Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2021/31: Geen toepassing vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken op colocatiediensten.

Geen toepassing vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken op colocatiediensten. Het Finse A Oy verricht met name colocatiediensten voor in Finland en in andere lidstaten gevestigde actoren op IT-gebied die met servers die hun eigendom zijn telecommunicatieverbindingen ter beschikking stellen aan hun eigen klanten. De colocatiediensten die A Oy aanbiedt, bestaan uit de terbeschikkingstelling van een serverkast met een vergrendelbare deur, stroomtoevoer en diensten zoals regulering van tem...

15 februari 2021

FED 2021/32: Horen op vrijwel 50 km van de gemeente niet onevenredig.

Horen op vrijwel 50 km van de gemeente niet onevenredig. De gemeente Haarlem besteedt de bezwaarbehandeling uit aan een organisatie met vestigingen in Hoofddorp en Alkmaar. Belanghebbende wordt uitgenodigd voor een hoorgesprek in Alkmaar. Gemachtigde geeft aan in Haarlem te willen worden gehoord. De Hoge Raad oordeelt dat de keuze voor de locatie wordt begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die zijn in dit geval volgens de Hoge Raad niet overschreden.

15 februari 2021

FED 2021/34: HR, 06-11-2020, nr. 19/03369

Bedoeling van partijen speelt geen rol bij de kwalificatie van de overeenkomst.

15 februari 2021

FED 2021/35: Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting. Ook zakelijke overwegingen mogelijk voor een passieve vennootschap.

Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting. Ook zakelijke overwegingen mogelijk voor een passieve vennootschap. Broer en zus houden ieder 50% van de aandelen in G BV en zijn beide bestuurder van deze vennootschap. G BV houdt alle aandelen in H BV. H BV is eigenaar van een winkelpand. De broer bezit daarnaast 100% van de aandelen in J BV die op haar beurt alle aandelen in K BV bezit. K BV exploiteert een juwelierszaak en huurt het winkelpand van H BV. G BV heeft een vordering op J BV en H BV ...

15 februari 2021

FED 2021/33: Hoge Raad volgt Hof-oordeel dat pleitbaar standpunt in de weg staat aan kenbaarheid i.d.z.v. art. 16, lid 2, onderdeel c, AWR.

Hoge Raad volgt Hof-oordeel dat pleitbaar standpunt in de weg staat aan kenbaarheid i.d.z.v. art. 16, lid 2, onderdeel c, AWR. Vervolg op FED 2018/135. Belanghebbende hield zich bezig met het beleggen in, onder andere, onroerend goed. In 2006 en 2007 heeft hij diverse panden verkocht. Belanghebbende heeft de panden in zijn aangiften IB/PVV telkens verantwoord in box 3. In juni 2009 is bij belanghebbende een boekenonderzoek gestart over de periode 2005 tot en met 2007. De controlerend ambtenaa...

15 februari 2021

FED 2021/36: Publicatie van een gemeentelijke belastingverordening dient tijdig in het elektronische Gemeenteblad te worden gepubliceerd.

Publicatie van een gemeentelijke belastingverordening dient tijdig in het elektronische Gemeenteblad te worden gepubliceerd. Aan belanghebbende, een netbeheerder, is op 31 december 2017 een aanslag precariobelasting voor het jaar 2016 opgelegd ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.De overgangsregeling bij de Wet tot afschaffing van de precariobelasting (Artikel IV, eerste lid, van de Wet van 22 maart 2...

15 februari 2021

FED 2021/24: Weigering gemachtigde ex art. 8:25 Awb is beperkt tot de voorliggende zaak en de instantie waarin de beslissing is genomen.

Weigering gemachtigde ex art. 8:25 Awb is beperkt tot de voorliggende zaak en de instantie waarin de beslissing is genomen. Art. 8:25 Awb is bedoeld als uiterste maatregel tegen gemachtigden of bijstandverleners van wie moet worden aangenomen dat hun optreden ernstige schade kan toebrengen. De wetgever heeft de werking van art. 8:25 Awb niet willen beperken tot gedrag waardoor de gemachtigde of bijstandverlener louter schade toebrengt aan concrete individuele belangen van zijn cliënt. Er kan ...

1 februari 2021

FED 2021/26: Over het (gedeeltelijke) behoud van recht op aftrek van btw op kosten gemaakt voor verwerving van een deelneming die uiteindelijk geen...

Over het (gedeeltelijke) behoud van recht op aftrek van btw op kosten gemaakt voor verwerving van een deelneming die uiteindelijk geen doorgang vindt. Het Hof van Justitie EU beslist dat een zogenoemde gemengde holding die zich herhaaldelijk ‘moeit’ in het beheer van haar dochtervennootschappen, de voorbelasting mag aftrekken die is betaald over het betrekken van adviesdiensten voor een marktonderzoek met het oog op de verwerving van aandelen van een andere vennootschap, ook wanneer deze verw...

1 februari 2021

FED 2021/25: Over het behoud van recht op aftrek van btw bij het niet doorgaan van een bouwproject en het niet van toepassing zijn van de commissio...

Over het behoud van recht op aftrek van btw bij het niet doorgaan van een bouwproject en het niet van toepassing zijn van de commissionairsfictie. Het Hof van Justitie EU beslist dat het recht op aftrek van btw op (onroerende) goederen en ingekochte diensten, die zijn afgenomen met het voornemen om belaste handelingen te verrichten, verworven blijft wanneer de oorspronkelijk geplande investeringsprojecten wegens omstandigheden buiten de wil van de belastingplichtige zijn stopgezet. Ook hoeft ...

1 februari 2021

FED 2021/29: In een (gewezen) partnerrelatie wordt de verschuldigdheid van belastingrente op individuele basis bepaald. Hoge Raad gaat voorbij aan ...

In een (gewezen) partnerrelatie wordt de verschuldigdheid van belastingrente op individuele basis bepaald. Hoge Raad gaat voorbij aan appel A-G Niessen voor een redelijke wetstoepassing. Ook bij de vermindering van een aanslag bij de ene belastingplichtige gepaard gaande met een navordering bij een andere belastingplichtige, waarbij vermindering en navordering rechtstreeks met elkaar samenhangen, is er onverkort sprake van verschuldigdheid van belastingrente. In dit verband is het niet van be...

1 februari 2021

FED 2021/27: Terbeschikkingstelling tenniscomplex door gemeente betreft in beginsel een economische activiteit, omdat de vergoeding niet slechts te...

Terbeschikkingstelling tenniscomplex door gemeente betreft in beginsel een economische activiteit, omdat de vergoeding niet slechts ten dele de verrichte diensten vergoedt en de hoogte ervan niet is bepaald op basis van externe factoren. Een gemeente stelt tegen vergoeding een tenniscomplex ter beschikking aan een tennisvereniging. In geschil is of dit een economische activiteit betreft. Volgens het gerechtshof is dit niet het geval, omdat het samenstel van handelingen niet het verkrijgen van...

1 februari 2021

FED 2021/30: Voorwaardelijk toegekende rechten op aandelen kwalificeren niet als aandelenoptierechten voor de toepassing van artikel 322bb Wet LB.

Voorwaardelijk toegekende rechten op aandelen kwalificeren niet als aandelenoptierechten voor de toepassing van artikel 322bb Wet LB. [A] is sinds 1 juni 2010 als manager in dienst bij belanghebbende. Vanaf 1 april 2011 is [A] ook toegetreden tot het bestuur van [B] N.V., de enig aandeelhouder van belanghebbende. Op grond van het [B] Performance Share Plan (‘PSP’) en het [B] Bonus Conversion Plan (‘BCP’) zijn in de jaren 2011 tot en met 2014 voorwaardelijke rechten op aandelen aan [A] toegeke...

1 februari 2021

FED 2021/28: Btw-besparingsconstructie plezierjachten betreft misbruik van recht.

Btw-besparingsconstructie plezierjachten betreft misbruik van recht. Een in de fiscale eenheid van belanghebbende opgenomen BV heeft in de jaren 2003 tot en met 2005 verschillende plezierjachten in Nederland ingevoerd met toepassing van de verleggingsregeling van artikel 23 Wet OB 1968. De invoerhandelingen maakten deel uit van een verhuurstructuur die binnen de Gemeenschap wonende natuurlijke personen in staat stelde om hun jachten nagenoeg vrij van btw voor privé-doeleinden te gebruiken. De...

1 februari 2021

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen