BNB-signaleringen

BNB is de meest geciteerde vindplaats voor de Nederlands belastingrechtspraak. U vindt er de volledige tekst van arresten Hoge Raad en hoven, voorzien van annotaties en conclusies.

Zie hieronder de meest recente artikelen.

Verschenen in BNB
BNB 2023/44: Later arrest Hof van Justitie vormt geen herzieningsgrond. Geen strijd met unierecht of beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffe...

Later arrest Hof van Justitie vormt geen herzieningsgrond. Geen strijd met unierecht of beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid In het arrest HR, BNB 2021/150* is op 6 augustus 2021 beslist dat de onbeperkte navorderingstermijn in de Successiewet 1956 in de situatie van belanghebbende geen ongeoorloofde belemmering van het vrije diensten- en kapitaalverkeer vormt. Belanghebbende verzoekt om herziening van dit arrest in verband met het op 27 januari 2022 gewezen arrest HvJ EU, V-N...

16 maart 2023

BNB 2023/45: Veiling- en winstmargeregeling. Door veilinghouder verschuldigde omzetbelasting is in winstmarge begrepen. Wijze van berekening winstm...

Veiling- en winstmargeregeling. Door veilinghouder verschuldigde omzetbelasting is in winstmarge begrepen. Wijze van berekening winstmarge Belanghebbende, een BV, heeft een veilingbedrijf waarin goederen worden geveild van nagenoeg uitsluitend particuliere verkopers. Een particuliere verkoper is daarvoor een commissie verschuldigd die belanghebbende in mindering brengt op de door haar aan de verkoper uit te betalen hamerprijs, dat is het bedrag waarvoor de goederen zijn geveild. De kopers van...

16 maart 2023

BNB 2023/46: Schending verdedigingsbeginsel door onaangekondigde naheffing BPM. Andere-afloopcriterium

Schending verdedigingsbeginsel door onaangekondigde naheffing BPM. Andere-afloopcriterium Belanghebbende, een BV, heeft op aangifte BPM voldaan ter zake van de invoer van een gebruikte personenauto uit Duitsland. Wegens een te hoge afschrijving heeft de Inspecteur aan belanghebbende een naheffingsaanslag BPM opgelegd. Vooraf is belanghebbende niet in de gelegenheid gesteld te worden gehoord over die naheffingsaanslag. Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag verminder...

16 maart 2023

BNB 2023/47: Fictieve onroerende zaken. Bezitseis. Intern gegenereerde goodwill

Fictieve onroerende zaken. Bezitseis. Intern gegenereerde goodwill Belanghebbende, X BV, heeft eind 2016 van A BV 41% van de certificaten van aandelen verkregen in B BV, die houdstermaatschappij is van de B-groep die zich bezig houdt met het verhuren van opslagruimte. Het Hof heeft geoordeeld dat B BV een onroerendezaakrechtspersoon is, onder meer omdat haar bezittingen voor meer dan 50% uit onroerende zaken bestaan. Daarbij heeft het Hof overwogen dat de door de B-groep intern gegenereerde g...

16 maart 2023

BNB 2023/48: Bewijsmaatstaf boete. Overtuigend aantonen aanwezigheid bestanddeel beboetbaar feit

Bewijsmaatstaf boete. Overtuigend aantonen aanwezigheid bestanddeel beboetbaar feit Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag IB/PVV 2009 opgelegd. Tegelijkertijd is een vergrijpboete opgelegd. Het Hof heeft over de boete geoordeeld dat aannemelijk is geworden dat belanghebbende aanzienlijke bedragen aan inkomsten heeft genoten, dat belanghebbende heeft geweten dat te weinig belasting zou worden geheven en dat het aan de opzet van belanghebbende is te wijten dat te weinig belasting is geh...

16 maart 2023

BNB 2023/49: Onbegrijpelijk oordeel over uitreiken aangetekend verzonden uitnodiging voor zitting

Onbegrijpelijk oordeel over uitreiken aangetekend verzonden uitnodiging voor zitting Aan belanghebbende zijn aanslagen IB/PVV opgelegd. Belanghebbendes bezwaren zijn afgewezen en haar beroep is ongegrond verklaard. Het Hof heeft aannemelijk geacht dat de uitnodiging voor de zitting van de Rechtbank tijdig en op regelmatige wijze op het adres van belanghebbende is aangeboden, aangezien de uitnodiging aangetekend is verzonden naar haar adres en een e-mail van PostNL bevestigt dat de uitnodiging...

16 maart 2023

BNB 2023/50: Correctiebeleid Belastingdienst. Geen beslissing op stelling dat navorderingsaanslag daarmee in strijd is en inmiddels door de Inspect...

Correctiebeleid Belastingdienst. Geen beslissing op stelling dat navorderingsaanslag daarmee in strijd is en inmiddels door de Inspecteur is vernietigd Aan belanghebbende is een navorderingsaanslag IB/PVV opgelegd die de Inspecteur heeft gehandhaafd. De Rechtbank heeft de uitspraak op bezwaar vernietigd wegens het niet in acht nemen van de hoorplicht en bepaald dat de rechtsgevolgen van de vernietigde uitspraak in stand blijven. Het door belanghebbende ingestelde hoger beroep is ongegrond ver...

16 maart 2023

BNB 2023/38: Tariefovergangsmaatregel BPM is discriminatoir en kan strijdig zijn met het verbod om hogere belasting te heffen op producten uit ande...

Tariefovergangsmaatregel BPM is discriminatoir en kan strijdig zijn met het verbod om hogere belasting te heffen op producten uit andere lidstaten. Rechtsherstel Belanghebbende, een BV, heeft naar het tarief van 2016 BPM voldaan voor dertig personenauto’s die zij in de tweede helft van 2017 vanuit een andere lidstaat heeft ingevoerd en heeft doen inschrijven en te naam stellen in het Nederlandse kentekenregister. De Inspecteur heeft van belanghebbende naar het tarief van 2017 BPM nageheven. H...

3 maart 2023

BNB 2023/39: Zaak W AG. Definitieve verliezen vaste inrichting in Verenigd Koninkrijk niet aftrekbaar in Duitsland

Zaak W AG. Definitieve verliezen vaste inrichting in Verenigd Koninkrijk niet aftrekbaar in Duitsland W AG, een in Duitsland gevestigde bank, opent in 2004 een filiaal in het Verenigd Koninkrijk. In 2007 sluit zij dit filiaal. De aldaar geleden verliezen kunnen in het Verenigd Koninkrijk niet meer benut worden. In de nationaalrechtelijke procedure komt de vraag op of art. 49 VWEU (Marks & Spencer-doctrine) Duitsland ertoe dwingt deze verliezen in aanmerking te nemen.HvJ EU: De vrijheid van ve...

3 maart 2023

BNB 2023/41: Geen belastingrente over periode waarin Belastingdienst al beschikte over belastingbedrag

Geen belastingrente over periode waarin Belastingdienst al beschikte over belastingbedrag Aan belanghebbenden, de erven van A, is voor een ten name van A gestelde voorlopige aanslag inkomstenbelasting belastingrente in rekening gebracht over een periode waarin de Belastingdienst vanwege een eerdere voorlopige aanslag inkomstenbelasting al beschikte over het belastingbedrag. Het Hof heeft geoordeeld dat tot het juiste bedrag belastingrente in rekening is gebracht. HR: Gelet op het arrest in de...

3 maart 2023

BNB 2023/43: Passeren aanbod getuigenbewijs

Passeren aanbod getuigenbewijs De Inspecteur heeft bij belanghebbende een geschat loon in aanmerking genomen ter zake van werkzaamheden verricht voor diverse vennootschappen. Belanghebbende heeft in bezwaar en beroep verklaard geen werkzaamheden voor die vennootschappen te hebben verricht en in dat verband heeft hij in hoger beroep bewijs door een getuige aangeboden.HR: De rechter kan in beginsel volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van het bewijsaanbod. Uit de ...

3 maart 2023

BNB 2023/42: Passeren aanbod getuigenbewijs. Vervallenverklaring arrest

Passeren aanbod getuigenbewijs. Vervallenverklaring arrest In HR, BNB 2022/147 is de uitspraak van het Hof vernietigd op de grond dat het Hof aan belanghebbende een uitnodigingsbrief voor het onderzoek ter zitting heeft verzonden die geen mededeling bevatte omtrent de gelegenheid tot uitvoering van belanghebbendes bewijsaanbod.HR: Gebleken is dat het Hof aan belanghebbende een uitnodigingsbrief heeft verzonden die wel een zodanige mededeling bevat.De Hoge Raad verklaart het arrest vervallen e...

3 maart 2023

BNB 2023/40: Horizontaal toezicht leidt op zichzelf niet tot vertrouwen dat in de weg staat aan navordering. Oordeel over het aanmerken van geldlen...

Horizontaal toezicht leidt op zichzelf niet tot vertrouwen dat in de weg staat aan navordering. Oordeel over het aanmerken van geldleningen van BV aan aandeelhouder als uitdelingen is onvoldoende gemotiveerd Belanghebbende heeft geldleningen lopen bij de BV waarvan hij enig aandeelhouder is. De Inspecteur heeft het bedrag van deze geldleningen naar de stand per eind 2010 als uitdeling aangemerkt en daarvoor een navorderingsaanslag met een vergrijpboete van 50% opgelegd. Het Hof heeft de navor...

3 maart 2023

Actueel op Taxlive