Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2020/42: Verhoging gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die is gebaseerd op gegevens uit jaar t-2 is niet in strijd met eigendomsgrondre...

Verhoging gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die is gebaseerd op gegevens uit jaar t-2 is niet in strijd met eigendomsgrondrecht. De gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas voor de belanghebbende is voor het onderhavige jaar 2014 vastgesteld op 2,11%. Hierin is een opslag begrepen van 0,7% voor ziektewetlasten. Deze opslag is gebaseerd op de aan belanghebbende toerekenbare ziektewetuitkeringen uit het jaar 2012 (t-2). Dat bedrag heeft betrekking op een werkneme...

26 maart 2020

FED 2020/43: Een zakelijke winstverdeling in een samenwerkingsverband sluit niet uit dat een deel van de winst van een buitenlandse partner in Nede...

Een zakelijke winstverdeling in een samenwerkingsverband sluit niet uit dat een deel van de winst van een buitenlandse partner in Nederland wordt behaald met behulp van een vaste-vertegenwoordigingsvaste inrichting. Voortzetting zaak HR, FED 2017/112 , m.nt. Breuer. Belanghebbende, natuurlijk persoon en woonachtig in België, verricht eind jaren 1990, begin jaren 2000, financiële dienstverleningsactiviteiten in samenwerking met een in Nederland gevestigde zakenpartner [A]. Na cassatie stond vo...

26 maart 2020

FED 2020/44: WAZ-premies na 2004 nog wel aftrekbaar, Zfw-premies vanaf 2009 niet meer.

WAZ-premies na 2004 nog wel aftrekbaar, Zfw-premies vanaf 2009 niet meer. Belanghebbende heeft premieschulden ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (hierna: WAZ) en de Ziekenfondswet (hierna: Zfw). Deze worden uiteindelijk ingevorderd in 2014. Belanghebbende brengt de ingevorderde bedragen in aftrek in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting voor dat jaar. De Inspecteur weigert de aftrek. De Hoge Raad oordeelt in cassatie dat de WAZ-premies aftrekbaar zijn. De bepa...

26 maart 2020

FED 2020/45: Mogelijkheid om aanvankelijk aangegeven douanewaarde na een controle na invoer nog te wijzigen indien blijkt dat een onjuist tarief is...

Mogelijkheid om aanvankelijk aangegeven douanewaarde na een controle na invoer nog te wijzigen indien blijkt dat een onjuist tarief is toegepast door op basis van vergissing onjuist aangegeven tariefindeling. Dit is het eindarrest in de zaak CEVA Freight Holland BV (HvJ EU 10 juli 2019, C-249/18 ( CEVA Freight Holland BV ), ECLI:EU:C:2019:587 ). De Hoge Raad oordeelt in lijn met het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam en het Hof van Justitie in deze zaak dat de douanewaarde na een controle ...

26 maart 2020

FED 2020/46: Voorvoegings-/houdsterverlies niet verrekenbaar met niet-houdsterwinst nieuw opgerichte en direct gevoegde dochtermaatschappij.

Voorvoegings-/houdsterverlies niet verrekenbaar met niet-houdsterwinst nieuw opgerichte en direct gevoegde dochtermaatschappij. Eiseres heeft in het jaar 2010 een verlies geleden dat is aangemerkt als ‘houdsterverlies’ in de zin van artikel 20 lid 4 Wet Vpb (houdsterverliesregeling). Op 24 december 2015 heeft eiseres een nieuwe dochtermaatschappij opgericht, die met ingang van haar oprichting een fiscale eenheid met eiseres vormt in de zin van artikel 15 lid 1 Wet Vpb. Deze dochtermaatschappi...

26 maart 2020

FED 2020/47: Leegstand telt niet mee voor bepalen ‘pre pro rata’ btw-aftrek.

Leegstand telt niet mee voor bepalen ‘pre pro rata’ btw-aftrek. Een gemeente stelt een drietal sportaccommodaties om niet ter beschikking aan basisscholen. Dit is niet een economische activiteit voor de btw. Daarnaast verhuurt de gemeente deze sportaccommodaties (met btw) aan andere onderwijsinstellingen, sportverenigingen en andere derden. Dit zijn economische activiteiten. In geschil is de aftrek van btw op de instandhoudingskosten voor deze sportaccommodaties. Initieel heeft de gemeente de...

26 maart 2020

FED 2020/48: Vernietiging Hofuitspraak door ontoereikende motivering btw-leveringen.

Vernietiging Hofuitspraak door ontoereikende motivering btw-leveringen. Belanghebbende (X2) is een SEAT-dealer die zich mede toelegt op de handel in en reparatie van personenauto’s. Over de periode 20 januari 2009 tot en met 7 december 2010 legt de inspecteur een naheffingsaanslag omzetbelasting op aan belanghebbende. De naheffing ziet op de aftrek van voorbelasting die is vermeld op ongeveer vijfhonderd facturen afkomstig van een leverancier van auto’s (B). In geschil is of de inspecteur aan...

26 maart 2020

FED 2020/36: Rechtsstrijd begrensd na terugwijzing van de zaak door gerechtshof naar rechtbank.

Rechtsstrijd begrensd na terugwijzing van de zaak door gerechtshof naar rechtbank. Tegen terugwijzingsuitspraak van een gerechtshof is cassatieberoep mogelijk. Indien in een terugwijzingsuitspraak van een gerechtshof ook een definitief oordeel over een geschilpunt is gegeven en daartegen geen cassatieberoep is ingesteld, kan dat geschilpunt na terugwijzing niet meer aan de orde komen. Evenmin kan in cassatieberoep tegen de tweede uitspraak van het hof opgekomen worden tegen dat oordeel in de ...

10 maart 2020

FED 2020/37: Eigenaar/verhuurder mag deelnemen in WOZ-procedure van huurder.

Eigenaar/verhuurder mag deelnemen in WOZ-procedure van huurder. Belanghebbende X is vanaf januari 2016 huurder van een (studenten)woning. Op verzoek van belanghebbende, is aan haar een kennisgeving waardebeschikking toegezonden op grond van art. 26 Wet WOZ. Hierin is vermeld dat de WOZ-waarde van de woning voor het belastingjaar 2016 is vastgesteld op € 78.500. In beroep verlaagt Rechtbank Amsterdam de waarde naar € 74.000, maar Hof Amsterdam vernietigt deze uitspraak in hoger beroep. Zowel b...

10 maart 2020

FED 2020/38: Behandeling renteswap onder goed koopmansgebruik.

Behandeling renteswap onder goed koopmansgebruik. Belanghebbende heeft diverse bankleningen met een variabele rente. Om het renterisico af te dekken is belanghebbende in 2008 en 2009 bij diverse banken renteswaps aangegaan. Vanwege een daling van de marktrente hebben de renteswaps ultimo 2010 en 2011 een negatieve marktwaarde. De marktwaarde is de weergave van de toekomstige verplichtingen onder de renteswap bij voortzetting van de huidige marktrente. De marktwaarde van een renteswap is afhan...

10 maart 2020

FED 2020/39: Nietige overeenkomst tot wijziging huwelijkse voorwaarden kan geen basis vormen voor schenking.

Nietige overeenkomst tot wijziging huwelijkse voorwaarden kan geen basis vormen voor schenking. Een man en een vrouw (belanghebbende) zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen in combinatie met een wettelijk deelgenootschap. In oktober 2009 sluiten de echtgenoten een overeenkomst ‘Verrekening verleden huwelijkse voorwaarden’, met de strekking dat de man € 10 miljoen en de helft van (de waarde van) de echtelijke woning verschuldigd...

10 maart 2020

FED 2020/41: Een vordering wordt pas rentedragend in de zin van artikel 3.146 Wet IB 2001 wanneer deze liquide is en blijft uitstaan onder het geno...

Een vordering wordt pas rentedragend in de zin van artikel 3.146 Wet IB 2001 wanneer deze liquide is en blijft uitstaan onder het genot van rente voor de gerechtigde tot die vordering. Belanghebbende ontvangt in 2014 over de periode 1 maart 2004 tot en met 1 maart 2006 een nabetaling loon omdat hij in 2004 onterecht is ontslagen. Hoewel het bedrag vermeerderd wordt met de wettelijke rente kan niet gezegd worden dat het loon al genoten is in 2004, 2005 en 2006. Van in 2015 genoten negatief ink...

10 maart 2020

FED 2020/40: Een vordering wordt pas rentedragend in de zin van artikel 3.146 Wet IB 2001 wanneer deze liquide is en blijft uitstaan onder het geno...

Een vordering wordt pas rentedragend in de zin van artikel 3.146 Wet IB 2001 wanneer deze liquide is en blijft uitstaan onder het genot van rente voor de gerechtigde tot die vordering. In 2015 wordt de uitkering die belanghebbende over de jaren 2013 tot en met 2015 van het UWV heeft ontvangen, ingetrokken en teruggevorderd. Belanghebbende is een juridische procedure gestart tegen deze terugbetalingsverplichting. Niet aannemelijk is dat in 2015 daadwerkelijk bedragen zijn terugbetaald door bel...

10 maart 2020

Fiscaal Tijdschrift FED, Nieuwe btw-regels voor e-commerce – de eerste stap

Prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx. Op 1 januari 2021 is het zover. Dan treden nieuwe btw-regels voor e-commerce in werking.Deze regels zijn te vinden in Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen, PbEU L 348 van 29.12.2017, blz. 7-22. Met de nieuwe btw-regels beogen de EU-lidstaten meer eenvoud, een gelijk speelveld en minder verlies ...

10 maart 2020

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen