Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2019/99: Verdaging uitspraak op bezwaar geldt ook voor verlengde uitspraaktermijn WOZ-procedures.

Verdaging uitspraak op bezwaar geldt ook voor verlengde uitspraaktermijn WOZ-procedures. Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een WOZ-beschikking van de gemeente Rotterdam. In geschil is of hij terecht aanspraak maakt op een dwangsom wegens niet tijdig beslissen op bezwaar. De Hoge Raad oordeelt dat ook de extra lange termijn voor gemeenten om te beslissen op onder andere WOZ-bezwaren, kan worden verdaagd. De verlengde beslistermijn houdt in dat gemeenten in principe uitspraak moeten doen i...

5 augustus 2019

FED 2019/100: Wat valt onder ‘wilsafhankelijk’ materiaal in de zin van artikel 6 EVRM en leidt tot schending van het nemo tenetur-beginsel?

Wat valt onder ‘wilsafhankelijk’ materiaal in de zin van artikel 6 EVRM en leidt tot schending van het nemo tenetur-beginsel? Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (hierna: CBb) beoordeelt in de onderhavige uitspraak of een door de Autoriteit Financiële Markten opgelegde boete strijdig is met het zogenaamde nemo tenetur-beginsel van artikel 6 van het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Het CBb oordeelt dat de aan de ...

5 augustus 2019

FED 2019/103: Erotische webcamsessies aan btw-heffing onderworpen op de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd.

Erotische webcamsessies aan btw-heffing onderworpen op de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd. Geelen is een in Nederland gevestigde belastingplichtige die tegen betaling interactieve erotische webcamsessies aanbiedt via het internet. De modellen bevinden zich in de Filipijnen en zijn in dienst van Geelen, die hen ook de benodigde hard- en sofware ter beschikking stelt. De inspecteur is van mening dat Nederlandse btw verschuldigd is en legt Geelen een naheffingsaanslag op voor het ti...

5 augustus 2019

FED 2019/101: Geldlening kan worden toegerekend aan winningsbedrijf.

Geldlening kan worden toegerekend aan winningsbedrijf. Belanghebbende verwerft van een derde partij de aandelen in een houdstervennootschap, die op haar beurt onder meer de aandelen houdt in een werkmaatschappij. Zowel belanghebbende als de werkmaatschappij oefenen een winningsbedrijf uit en beschikken over een winningsvergunning als bedoeld in de Mijnbouwwet . Als gevolg van een herstructurering en een fusie komen de twee winningsbedrijven uiteindelijk samen op het niveau van belanghebbende....

5 augustus 2019

FED 2019/104: Groepsmaatschappij die tankkaarten verstrekt verricht vrijgestelde financiële dienst.

Groepsmaatschappij die tankkaarten verstrekt verricht vrijgestelde financiële dienst. Vega International is een concern actief als vervoerder van bedrijfsvoertuigen. Binnen het concern organiseert en beheert Vega International Car Transport and Logistics de verstrekking van tankkaarten aan al haar vennootschappen. De tankkaarten worden door de bestuurders van de voertuigen gebruikt om brandstof te tanken bij diverse brandstofleveranciers. Deze brandstofleveranciers sturen hiervoor facturen aa...

5 augustus 2019

FED 2019/102: Ook verplichtingen van de verkrijger jegens een derde vallen onder de tegenprestatie die het op grond van artikel 4.17c Wet IB 2001 m...

Ook verplichtingen van de verkrijger jegens een derde vallen onder de tegenprestatie die het op grond van artikel 4.17c Wet IB 2001 maximaal niet als vervreemding aan te merken deel van de overdrachtsprijs verlagen. Belanghebbende schenkt onder het aanmerkelijk belang vallende certificaten aan zijn zoon A onder de voorwaarde dat A in een aantal termijnen een bedrag voldoet aan belanghebbendes andere zoon B. Belanghebbende doet een beroep op de doorschuiffaciliteit van artikel 4.17c Wet IB 200...

5 augustus 2019

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen