Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2020/147: Samenloop oude keuzeregeling met Schumacker en Renneberg: over ‘gezinsinkomen’, hypotheekrente-aftrek en voorkoming van dubbele heffing.

Samenloop oude keuzeregeling met Schumacker en Renneberg: over ‘gezinsinkomen’, hypotheekrente-aftrek en voorkoming van dubbele heffing. Een inwoner van België kiest voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige op grond van art. 2.5 Wet IB 2001 (oud). Hij is ondernemer. De winst uit onderneming wordt voor 90% toegerekend aan Nederland en voor 10% aan België. De woning in België is eigendom van de partner. De partner betaalt Belgische ‘hypotheekrente’ en geniet Belgisch loon. Het bed...

1 december 2020

FED 2020/148: Het vertrouwensbeginsel brengt niet mee dat uitkering buiten aanmerking blijft bij berekening gedifferentieerde premie Werkhervatting...

Het vertrouwensbeginsel brengt niet mee dat uitkering buiten aanmerking blijft bij berekening gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Het UWV heeft op 9 januari 2013 een uitkering toegekend aan een door belanghebbende ontslagen werknemer. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van het bezwaar is er contact geweest tussen belanghebbende en heeft het UWV een e-mail gestuurd aan belanghebbende waarin onder meer is vermeld dat “de werkgever niet verantwoordelijk is v...

1 december 2020

FED 2020/149: Schikking ad € 1,16 miljard wegens schending, door de Poolse republiek, van een bilateral investment treaty door niet-nakoming van ve...

Schikking ad € 1,16 miljard wegens schending, door de Poolse republiek, van een bilateral investment treaty door niet-nakoming van verplichtingen uit een share purchase agreement (SPA) en First Addendum (FA) naar Pools recht, strekkende tot levering van een 21%-belang in een staatsdeelneming waarvoor de vereiste ministeriële goedkeuring was verlopen en na een regeringswissel onrechtmatig niet meer is vernieuwd. Als bedrijfsmiddel te activeren deelneming? (Pre)contractuele fase? Gesplitst bela...

1 december 2020

FED 2020/151: Kwalificeert de ter beschikkingstelling van twee sportaccommodaties door gemeente als btw-belast gelegenheid geven tot sportbeoefening?

Kwalificeert de ter beschikkingstelling van twee sportaccommodaties door gemeente als btw-belast gelegenheid geven tot sportbeoefening? Belanghebbende in deze zaak is een gemeente die twee sportaccommodaties ter beschikking stelt aan twee voetbalverenigingen. Er zijn onderling diverse overeenkomsten gesloten op basis waarvan de gemeente het beheer en het groot onderhoud verricht en toezicht houdt op de sportaccommodaties. Feitelijk worden deze werkzaamheden (grotendeels) door de voetbalvereni...

1 december 2020

FED 2020/152: Het HvJ EU oordeelt dat alleen de ‘kenbare deelgenoot’ als onderdeel van een niet-kenbaar samenwerkingsverband als belastingplichtige...

Het HvJ EU oordeelt dat alleen de ‘kenbare deelgenoot’ als onderdeel van een niet-kenbaar samenwerkingsverband als belastingplichtige kan worden aangemerkt. Een natuurlijke persoon (XT) sloot met een andere natuurlijke persoon een overeenkomst voor een gezamenlijke activiteit in de vorm van een maatschap zonder rechtspersoonlijkheid. XT was bevoegd om in naam van de deelgenoten samen te handelen maar handelde in de betrekkingen met derden alleen en in eigen naam voor de handelingen die de eco...

1 december 2020

FED 2020/155: Regeling voor tijdelijke verhuur eigen woning geldt ook ingeval enkel een gedeelte van de eigen woning tijdelijk ter beschikking word...

Regeling voor tijdelijke verhuur eigen woning geldt ook ingeval enkel een gedeelte van de eigen woning tijdelijk ter beschikking wordt gesteld aan derden. De belanghebbende bezit samen met haar echtgenoot een eigen woning in de zin van art. 3.111 lid 1 Wet IB 2001. Deze woning bestaat uit een woonhuis en een schuur annex tuinhuis. Het tuinhuis is in 2015 gedurende 21 dagen via Airbnb verhuurd. De huuropbrengst was € 3.564. In de aangiften IB/PVV van de belanghebbende en haar echtgenoot voor 2...

1 december 2020

FED 2020/150: Rente op te laat betaalde earn-outvergoeding en anti-speculatievergoeding niet vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling.

Rente op te laat betaalde earn-outvergoeding en anti-speculatievergoeding niet vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Belanghebbende heeft haar aandelen verkocht aan een derde partij, en is daarbij een earn-outvergoeding overeengekomen. Tevens geldt een anti-speculatiebeding voor de koper, die zij uiteindelijk ook verschuldigd wordt omdat de koper de aandelen doorverkoopt. Er bestaat onenigheid over de hoogte van zowel de earn-outvergoeding als de anti-speculatievergoeding, wat uiteind...

1 december 2020

FED 2020/153: Gedeeltelijk recht op aftrek van btw op kosten die aannemer mede maakt voor verkoop grond door derde.

Gedeeltelijk recht op aftrek van btw op kosten die aannemer mede maakt voor verkoop grond door derde. Vos Aannemingen is een aannemer die op grond van derden appartementen bouwt. De grond wordt door deze derden geleverd aan de afnemers. Vos Aannemingen levert het gebouw. Vos Aannemingen betaalt de publiciteits-, administratie- en de makelaarskosten. De btw op deze kosten brengt zij volledig in aftrek. Volgens de Belgische belastingdienst is deze aftrek echter beperkt. De btw is slechts aftrek...

1 december 2020

FED 2020/154: United Biscuits (Pension Trustees) Limited. Vermogensbeheer en verzekeringsvrijstelling.

United Biscuits (Pension Trustees) Limited. Vermogensbeheer en verzekeringsvrijstelling. De United Biscuits bedrijfspensioenregeling is een op vaste uitkeringen gebaseerd pensioenfonds voor de werknemers van United Biscuits. United Biscuits (Pension Trustees) Ltd. is de pensioenbeheerder van het pensioenfonds. Deze pensioenbeheerder verzoekt om terugbetaling van de btw die zij heeft betaald aan vermogensbeheerders. Dit betreft zowel verzekeraars als niet-verzekeraars. De vermogensbeheerdienst...

1 december 2020

FED 2020/156: Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat het arrest X en E.H.A. Passenheim-Van Schoot van het Hof van Justitie ook heeft te gel...

Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat het arrest X en E.H.A. Passenheim-Van Schoot van het Hof van Justitie ook heeft te gelden voor de toepassing van de twaalfjaarstermijn van artikel 16, lid 4, AWR bij de navordering van recht van schenking. Dit is niet anders als de aanvang van die termijn op grond van artikel 66, lid 1, aanhef en onder 2, SW 1956 is gelegen op de dag van inschrijving van de akte van overlijden van de schenker of de begiftigde in de registers van de burgerlijke st...

1 december 2020

FED 2020/140: Tariefdifferentiatie tussen gebruik minerale oliën voor geregeld en occasioneel personenvervoer levert waarschijnlijk geen strijd op ...

Tariefdifferentiatie tussen gebruik minerale oliën voor geregeld en occasioneel personenvervoer levert waarschijnlijk geen strijd op met gelijkheidsbeginsel. Italiaanse accijnswetgeving voorziet in een verlaagd tarief voor het gebruik van minerale oliën voor geregeld personenvervoer. De Energierichtlijn staat lidstaten toe om er dergelijke tariefdifferentiatie op na te houden en biedt die mogelijkheid voor zowel geregeld personenvervoer als voor occasioneel personenvervoer. Autoservizi Giorda...

9 november 2020

FED 2020/143: Verzoek om dossierinzage in bezwaarfase impliceert verzoek om te worden gehoord.

Verzoek om dossierinzage in bezwaarfase impliceert verzoek om te worden gehoord. Belanghebbende maakt het voorbehoud om te worden gehoord als alle onderliggende informatie bekend is. Hof Amsterdam oordeelt dat belanghebbende niet binnen de gestelde redelijke termijn heeft aangegeven te willen worden gehoord. De Hoge Raad casseert dit oordeel en overweegt dat de mededeling van belanghebbende kennis te willen nemen van de op de zaak betrekking hebbende stukken, moet worden opgevat als de verkla...

9 november 2020

FED 2020/141: De rechter kan alleen rechtsherstel bieden als box 3 leidt tot een individuele en buitensporige last.

De rechter kan alleen rechtsherstel bieden als box 3 leidt tot een individuele en buitensporige last. De belanghebbende had in het onderhavige jaar 2015 een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 48.138 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 3803. De heffing over het inkomen uit sparen en beleggen bedroeg € 1112. In geschil is of deze heffing in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM. De Hoge Raad oordeelt dat indien de heffing van box 3 op stelselniveau een...

9 november 2020

FED 2020/142: Art. 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Arm’s length-beginsel.

Art. 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Arm’s length-beginsel. Ierland heeft artikel 107, lid 1 VWEU niet geschonden met de aan Apple Group afgegeven rulings over de winstallocatie aan vaste inrichtingen van Apple Sales International Ltd. en Apple Operations Europe Ltd. Geen allocatie van intellectuele eigendomsrechten aan de vaste inrichting op de enkele grond dat het hoofdkantoor geen eigen werknemers heeft. Functionele analyse beslissend voor allocatie.

9 november 2020

FED 2020/145: Belastingheffing over inkomsten uit (premievrij gemaakte) vaste termijnverzekering. Na premievrij maken overeenkomst in ieder geval n...

Belastingheffing over inkomsten uit (premievrij gemaakte) vaste termijnverzekering. Na premievrij maken overeenkomst in ieder geval niet langer sprake van overeenkomst van levensverzekering. Verwijzing zaak naar hof om te onderzoeken of dit mogelijk al eerder het geval was. Belanghebbende heeft op 16 maart 1993 bij A NV een overeenkomst getiteld “vaste termijnverzekering” gesloten. De einddatum van deze vaste termijnverzekering was 16 maart 2013. Het verzekerd bedrag op de einddatum was bepaa...

9 november 2020

FED 2020/144: Afzeggen hoorgesprek is niet automatisch afstand doen van hoorrecht.

Afzeggen hoorgesprek is niet automatisch afstand doen van hoorrecht. Tijdens een eerste hoorgesprek komt vast te staan dat belanghebbende nog nader bewijs wenst aan te dragen voor de geclaimde aftrekpost. Partijen spreken met elkaar een tweede hoorgesprek af, zodat belanghebbende dan nog stukken kan overleggen en toelichten. Onderweg naar het tweede hoorgesprek wordt belanghebbende aangehouden door de politie en zegt zij het hoorgesprek af. De inspecteur trekt daaruit de conclusie dat belangh...

9 november 2020

FED 2020/146: De waardevaststelling ten aanzien van een medebelanghebbende op basis van art. 28 Wet WOZ leidt tot een nieuw waarderingsmoment.

De waardevaststelling ten aanzien van een medebelanghebbende op basis van art. 28 Wet WOZ leidt tot een nieuw waarderingsmoment. Bij waardevaststelling op basis van art. 28 Wet WOZ ten aanzien van een medebelanghebbende is de heffingsambtenaar niet gebonden aan de oorspronkelijke vastgestelde initiële WOZ-waarde van art. 22 Wet WOZ. Dit leidt tot een nieuw waarderingsmoment.

9 november 2020

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen