Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2019/18: Werkzaamheden in woonland, marginaal van aard. Art. 14 lid 2 letter b onderdeel i Verordening (EEG) 1408/71 niet van toepassing

Werkzaamheden in woonland, marginaal van aard. Art. 14 lid 2 letter b onderdeel i Verordening (EEG) 1408/71 niet van toepassing Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in het onderhavige jaar 2009 in België. Hij was in dat jaar in dienstbetrekking werkzaam bij een in Nederland gevestigde werkgever (hierna: de werkgever). In 2009 was belanghebbende gedurende 1872 uren werkzaam voor de werkgever. Hiervan werkte hij 121 uren in België, dat is (afgerond) 6,5% van het totale aa...

11 februari 2019

FED 2019/19: Parkeergelegenheid aanbieden is geen bijkomende prestatie bij het toegang verlenen tot natuurpark

Parkeergelegenheid aanbieden is geen bijkomende prestatie bij het toegang verlenen tot natuurpark Volgens de Hoge Raad heeft als uitgangspunt te gelden dat het gebruikmaken van parkeergelegenheid voor een auto op de plaats van bestemming, voor een automobilist in beginsel een doel op zich vormt, en geen bijkomende prestatie bij het verlenen van toegang tot een natuurpark. Daarmee is het bieden van parkeergelegenheid een zelfstandige prestatie voor de btw die op zijn eigen merites dient te wor...

11 februari 2019

FED 2019/20: Stukken die belastingambtenaren hebben ingezien in het kader van een opsporingsonderzoek zijn op de zaak betrekking hebbende stukken

Stukken die belastingambtenaren hebben ingezien in het kader van een opsporingsonderzoek zijn op de zaak betrekking hebbende stukken Na de moord op de Amsterdamse vastgoedhandelaar Endstra zijn enkele ambtenaren van de Belastingdienst ‘uitgeleend’ aan het opsporingsonderzoek. Zij hebben in die hoedanigheid toegang gehad tot het gehele dossier en kennis genomen van een groot aantal stukken. Een van de resultaten van het onderzoek was dat belanghebbende met succes is vervolgd voor witwassen, om...

11 februari 2019

FED 2019/21: Terugwerkende kracht wijziging inkeerregeling moet worden beoordeeld ten opzichte van datum inkeer – niet datum aangifte

Terugwerkende kracht wijziging inkeerregeling moet worden beoordeeld ten opzichte van datum inkeer – niet datum aangifte Belanghebbende heeft op 30 december 2014 aan de inspecteur opgebiecht dat zij twee Zwitserse bankrekeningen heeft, die zij heeft verzwegen in haar aangiften voor de jaren 2001 t/m 2013. Partijen hebben vervolgens afgesproken dat de belasting over het verzwegen vermogen ineens wordt nagevorderd in een aanslag voor het jaar 2013, waarin ook een bedrag aan belastingrente is ve...

11 februari 2019

FED 2019/22: Verkoop deelneming door inmengende houdster vormt geen economische activiteit indien de verkoop niet zijn uitsluitende oorzaak vindt i...

Verkoop deelneming door inmengende houdster vormt geen economische activiteit indien de verkoop niet zijn uitsluitende oorzaak vindt in de belastbare economische activiteit van de verkoper De Deense vennootschap C&D Foods is de moedermaatschappij van Arovit Holding A/S, ook een vennootschap naar Deens recht, die volledig eigenaar is van Arovit Petfood, die op haar beurt de andere vennootschappen van de groep in handen heeft. C&D Foods verricht vanaf 2007 op grond van een managementovereenkoms...

11 februari 2019

FED 2019/23: Geen recht op premiedelen van de gecombineerde heffingskorting in het geval een persoon niet is verzekerd voor de volksverzekeringen

Geen recht op premiedelen van de gecombineerde heffingskorting in het geval een persoon niet is verzekerd voor de volksverzekeringen Belanghebbende woont in Nederland en werkt in 2012 bij Europol. Zij is over het genoten loon (€ 41.392) geen inkomstenbelasting verschuldigd, enkel over het box 3-inkomen. Daarnaast is zij niet verzekerd voor de volksverzekeringen. Europol kent een eigen sociaalverzekeringsstelsel. In geschil is of er een recht bestaat op de premiedelen van de gecombineerde heff...

11 februari 2019

FED 2019/25: Beoordeling toepassing 30%-regeling geschiedt aan de hand van de ten tijde van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst geldende r...

Beoordeling toepassing 30%-regeling geschiedt aan de hand van de ten tijde van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst geldende regelgeving. Dat geldt ook voor het 150-kilometercriterium Belanghebbende heeft op 22 december 2011 een arbeidsovereenkomst gesloten met een in Nederland gevestigde werkgever. Op basis van deze overeenkomst is hij met ingang van 1 januari 2012 tewerkgesteld in Nederland. Gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling was hij woonachtig in Duitsland, o...

11 februari 2019

FED 2019/24: De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij een verkrijging van onroerende zaken in het kader van een bedrijfsopvolging door een fami...

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij een verkrijging van onroerende zaken in het kader van een bedrijfsopvolging door een familielid kan ook van toepassing zijn bij een verkrijging van fictieve onroerende zaken De belanghebbende heeft van zijn moeder alle aandelen in een houdstervennootschap verkregen. De houdstervennootschap exploiteert, evenals haar dochtermaatschappij, onroerende zaken. Beide vennootschappen drijven een onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 2001. De aandelen i...

11 februari 2019

FED 2019/26: Geen betalingsonmacht tijdens afdrachtsfase – maar betalingsonwil – dan pas melden betalingsonmacht na daadwerkelijk ontstaan betaling...

Geen betalingsonmacht tijdens afdrachtsfase – maar betalingsonwil – dan pas melden betalingsonmacht na daadwerkelijk ontstaan betalingsonmacht Belanghebbende is aansprakelijk gesteld voor diverse naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting. Voor een deel van deze aanslagen oordeelt het Hof dat belanghebbende aansprakelijk is omdat niet tijdig betalingsonmacht is gemeld. De Hoge Raad oordeelt dat het hof niet is ingegaan op de stelling dat geen sprake was van betalingsonmacht tijdens de ...

11 februari 2019

FED 2019/13: Algemene kosten voor leasedienst die bestaat uit btw belast deel en van btw vrijgesteld deel pro rata aftrekbaar, ook indien kosten zi...

Algemene kosten voor leasedienst die bestaat uit btw belast deel en van btw vrijgesteld deel pro rata aftrekbaar, ook indien kosten zijn opgenomen in de prijs van vrijgestelde deel dienstverlening Volkswagen Financial Services (UK) Limited verricht financial leasediensten met betrekking tot de aankoop van auto’s van het Volkswagen-concern. In dit verband koopt zij een voertuig bij een distributeur aan en stelt zij het ter beschikking van de klant, waarbij de klant pas eigenaar wordt van het v...

28 januari 2019

FED 2019/11: Gelijkheidsbeginsel; geen geslaagd beroep op voorrangsregel begunstigend beleid met betrekking tot het achterwege blijven van naheffin...

Gelijkheidsbeginsel; geen geslaagd beroep op voorrangsregel begunstigend beleid met betrekking tot het achterwege blijven van naheffingsaanslagen loonheffingen indien exploitant van seksinrichting niet de opting-in regeling is overeengekomen Belanghebbende exploiteert een seksinrichting, waarin verschillende sekswerkers werkzaam zijn. Over het jaar 2008 heeft de inspecteur een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd aan belanghebbende, waarbij de inspecteur ervan uit is gegaan dat de sekswer...

28 januari 2019

FED 2019/12: Naheffingsaanslag grondwaterbelasting voor vrijstelling een warmte-/koudeopslaginstallatie (WKO) moet worden vernietigd omdat met teru...

Naheffingsaanslag grondwaterbelasting voor vrijstelling een warmte-/koudeopslaginstallatie (WKO) moet worden vernietigd omdat met terugwerkende kracht alsnog is voldaan aan vrijstelling Belanghebbende is houder van een zogenoemde koude- en warmte-opslaginstallatie ten behoeve van de klimaatbeheersing van een kantoorpand. Daarvoor wordt grondwater aan de bodem onttrokken en ook weer teruggevoerd. Wanneer hiervoor een vergunning is verleend, is deze vorm van onttrekking vrijgesteld van grondwat...

28 januari 2019

FED 2019/14: Ierse deelneming aangemerkt als laagbelaste beleggingsdeelneming; voordeel is vermomde dividenduitkering

Ierse deelneming aangemerkt als laagbelaste beleggingsdeelneming; voordeel is vermomde dividenduitkering Belanghebbende, X Holding BV, is een in Nederland gevestigde vennootschap die alle aandelen houdt in A Ltd, gevestigd in Ierland. Alle aandelen in belanghebbende worden gehouden door B Ltd, gevestigd in Zuid-Afrika. B Ltd houdt middellijk tevens alle aandelen in E Ltd, gevestigd in Ierland. A Ltd heeft een renteloze lening verstrekt aan E Ltd. In geschil is of A Ltd voor belanghebbende een...

28 januari 2019

FED 2019/15: Mag de belanghebbende de door hem betaalde eigenwoningrente en premies voor een levensverzekering die zijn ex-echtgenote aangaan, aftr...

Mag de belanghebbende de door hem betaalde eigenwoningrente en premies voor een levensverzekering die zijn ex-echtgenote aangaan, aftrekken als alimentatieverplichting? Het huwelijk van de belanghebbende is in 2009 door echtscheiding ontbonden. Er is geen echtscheidingsconvenant opgesteld. De belanghebbende bezat samen met zijn ex-echtgenote een eigen woning. Deze woning was gefinancierd met een hypothecaire lening, waaraan een levensverzekering. was gekoppeld. De woning, de hypothecaire leni...

28 januari 2019

FED 2019/16: Waterschap zorgt terecht voor zoetwatervoorziening voor landbouwers. Geen gebruikersretributie uitsluitend vanwege het nut van de voor...

Waterschap zorgt terecht voor zoetwatervoorziening voor landbouwers. Geen gebruikersretributie uitsluitend vanwege het nut van de voorziening Waterschap zorgt voor zoetwatervoorziening voor landbouwers en heeft kennelijk tot zijn taak gerekend te zorgen voor zoet oppervlaktewater in een gebied waarin grond en grondwater te maken hebben met verzilting. Dit valt onder de zorgplicht voor het watersysteem van het waterschap. Geen gebruikersretributie enkel vanwege het nut van de voorziening zonde...

28 januari 2019

FED 2019/17: Franse bronbelasting geheven van Belgische verliesgevende vennootschappen is in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer

Franse bronbelasting geheven van Belgische verliesgevende vennootschappen is in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer De in België gevestigde vennootschappen Sofina SA, Rebelco SA en Sidro SA hebben van 2008 t/m 2011 dividenden ontvangen van hun deelnemingen in Franse vennootschappen. Zij hebben deze jaren met een negatief resultaat (verlies) afgesloten. Franrijk heft van niet-ingezeten vennootschappen een bronbelasting tegen een tarief van 25% over het brutodividend in het jaar van de d...

28 januari 2019

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen