Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2019/141: Onredelijk gebruik procesrecht door gebruik onjuist adres (I).

Onredelijk gebruik procesrecht door gebruik onjuist adres (I). Gemachtigde heeft het bezwaar ingezonden via een niet in gebruik zijnde faxnummer. Dit nummer stond op stukken vermeld die gemachtigde naar aanleiding van een enige jaren daarvoor gedaan Wob-verzoek had verkregen. Dit nummer is niet vermeld in de rechtsmiddelenverwijzing of op de website van het bestuursorgaan. De gemachtigde heeft deze handelswijze vaker toegepast. De Hoge Raad oordeelt dat nu het stuk is ingediend door een profe...

7 november 2019

FED 2019/142: Onredelijk gebruik procesrecht door gebruik onjuist adres (II).

Onredelijk gebruik procesrecht door gebruik onjuist adres (II). Gemachtigde heeft bezwaar gemaakt via de website van de gemeente Utrecht en daarbij het formulier gebruikt dat volgens de website is bedoeld om “een algemene vraag, opmerking, compliment, wens of idee” door te geven. Eén dag later heeft het Klantcontactcentrum gemachtigde gewezen op de juiste indieningskanalen. Ruim twee weken later heeft gemachtigde één dag na afloop van de indieningstermijn een bezwaarschrift ingediend. De Hoge...

7 november 2019

FED 2019/144: Voor een geschil dat niet uitsluitend betrekking heeft op proceskosten geldt in beginsel een wegingsfactor van 1.

Voor een geschil dat niet uitsluitend betrekking heeft op proceskosten geldt in beginsel een wegingsfactor van 1. Nu in de bezwaarfase naast de kosten van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand tevens de aanmaningskosten in geschil waren, dient de wegingsfactor voor de bezwaarfase niet op 0,25 maar op 1 te worden gesteld.

7 november 2019

FED 2019/143: Gemeente handelt in de hoedanigheid van belastingplichtige bij bouw gymnastieklokalen ondanks tijdelijk gedeeltelijk gebruik voor nie...

Gemeente handelt in de hoedanigheid van belastingplichtige bij bouw gymnastieklokalen ondanks tijdelijk gedeeltelijk gebruik voor niet-economische activiteiten – herziening mogelijk. Belanghebbende is een gemeente die op eigen grond vier multifunctionele accommodaties heeft laten bouwen die onderdak bieden aan onderwijsinstellingen. In de accommodaties zijn gymnastieklokalen opgenomen die ter beschikking worden gesteld aan derden. Vanaf de eerste ingebruikneming worden de gymnastieklokalen vo...

7 november 2019

FED 2019/145: De redelijke termijn voor een niet-ontvankelijk beroep wordt verlengd met de termijn die is verstreken na afloop van de beroepstermijn.

De redelijke termijn voor een niet-ontvankelijk beroep wordt verlengd met de termijn die is verstreken na afloop van de beroepstermijn. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie gegrond op de volgende gronden: I. Er is wel sprake van samenhangende zaken, onder verwijzing naar HR 19 april 2019, r.o. 2.3 (rechtsoverweging 2.1 van de onderhavige uitspraak); II. Een verzoek om vergoeding van rente (bijvoorbeeld over het griffierecht) dient te worden gekwalificeerd als een verzoek om vergoedin...

7 november 2019

FED 2019/136: Beroep tegen niet tijdig beslissen op ongemotiveerd bezwaarschrift onder omstandigheden mogelijk.

Beroep tegen niet tijdig beslissen op ongemotiveerd bezwaarschrift onder omstandigheden mogelijk. De heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag legt belanghebbende met dagtekening 3 augustus 2016 een naheffingsaanslag in de parkeerbelasting op. Belanghebbende maakt op 14 augustus 2016 bezwaar tegen deze naheffingsaanslag via het webformulier ‘Vraag aan de gemeente’ bij het Contact Centrum van de gemeente Den Haag. Belanghebbende motiveert dit bezwaar niet. De heffingsambtenaar stelt dat hij b...

23 oktober 2019

FED 2019/138: Disculpatie op de voet van art. 40, lid 6, Invorderingswet ziet niet op het vertrouwd hebben op een lagere vennootschapsbelastingschu...

Disculpatie op de voet van art. 40, lid 6, Invorderingswet ziet niet op het vertrouwd hebben op een lagere vennootschapsbelastingschuld vanwege nog te verrichten handelingen van de koper. De vervreemder van aandelen van een vennootschap wordt aansprakelijk gesteld op de voet van art. 40, lid 1 , IW voor een deel van de niet betaalde vennootschapsbelastingschuld van deze vennootschap. Het Hof oordeelt dat op het moment van overdracht het vermogen niet voldoende was om de vennootschapsbelasting...

23 oktober 2019

FED 2019/139: Toezichthoudende werkzaamheden van werknemer vormen geen essentieel deel van de activiteiten van de werkgever en zijn daarom niet aan...

Toezichthoudende werkzaamheden van werknemer vormen geen essentieel deel van de activiteiten van de werkgever en zijn daarom niet aan te merken als een vaste inrichting als bedoeld in art. 5, lid 1, Belastingverdrag Nederland-Zuid-Korea 1978. De toezichthoudende werkzaamheden op de bouw van het boorschip staan ver af van de winstgenererende booractiviteiten van de werkgever. Deze werkzaamheden vormen daarom geen essentieel deel van de activiteiten van de werkgever. Daarin ligt besloten dat de...

23 oktober 2019

FED 2019/140: Splitsingsvrijstelling van toepassing in een geval van splitsing ten behoeve van verkoop van aandelen in verkrijgende vennootschap me...

Splitsingsvrijstelling van toepassing in een geval van splitsing ten behoeve van verkoop van aandelen in verkrijgende vennootschap met onderneming en onroerende zaken. Op 17 juni 2015 heeft A BV met X BV een overeenkomst gesloten tot verkoop door A BV aan X BV van aandelen in de op dat moment nog op te richten belanghebbende. Bij akte van splitsing van 17 november 2015 is belanghebbende opgericht. Volgens die akte ging een deel van het vermogen van A BV onder algemene titel over op belanghebb...

23 oktober 2019

FED 2019/137: Innerlijk tegenstrijdige motivering Hof over toepassing bewijssanctie art. 27e lid 1 AWR (omkering en verzwaring bewijslast bij niet ...

Innerlijk tegenstrijdige motivering Hof over toepassing bewijssanctie art. 27e lid 1 AWR (omkering en verzwaring bewijslast bij niet doen vereiste aangifte). Belanghebbende verhuurt in 2012 een woning en garagebox aan een derde. De politie treft in 2013 in de garage van die woning een hennepkwekerij aan. Daarnaast treft de politie een hennepdrogerij aan achter de garage bij de woning waar belanghebbende feitelijk woont. Belanghebbende wordt strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld voor het in ...

23 oktober 2019

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen