Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2021/91: Berekeningssystematiek van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in geval van een samenwerkingsverband verder uitgekristalliseerd.

Berekeningssystematiek van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in geval van een samenwerkingsverband verder uitgekristalliseerd. Toepassing kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ex art. 3.41 Wet IB 2001, indien een onderneming wordt gedreven, die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband. Vanaf 2010 bepaalt de KIA-tabel van art. 3.41, tweede lid, Wet IB 2001 dat in de derde en de vierde bandbreedte de KIA wordt vastgesteld op basis van een absoluut bedrag in plaats van een percentage van de...

4 augustus 2021

FED 2021/94: Kon belanghebbende redelijkerwijs vermoeden dat de onjuistheid of onvolledigheid bekend zou worden?

Kon belanghebbende redelijkerwijs vermoeden dat de onjuistheid of onvolledigheid bekend zou worden? De bij de Zwitserse bank UBS door belanghebbende aangehouden bankrekening is in juli 2014 opgeheven. In juli 2015 heeft de Nederlandse Belastingdienst aan de Zwitserse autoriteiten verzocht rekeningoverzichten van rekeninghouders bij de UBS met een Nederlands adres te verstrekken. Van dit groepsverzoek heeft UBS haar rekeninghouders schriftelijk geïnformeerd. Belanghebbende heeft geen brief ont...

4 augustus 2021

FED 2021/92: Op welke wijze dient de term ‘gehele dag’ zoals opgenomen in artikel 44b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, te worden uitgel...

Op welke wijze dient de term ‘gehele dag’ zoals opgenomen in artikel 44b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, te worden uitgelegd? In dit arrest van de Hoge Raad van 29 januari 20211.HR 29 januari 2021, nr. 20/01427, BNB 2021/76. staat de reikwijdte van de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) centraal. In het bijzonder gaat het om de invulling van de ‘drie dagen-norm’ zoals gehanteerd in artikel 44b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.De Hoge Raad oordeelt in dit arre...

4 augustus 2021

FED 2021/95: Fiscale eenheid kan beboet worden, ook na invoering vierde tranche Awb.

Fiscale eenheid kan beboet worden, ook na invoering vierde tranche Awb. Belanghebbende is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is als pleger beboet voor het niet tijdig betalen van omzetbelasting. In eerste aanleg betoogde belanghebbende dat er geen wettelijke grondslag is voor het beboeten van een fiscale eenheid. Volgens artikel 5:1, derde lid, Awb kan een overtreding alleen worden begaan door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, terwijl een fiscale eenheid geen van beide i...

4 augustus 2021

FED 2021/96: Duitse beperkende voorwaarde voor deelname personenvennootschappen aan fiscale eenheid btw niet toegestaan.

Duitse beperkende voorwaarde voor deelname personenvennootschappen aan fiscale eenheid btw niet toegestaan. M-GmbH is samen met A-GmbH, D-Gbr en drie natuurlijke personen vennoot in een personenvennootschap PD. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Daar waar alle andere rechtspersonen en natuurlijke personen 1 stem hebben, heeft M-GmbH er 6. Hierdoor heeft zij 6 van de 11 stemmen in de personenenvennootschap. PD en M-GmbH menen dat zij financieel, organisatorisch en econ...

4 augustus 2021

FED 2021/93: Geen lijfrentepremieaftrek bij financiering door kasrondje.

Geen lijfrentepremieaftrek bij financiering door kasrondje. In verband met de overdracht van de onderneming aan de BV en de overboeking van de bedrijfspanden heeft belanghebbende lijfrenten bedongen bij de BV voor de door hem behaalde stakingswinst en de afbouw van de door hem opgebouwde fiscale oudedagsreserves. Daarvoor gaat hij een lening aan bij een bank. Hij stort de lijfrentepremie op de bankrekening van de BV. Vervolgens verstrekt de BV aan hem leningen tot hetzelfde bedrag. Hiermee lo...

4 augustus 2021

FED 2021/97: Betaald parkeren bij afgelegen attractiepark vormt zelfstandige prestatie voor de btw.

Betaald parkeren bij afgelegen attractiepark vormt zelfstandige prestatie voor de btw. Belanghebbende is een fiscale eenheid btw. Een tot de fiscale eenheid behorende BV exploiteert een attractiepark buiten de bebouwde kom dat zonder auto zeer beperkt bereikbaar is. De BV stelt bezoekers in staat om tegen vergoeding de auto te parkeren op een met een slagboom afgesloten terrein. De openingstijden van het terrein zijn afgestemd op die van het attractiepark en de parkeergelegenheid is alleen be...

4 augustus 2021

FED 2021/99: Verschuldigdheid en samenhang bij griffierecht moet worden beoordeeld op het niveau van belastingplichtige en bij gedeeltelijke betali...

Verschuldigdheid en samenhang bij griffierecht moet worden beoordeeld op het niveau van belastingplichtige en bij gedeeltelijke betaling hoeft geen nieuwe termijn voor het niet-betaalde griffierecht te worden gesteld. De Hoge Raad geeft in deze uitspraak de volgende rechtsoordelen omtrent de verschuldigdheid van het griffierecht:I.Het griffierecht is verschuldigd door de indiener van het beroepschrift, hoger beroepschrift of cassatieberoepschrift (onder verwijzing naar HR 17 december 2010, EC...

4 augustus 2021

FED 2021/98: Een elektronische publicatie in het lokale Gemeenteblad dient elektronisch beschikbaar te blijven.

Een elektronische publicatie in het lokale Gemeenteblad dient elektronisch beschikbaar te blijven. Indien feitelijk vaststaat dat het Elektronisch gemeenteblad waarin de Verordening is gepubliceerd, niet (langer) elektronisch beschikbaar is, is daarmee aan de eis dat het Elektronisch gemeenteblad elektronisch op algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is, daarom niet voldaan. Hieraan doet niet af dat de tekst van de Verordening nog wel op het internet op een andere overheidswebsite gevonden ...

4 augustus 2021

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen