Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2022/8: Rentevergoeding verschuldigd bij terugbetaling van een bedrag aan elektriciteitsbelasting, dat was geheven wegens een onjuiste toepassi...

Rentevergoeding verschuldigd bij terugbetaling van een bedrag aan elektriciteitsbelasting, dat was geheven wegens een onjuiste toepassing van een nationale bepaling gebaseerd op Richtlijn 2003/96. Belanghebbende heeft een teruggaaf van Duitse energiebelasting verkregen, nadat uit een gerechtelijke procedure is gebleken dat zij het verlaagde en niet het standaard tarief op de door haar afgenomen elektriciteit mocht toepassen. Volgens vaste rechtspraak zijn lidstaten gehouden om niet alleen in ...

11 januari 2022

FED 2022/10: Herinneringsbrief voor het indienen van de gronden van het beroep was onvoldoende duidelijk.

Herinneringsbrief voor het indienen van de gronden van het beroep was onvoldoende duidelijk. Een herinneringsbrief bedoeld om verzuimherstel te bieden voor het indienen van de gronden van het beroep is onvoldoende duidelijk. De ongegrondverklaring van het verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank is dientengevolge ofwel gestoeld op een onjuiste rechtsopvatting ofwel op een gebrekkige motivering.

11 januari 2022

FED 2022/11: Vertrouwensbeginsel bij onjuiste inlichtingen, Hoge Raad schrapt dispositievereiste.

Vertrouwensbeginsel bij onjuiste inlichtingen, Hoge Raad schrapt dispositievereiste. Belanghebbende heeft in 1989 een lijfrenteverzekering afgesloten met ingangsdatum 1 december 1989. In 2015 overwoog hij om de lijfrenteverzekering voortijdig af te kopen en heeft hij daartoe informatie ingewonnen, onder meer door de website van de Belastingdienst te raadplegen. Uit de informatie op de website heeft belanghebbende afgeleid dat hij geen revisierente verschuldigd zou zijn ter zake van de afkoop....

11 januari 2022

FED 2022/13: Weigering aftrek verlegde btw indien afnemer bij zelffacturering bewust een fictieve leverancier op de factuur vermeldt.

Weigering aftrek verlegde btw indien afnemer bij zelffacturering bewust een fictieve leverancier op de factuur vermeldt. Ferimet is een Spaanse ondernemer die in 2008 met gebruikmaking van zelffacturering schroot heeft aangekocht onder de btw-verleggingsregeling, naar eigen zeggen van Reciclatges de Terra Alta. De Spaanse belastinginspectie heeft vastgesteld dat de leverancier niet over de materiële en personele middelen beschikte om het schroot te leveren. Zij stelde zich op het standpunt da...

11 januari 2022

FED 2022/12: Correctiebeleid belet het vaststellen van een navorderingsaanslag.

Correctiebeleid belet het vaststellen van een navorderingsaanslag. De belastingplichtige heeft een navorderingsaanslag ontvangen. Daarbij is het belastbare inkomen uit werk en woning gecorrigeerd met € 2.623, hetgeen leidt tot een te betalen bedrag aan belasting van € 427. Na bezwaar is de correctie verminderd tot € 1.986 en een te betalen bedrag van € 223. De belastingplichtige komt daartegen op met als argument dat het te betalen bedrag onder de correctiegrens van het beleid van de Belastin...

11 januari 2022

FED 2022/9: De vermogensrendementsheffing over 2017 en 2018 is strijdig met art. 1 Protocol 1 jo. art. 14 EVRM. De Hoge Raad biedt rechtsherstel.

De vermogensrendementsheffing over 2017 en 2018 is strijdig met art. 1 Protocol 1 jo. art. 14 EVRM. De Hoge Raad biedt rechtsherstel. De Hoge Raad heeft arrest gewezen in één van de zaken die worden uitgeprocedeerd in de massaal-bezwaarprocedure over box 3. In deze procedure is de vraag aan de orde of de vermogensrendementsheffing in box 3 voor de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het recht op eigendom en het verbod op discriminatie. In de voorliggende zaak bedroeg het vermogen van de belan...

11 januari 2022

FED 2022/5: Creditering en uitreiking nieuwe factuur hebben geen gevolgen voor tijdvak uitoefening recht op teruggaaf van btw.

Creditering en uitreiking nieuwe factuur hebben geen gevolgen voor tijdvak uitoefening recht op teruggaaf van btw. Wilo Salmson France is een in Frankrijk gevestigde ondernemer. Een van haar rechtsvoorgangers, Pompes Salmson SAS, heeft in 2012 productieapparatuur aangekocht in Roemenië. Op basis van de inkoopfacturen verzocht zij enige tijd later om een teruggaaf van de btw. De Roemeense belastingautoriteit wees het verzoek af om redenen die verband hielden met de bij het verzoek gevoegde doc...

3 januari 2022

FED 2022/4: Btw-aftrek voor niet tijdig bestemmen van bedrijfsdoeleinden mag door de belastingdienst geweigerd worden, tenzij uit de omstandigheden...

Btw-aftrek voor niet tijdig bestemmen van bedrijfsdoeleinden mag door de belastingdienst geweigerd worden, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat dit niet in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel. E exploiteert een steigerbouwbedrijf en heeft een eengezinswoning laten bouwen. In de eengezinswoning wordt ook een kantoor gebouwd. De btw op de bouw van dit kantoor wil E in aftrek brengen. De Duitse belastingdienst weigert deze aftrek omdat hij de keuze voor etikettering te laat heef...

3 januari 2022

FED 2022/1: Naar Singapore verplaatste vennootschap vanuit Nederland ‘geleid en bestuurd’.

Naar Singapore verplaatste vennootschap vanuit Nederland ‘geleid en bestuurd’. Belanghebbende is een naar Nederlandse recht opgerichte BV. Haar enige aandeelhouder migreert in 2006 naar Sint Maarten. Voorafgaand aan zijn verhuizing schrijft de aandeelhouder zich uit als bestuurder en wordt een in Singapore gevestigde trustinstelling benoemd als bestuurder. Vanaf dat moment wordt belanghebbende als inwoner in Singapore in de belastingheffing betrokken. In 2010 doet belanghebbende drie dividend...

3 januari 2022

FED 2022/2: Eigenaar van een schip die wel herkomst minerale oliën in sloptanks kan aantonen, maar niet het vermoeden kan ontzenuwen dat deze goede...

Eigenaar van een schip die wel herkomst minerale oliën in sloptanks kan aantonen, maar niet het vermoeden kan ontzenuwen dat deze goederen niet eerder in de heffing zijn betrokken, wordt geacht accijnsgoederen voorhanden te hebben gehad. Bij een controle aan boord van een schip is een voorraad ongelode lichte olie (motorbenzine) aangetroffen in de sloptanks. Sloptanks dienen voor de tijdelijke opslag van lading die na lossing als restlading (niet verontreinigd restant) of als residu (verontre...

3 januari 2022

FED 2022/3: Het ontwikkelen van examens betreft onderwijs als bedoeld in de onderwijsvrijstelling, maar is niet vrijgesteld van btw, omdat de prest...

Het ontwikkelen van examens betreft onderwijs als bedoeld in de onderwijsvrijstelling, maar is niet vrijgesteld van btw, omdat de prestaties niet worden verricht door een erkende onderwijsinstelling. Belanghebbende verricht examendiensten die o.a. bestaan uit het ontwikkelen en testen van examenopgaven, het samenstellen van examens en het beoordelen van afgenomen examens. In geschil is of deze werkzaamheden kwalificeren als ‘het afnemen van examens’ als bedoeld in artikel 8, tweede lid van he...

3 januari 2022

FED 2022/6: Lidstaat mag btw-teruggaaf niet beperken wanneer vaststaat dat de daadwerkelijk betaalde btw hoger is dan het bedrag zoals vermeld in h...

Lidstaat mag btw-teruggaaf niet beperken wanneer vaststaat dat de daadwerkelijk betaalde btw hoger is dan het bedrag zoals vermeld in het teruggaafverzoek. CHEP Equipment Pooling is een in België gevestigde ondernemer die handelt in pallets. Op enig moment heeft zij in Hongarije pallets aangeschaft die vervolgens werden verhuurd aan verschillende dochterondernemingen. De btw op de aanschaf van de pallets vroeg zij in 2017 terug middels een teruggaafverzoek. Nadat de Hongaarse belastingautorit...

3 januari 2022

FED 2022/7: Proceskostenafspraak met verzekeringsmaatschappij staat niet aan toekenning griffie- en proceskostenvergoeding in de weg.

Proceskostenafspraak met verzekeringsmaatschappij staat niet aan toekenning griffie- en proceskostenvergoeding in de weg. De Hoge Raad oordeelt dat een overeenkomst tussen belastingplichtige en een derde – in dit geval een verzekeringsmaatschappij – waarbij die derde toezegt dat de proceskosten in verband met een bepaald fiscaal geschilpunt voor rekening van die derde zullen komen, niet eraan in de weg staat dat deze proceskosten ex. artikel 8:75 Awb en het griffierecht ex. artikel 8:74 Awb v...

3 januari 2022

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen