BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2019/31: Zaak Hornbach-Baumarkt. Correctie vanwege onzakelijk handelen. Commerciële redenen. Vrijheid van vestiging

Zaak Hornbach-Baumarkt. Correctie vanwege onzakelijk handelen. Commerciële redenen. Vrijheid van vestiging Hornbach-Baumarkt AG (belanghebbende), een in Duitsland gevestigde vennootschap, houdt middellijk een 100%-belang in twee in Nederland gevestigde vennootschappen. Opdat deze vennootschappen bankfinanciering kunnen aantrekken, verstrekt belanghebbende schriftelijke garantieverklaringen, zonder hiervoor een vergoeding te vragen. De Duitse belastingdienst is van mening dat onafhankelijke de...

20 februari 2019

BNB 2019/32: Zaak Gmina Ryjewo. Herziening van aftrek van BTW bij belast gebruik investeringsgoed na overheidsgebruik

Zaak Gmina Ryjewo. Herziening van aftrek van BTW bij belast gebruik investeringsgoed na overheidsgebruik De Poolse gemeente Ryjewo heeft BTW betaald voor het laten bouwen van een dorpshuis. Na dit pand vier jaar uitsluitend te hebben gebruikt voor overheidshandelingen, wil zij het pand mede gaan gebruiken voor belaste commerciële verhuur als belastingplichtige. In dat kader verzoekt de gemeente om herziening van de aftrek van BTW. De verwijzende rechter, de hoogste bestuursrechter in Polen, l...

20 februari 2019

BNB 2019/33: Eindbeslissing zaak X NV. Valutaverliezen op deelneming in andere lidstaat niet aftrekbaar

Eindbeslissing zaak X NV. Valutaverliezen op deelneming in andere lidstaat niet aftrekbaar Voortzetting zaak HR, BNB 2016/233 c * en HvJ EU, BNB 2018/92 c * (X BV en X NV). Belanghebbende houdt middellijk een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap. Bij een reorganisatie heeft zij valutaverliezen geleden op deelnemingen in het Verenigd Koninkrijk. Belanghebbende claimt in haar aangifte aftrek van deze valutaverliezen. Zij betoogt dat zij een valutaverlies wel in aftrek had mogen br...

20 februari 2019

BNB 2019/34: Watersysteemheffing. Tariefdifferentiatie. Begrip verharde openbare weg

Watersysteemheffing. Tariefdifferentiatie. Begrip verharde openbare weg De provincie Flevoland is eigenaar van een aantal openbare wegen. Het Waterschap Zuiderzeeland heeft de provincie aanslagen watersysteemheffing opgelegd. In de Verordening watersysteemheffing worden openbare wegen aangemerkt als ongebouwde onroerende zaken. Voor verharde openbare wegen geldt een gedifferentieerd tarief, dat 50% hoger is dan het tarief dat geldt voor overige ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurt...

20 februari 2019

BNB 2019/35: Onzakelijke lening. Omzetting negatief kapitaal personenvennootschap in geldlening bij uittreden vennoot

Onzakelijke lening. Omzetting negatief kapitaal personenvennootschap in geldlening bij uittreden vennoot De vader van belanghebbende is per 1 juli 2008 uitgetreden uit de vennootschap onder firma waarin hij samen met belanghebbende en diens echtgenote vennoot was. Hij had toen een negatief aandeel in het vermogen van de VOF. Dit negatieve kapitaal is per 1 juli 2008 omgezet in een geldlening van de VOF aan de vader. In de leenovereenkomst is onder meer bepaald dat de hoofdsom ter beschikking ...

20 februari 2019

BNB 2019/37: Bedrijfsopvolgingsregeling in verband met onroerendezaaklichaam. Betekenis van doorkijkarresten

Bedrijfsopvolgingsregeling in verband met onroerendezaaklichaam. Betekenis van doorkijkarresten Belanghebbende heeft in 2015 een bedrag aan overdrachtsbelasting op aangifte voldaan in verband met de verkrijging van alle aandelen in Holding. De aandelen zijn aan belanghebbende geschonken door zijn moeder. Holding en haar dochtermaatschappij Vastgoed drijven een materiële onderneming waartoe onroerende zaken behoren die dienstbaar zijn aan die onderneming. De aandelen Holding waren ten tijde va...

20 februari 2019

BNB 2019/36: Dienstenrichtlijn niet van toepassing op aanleg glasvezelnetwerk. Toetsing aan art. 13 (niet art. 12) Machtigingsrichtlijn

Dienstenrichtlijn niet van toepassing op aanleg glasvezelnetwerk. Toetsing aan art. 13 (niet art. 12) Machtigingsrichtlijn Voortzetting zaak HR, BNB 2015/184 c * en HvJ EU, V-N 2018/9.18 (Gevoegde zaken X BV en Visser Vastgoed Beleggingen). Op grond van een overeenkomst met de gemeente Amersfoort is belanghebbende, X BV, belast met de aanleg van een glasvezelnetwerk in die gemeente. Voor de aanleg hiervan heeft belanghebbende aan de gemeente instemming verzocht als bedoeld in de Telecommunica...

20 februari 2019

BNB 2019/38: 30%-regeling. Toetsing of aan de voorwaarden wordt voldaan naar moment van totstandkoming arbeidsovereenkomst. 150-kilometercriterium

30%-regeling. Toetsing of aan de voorwaarden wordt voldaan naar moment van totstandkoming arbeidsovereenkomst. 150-kilometercriterium Belanghebbende is op basis van een op 22 december 2011 gesloten arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever met ingang van 1 januari 2012 tewerkgesteld in Nederland. Belanghebbende woonde toen in Duitsland. De Inspecteur heeft het verzoek om toepassing van de 30%-regeling afgewezen op de grond dat belanghebbende niet voldoet aan het met ingang...

20 februari 2019

BNB 2019/39: Ontwikkeling computertool in de jaren negentig; gevolgen van het gaan behoren tot het ondernemingsvermogen in 2011

Ontwikkeling computertool in de jaren negentig; gevolgen van het gaan behoren tot het ondernemingsvermogen in 2011 Belanghebbende heeft in de jaren negentig in privétijd een computertool ontwikkeld. Vanaf ongeveer 1992 heeft hij de tool om niet aan zijn toenmalige collega’s ter beschikking gesteld. Belanghebbende heeft de intellectuele eigendom van de tool altijd aan zichzelf gehouden. Rond 2003 bleek de tool ruimere toepassingsmogelijkheden te hebben gekregen. In 2011 is de tool tot het onde...

20 februari 2019

BNB 2019/41: Wraking. Negatieve beslissing in eerdere zaken rechtvaardigt niet de vrees voor vooringenomenheid

Wraking. Negatieve beslissing in eerdere zaken rechtvaardigt niet de vrees voor vooringenomenheid Verzoekster, de belanghebbende in de cassatieprocedure in zaak nr. 18/01677 bij de belastingkamer van de Hoge Raad, ontving op 26 oktober 2018 een mededeling dat op 2 november 2018 de beslissing in die zaak zou worden uitgesproken door de raadsheren G. de Groot, J. Wortel en P.A.G.M. Cools. Zij heeft daarop de wraking verzocht van de raadsheren De Groot en Wortel. Er is volgens haar sprake van sc...

20 februari 2019

BNB 2019/40: Herinvesteringsreserve boekwinst verkocht pand voor funderingsherstel verhuurd pand

Herinvesteringsreserve boekwinst verkocht pand voor funderingsherstel verhuurd pand Belanghebbende, een BV, heeft de onverdeelde helft van het pand dat zij tot 2006 verhuurde aan een maatschap (hierna: het oude pand) op 28 september 2007 verkocht en geleverd. Op diezelfde datum heeft zij het kantoorpand waarin de maatschap vanaf 2006 huisde, van de toenmalige verhuurder gekocht. Sindsdien verhuurt belanghebbende het kantoorpand aan de maatschap. Op 13 april 2012 heeft belanghebbende de rester...

20 februari 2019

BNB 2019/42: Betaling vergoeding uit hoofde relatiebeding aan ex-werkgever

Betaling vergoeding uit hoofde relatiebeding aan ex-werkgever Belanghebbende en zijn ex-werkgever zijn een relatiebeding overeengekomen op grond waarvan het belanghebbende verboden was gedurende twaalf maanden na beëindiging van zijn dienstverband werkzaamheden te verrichten voor cliënten van de ex-werkgever. In een tussen belanghebbende en de ex-werkgever gevoerde civiele procedure is de ex-werkgever veroordeeld tot betaling aan belanghebbende van het saldo van een aan belanghebbende wegens ...

20 februari 2019

BNB 2019/23: Wettelijke regeling Irimie-rente. Bevoegdheid tot vaststelling rentevergoeding. Overwegingen ten overvloede over strijd met beginselen...

Wettelijke regeling Irimie-rente. Bevoegdheid tot vaststelling rentevergoeding. Overwegingen ten overvloede over strijd met beginselen van unierecht Aan belanghebbende is een teruggaaf van € 356 aan BPM verleend op de grond dat dit bedrag in strijd met het recht van de Europese Unie is geheven. Dit bedrag is door de Ontvanger terugbetaald. Tijdens de zitting van de Rechtbank heeft belanghebbende verzocht om vergoeding van rente over het terugbetaalde bedrag. De Rechtbank heeft op dit verzoek ...

6 februari 2019

BNB 2019/24: Aftrek alimentatie. Door belanghebbende betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering voor ex-echtgenote

Aftrek alimentatie. Door belanghebbende betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering voor ex-echtgenote Belanghebbende woont na echtscheiding in de voormalige echtelijke woning en betaalt de volledige hypotheekrente en levensverzekeringpremies. De woning en de hieraan gekoppelde lasten gingen belanghebbende en de ex-echtgenote ieder voor de helft aan. Voor de draagkrachtberekening ten behoeve van de partneralimentatie is bij rechterlijke uitspraak het volledige bedrag aan rente en pre...

6 februari 2019

BNB 2019/25: Belasting op bedrijfsomzetten Aruba; autonome uitleg begrip ondernemer; unierecht niet maatgevend

Belasting op bedrijfsomzetten Aruba; autonome uitleg begrip ondernemer; unierecht niet maatgevend Belanghebbende is een Arubaanse NV. Zij is een van de twee limited partners in een limited partnership naar het recht van Illinois. Het partnership is ondernemer in de zin van de BBO (Aruba) en exploiteert onder andere een hotel in Aruba. Het partnership is in 1989 een managementovereenkomst met belanghebbende aangegaan op grond waarvan belanghebbende het management over het hotel voert. Belanghe...

6 februari 2019

BNB 2019/27: Bouwterrein. Terrein met resten van bebouwing. Beroep op het rechtszekerheidsbeginsel vergt symmetrisch handelen

Bouwterrein. Terrein met resten van bebouwing. Beroep op het rechtszekerheidsbeginsel vergt symmetrisch handelen Belanghebbende is een fiscale eenheid in de zin van de omzetbelasting. De van belanghebbende deel uitmakende vastgoedholding heeft op 1 juli 2008 een terrein waarop nog resten van bebouwing aanwezig waren geleverd. In de akte van levering is vermeld dat de koopprijs dient te worden vermeerderd met omzetbelasting. Belanghebbende heeft ter zake van de levering geen omzetbelasting op ...

6 februari 2019

BNB 2019/26: Kosten ter zake van vervreemding van een deelneming; verband tussen kosten en vervreemding

Kosten ter zake van vervreemding van een deelneming; verband tussen kosten en vervreemding Belanghebbende, X BV, heeft besloten haar 46%-deelneming in Holding BV te verkopen. Nadat andere transacties waren beproefd is op 6 april 2009 een koopovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat FF BV de aandelen in Holding zou overnemen. De levering van de aandelen vond plaats op 29 mei 2009. Holding heeft in 2006, 2007 en 2008 kosten gemaakt in verband met de mogelijke verkoop van haar aandelen. Zi...

6 februari 2019

BNB 2019/28: Herziening in één keer van alle in rekening gebrachte omzetbelasting bij ingebruikneming investeringsgoed in strijd met BTW-richtlijn ...

Herziening in één keer van alle in rekening gebrachte omzetbelasting bij ingebruikneming investeringsgoed in strijd met BTW-richtlijn 2006? Prejudiciële vragen Belanghebbende heeft op eigen grond een appartementencomplex laten bouwen. In 2013 is met de bouw begonnen, de oplevering vond plaats in juli 2014. De haar in 2013 in rekening gebrachte BTW heeft belanghebbende volledig in aftrek gebracht omdat zij het complex toen voor belaste doeleinden bestemde. Vanaf augustus 2014 worden vier van d...

6 februari 2019

BNB 2019/29: Afdrachtvermindering onderwijs. Vereiste van een schriftelijke en ondertekende overeenkomst ten tijde van toepassing van de afdrachtve...

Afdrachtvermindering onderwijs. Vereiste van een schriftelijke en ondertekende overeenkomst ten tijde van toepassing van de afdrachtvermindering Belanghebbende heeft per 1 oktober 2011 werknemers laten inschrijven voor een beroepsbegeleidende leerweg van twee beroepsopleidingen. De praktijkovereenkomsten zijn door belanghebbende, de opleider en de werknemer ondertekend op 1 oktober 2011 en op 26 maart 2012 ondertekend door het desbetreffende kenniscentrum beroepsonderwijs. Belanghebbende heef...

6 februari 2019

BNB 2019/30: Vernietiging onverzegelde sigaretten geen reden voor teruggaaf accijns. Optreden door partij als getuige niet mogelijk. Uitvoering bew...

Vernietiging onverzegelde sigaretten geen reden voor teruggaaf accijns. Optreden door partij als getuige niet mogelijk. Uitvoering bewijsaanbod in mededeling uitnodiging zitting In verband met de vondst van onverzegelde sigaretten is aan belanghebbende een naheffingsaanslag accijns opgelegd wegens het voorhanden hebben van sigaretten die niet overeenkomstig de wettelijke bepalingen in de heffing zijn betrokken. Belanghebbende heeft verzocht om teruggaaf van de geheven accijns vanwege de verni...

6 februari 2019

Actueel op Taxlive