Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2023/42: Geen afzonderlijk beroep in cassatie tegen uitspraak geheimhoudingskamer Hof.

Geen afzonderlijk beroep in cassatie tegen uitspraak geheimhoudingskamer Hof. De inspecteur brengt met een beroep op art. 8:29 Awb op de zaak betrekking hebbende stukken in. De geheimhoudingskamers bij rechtbank en hof verklaren het beroep op geheimhouding terecht. In cassatie beroept belanghebbende zich erop dat de geheimhoudingskamer van het Hof in de gegeven uitspraak vooruitloopt op de uitspraak in het hoofdgeschil. De uitspraak betreft namelijk niet alleen oordelen over het door de inspe...

20 maart 2023

FED 2023/44: Betekenis OESO-commentaar. Uitleg begrip ‘werkgever’.

Betekenis OESO-commentaar. Uitleg begrip ‘werkgever’. Aan onderdeel 8.10 van het commentaar uit 2010 op art. 15 van het OESO-modelverdrag komt geen betekenis toe bij de uitleg van art. 10 lid 2 aanhef en onderdeel 2 van het Belastingverdrag Nederland-Duitsland 1959. Belanghebbende heeft zijn beloning niet verkregen van een in Duitsland gevestigde werkgever omdat geen sprake is van geïndividualiseerde doorbelasting. Belanghebbende stond bovendien niet in een gezagsverhouding tot GmbH.

20 maart 2023

FED 2023/43: Latere rechtspraak van het HvJ EU is geen grond voor herziening van het arrest van de HR over de onbeperkte navorderingstermijn ex art...

Latere rechtspraak van het HvJ EU is geen grond voor herziening van het arrest van de HR over de onbeperkte navorderingstermijn ex artikel 66 lid 4 SW. Geen strijd met Europees recht. Belanghebbende heeft geprocedeerd over een navorderingsaanslag erfbelasting, die aan hem is opgelegd met toepassing van de onbeperkte navorderingstermijn van (thans) artikel 66, lid 4, SW 1956. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat toepassing van de onbeperkte navorderingstermijn in de zaak van belanghebbende niet i...

20 maart 2023

FED 2023/45: Schending van het verdedigingsbeginsel waarbij wordt voldaan aan het andere afloop-criterium moet tot vernietiging van naheffingsaansl...

Schending van het verdedigingsbeginsel waarbij wordt voldaan aan het andere afloop-criterium moet tot vernietiging van naheffingsaanslag bpm leiden omdat het opleggen van een naheffingsaanslag bpm in strijd met het non-discriminatieverbod moet worden geacht het recht van de Unie ten uitvoer te hebben gebracht. Een importeur van een gebruikte personenauto heeft bij de berekening van de verschuldigde belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) gebruik gemaakt van de waardegegevens van ...

20 maart 2023

FED 2023/46: Navordering na een aangifte die is gedaan op grond van een onder horizontaal toezicht gesloten convenant. Uitdeling in geval van door ...

Navordering na een aangifte die is gedaan op grond van een onder horizontaal toezicht gesloten convenant. Uitdeling in geval van door een aanmerkelijkbelanghouder bij zijn BV aangegane schulden. Vaststelling van grove schuld bij het laten doen van de aangifte door een gerenommeerd kantoor. De belanghebbende is de houder van een aanmerkelijk belang in een BV waarvan hij alle certificaten van aandelen bezit. Hij heeft eind 2010 bij zijn BV schulden tot een bedrag van in totaal € 803.414. De ins...

20 maart 2023

FED 2023/36: Aftrek premie Belgische pensioenregeling voor werknemer die in België woont en in Nederland werkt voor Nederlandse werkgever; pensioen...

Aftrek premie Belgische pensioenregeling voor werknemer die in België woont en in Nederland werkt voor Nederlandse werkgever; pensioenpremie van onzuivere Belgische pensioenregeling grensarbeider niet aftrekbaar; afkoopmogelijkheid buitenlandse pensioenregeling; vijfjaarstermijn; gelijkheidsbeginsel en EU-non-discriminatiebeginsel; vergelijkbaarheid inkomende en uitgaande grensarbeider; dispariteit. X woont in België en werkt in dienstbetrekking voor een internationaal concern. Gedurende de p...

7 maart 2023

FED 2023/37: De Btw-richtlijn verzet zich tegen een nationale bepaling op grond waarvan het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip van de verrich...

De Btw-richtlijn verzet zich tegen een nationale bepaling op grond waarvan het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip van de verrichting van de handeling, terwijl de belasting pas door de goederenleverancier of dienstverrichter op het tijdstip van de ontvangst verschuldigd wordt en deze vergoeding nog niet is betaald. Kollaustraße verhuurde een onroerend goed waarvan zij zelf de huurder was. De verhuurder en Kollaustraße hebben geopteerd voor btw-belaste verhuur. De Duitse belastingdienst h...

7 maart 2023

FED 2023/38: Geen btw verschuldigd over schoonmaakdiensten die binnen de fiscale eenheid ten behoeve van overheidsactiviteiten worden verricht.

Geen btw verschuldigd over schoonmaakdiensten die binnen de fiscale eenheid ten behoeve van overheidsactiviteiten worden verricht. S is een publiekrechtelijke stichting en het overkoepelende orgaan van een universitaire faculteit geneeskunde en van U-GmbH. Zij is btw-plichtig voor de diensten die zij onder bezwarende titel verricht (patiëntenzorg), maar zij wordt niet beschouwd als belastingplichtige voor de werkzaamheden die zij verricht in het kader van de uitoefening van haar overheidstaak...

7 maart 2023

FED 2023/39: Meerderheid zeggenschap niet vereist voor financiële verwevenheid.

Meerderheid zeggenschap niet vereist voor financiële verwevenheid. De Duitse fiscus en de Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH (hierna: NGD) zijn het er niet over eens of in 2005 tussen A en de NGD een (Duitse) btw-groep (hierna: fiscale eenheid) bestaat. Volgens de Duitse fiscus bestaat er geen financiële verbondenheid tussen de NGD en A. A houdt namelijk weliswaar 51% van de aandelen van de NGD, maar zij bezit niet de meerderheid van de stemrechten, zodat zij niet een doorslaggevende ...

7 maart 2023

FED 2023/40: Belastingrente die verband houdt met een teruggenomen carry-back mag niet in rekening worden gebracht over een periode waarin de fiscu...

Belastingrente die verband houdt met een teruggenomen carry-back mag niet in rekening worden gebracht over een periode waarin de fiscus al beschikte over het belastingbedrag. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) 2015 een verlies uit werk en woning opgenomen. Het verlies uit 2015 is bij beschikking van 25 augustus 2018 verrekend met het inkomen uit 2012 (carry-back). Belanghebbende heeft op 21 augustus 2018 opnieuw zijn aangifte IB/PVV 201...

7 maart 2023

FED 2023/41: Dwangsomregeling art. 4:17 e.v. Awb ook van toepassing bij niet-tijdig beslissen op verzoek om ambtshalve vermindering (beschikking op...

Dwangsomregeling art. 4:17 e.v. Awb ook van toepassing bij niet-tijdig beslissen op verzoek om ambtshalve vermindering (beschikking op aanvraag). De P-G bij de Hoge Raad stelt cassatie in het belang der wet in over de vraag of de bestuursrechtelijke dwangsomregeling van toepassing is op het niet-tijdig beslissen op een verzoek om ambtshalve vermindering. In casu had de kantonrechter beslist dat BsGW, een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid dat aanslagen gemeentelijke heffingen oplegt, ...

7 maart 2023

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen