Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2020/112: De Staat moet op grond van art. 2 en 8 EVRM maatregelen nemen om voor eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen...

De Staat moet op grond van art. 2 en 8 EVRM maatregelen nemen om voor eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De Stichting Urgenda had de Staat gedagvaard omdat zij vond dat de Staat te weinig deed aan de uitstoot van broeikasgassen. Daardoor komt de ‘tweegradendoelstelling’ in gevaar. De Stichting Urgenda kan op grond van art. 3:305a BW deze procedure namens de huidige bewoners van Nederland voeren. De rechter treedt niet in het politieke domein...

9 september 2020

FED 2020/114: Niet-overleggen van een afschrift van het bestreden besluit. Gevolgen voor ontvankelijkheid?

Niet-overleggen van een afschrift van het bestreden besluit. Gevolgen voor ontvankelijkheid? Belanghebbende komt op tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting in beroep bij Rechtbank Noord-Holland. Hij maakt gebruik van een gemachtigde. In het beroepschrift vermeldt deze het adres van belanghebbende als correspondentieadres. De rechtbank constateert dat bij het beroep geen afschrift van het omstreden besluit is gevoegd. Vervolgens rappelleert de Rechtbank belanghebbende middels een brief gead...

9 september 2020

FED 2020/113: Vergoeding proceskosten wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand door een derde.

Vergoeding proceskosten wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand door een derde. In deze procedure heeft de belanghebbende zich laten bijstaan. De vraag die daarbij aan de orde komt is of degene die deze bijstand heeft verleend kwalificeert als een ‘derde die beroepsmatig rechtsbijstand heeft verleend’. De rechtbank overwoog dat de (proces)handelingen door belanghebbende zelf zijn verricht. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat degene die de handelingen heeft verricht, de bestuurde...

9 september 2020

FED 2020/115: Ook bij vervoersovereenkomst op naam afnemer kan sprake zijn van afstandsverkoop.

Ook bij vervoersovereenkomst op naam afnemer kan sprake zijn van afstandsverkoop. Karkvet verkoopt via een website producten voor dieren aan onder andere particuliere afnemers in Hongarije. Krakvet biedt haar klanten de mogelijkheid om voor het vervoer van de goederen een transportovereenkomst te sluiten met een aan Krakvet gelieerd Pools transportbedrijf. Klanten, die de goederen ook mogen komen ophalen in Polen, kunnen ook vrijelijk kiezen voor een ander transportbedrijf. Krakvet is zelf ge...

9 september 2020

FED 2020/117: Aftrekbaarheid van dieetkosten. Standpunt van belanghebbende is niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingetrokken. Verwijzing naar Ger...

Aftrekbaarheid van dieetkosten. Standpunt van belanghebbende is niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingetrokken. Verwijzing naar Gerechtshof ’s-Gravenhage. Het beroep in cassatie betreft de vraag of belanghebbende, bij monde van zijn gemachtigde, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig, het standpunt heeft ingetrokken dat zijn dieetkosten als aftrekbare specifieke zorgkosten in aanmerking genomen kunnen worden bij het bepalen van de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Hoewel belang...

9 september 2020

FED 2020/116: Lid bezwarenadviescommissie verricht werkzaamheden niet als btw-ondernemer wegens ontbreken zelfstandigheid.

Lid bezwarenadviescommissie verricht werkzaamheden niet als btw-ondernemer wegens ontbreken zelfstandigheid. Voor een aantal ministeries neemt belanghebbende plaats als voorzitter of gewoon lid in een bezwarenadviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 AWB. Een dergelijke commissie heeft als taak om de indiener van een bezwaar tegen een overheidsbesluit te horen en vervolgens advies uit te brengen aan het bestuursorgaan van het desbetreffende ministerie. Belanghebbende ontvangt een wettelijke...

9 september 2020

FED 2020/118: Het niet beantwoorden van gestelde vragen levert een nieuw feit op bij gerechtvaardigd vermoeden van belastingfraude.

Het niet beantwoorden van gestelde vragen levert een nieuw feit op bij gerechtvaardigd vermoeden van belastingfraude. Het niet beantwoorden van gestelde vragen levert een nieuw feit op ex art. 16, lid 1, AWR. Anders dan op basis van de ingediende aangiften redelijkerwijs mocht worden verwacht, volgt uit het niet beantwoorden van de – na het opleggen van de aanslagen – gestelde vragen het vermoeden dat belanghebbende niet in staat is om de in de aangiften opgenomen aftrekposten te onderbouwen....

9 september 2020

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen