BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2022/85: Geen afzonderlijk beroep in cassatie mogelijk tegen beslissing van de geheimhoudingskamer van het Hof

Geen afzonderlijk beroep in cassatie mogelijk tegen beslissing van de geheimhoudingskamer van het Hof De Inspecteur heeft een beroep gedaan op (gedeeltelijke) geheimhouding van bepaalde op de zaak betrekking hebbende stukken. De geheimhoudingskamer van het Hof heeft dit verzoek ingewilligd. Tegen deze beslissing heeft belanghebbende beroep in cassatie ingesteld.HR: Beroep in cassatie tegen een beslissing van de geheimhoudingskamer van het Hof kan slechts tegelijkertijd met het beroep in cassa...

5 juli 2022

BNB 2022/86: Waardebepaling woning door middel van vergelijkingsmethode. Motivering oordeel Hof bij afwijzing referentieobject

Waardebepaling woning door middel van vergelijkingsmethode. Motivering oordeel Hof bij afwijzing referentieobject De Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde van de onroerende zaak van belanghebbende per 1 januari 2018 vastgesteld op € 449.000. Belanghebbende betoogt dat drie van de vijf door de Heffingsambtenaar gehanteerde referentieobjecten ongeschikt zijn en dat hiervoor in de plaats een door hemzelf genoemd referentieobject moet worden gehanteerd. Het Hof heeft het standpunt van de Heffings...

5 juli 2022

BNB 2022/87: Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten

Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten Het Hof heeft de aftrek voor specifieke zorgkosten bij belanghebbende met € 87 aan kosten wegens extra gezinshulp verhoogd en het inkomen uit werk en woning met dat bedrag verminderd.HR: Het Hof heeft kennelijk over het hoofd gezien dat het inkomen niet met € 87 moest worden verminderd, maar met afgerond € 122 omdat de uitgave van € 87 voor extra gezinshulp ingevolge de wet met 40% moet worden verhoogd. De Hoge Raad doet zelf de zaak af.

5 juli 2022

BNB 2022/88: Zaak Ryanair. Socialezekerheidswetgeving van toepassing op vanaf Italiaanse luchthaven vliegend personeel van in Ierland gevestigde lu...

Zaak Ryanair. Socialezekerheidswetgeving van toepassing op vanaf Italiaanse luchthaven vliegend personeel van in Ierland gevestigde luchtvaartmaatschappij Ryanair, in Ierland gevestigd, weigert in Italië sociale verzekeringen af te sluiten voor haar aldaar woonachtige personeel dat vanaf luchthaven Bergamo vliegt. De werknemers zijn per werkdag 45 minuten werkzaam in een ‘crew room’ op de luchthaven. De overige werktijd brengen zij vliegend door. De Ierse bevoegde autoriteit heeft voor een de...

5 juli 2022

BNB 2022/89: Ambtshalve vermindering na verstrijken bezwaar- en beroepstermijn. Nieuwe jurisprudentie. Toepassing ‘Kerstarrest’ inzake box 3

Ambtshalve vermindering na verstrijken bezwaar- en beroepstermijn. Nieuwe jurisprudentie. Toepassing ‘Kerstarrest’ inzake box 3 Aan belanghebbende zijn aanslagen IB/PVV 2015 t/m 2018 opgelegd waarbij onder meer box 3-belasting is geheven. De Inspecteur heeft de hiertegen gerichte bezwaren niet-ontvankelijk verklaard, de bezwaarschriften aangemerkt als verzoeken om ambtshalve vermindering en die verzoeken afgewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat de box 3-heffing voor alle jaren op stelselniveau...

5 juli 2022

BNB 2022/90: Aansprakelijkstelling gewezen bestuurder vennootschap onder firma. Bewijslast dat belopen van invorderingskosten en rente aan de aansp...

Aansprakelijkstelling gewezen bestuurder vennootschap onder firma. Bewijslast dat belopen van invorderingskosten en rente aan de aansprakelijkgestelde is te wijten Belanghebbende heeft zich op 3 oktober 2016 met terugwerkende kracht tot 31 mei 2016 uit laten schrijven als vennoot van een vennootschap onder firma. Als gevolg daarvan is de vennootschap ontbonden. Met dagtekening 25 juli 2016 was aan de vennootschap een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal 2016 opgelegd. Omd...

5 juli 2022

BNB 2022/91: Woonzorgcentrum. Begrip in hoofdzaak tot woning dienen

Woonzorgcentrum. Begrip in hoofdzaak tot woning dienen Belanghebbende exploiteert een woonzorgcentrum voor dementerende ouderen dat bestaat uit drie verdiepingen, elk bestaande uit zes eenpersoonskamers met badkamer en toilet, en een gezamenlijke woonkamer met keuken. De bewoners verblijven ’s nachts in hun eigen appartement. In de gezamenlijke woonkamers is personeel aanwezig om toezicht te houden. Volgens het Hof dienen de woonkamers met bijbehorende keukens tot woning omdat zij eenzelfde f...

5 juli 2022

BNB 2022/77: Parkeerbelasting. Voertuig gedeeltelijk geparkeerd op plaats waar dat is verboden, en deels op plaats voor betaald parkeren

Parkeerbelasting. Voertuig gedeeltelijk geparkeerd op plaats waar dat is verboden, en deels op plaats voor betaald parkeren De auto van belanghebbende stond voor een deel op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats voor betaald parkeren, terwijl de parkeerbelasting niet was voldaan. De auto stond met twee wielen op de stoep geparkeerd. Volgens het Hof is terecht parkeerbelasting nageheven.HR: In de wettelijke begripsomschrijving van parkeren ligt besloten dat park...

22 juni 2022

BNB 2022/79: Periodieke uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid belast in box 1. Ten onrechte achterwege laten zitting door het Hof

Periodieke uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid belast in box 1. Ten onrechte achterwege laten zitting door het Hof Belanghebbende heeft in verband met arbeidsongeschiktheid periodieke uitkeringen ontvangen van het UWV en van verzekeringsmaatschappijen. Het Hof heeft geoordeeld dat die uitkeringen moeten worden gerekend tot het belastbare inkomen uit werk en woning. Het heeft een mondelinge behandeling achterwege gelaten.HR: De rechtspraak inzake (eenmalige) vergoedingen die een werkgever...

22 juni 2022

BNB 2022/78: Parkeerbelasting voor periode na verstrijken maximale parkeerduur

Parkeerbelasting voor periode na verstrijken maximale parkeerduur De auto van belanghebbende stond langer dan een uur op een aangewezen plaats waar met betaling van parkeerbelasting maximaal een uur mag worden geparkeerd. De auto stond voor het overgrote deel binnen en voor een klein deel buiten het daarvoor bestemde parkeervak, dat zich binnen vijf meter vanaf een kruising bevindt. Het Hof heeft geoordeeld dat terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting is opgelegd.HR: De stelling dat gee...

22 juni 2022

BNB 2022/80: Verlenen van uitstel van betaling rechtvaardigt niet het afzien van horen van belanghebbende voordat een naheffingsaanslag omzetbelast...

Verlenen van uitstel van betaling rechtvaardigt niet het afzien van horen van belanghebbende voordat een naheffingsaanslag omzetbelasting wordt opgelegd De Inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd zonder haar voorafgaand te horen. In bezwaar is de naheffingsaanslag verminderd. Het Hof heeft geoordeeld dat de Inspecteur het Europeesrechtelijke verdedigingsbeginsel niet heeft geschonden omdat aan belanghebbende tot de uitspraak op bezwaar uitstel van bet...

22 juni 2022

BNB 2022/81: Vergoeding van immateriële schade ten gevolge van arbeidsongeval. Uitleg ‘Smeerkuilarrest’ met betrekking tot rechtspositionele regeli...

Vergoeding van immateriële schade ten gevolge van arbeidsongeval. Uitleg ‘Smeerkuilarrest’ met betrekking tot rechtspositionele regeling. Publieke taak werkgever Belanghebbende, door zijn werkgever aangesteld als vrijwilliger bij de brandweer, is in die hoedanigheid betrokken geraakt bij een ongeval waaraan hij blijvend letsel heeft overgehouden. Hij heeft via een door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering een letselschadevergoeding ontvangen waarop loonheffing is ingehouden. Onder ve...

22 juni 2022

BNB 2022/82: Ambtelijk verzuim. Afwachten lopend boekenonderzoek bij einde aanslagtermijn, terwijl duidelijk is dat inkomstenbelasting is verschuldigd

Ambtelijk verzuim. Afwachten lopend boekenonderzoek bij einde aanslagtermijn, terwijl duidelijk is dat inkomstenbelasting is verschuldigd Naar aanleiding van een controleactie van de politie en de Belastingdienst in april 2014 is bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld voor onder andere de IB/PVV over 2011. Voor dat jaar heeft belanghebbende geen aangifte gedaan. Vervolgens heeft de Inspecteur aan belanghebbende na afronding van het onderzoek in 2017 een navorderingsaanslag IB/PVV vo...

22 juni 2022

BNB 2022/83: Ambtshalve oordeel immateriëleschadevergoeding. Totale duur procedure. Motivering oordeel

Ambtshalve oordeel immateriëleschadevergoeding. Totale duur procedure. Motivering oordeel In cassatie wordt betoogd dat het Hof ambtshalve een vergoeding voor immateriële schade had moeten toekennen wegens overschrijding van de redelijke termijn voor het doen van uitspraak in hoger beroep.HR: In de uitspraak van het Hof ligt besloten dat de omstandigheid dat de behandeling van het hoger beroep langer heeft geduurd dan twee jaren geen aanleiding geeft om ambtshalve een vergoeding van immaterië...

22 juni 2022

BNB 2022/84: Verzekeringsplicht volksverzekeringen. Werking Zwitserse A1-verklaring voor periode voorafgaand aan toetreding Zwitserland tot Rijnvar...

Verzekeringsplicht volksverzekeringen. Werking Zwitserse A1-verklaring voor periode voorafgaand aan toetreding Zwitserland tot Rijnvarendenovereenkomst Belanghebbende woonde in 2011 in Nederland en was in dat jaar in dienstbetrekking werkzaam bij achtereenvolgens een in Luxemburg en een in Zwitserland gevestigde vennootschap. Hij verrichtte werkzaamheden op een binnenvaartschip dat eigendom was van een Nederlandse BV. In 2007 is aan de BV een Rijnvaartverklaring gegeven waarop de Luxemburgse ...

22 juni 2022

BNB 2022/69: Levering gebouw voor scholen en kinderopvang. Rechtstreeks verband tussen levering en tegenprestatie. Koopprijs beïnvloed door belasti...

Levering gebouw voor scholen en kinderopvang. Rechtstreeks verband tussen levering en tegenprestatie. Koopprijs beïnvloed door belastingbesparing Belanghebbende, een gemeente, heeft een gebouw doen oprichten voor de huisvesting van twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Zij heeft het gebouw vóór eerste ingebruikneming in eigendom overgedragen aan een woningcorporatie voor ongeveer een tiende deel van de stichtingskosten. Mocht de woningcorporatie het gebouw verkopen ...

9 juni 2022

BNB 2022/70: Levering van in opdracht van een gemeente gerealiseerd schoolgebouw aan een onderwijsstichting tegen 9,2% van de kostprijs is een econ...

Levering van in opdracht van een gemeente gerealiseerd schoolgebouw aan een onderwijsstichting tegen 9,2% van de kostprijs is een economische activiteit Belanghebbende, een gemeente, heeft als opdrachtgever, financier en bouwheer een schoolgebouw laten realiseren dat zij vervolgens voor 9,2% van de kostprijs heeft geleverd aan een onderwijsstichting. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende geen recht heeft op aftrek van de omzetbelasting ter zake van de realisatie van het schoolgebouw. Me...

9 juni 2022

BNB 2022/71: Accijns verschuldigd bij uitslag tot verbruik van benzine die is teruggewonnen uit benzinedamp. Benzinedamp kan niet worden vereenzelv...

