 juni 2020

Actueel op Taxlive