BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2021/141: Prejudiciële vraag. Massaalbezwaarprocedure box 3-heffing. Behandeling van de aangewezen rechtsvraag en van overige bezwaren. Redelij...

Prejudiciële vraag. Massaalbezwaarprocedure box 3-heffing. Behandeling van de aangewezen rechtsvraag en van overige bezwaren. Redelijke termijn voor berechting bij aanhouding Aan belanghebbende is een aanslag IB/PVV 2017 opgelegd waarbij onder meer box 3-belasting is geheven. Belanghebbende heeft in bezwaar onder andere een rechtsvraag aan de orde gesteld. De Inspecteur heeft de behandeling van de rechtsvraag opgeschort in afwachting van de uitkomst van een massaalbezwaarprocedure en het bezw...

6 oktober 2021

BNB 2021/142: Levering van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan energiebedrijf. Geen aftrek omzetbelasting bouwkosten woonhuis

Levering van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan energiebedrijf. Geen aftrek omzetbelasting bouwkosten woonhuis Belanghebbende, een samenwerkingsverband van twee levenspartners, heeft een perceel bouwgrond gekocht en daarop een woonhuis laten bouwen. Voor de levering aan een energiebedrijf van elektriciteit die wordt opgewekt via op het dak van het woonhuis geïnstalleerde zonnepanelen, is belanghebbende ondernemer voor de omzetbelasting.Belanghebbende heeft verzocht om teruggaaf van ...

6 oktober 2021

BNB 2021/143: Verzoek uitstel zitting. Afwijzing op grond van algemene bezwaren tegen uitstel ontoereikend

Verzoek uitstel zitting. Afwijzing op grond van algemene bezwaren tegen uitstel ontoereikend Belanghebbende heeft circa een week na de uitnodiging voor het onderzoek ter zitting verzocht om uitstel vanwege zijn gezondheid van belanghebbende (COVID-19). Het Hof heeft uitstel geweigerd. Circa twee weken later heeft de gemachtigde van belanghebbende verzocht om uitstel van het onderzoek ter zitting omdat een collega positief was getest op COVID-19 en de gemachtigde in quarantaine moest. De zitti...

6 oktober 2021

BNB 2021/144: Vrijstelling rioolheffing voor kerkgebouwen. Gelijkheidsbeginsel

Vrijstelling rioolheffing voor kerkgebouwen. Gelijkheidsbeginsel Belanghebbende, een woningcorporatie, was in 2014 eigenaar van woningen in de gemeente Loppersum. Aan belanghebbende zijn aanslagen rioolheffing 2014 opgelegd. De verordening voorziet onder meer in een vrijstelling van rioolheffing voor kerkgebouwen. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende geen beroep toekomt op het gelijkheidsbeginsel.HR: De wetgever heeft gemeenten bij de vormgeving van de rioolheffing grote vrijheid gelat...

6 oktober 2021

BNB 2021/145: Onvoldoende gemotiveerd wrakingsverzoek is geen wrakingsverzoek in de zin van de wet en wordt buiten behandeling gesteld

Onvoldoende gemotiveerd wrakingsverzoek is geen wrakingsverzoek in de zin van de wet en wordt buiten behandeling gesteld Verzoeker heeft bij faxbrief de wraking verzocht van drie leden van de belastingkamer van de Hoge Raad.HR: Een wrakingsverzoek dat niet voldoet aan de motiveringseis, kan niet worden aangemerkt als een wrakingsverzoek in de zin van de wet. Volgens het EHRM geldt de hoofdregel dat de behandeling van een wrakingsverzoek niet achterwege mag worden gelaten alleen bij een verzoe...

6 oktober 2021

BNB 2021/146: Van natuurlijke persoon geheven griffierecht bij hoger beroep tegen een uitspraak omtrent verrekening teruggaaf met openstaande belas...

Van natuurlijke persoon geheven griffierecht bij hoger beroep tegen een uitspraak omtrent verrekening teruggaaf met openstaande belastingschuld Belanghebbende, een natuurlijke persoon, heeft hoger beroep ingesteld tegen een uitspraak van de Rechtbank over de beslissing van de Ontvanger om een teruggaaf van belasting te verrekenen met een openstaande belastingschuld. Van belanghebbende is € 519 griffierecht geheven. Belanghebbende is van mening dat hij slechts € 124 griffierecht had moeten bet...

6 oktober 2021

BNB 2021/135: Mogelijkheid bestuursrechter om uitspraak te doen zonder onderzoek ter zitting is niet in strijd met Handvest Grondrechten EU en EVRM

Mogelijkheid bestuursrechter om uitspraak te doen zonder onderzoek ter zitting is niet in strijd met Handvest Grondrechten EU en EVRM Op het beroep van belanghebbende heeft de Rechtbank uitspraak gedaan zonder onderzoek ter zitting. Op het verzet van belanghebbende heeft de Rechtbank geoordeeld dat de Awb op dit punt niet in strijd is met het Handvest Grondrechten EU en het EVRM. HR: Volgens het Handvest Grondrechten EU en het EVRM geldt geen absolute verplichting om in alle gerechtelijke pro...

21 september 2021

BNB 2021/138: Geen vereiste aangifte door gebrekkige administratie. Ontbreken informatiebeschikking belet omkering en verzwaring bewijslast niet. R...

Geen vereiste aangifte door gebrekkige administratie. Ontbreken informatiebeschikking belet omkering en verzwaring bewijslast niet. Redelijke schatting winst Belanghebbende is met drie anderen firmant in een vennootschap onder firma. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur op basis van schattingen van de winst en de omzet aan de firmanten (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en aan de VOF naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Bij die ...

21 september 2021

BNB 2021/136: Aftrek rentelasten groepsleningen bij dochterbedrijf Aon.*Door de publiciteit rondom dit arrest is inmiddels van algemene bekendheid ...

Aftrek rentelasten groepsleningen bij dochterbedrijf Aon.*Door de publiciteit rondom dit arrest is inmiddels van algemene bekendheid dat het hier gaat om een dochtermaatschappij van het internationale verzekeringsconcern Aon. Red. Zakelijkheid. Renteaftrekbeperking winstdrainage bij voldoende parallellie tussen groepsleningen en externe financiering daarvan. Fraus legis bij gebruikmaken Bosal-gat Belanghebbende, X BV, is onderdeel van een wereldwijd opererend concern. US Inc is het hoofdkanto...

21 september 2021

BNB 2021/140: Ambtshalve beoordeling van tijdige indiening bezwaar- of beroepschrift in een vorige instantie. Hoge Raad komt terug van eerdere rech...

Ambtshalve beoordeling van tijdige indiening bezwaar- of beroepschrift in een vorige instantie. Hoge Raad komt terug van eerdere rechtspraak De Rechtbank heeft geoordeeld dat het bezwaar van belanghebbende tegen een aanslag erfbelasting ontvankelijk is op de grond dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is, en heeft geoordeeld dat de aanslag niet te hoog was. Het Hof heeft ambtshalve geoordeeld dat geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding en dat de Inspecteur terecht het ...

21 september 2021

BNB 2021/139: De plaats van een bemiddelingsdienst is de plaats waar de onderliggende prestatie wordt verricht. Begrip onderliggende prestatie

De plaats van een bemiddelingsdienst is de plaats waar de onderliggende prestatie wordt verricht. Begrip onderliggende prestatie Belanghebbende, een vennootschap onder firma gevestigd in Nederland, heeft bemiddeld bij het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen een Nederlandse volleybalspeelster en een buitenlandse volleybalclub. Voor die bemiddeling heeft belanghebbende van de volleybalclub vergoedingen ontvangen. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende over die vergoedingen g...

21 september 2021

BNB 2021/137: Overname X-groep (Hunkemöller)*Door de publiciteit rondom dit arrest is inmiddels van algemene bekendheid dat het hier gaat om de ove...

Overname X-groep (Hunkemöller)*Door de publiciteit rondom dit arrest is inmiddels van algemene bekendheid dat het hier gaat om de overname van lingerieketen Hunkemöller. Red. deels gefinancierd via uitgifte van convertible instruments. Renteaftrek. Fraus legis. Overgenomen bonusverplichting aan werknemers. Goed koopmansgebruik Belanghebbende, een coöperatie die is omgezet in een besloten vennootschap, vormt een fiscale eenheid met haar dochter- en kleindochtervennootschap. Deze drie vennootsc...

21 september 2021

Actueel op Taxlive