Accijns verschuldigd bij uitslag tot verbruik van benzine die is teruggewonnen uit benzinedamp. Benzinedamp kan niet worden vereenzelvigd met vloeibare benzine Belanghebbende, X BV, produceert benzine in een accijnsgoederenplaats en levert die benzine met tankwagens aan tankstations. De in de opslagtanks van de tankstations aanwezige benzinedamp wordt met behulp van een dampretourinstallatie teruggevoerd in de tankwagens en overgebracht naar de accijnsgoederenplaats. Aldaar wordt de benzineda...

9 juni 2022

BNB 2022/72: Overdracht van een pensioenverplichting. Prijsgeven aanspraak op (na-)indexatie

Overdracht van een pensioenverplichting. Prijsgeven aanspraak op (na-)indexatie De rechtsvoorganger van belanghebbende heeft aan A pensioenaanspraken toegekend. In 2012 is de pensioenverplichting naar de situatie per 31 december 2011 overgedragen aan een BV waarin A alle aandelen bezat. Het Hof heeft onder meer geoordeeld dat A bij de overdracht van de pensioenverplichting aan de BV, waarbij geen rekening is gehouden met na-indexatie, zijn aanspraak op (na-)indexatie heeft prijsgegeven.HR: Ee...

9 juni 2022

BNB 2022/73: Nieuw feit voor navordering. Geen ambtelijk verzuim indien een aangifte ondanks een uitworpreden niet nader wordt onderzocht

Nieuw feit voor navordering. Geen ambtelijk verzuim indien een aangifte ondanks een uitworpreden niet nader wordt onderzocht Belanghebbende heeft in zijn aangiften IB/PVV 2012 en 2013 hoge negatieve resultaten uit overige werkzaamheden vermeld. Voor het jaar 2012 was dat een uitworpreden. De aangifte 2012 is echter toch geautomatiseerd afgehandeld en de aanslag 2012 is vervolgens overeenkomstig de aangifte vastgesteld. Naar aanleiding van vragen over de aangifte 2013 heeft de Inspecteur het v...

9 juni 2022

BNB 2022/74: Registratie geïmporteerde gebruikte personenauto binnen zes maanden na export van die auto. Wijze van berekening BPM

Registratie geïmporteerde gebruikte personenauto binnen zes maanden na export van die auto. Wijze van berekening BPM Belanghebbende heeft in 2013 een gebruikte personenauto geïmporteerd en laten registreren in het Nederlandse kentekenregister. Daarbij is BPM voldaan op basis van de werkelijke waarde van de personenauto. In 2015 heeft belanghebbende de auto geëxporteerd. Daarbij is BPM teruggegeven op basis van de werkelijke waarde van de personenauto. Binnen zes maanden na de export heeft bel...

9 juni 2022

BNB 2022/75: Verrekening voorlopige aanslag. Geen fictieve weigering bij uitblijven van beslissing die geen voor bezwaar vatbaar besluit is

Verrekening voorlopige aanslag. Geen fictieve weigering bij uitblijven van beslissing die geen voor bezwaar vatbaar besluit is Belanghebbende komt op tegen een mededeling van de Ontvanger dat uit te betalen termijnen zijn verrekend met een openstaande belastingschuld. Volgens het Hof is de belastingrechter ter zake onbevoegd en is geen dwangsom wegens te laat beslissen op het bezwaar verbeurd.HR: Uit de omstandigheid dat bij de bestuursrechter niet kan worden opgekomen tegen een besluit van d...

9 juni 2022

BNB 2022/76: Vergoeding griffierecht en proceskosten indien een bestuursorgaan hangende het beroep de niet-ontvankelijkheid van het bezwaar handhaa...

Vergoeding griffierecht en proceskosten indien een bestuursorgaan hangende het beroep de niet-ontvankelijkheid van het bezwaar handhaaft, maar wel geheel tegemoet komt aan de bezwaren De Ontvanger heeft het bezwaar van belanghebbende tegen de aan haar in rekening gebrachte dwangbevelkosten niet-ontvankelijk verklaard en – na ambtshalve beoordeling – het bedrag van die kosten gehandhaafd. Hangende het beroep van belanghebbende tegen de uitspraak op bezwaar is de Ontvanger alsnog aan het bezwaa...

9 juni 2022

Actueel op Taxlive