Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2019/81: Fictieve afkoop lijfrente; bij uitkering door verzekeraar achtergehouden bedrag kwalificeert niet als ingehouden loonbelasting en prem...

Fictieve afkoop lijfrente; bij uitkering door verzekeraar achtergehouden bedrag kwalificeert niet als ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen. Geen verrekening met de inkomstenbelasting in het jaar van de fictieve uitkering Belanghebbende heeft een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten bij A, een verzekeraar. Hij verzuimt echter om de aanspraak op een lijfrente vóór 31 december 2013 om te zetten in een andere toegestane lijfrente. Ook zijn op deze datum de lijfren...

6 juni 2019

FED 2019/83: Zonder gronden bezwaar bestaat geen inzagerecht ex art. 7:4 Awb

Zonder gronden bezwaar bestaat geen inzagerecht ex art. 7:4 Awb Belanghebbende heeft nagelaten de gronden van het bezwaar aan te geven. In hoger beroep verzoekt belanghebbende om een mondelinge behandeling van de zaak. Het hof oordeelt ten onrechte dat geen verzoek is gedaan en doet de zaak af zonder mondelinge behandeling. De Hoge Raad oordeelt dat wel een verzoek is gedaan, maar doet de zaak zelf af omdat het bezwaar geen gronden bevat en daarom geen inzagerecht ex art. 7:4 Awb bestaat.

6 juni 2019

FED 2019/82: Geen pro-rata-benadering van de motieven voor bevoordeling

Geen pro-rata-benadering van de motieven voor bevoordeling Belanghebbende is de Europese hoofdvestiging van een Japans concern dat zich bezighoudt met de productie van en handel in meet- en positioneringsapparatuur (hierna: het concern). Belanghebbende is moedermaatschappij van een fiscale eenheid waartoe A BV (hierna: A) behoort. Op grond van een distributieovereenkomst verkoopt A producten aan B, een in Spanje gevestigde distributeur die aanvankelijk niet onderdeel was van het concern. In h...

6 juni 2019

FED 2019/84: Unierechtelijk verdedigingsbeginsel noopt niet tot horen als belanghebbende zijn standpunt schriftelijk heeft kunnen toelichten

Unierechtelijk verdedigingsbeginsel noopt niet tot horen als belanghebbende zijn standpunt schriftelijk heeft kunnen toelichten Belanghebbende stelt beroep in cassatie in tegen de uitspraak van het hof inzake een naheffingsaanslag bpm. In cassatie neemt belanghebbende het standpunt in dat het verdedigingsbeginsel met zich brengt dat hij voorafgaand aan het opleggen van een naheffingsaanslag had moeten worden gehoord. Onder verwijzing naar rechtspraak van het HvJ EU overweegt de Hoge Raad dat ...

6 juni 2019

FED 2019/85: Indien één of meerdere raadsheren in de Hoge Raad gewraakt is of zijn dient de procedure te worden aangehouden

Indien één of meerdere raadsheren in de Hoge Raad gewraakt is of zijn dient de procedure te worden aangehouden Belanghebbende heeft verzocht om wraking van de raadsheer mr. Cools. De kamer van de Hoge Raad, inclusief mr. Cools, die was aangewezen voor de procedure van belanghebbende, heeft op 8 maart 2019 uitspraak gedaan. Dezelfde kamer beslist nu dat de uitspraak van 8 maart 2019 komt te vervallen en dat het wrakingsverzoek wordt overgedragen aan de Vierde Kamer van de Hoge Raad. Tevens wor...

6 juni 2019

Fiscaal Tijdschrift FED, ‘Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet.’

Dr. L.W.D. Wijtvliet. De Nederlandse fiscale wetgeving kent diverse bepalingen die financiering met vreemd vermogen moeten beteugelen.Denk aan de earningsstrippingsbepaling van ATAD 1 en andere renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting alsmede aan de versoberingen van de hypotheekrenteaftrek. Een potentieel nieuwe loot aan de beteugelingsstam is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Na een eerste contourenschets op 18 september 2018Brief van de Minister en Staatssecretaris ...

6 juni 2019

FED 2019/73: In belastingzaken kan een partij niet als getuige worden gehoord

In belastingzaken kan een partij niet als getuige worden gehoord De inspecteur heeft belanghebbende een naheffingsaanslag in de accijns opgelegd wegens het buiten een accijnsschorsingsregeling voorhanden hebben van sigaretten waarover geen accijns was geheven. Het hof ging voorbij aan belanghebbendes bewijsaanbod in hoger beroep zichzelf als getuige te doen horen over een aantal door hem gestelde en nader omschreven feiten en het overleggen van passages uit het door de FIOD opgemaakte proces-...

22 mei 2019

FED 2019/75: Hoorplicht inspecteur blijft bestaan, ook als belanghebbende in de motivering van zijn bezwaar niet terug is gekomen op een eerder ver...

Hoorplicht inspecteur blijft bestaan, ook als belanghebbende in de motivering van zijn bezwaar niet terug is gekomen op een eerder verzoek om te worden gehoord Belanghebbende heeft in het kader van een pro forma bezwaarschrift dat ruim twee maanden na dagtekening van de bestreden aanslag is ingediend, verzocht op het bezwaar te worden gehoord. Bij brief van 22 mei 2017 heeft de inspecteur medegedeeld dat hij voornemens was het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk te verklare...

22 mei 2019

FED 2019/74: Geen expliciet verzoek om proceskostenvergoeding bezwaarfase vereist bij intrekking beroep

Geen expliciet verzoek om proceskostenvergoeding bezwaarfase vereist bij intrekking beroep Belanghebbende had bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag in de parkeerbelasting en had daarbij verzocht om vergoeding van de kosten van het bezwaar. Vervolgens wees de inspecteur dit bezwaar af. Belanghebbende stelde vervolgens beroep in bij de rechtbank, met een verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. De heffingsambtenaar kwam ondertussen geheel tegemoet aan belanghebbendes bezwar...

22 mei 2019

FED 2019/76: Prejudiciële vragen omtrent geldigheid van Antidumpingverordening tot stand gekomen op basis van mogelijk onvolledig of onjuist onderz...

Prejudiciële vragen omtrent geldigheid van Antidumpingverordening tot stand gekomen op basis van mogelijk onvolledig of onjuist onderzoek door Commissie Belanghebbende heeft bij de invoer van bevestigingsmaterialen aangegeven dat deze van Thaise oorsprong zijn, onder overlegging van wat later valse oorsprongscertificaten blijken te zijn. Uit een grootschalig onderzoek door het Europees bureau voor fraudebestrijding (Office Européen de la Lutte Antifraude; OLAF) blijkt echter dat de goederen z...

22 mei 2019

FED 2019/77: Ook eerdere waardestijging aandelen als gevolg van bij erflaatster geconstateerde ongeneeslijke ziekte als fictieve verkrijging door o...

Ook eerdere waardestijging aandelen als gevolg van bij erflaatster geconstateerde ongeneeslijke ziekte als fictieve verkrijging door overlijden aan erfbelasting onderworpen De belanghebbende hield alle aandelen in een BV waarin een lijfrenteverplichting jegens zijn vader en zijn moeder was ondergebracht. Nadat vader was overleden, behield de BV een verplichting tot uitkering van een lijfrente aan moeder. In mei 2015 werd bij moeder een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Eind juli 2015 is zij...

22 mei 2019

FED 2019/78: Afwaarderingsverlies op vordering post emigratie niet aftrekbaar. Ab-voorbehoud verdrag met België mist toepassing

Afwaarderingsverlies op vordering post emigratie niet aftrekbaar. Ab-voorbehoud verdrag met België mist toepassing Volgens art. 13 par. 5 Verdrag Nederland - België mag een verdragsluitende Staat overeenkomstig zijn eigen wetgeving belasting heffen over voordelen door een natuurlijke persoon die inwoner is van de andere verdragsluitende Staat, verkregen uit de vervreemding van aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op een vennootschap waarin die persoon een aanmerkelijk belang ho...

22 mei 2019

FED 2019/79: Geen herziening van in aftrek gebrachte btw bij ‘sale and lease back’-transactie

Geen herziening van in aftrek gebrachte btw bij ‘sale and lease back’-transactie Mydibel is een in België gevestigde producent van aardappelderivaten. In 2009 heeft zij ten aanzien van enkele vastgoedobjecten zogenoemde ‘sale and lease back’-transacties afgesloten met twee financiële instellingen. Deze transacties, die overigens niet aan de btw onderworpen waren, betroffen de vestiging van een erfpachtrecht ten gunste van de financiële instellingen. Daarnaast verleenden de financiële instelli...

22 mei 2019

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen