Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2020/8: Ook fiscale eenheid btw mogelijk met ondernemer die beperkt economische activiteiten verricht.

Ook fiscale eenheid btw mogelijk met ondernemer die beperkt economische activiteiten verricht. Belanghebbende is een BV die schoonmaak- en andere facilitaire werkzaamheden verricht ten behoeve van een stichting die zowel basis- als voortgezet onderwijs aanbiedt via zestien scholen. De stichting houdt 100% van de aandelen in belanghebbende. Tot 1 januari 2013 vormden de stichting en belanghebbende samen een fiscale eenheid voor de btw. Volgens de inspecteur voldeden de stichting en belanghebbe...

22 januari 2020

FED 2020/9: Fiscale eenheid btw tussen school en detacherings-BV mogelijk vanwege niet-verwaarloosbare economische betrekkingen.

Fiscale eenheid btw tussen school en detacherings-BV mogelijk vanwege niet-verwaarloosbare economische betrekkingen. Belanghebbende in deze procedure is een stichting die primair onderwijs verzorgt. Op 31 december 2012 heeft zij X2 BV opgericht. Zij houdt 70% van de aandelen in deze BV. X2 BV heeft onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in dienst. Dit personeel wordt door X2 BV uitgeleend aan belanghebbende (voor 27,2%) en andere onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij een be...

22 januari 2020

FED 2020/10: De door een derde verleende rechtsbijstand.

De door een derde verleende rechtsbijstand. Belanghebbende (advocaat) wordt in de fiscale procedure bijgestaan door een kantoorgenoot. Naar de Hoge Raad overweegt heeft het Hof terecht geoordeeld dat voor de toekenning van een vergoeding van proceskosten het Besluit proceskosten bestuursrecht uitsluitend het oog heeft op vergoeding van kosten die zijn gemoeid met het door een derde verlenen van rechtsbijstand. Tot die derde behoort niet een kantoorgenoot van belanghebbende.

22 januari 2020

FED 2020/12: Wettelijke rente voor niet-handelstransacties over te laat betaalde immateriële schade, proceskosten en griffierechten.

Wettelijke rente voor niet-handelstransacties over te laat betaalde immateriële schade, proceskosten en griffierechten. Naar aanleiding van de uitspraak in eerste aanleg over een naheffingsaanslag belasting personenauto’s en motorrijwielen heeft de inspecteur € 909 aan immateriële schade vergoed aan belanghebbende met € 3 rente wegens late uitbetaling. De Minister vergoedde € 91 aan immateriële schade maar zonder rente. In hoger beroep verlangt belanghebbende tevens vergoeding van rente over ...

22 januari 2020

FED 2020/13: Erfgenamen hebben op grond van art. 26 Wet WOZ recht op eigen WOZ-beschikkingen.

Erfgenamen hebben op grond van art. 26 Wet WOZ recht op eigen WOZ-beschikkingen. De Hoge Raad oordeelt dat mede-erfgenaam ‘B’ op grond van art. 26 Wet WOZ recht heeft op eigen WOZ-beschikkingen. Dit ondanks het feit dat mede-erfgenaam ‘A’ als executeur reeds eerder ‘namens de erven’ bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-beschikkingen en dat de gemeente de uitspraak aan ‘de erven’ heeft gezonden naar het adres van ‘A’. ‘A’ behartigt in de functie van executeur immers niet per definitie alle (ande...

22 januari 2020

FED 2020/11: Bij de beoordeling of de redelijke termijn van twee jaar is overschreden dient het tijdsverloop voor en na de vernietiging van een uit...

Bij de beoordeling of de redelijke termijn van twee jaar is overschreden dient het tijdsverloop voor en na de vernietiging van een uitspraak te worden samengeteld. De Hoge Raad oordeelt dat, indien de Rechtbankuitspraak door het Hof vernietigd wordt, de tweede fase voor de Rechtbank (na vernietiging en terugverwijzing) moet worden opgeteld bij de eerste fase (voor vernietiging en terugverwijzing) om te beoordelen of de redelijke termijn is overschreden.

22 januari 2020

Fiscaal Tijdschrift FED, Het kroonjuweel van de dominee

Dr A. de Haan en prof. mr. O.C.R. Marres. Het ontbreken van een bronheffing op rente en royalty’s gold lange tijd als een van de kroonjuwelen van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. De glans van die juwelen is de laatste tijd verdwenen. Met het wetsvoorstel bronbelasting 2021 zijn de eerste stappen gezet naar de introductie van een bronbelasting op rente en royalty’s. Het is niet de bedoeling om de schatkist met deze heffing te vullen; de heffing heeft volgens de toelichting een ‘prohi...

22 januari 2020

FED 2020/1: Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht complexen seniorenwoningen omdat commerciële factoren een rol spelen.

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht complexen seniorenwoningen omdat commerciële factoren een rol spelen. De Hoge Raad oordeelt dat bij de beoordeling of sprake is van een bouwterrein, niet met elkaar verbonden dan wel, indien verbonden, juridisch of fysiek te onderscheiden onroerende zaken afzonderlijk in aanmerking moeten worden genomen wanneer zij afzonderlijk (kunnen) worden gebruikt. Voorts oordeelt de Hoge Raad dat de zaak moet worden verwezen.

2 januari 2020

FED 2020/2: Belanghebbende heeft bewijslast voor verschoonbaarheid termijnoverschrijding bij bezwaar tegen boetebeschikking. Hoge Raad gaat om en g...

Belanghebbende heeft bewijslast voor verschoonbaarheid termijnoverschrijding bij bezwaar tegen boetebeschikking. Hoge Raad gaat om en geeft rechterlijk overgangsrecht. Belanghebbende komt na afloop van de termijn in bezwaar tegen de aanslag vennootschapsbelasting 2011 en de boetebeschikking. Hij stelt dat hij het aanslagbiljet niet heeft ontvangen. De inspecteur maakt aannemelijk dat het biljet op de voorgeschreven wijze ter post is bezorgd. Belanghebbende heeft naar het oordeel van het Hof i...

2 januari 2020

FED 2020/5: Sloopwerkzaamheden koper doorbreken (samengestelde) levering bouwterrein.

Sloopwerkzaamheden koper doorbreken (samengestelde) levering bouwterrein. KPC Herning en een woningcorporatie willen sociale woningen bouwen op een terrein dat eigendom is van een stad. Aan de verkoopovereenkomst tussen KPC Herning en de betreffende stad waren meerdere voorwaarden gekoppeld, waaronder de voorwaarde dat KPC Herning een overeenkomst met een woningcorporatie moet sluiten om sociale woningbouw te ontwikkelen. Niet lang na die verkoop levert KPC Herning het terrein samen met het d...

2 januari 2020

FED 2020/6: Geen toepassing vrijstelling voor banken op dienstverlening exploitant geldautomaten.

Geen toepassing vrijstelling voor banken op dienstverlening exploitant geldautomaten. Het in Duitsland gevestigde Cardpoint GmbH verricht diensten inzake de exploitatie van geldautomaten aan banken. Deze diensten omvatten het installeren van gebruiksklare geldautomaten met soft? en hardware, het onderhoud en het voorzien van de automaten met het logo van de bank die de automaten exploiteert. De software is nodig om de gegevens van bankkaarten te lezen. Daarnaast regelt de software het goedkeu...

2 januari 2020

FED 2020/3: Onderzoeksplicht naar verschoonbare termijnoverschrijding.

Onderzoeksplicht naar verschoonbare termijnoverschrijding. Belanghebbende is vijf maanden na de dagtekening van een naheffingsaanslag parkeerbelasting in bezwaar gekomen bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft zonder pardon het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. In geschil was de vraag of de gemeente Amsterdam dit op deze wijze had mogen doen of dat navraag naar de late indiening van het bezwaarschrift in de rede had gelegen. De Hoge Raad formuleert in dit arrest de re...

2 januari 2020

FED 2020/4: Er zijn twee aanslagbiljetten uitgereikt met verschillende dagtekening, maar er is slechts één aanslag (tijdig) vastgesteld. Oordeel Ho...

Er zijn twee aanslagbiljetten uitgereikt met verschillende dagtekening, maar er is slechts één aanslag (tijdig) vastgesteld. Oordeel Hof dat schuld aan BV een uitdeling vormt, blijft overeind. Belanghebbende heeft een kredietfaciliteit gesloten met een BV waarvan hij samen met zijn echtgenote de aandelen bezat. De kredietfaciliteit had geen limiet, was aangegaan voor onbepaalde tijd, er was geen aflossingsschema en er waren geen zekerheden gesteld. De lening diende voor een groot deel ter fin...

2 januari 2020

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen