BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2021/80: Rioolheffing. Berekening opbrengstlimiet. Toerekenbare lasten

Rioolheffing. Berekening opbrengstlimiet. Toerekenbare lasten Aan belanghebbende zijn aanslagen in de rioolheffing opgelegd. Voor het Hof was in geschil of in het kader van de toetsing aan de opbrengstlimiet de geraamde baten ter zake van de rioolheffing de geraamde lasten overtreffen. Het Hof heeft onder meer (een deel van) de perceptiekosten en de kosten van vegen van wegen in aanmerking genomen bij het bepalen van de ter zake van de riolering geraamde lasten.HR: Het Hof is ervan uitgegaan ...

12 mei 2021

BNB 2021/81: Instemming met uitstel uitspraak op bezwaar vormt geen bijzondere omstandigheid voor verlenging redelijke termijn

Instemming met uitstel uitspraak op bezwaar vormt geen bijzondere omstandigheid voor verlenging redelijke termijn Belanghebbende, wonende in Nederland, was in 2007 in dienst van een Sarl te Luxemburg en werkte als Rijnvarende aan boord van een binnenvaartschip. In 1997 is voor het schip een Rijnvaartverklaring afgegeven waarin geen exploitant van het schip is genoemd. De Sarl heeft – uiteindelijk tevergeefs – pogingen gedaan om in Luxemburg te worden aangemerkt als exploitant. Belanghebbende ...

12 mei 2021

BNB 2021/82: Toepassing nultarief bij intracommunautaire leveringen mobiele telefoons aan frauderende afnemer. Goede trouw

Toepassing nultarief bij intracommunautaire leveringen mobiele telefoons aan frauderende afnemer. Goede trouw Belanghebbende, een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, heeft mobiele telefoons geleverd aan een Britse afnemer. In verband hiermee heeft de afnemer haar Britse BTW-identificatienummer doorgegeven. De mobiele telefoons zijn echter naar Duitsland en Polen vervoerd waar de afnemer niet voor BTW-doeleinden was geregistreerd. Vanwege aanwijzingen van betrokkenheid van de afnemer bij f...

12 mei 2021

BNB 2021/85: Verzet kan ook uitsluitend zijn gericht tegen toegekende proceskostenvergoeding

Verzet kan ook uitsluitend zijn gericht tegen toegekende proceskostenvergoeding De Rechtbank heeft in een vereenvoudigde behandeling het beroep van belanghebbende gegrond verklaard en een proceskostenvergoeding toegekend. Het verzet tegen de toegekende proceskostenvergoeding is ongegrond verklaard omdat niet was gesteld of gebleken dat ten onrechte tot vereenvoudigde behandeling van het beroep was overgegaan.HR: Verzet tegen een met vereenvoudigde behandeling gedane uitspraak van de Rechtbank...

12 mei 2021

BNB 2021/83: Naheffingsaanslag BPM mag worden opgelegd voorafgaand aan het geven van fiscaal akkoord. Berekening BPM voor auto met WOK-status. Stri...

Naheffingsaanslag BPM mag worden opgelegd voorafgaand aan het geven van fiscaal akkoord. Berekening BPM voor auto met WOK-status. Strijd met EU-recht Belanghebbende heeft in België een gebruikte en beschadigde personenauto gekocht. De RDW heeft de auto, die essentiële gebreken vertoont, de status ‘wacht op keuren’ (WOK) gegeven, waardoor met de auto niet mag worden deelgenomen aan het verkeer. Belanghebbende heeft vóór herstel van de essentiële gebreken aangifte BPM gedaan naar de waarde van ...

12 mei 2021

BNB 2021/84: Aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting kan een boete worden opgelegd

Aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting kan een boete worden opgelegd Aan belanghebbende, een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, is een boete opgelegd wegens het niet betalen van omzetbelasting. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de Awb daaraan niet in de weg staat.HR: Volgens de AWR is belanghebbende de normadressaat voor het opleggen van een boete, omdat zij als fiscale eenheid de belastingplichtige is voor de omzetbelasting. De vanaf 1 juli 2009 ingevoerde bepaling in de Awb dat...

12 mei 2021

BNB 2021/73: Vrijheid van kapitaalverkeer. Teruggaaf Nederlandse dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds dat in Nederlandse aandelen heef...

Vrijheid van kapitaalverkeer. Teruggaaf Nederlandse dividendbelasting aan buitenlands beleggingsfonds dat in Nederlandse aandelen heeft belegd Voortzetting zaak HR, BNB 2017/86c* en HvJ EU, BNB 2020/81c* (Deka). De Rechtbank heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan buitenlandse beleggingsfondsen die in Nederlandse aandelen hebben belegd. Naar aanleiding daarvan heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justiti...

28 april 2021

BNB 2021/74: Ondernemerschap van een gemeente die tegen vergoeding een tennispark ter beschikking stelt

Ondernemerschap van een gemeente die tegen vergoeding een tennispark ter beschikking stelt Een gemeente heeft op eigen grond een tennispark laten aanleggen dat zij tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een tennisvereniging. In geschil is of de gemeente daarbij handelt als ondernemer voor de omzetbelasting. Het Hof oordeelt dat van ondernemerschap geen sprake is omdat de gemeente het tennispark niet exploiteert om er een duurzame opbrengst uit te verkrijgen. De gemeente verricht geen ...

28 april 2021

BNB 2021/75: Zaak Lexel. Zweedse renteaftrekbeperking is in strijd met vrijheid van vestiging

Zaak Lexel. Zweedse renteaftrekbeperking is in strijd met vrijheid van vestiging Lexel, belanghebbende, is een Zweden gevestigde vennootschap. Ter verwerving van de aandelen in een groepsvennootschap heeft Lexel een lening aangetrokken van haar Franse groepsvennootschap BF. De door Lexel op die lening betaalde rente wordt door BF afgezet tegen verliezen. De Zweedse inspecteur staat aftrek van de rente niet toe omdat de schuldverhouding voornamelijk tot stand is gebracht om een aanzienlijk bel...

28 april 2021

BNB 2021/76: Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Co-ouders. Criterium ‘drie gehele dagen’ voor gelijkelijk verdelen van zorg

Inkomensafhankelijke combinatiekorting. Co-ouders. Criterium ‘drie gehele dagen’ voor gelijkelijk verdelen van zorg Belanghebbende en haar ex-partner hebben een dochter, geboren in 2014. De dochter is ingeschreven op het woonadres van de ex-partner. Bij haar aangifte IB/PVV 2015 heeft belanghebbende verzocht om toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als tijdstippen waarop het kind bij belanghebbende verblijft zijn in een schema opgegeven: week 1 woensdag 7:30 uur t/m donder...

28 april 2021

BNB 2021/77: Handel in en mining van bitcoins. Hoge Raad ziet af van beantwoording prejudiciële vragen over bewijslevering vestigingsplaats afnemers

Handel in en mining van bitcoins. Hoge Raad ziet af van beantwoording prejudiciële vragen over bewijslevering vestigingsplaats afnemers Rechtbank Den Haag heeft de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd:1)Mag de wettekst van art. 15 lid 2 onderdeel c Wet OB 1968 zo ruim worden geïnterpreteerd dat, in geval van ernstige en reële bewijsnood, met een vermoeden of met algemene statistische gegevens kan worden onderbouwd dat de ontvanger van een dienst buiten de Europese Gemeensc...

28 april 2021

BNB 2021/79: Hoger beroep tegen niet-gegeven beslissing

Hoger beroep tegen niet-gegeven beslissing Het hoger beroep van de Inspecteur, gericht tegen het toekennen van een immateriëleschadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn in bezwaar en beroep, is door het Hof gegrond verklaard.HR: De uitspraak van de Rechtbank bevat geen beslissing tot het toekennen van immateriëleschadevergoeding. Het Hof had het hoger beroep van de Inspecteur daarom niet-ontvankelijk moeten verklaren.

28 april 2021

BNB 2021/78: Geen navordering over AOW-uitkering omdat Inspecteur uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft verklaard zich niet te beroepen op interne ...

Geen navordering over AOW-uitkering omdat Inspecteur uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft verklaard zich niet te beroepen op interne compensatie Eerst in hoger beroep heeft de Inspecteur de AOW-uitkeringen van belanghebbende opgevoerd als element van de navorderingsaanslagen die hij over de jaren 2009 en 2010 aan belanghebbende heeft opgelegd. Het Hof heeft dit toegestaan.HR: Uit het proces-verbaal van de zitting bij het Hof volgt dat de Inspecteur uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft verkl...

28 april 2021

Actueel op Taxlive