BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2022/137: Redelijke termijn. Na kennisgeving Inspecteur waarmee het geschil inzake de belastingheffing is beëindigd, loopt de redelijke termijn...

Redelijke termijn. Na kennisgeving Inspecteur waarmee het geschil inzake de belastingheffing is beëindigd, loopt de redelijke termijn niet door indien verder wordt geprocedeerd over kostenvergoedingen Het bezwaarschrift van belanghebbende is op 23 december 2016 ontvangen. Bij brief van 11 december 2018 heeft de Inspecteur belanghebbende meegedeeld geheel aan het bezwaar tegemoet te zullen komen. Bij uitspraak op bezwaar van 28 december 2018 is die beslissing ten uitvoer gelegd. Bij de beoorde...

16 november 2022

BNB 2022/139: Goed koopmansgebruik. Uitleg Warenhuisarrest. Boekwaarde of lagere bedrijfswaarde van gesloopte opstal al dan niet toerekenen aan nie...

Goed koopmansgebruik. Uitleg Warenhuisarrest. Boekwaarde of lagere bedrijfswaarde van gesloopte opstal al dan niet toerekenen aan nieuw gebouw Belanghebbende, een woningcorporatie, heeft 90 sociale huurwoningen gesloopt en daarvoor in de plaats nieuwe sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen gebouwd. In geschil is of belanghebbende de sloopwoningen mag waarderen op de marktwaarde van de ondergrond, zodat zij de boekwaarde van de opstallen direct ten laste van de winst mag...

16 november 2022

BNB 2022/141: Geen vergrijpboete wegens opzettelijk niet doen van aangifte als betrokkene niet op de juiste wijze is aangemaand

Geen vergrijpboete wegens opzettelijk niet doen van aangifte als betrokkene niet op de juiste wijze is aangemaand De Inspecteur heeft aan belanghebbende een vergrijpboete opgelegd omdat hij in gebreke is gebleven met het doen van aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende niet kan worden verweten dat hij geen aangifte heeft gedaan, omdat de Inspecteur de aanmaning tot het doen van aangifte naar het verkeerde adres heeft gezonden.HR: Indi...

16 november 2022

BNB 2022/138: Redelijke termijn. Na volledige tegemoetkoming in bezwaar inzake de belastingheffing wordt procedure voortgezet over proceskosten

Redelijke termijn. Na volledige tegemoetkoming in bezwaar inzake de belastingheffing wordt procedure voortgezet over proceskosten De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar belanghebbende in het gelijk gesteld en een vergoeding van de kosten van het bezwaar toegekend. Belanghebbende heeft in beroep aangevoerd dat de Inspecteur een te lage wegingsfactor heeft toegepast en heeft verzocht om vergoeding van immateriële schade. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard en belanghebbende ...

16 november 2022

BNB 2022/140: Aansprakelijkstelling voor nageheven loonheffingen van een ander. Onbegrijpelijk oordeel Hof over juiste toezending naheffingsaanslag...

Aansprakelijkstelling voor nageheven loonheffingen van een ander. Onbegrijpelijk oordeel Hof over juiste toezending naheffingsaanslagen aan die ander Belanghebbende, A BV, is aansprakelijk gesteld voor van B BV nageheven loonheffingen over tijdvakken in de periode van augustus 2014 tot en met januari 2016. B BV is in korte tijd driemaal op een ander adres gevestigd geweest. Belanghebbende stelt dat B BV op het moment van aansprakelijkstelling niet in gebreke was omdat de naheffingsaanslagen n...

16 november 2022

BNB 2022/142: Verzekeringsplicht AOW. Ingezetene. Onder Nederland wordt verstaan het Europese deel van Nederland

Verzekeringsplicht AOW. Ingezetene. Onder Nederland wordt verstaan het Europese deel van Nederland Belanghebbende woont sinds 2018 in het Europese deel van Nederland. Daarvoor woonde zij op Bonaire. Eind 2018 heeft zij bij de SVB een aanvraag voor een ouderdomspensioen (AOW) ingediend. De aanvraag is afgewezen omdat belanghebbende op Bonaire niet verzekerd was voor de AOW en minder dan een jaar in het Europese deel van Nederland woonde toen zij de AOW-pensioenleeftijd bereikte. De Rechtbank h...

16 november 2022

BNB 2022/130: Ook inkomsten uit derde landen vallen onder de remittance-bepaling van het verdrag met Malta. Die bepaling geldt bij de vennootschaps...

Ook inkomsten uit derde landen vallen onder de remittance-bepaling van het verdrag met Malta. Die bepaling geldt bij de vennootschapsbelasting ook voor vermogenswinsten Belanghebbende, een Nederlandse BV, is feitelijk in Malta gevestigd. Zij heeft een vordering op haar aandeelhouder, een natuurlijke persoon die in Zwitserland woont. De rente die de aandeelhouder over 2013 verschuldigd is geworden, is niet overgemaakt naar Malta of aldaar ontvangen. Als gevolg daarvan is deze rente bij belangh...

3 november 2022

BNB 2022/131: Zaak X. Herzieningsregeling niet van toepassing na verzuim recht op aftrek van voorbelasting uit te oefenen

Zaak X. Herzieningsregeling niet van toepassing na verzuim recht op aftrek van voorbelasting uit te oefenen Voortzetting zaak HR, BNB 2021/91C*.Belanghebbende heeft de bij aankoop van tien percelen onbebouwde grond in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek gebracht, ondanks zijn voornemen om de percelen met daarop nog te bouwen stacaravans belast te gaan verkopen. Nadat de bouw van die verblijven was afgeblazen, heeft belanghebbende twee percelen met omzetbelasting terugverkocht aan...

3 november 2022

BNB 2022/133: Volgens een beleidsregel wordt de taxivrijstelling verleend bij aanvang van het tijdvak waarin het verzoek is gedaan. Financieel bela...

Volgens een beleidsregel wordt de taxivrijstelling verleend bij aanvang van het tijdvak waarin het verzoek is gedaan. Financieel belang dat is gemoeid met een eerdere ingangsdatum noopt niet tot afwijking van die beleidsregel Belanghebbende, een Nederlandse BV die een autoleasebedrijf uitoefent, heeft verzuimd voor 338 personenauto’s de taxivrijstelling in de motorrijtuigenbelasting aan te vragen. Nadien heeft belanghebbende daartoe op verschillende tijdstippen alsnog verzoeken ingediend. Omd...

3 november 2022

BNB 2022/134: Omkering en verzwaring bewijslast is dwingend van aard. Aanslag betreft ruimere periode dan die waarop de volgens een informatiebesch...

Omkering en verzwaring bewijslast is dwingend van aard. Aanslag betreft ruimere periode dan die waarop de volgens een informatiebeschikking gevraagde gegevens betrekking hebben Belanghebbende, een vennootschap onder firma, exploiteert een shishalounge waar bezoekers tegen betaling waterpijp kunnen roken. In een informatiebeschikking heeft de Inspecteur vastgesteld dat belanghebbende niet heeft voldaan aan zijn verzoek om over de periode van haar oprichting (23 september 2011) tot en met 11 ma...

3 november 2022

BNB 2022/135: Alleen op verzoek toekenning vergoeding immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn op verzoek

Alleen op verzoek toekenning vergoeding immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn op verzoek In hoger beroep is de redelijke termijn voor beslechting van het geschil overschreden. Het Hof heeft echter geen vergoeding van immateriële schade toegekend, omdat belanghebbende daarom niet heeft verzocht.HR: Vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt alleen vergoed als belanghebbende daarom verzoekt bij de rechter die in de hoofdzaa...

3 november 2022

BNB 2022/132: Eindbeslissing zaak X. Bij wijze van herziening alsnog recht op aftrek bij ingebruikneming van goederen realiseren is niet toegestaan

Eindbeslissing zaak X. Bij wijze van herziening alsnog recht op aftrek bij ingebruikneming van goederen realiseren is niet toegestaan Voortzetting zaak HR, BNB 2021/91?* en HvJ EU, BNB 2022/131Belanghebbende heeft de bij aankoop van tien percelen onbebouwde grond in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek gebracht, ondanks zijn voornemen om de percelen met daarop nog te bouwen stacaravans belast te gaan verkopen. Nadat de bouw van die caravans was afgeblazen, heeft belanghebbende twe...

3 november 2022

BNB 2022/136: Proceskostenvergoeding. Verletkosten zelfstandig beroepsbeoefenaar niet beperkt tot omzetderving gedurende bijwonen zitting en heen- ...

Proceskostenvergoeding. Verletkosten zelfstandig beroepsbeoefenaar niet beperkt tot omzetderving gedurende bijwonen zitting en heen- en terugreis Belanghebbende, een zelfstandig beroepsbeoefenaar, heeft de Rechtbank verzocht om een proceskostenvergoeding van € 328 (4 uur x € 82) wegens verletkosten. De Rechtbank heeft de vergoeding gesteld op € 82 (1 uur x € 82), omdat alleen verletkosten wegens het bijwonen van de zitting en de heen- en terugreis voor vergoeding in aanmerking komen. Het Hof ...

3 november 2022

Actueel op Taxlive