Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2021/59: Verdedigingsbeginsel: specifieke omstandigheden van het geval moeten beperking rechtvaardigen.

Verdedigingsbeginsel: specifieke omstandigheden van het geval moeten beperking rechtvaardigen. Belanghebbende heeft na een boekenonderzoek het concept-controlerapport ontvangen. De inspecteur geeft hem één werkdag (en een weekend) om te reageren op deze kennisgeving. Een dag na afloop van deze termijn heeft hij het definitieve controlerapport uitgebracht. Nadien heeft hij de bestreden naheffingsaanslag opgelegd en daarbij een verzuimboete opgelegd en heffingsrente in rekening gebracht. Gerech...

6 mei 2021

FED 2021/58: Het verdedigingsbeginsel: de beschikbare bewijsmiddelen en de andere afloop.

Het verdedigingsbeginsel: de beschikbare bewijsmiddelen en de andere afloop. Belanghebbende heeft kleding uit Jamaica in de Europese Unie geïmporteerd. Bij haar douaneaangiften heeft zij EUR.1-certificaten gevoegd. Op grond daarvan claimde zij een preferentieel tarief. De certificaten werden echter ongeldig verklaard, omdat bij een onderzoek van OLAF, het antifraudebureau van de Europese Commissie, was vastgesteld dat de oorsprong van de kleding in werkelijkheid China was. De inspecteur reikt...

6 mei 2021

FED 2021/60: Een valutaresultaat op de koopsom van een bedrijfsmiddel is niet aftrekbaar maar behoort tot de aanschaffingskosten.

Een valutaresultaat op de koopsom van een bedrijfsmiddel is niet aftrekbaar maar behoort tot de aanschaffingskosten. Belanghebbende (BV) koopt een vliegtuig (bedrijfsmiddel) met een koopsom in dollars. Afgezien van een gedeeltelijke aanbetaling, is de koopsom verschuldigd bij levering van het vliegtuig. In het jaar van ondertekening van het koopconract, activeert belanghebbende de volledige koopsom met aan de passiefzijde de (toekomstige) betalingsverplichting.Tussen de datum van ondertekenin...

6 mei 2021

FED 2021/61: Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden.

Opbrengstlimiet rioolheffing overschreden. Het achteraf alsnog in aanmerking nemen van kostenposten (‘perceptiekosten’ en deels de kosten van het vegen van wegen) leidt tot een afwijking van de begroting en dat is niet toegestaan.

6 mei 2021

FED 2021/63: De eisen van een goede procesorde, alsook de fundamentele rechtsbeginselen waaronder het in artikel 6 EVRM vervatte beginsel van equal...

De eisen van een goede procesorde, alsook de fundamentele rechtsbeginselen waaronder het in artikel 6 EVRM vervatte beginsel van equality of arms, brengen in belastingzaken mee dat ter waarborging van een eerlijk proces in beginsel deelname van partijen aan een volgens artikel 2 TW-COVID ingerichte mondelinge behandeling dient te geschieden met gebruikmaking door partijen van gelijkwaardige tweezijdige elektronische communicatiemiddelen. Artikel 2, lid 1, TW-COVID bepaalt ten aanzien van de m...

6 mei 2021

FED 2021/62: In verzet kan tegen de (hoogte van de) proceskostenvergoeding worden opgekomen.

In verzet kan tegen de (hoogte van de) proceskostenvergoeding worden opgekomen. In geschil is of in verzet de hoogte van de toegekende proceskostenvergoeding, die is toegekend bij de vereenvoudigde behandeling van artikel 8:54 Awb, ter discussie kan worden gesteld.De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend en bevestigt eveneens dat belanghebbende bij de vereenvoudigde behandeling € 1,50 te weinig proceskostenvergoeding is toegekend.Belanghebbende heeft hierdoor recht op vergoeding van he...

6 mei 2021

FED 2021/53: Na verwijzing kan in beginsel alsnog beroep op art. 8:42 Awb worden gedaan.

Na verwijzing kan in beginsel alsnog beroep op art. 8:42 Awb worden gedaan. Na verwijzing door de Hoge Raad dient de rechter te oordelen over een geschilpunt. De stelling dat overlegging van een bepaald stuk daarvoor van belang kan zijn mag pas na cassatie en verwijzing worden aangevoerd. Hieraan staat niet in de weg dat behandeling van deze stelling een onderzoek van feitelijke aard vergt.

22 april 2021

FED 2021/54: In cassatie kan voor het eerst worden geklaagd over schending art. 8:42 Awb.

In cassatie kan voor het eerst worden geklaagd over schending art. 8:42 Awb. In cassatie kan voor het eerst met succes worden geklaagd over het nalaten door de rechter het bestuursorgaan op te dragen alsnog op de zaak betrekking hebbende stukken te overleggen. Hiervoor moet uit de stukken van het geding blijken dat het bestuursorgaan heeft verzuimd een op de zaak betrekking hebbend stuk over te leggen.

22 april 2021

FED 2021/55: Sale-and-lease-backtransactie kwalificeert als btw-belaste levering, geen sprake van de overdracht van een algemeenheid van goederen.

Sale-and-lease-backtransactie kwalificeert als btw-belaste levering, geen sprake van de overdracht van een algemeenheid van goederen. Betreft een sale-and-lease-backtransactie waarbij een woningcorporatie een appartementencomplex in verhuurde staat verkoopt aan en weer terug huurt van een derde zodat de woningcorporatie haar verhuuractiviteiten kan blijven voortzetten. De Hoge Raad oordeelt dat de verkoop van het complex kwalificeert als een levering voor de btw, omdat de macht om als eigenaa...

22 april 2021

FED 2021/57: Vordering door verrekening niet krachtens huwelijksvermogensrecht, dus toepassing artikel 10 SW bij tweede overlijden.

Vordering door verrekening niet krachtens huwelijksvermogensrecht, dus toepassing artikel 10 SW bij tweede overlijden. De ouders van belanghebbende waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, waarin een deelgenootschap was opgenomen. Na overlijden van vader in 1998 is een finale verrekening uitgevoerd, naar de mening van belanghebbende verplicht op basis van dit deelgenootschap, als gevolg waarvan moeder een schuld kreeg aan de nalatenschap. Aangezien het testament voorzag in een vruchtgebruik...

22 april 2021

FED 2021/56: Het HvJ EU bepaalt dat als een ondernemer een ‘ketenoverschrijdende’ korting verleent en oorspronkelijk een intracommunautaire leverin...

Het HvJ EU bepaalt dat als een ondernemer een ‘ketenoverschrijdende’ korting verleent en oorspronkelijk een intracommunautaire levering heeft verricht, geen sprake kan zijn van een verlaging van de heffingsmaatstaf. Firma Z verricht intracommunautaire leveringen aan een in Duitsland gevestigde ondernemer, en kent achteraf kortingen toe aan de afnemers van deze ondernemer. Op grond van jurisprudentie meent Firma Z voor het verminderen van de heffingsmaatstaf in aanmerking te komen. Het HvJ EU ...

22 april 2021

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen