BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2020/172: Houder van een kansspel. Bewijslast dat aanspraak kan worden gemaakt op recht van vrij dienstenverkeer

Houder van een kansspel. Bewijslast dat aanspraak kan worden gemaakt op recht van vrij dienstenverkeer Belanghebbende woont in Nederland en heeft in 2013 tot en met 2015 via twee websites deelgenomen aan online pokerspelen, zijnde buitenlandse kansspelen in de zin van de Wet KSB. In verband met de vraag of (na)heffing van kansspelbelasting in strijd is met het vrij verkeer van diensten, is in geschil of de houders van de spelen zijn gevestigd in andere lidstaten van de EU. Het Hof heeft een o...

1 december 2020

BNB 2020/171: Houder van een kansspel. Zeggenschap over organisatie van het spel. Enkele initiatief voor organisatie onvoldoende

Houder van een kansspel. Zeggenschap over organisatie van het spel. Enkele initiatief voor organisatie onvoldoende Voortzetting zaak HR, BNB 2018/172*.Belanghebbende woont in Nederland en heeft in 2013 via een website deelgenomen aan online pokerspelen die kwalificeren als buitenlands kansspel in de zin van de Wet KSB. In verband met de vraag of de aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag kansspelbelasting in strijd is met het vrij verkeer van diensten, is in geschil of de houder van de...

1 december 2020

BNB 2020/170: Ambtelijk verzuim. Inspecteur niet steeds gehouden het dossier van de (fiscale) partner te raadplegen

Ambtelijk verzuim. Inspecteur niet steeds gehouden het dossier van de (fiscale) partner te raadplegen De echtgenoot van belanghebbende is in december 2010 overleden. Belanghebbende en haar echtgenoot waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Ten tijde van het overlijden van de echtgenoot was belanghebbende enig aandeelhouder van X BV waarvan het gehele vermogen uit beleggingen bestond. Op 5 december 2011 is de aangifte voor de erfbelasting ter zake van het overlijden van de echtgenoot bij de ...

1 december 2020

BNB 2020/173: Reisafstand bij horen in bezwaar

Reisafstand bij horen in bezwaar De gemeente Haarlem heeft de heffing en invordering van parkeerbelasting en de behandeling van bezwaren daartegen overgedragen aan Cocensus te Hoofddorp (met dependance in Alkmaar). De gemachtigde van belanghebbende heeft gevraagd om te worden gehoord in zijn bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente. Hij is uitgenodigd voor een hoorgesprek in Alkmaar. Voor het Hof heeft belanghebbende betoogd dat de Heffingsambtenaar hem in Haarlem ...

1 december 2020

BNB 2020/174: Gecorrigeerde vervangingswaarde. Correctie wegens technische veroudering. Bewijslastverdeling

Gecorrigeerde vervangingswaarde. Correctie wegens technische veroudering. Bewijslastverdeling De Heffingsambtenaar heeft de waarde van belanghebbendes onroerende zaak op 1 januari 2016 vastgesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde, rekening houdend met – onder meer – de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische veroudering. In het taxatierapport is aansluiting gezocht bij de kengetallen die zijn genoemd in de Taxatiewijzer Verzorging, waarin voor installaties wordt uitgegaan v...

1 december 2020

BNB 2020/164: Zaak A-Fonds. Vrijheid van kapitaalverkeer. Teruggaaf dividendbelasting en onrechtmatige staatssteun

Zaak A-Fonds. Vrijheid van kapitaalverkeer. Teruggaaf dividendbelasting en onrechtmatige staatssteun Voortzetting zaak Hof ’s-Hertogenbosch, V-N 2017/57.9.Een naar Duits recht opgerichte en in Duitsland gevestigde publiekrechtelijke rechtspersoon belegt door middel van A-Fonds (belanghebbende), een feitelijk in Duitsland gevestigd beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid (Spezial-Sondervermögen), in aandelen in Nederlandse vennootschappen. Belanghebbende verzoekt om teruggaaf van de te zi...

17 november 2020

BNB 2020/165: Zaak A-Fonds. Beantwoording prejudiciële vragen. Fonds voor gemene rekening. Doelvermogen

Zaak A-Fonds. Beantwoording prejudiciële vragen. Fonds voor gemene rekening. Doelvermogen Voortzetting zaak Hof ’s-Hertogenbosch, V-N 2017/57.9 en HvJ EU, BNB 2020/164c* (A-Fonds). Belanghebbende, A-Fonds, is een naar Duits recht opgericht en feitelijk in Duitsland gevestigd Spezial-Sondervermögen met één gerechtigde. Belanghebbende heeft verzoeken ingediend tot teruggaaf van dividendbelasting die is ingehouden op dividenden, uitgekeerd op aandelen in Nederlandse vennootschappen. Hof ’s-Herto...

17 november 2020

BNB 2020/166: Douanerecht. Geen verplichting tot wijziging vergunning actieve veredeling met terugwerkende kracht

Douanerecht. Geen verplichting tot wijziging vergunning actieve veredeling met terugwerkende kracht Belanghebbende fabriceert in Nederland multifunctionele printers, en onderdelen en toebehoren daarvan. Zij beschikt over een vergunning actieve veredeling. Zij heeft op 6 juni 2011 de Inspecteur verzocht deze vergunning te wijzigen wat betreft de invoergoederen en de veredelingsproducten. Om wijziging met terugwerkende kracht heeft zij niet verzocht. De Inspecteur heeft een gewijzigde vergunnin...

17 november 2020

BNB 2020/167: Kwalificatie uitkering uit dollargarantiepolis als inkomsten uit levensverzekering of valutatermijncontract. Uitleg (gewijzigde) over...

Kwalificatie uitkering uit dollargarantiepolis als inkomsten uit levensverzekering of valutatermijncontract. Uitleg (gewijzigde) overeenkomst ten tijde van uitkering Belanghebbende heeft in 1993 bij een levensverzekeringsmaatschappij een overeenkomst gesloten waarin tegen jaarlijkse premiebetaling onafhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde het verzekerde bedrag op de einddatum in 2013 zou worden uitgekeerd in Australische dollars. De verplichting tot premiebetaling zou vervallen do...

17 november 2020

BNB 2020/169: Deelnemingsvrijstelling. Rente over earn-outvergoeding en antispeculatievergoeding

Deelnemingsvrijstelling. Rente over earn-outvergoeding en antispeculatievergoeding Belanghebbende, een BV, en een derde hielden, ieder voor de helft, alle aandelen in een BV. Belanghebbende heeft in 2006 haar aandelen aan die derde (de koper) verkocht voor een vast bedrag, vermeerderd met een variabel bedrag, afhankelijk van de winst van de BV in 2006 en 2007 (earn-outvergoeding). Belanghebbende en de koper waren voorts gebonden aan een antispeculatiebeding voor het geval een van de aandeelho...

17 november 2020

BNB 2020/168: Aansprakelijkstelling gewezen bestuurder vennootschap onder firma

Aansprakelijkstelling gewezen bestuurder vennootschap onder firma Erflater was in 1999 en 2000 tezamen met zijn echtgenote en drie kinderen vennoot van een vennootschap onder firma. Deze vennootschap is op 31 december 2000 ontbonden. In 2002 zijn aan de vennootschap naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd over de jaren 1999 en 2000. Die aanslagen zijn onbetaald gebleven. De Ontvanger heeft erflater aansprakelijk gesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat erflater als gewezen bestuurder terecht...

17 november 2020

Actueel op Taxlive