Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2020/89: De waarde van een afgekocht stamrecht wordt gesteld op het bedrag dat bij een derde zou moeten worden gestort teneinde de aanspraak te...

De waarde van een afgekocht stamrecht wordt gesteld op het bedrag dat bij een derde zou moeten worden gestort teneinde de aanspraak te dekken. Niet van belang is of het bedrag ook inbaar is. In 2014 heeft de erflater, een dga, een in 2005 als gevolg van een ontslagprocedure ontstaan stamrecht in een BV ondergebracht, afgekocht. De dga heeft de over deze afkoopsom verschuldigde loonbelasting uit eigen middelen betaald en deze betaling als vordering op de BV van hem gekwalificeerd.De Hoge Raad ...

2 juli 2020

FED 2020/90: De aftrekbaarheid van een betaling is afhankelijk van de oorzaak van die betaling. In het geval de oorzaak ligt in de familieverhoudin...

De aftrekbaarheid van een betaling is afhankelijk van de oorzaak van die betaling. In het geval de oorzaak ligt in de familieverhoudingen, kan geen aftrek van die betaling plaatsvinden. Sinds 2003 past belanghebbende, opa, op een aantal kinderen van zijn dochter. Op 1 februari 2009 sluit de dochter een overeenkomst met een gastouderbureau. Op dezelfde datum sluit belanghebbende een overeenkomst met de dochter. Het gastouderbureau betaalt belanghebbende voor zijn diensten. Belanghebbende neemt...

2 juli 2020

FED 2020/91: Verrekening schenkbelasting met erfbelasting bij overlijden binnen 180 dagen op grond van evenredigheidsmethode.

Verrekening schenkbelasting met erfbelasting bij overlijden binnen 180 dagen op grond van evenredigheidsmethode. Belanghebbende heeft in 2015 twee schenkingen ontvangen van zijn moeder, die vervolgens in 2016 is overleden. De eerste schenking vond meer dan 180 dagen voor het overlijden plaats, de tweede binnen de 180-dagenperiode. In geschil is op welke wijze de verrekening van de schenkbelasting met de verschuldigde erfbelasting plaats dient te vinden. De Hoge Raad oordeelt dat de schenkbela...

2 juli 2020

FED 2020/93: Btw-vervoerstoerekening afhankelijk van voornemen en beslissingsmacht van ondernemer.

Btw-vervoerstoerekening afhankelijk van voornemen en beslissingsmacht van ondernemer. Herst is een in Tsjechië gevestigde ondernemer die tankstations uitbaat en in fossiele brandstoffen handelt. Van 2010 tot en met 2013 heeft zij met eigen middelen brandstof afkomstig uit andere lidstaten vervoerd naar Tsjechië. Na een keten van opeenvolgende leveringen is de brandstof afgenomen door Herst zelf. De Tsjechische belastingdienst is van mening dat Herst de goederen in de lidstaten van herkomst he...

2 juli 2020

FED 2020/92: Belastingplichtigen hebben voor een rentevergoeding van de fiscus recht op een rentepercentage dat gelijk is aan dat van commerciële b...

Belastingplichtigen hebben voor een rentevergoeding van de fiscus recht op een rentepercentage dat gelijk is aan dat van commerciële banken. In dit arrest past het HvJ EU bovenstaande beginselen toe op nationale belastingen van EU-Lidstaten, die in strijd met Europees recht zijn geheven, zodat een recht op teruggave van belasting en een rentevergoeding ontstaat (r.o. 30 en 37).Het HvJ EU oordeelt dat een belastingplichtige voor zijn rentevergoeding recht heeft op een gelijk rentepercentage al...

2 juli 2020

Fiscaal Tijdschrift FED, Landmark Cases in Revenue Law: een recensie

Prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau. ‘Landmark Cases in Revenue Law’ bevat twintig besprekingen van rechterlijke uitspraken in het Verenigd Koninkrijk die volgens de auteurs het predicaat ‘landmark case’ verdienen.J. Snape en D. de Cogan, ‘Introduction: On the Significance of Revenue Cases’, in: J. Snape en D. de Cogan (eds.), Landmark Cases in Revenue Law, Oxford [etc.]: Hart Publishing 2019. Deze standaardarresten zijn ware piketpaaltjes in de fiscale jurisprudentie.Een kleine noot over terminolog...

2 juli 2020

FED 2020/82: De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen met betrekking tot het na 1 mei 2016 navorderen van rechten bij invoer ter zake van een douanes...

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen met betrekking tot het na 1 mei 2016 navorderen van rechten bij invoer ter zake van een douaneschuld die onder werking van CDW is ontstaan. De vraag is of artikel 103, lid 3, aanhef en letter b en artikel 124, lid 1 en aanhef en letter a, van het DWU van toepassing zijn op een douaneschuld die voor 1 mei is ontstaan en waarvan de verjaringstermijn op die datum nog niet is geëxpireerd. Indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord is het de vraag o...

19 juni 2020

FED 2020/83: Uitlening of detachering van personeel van moeder bij haar dochteronderneming waarvoor uitsluitend de kosten worden vergoed is dienst ...

Uitlening of detachering van personeel van moeder bij haar dochteronderneming waarvoor uitsluitend de kosten worden vergoed is dienst voor de btw. De Italiaanse vennootschap Avir SpA detacheert in 2004 een bedrijfsleider aan haar dochtervennootschap, San Domenico Vetraria SpA, die een functie als directeur van één van de vestigingen gaat vervullen. De werkelijke kosten van de betreffende werknemer worden door Avir SpA aan de dochteronderneming in rekening gebracht, met btw. Op basis van de It...

19 juni 2020

FED 2020/84: Het in de Zetelovereenkomst gemaakte onderscheid op basis van de nationaliteit is in strijd met het EU-recht en moet ten opzichte van ...

Het in de Zetelovereenkomst gemaakte onderscheid op basis van de nationaliteit is in strijd met het EU-recht en moet ten opzichte van belanghebbende buiten toepassing worden gelaten. Belanghebbende heeft recht op een vrijstelling van het inkomen uit sparen en beleggen. Belanghebbende bezit de Nederlandse nationaliteit en is in de in geding zijnde jaren in dienstbetrekking werkzaam bij de vestiging van het Europees Octrooi Bureau in Rijswijk (het EOB). Hij behoorde tot de personeelsleden die h...

19 juni 2020

FED 2020/85: Betekenis verwijzing voor onderzoek ‘in volle omvang’.

Betekenis verwijzing voor onderzoek ‘in volle omvang’. Belanghebbende heeft een geschil met de Inspecteur over de vraag of zij recht heeft op aftrek van omzetbelasting die externe adviseurs haar in rekening hebben gebracht. Bij arrest van 29 september 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden in deze procedure vernietigd en het geding verwezen naar Hof Den Bosch voor een nieuw onderzoek van de zaak in volle omvang. In de procedure na verwijzing heeft Hof Den Bosch een be...

19 juni 2020

FED 2020/86: Afwijzing aanvraag WOZ-beschikking medegerechtigde is voor bezwaar vatbare beschikking.

Afwijzing aanvraag WOZ-beschikking medegerechtigde is voor bezwaar vatbare beschikking. Belanghebbende is medegerechtigde tot een erfpachtrecht op een onroerende zaak. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam biedt in mei 2017 aan erfpachter de mogelijkheid over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht of over te gaan tot afkoop van het erfpachtrecht. Voor de hoogte van de canon of de afkoopsom is bepalend de laagste WOZ-waarde van de woningen volgens de WOZ-beschikk...

19 juni 2020

FED 2020/87: Van repliek is sprake bij repliek en dupliek ambtshalve of op verzoek van één van de procespartijen.

Van repliek is sprake bij repliek en dupliek ambtshalve of op verzoek van één van de procespartijen. Van een conclusie van repliek is sprake indien de rechter partijen ambtshalve of desgevraagd in de gelegenheid stelt te repliceren.Een door belanghebbende op eigen initiatief ingediende conclusie van repliek is juridisch geen ‘conclusie van repliek’. Belanghebbende heeft derhalve geen recht op een proceskostenvergoeding voor deze zelfbenoemde ‘conclusie van repliek’.

19 juni 2020

Fiscaal Tijdschrift FED, Advies van commissie van deskundigen over de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad over box 3

Dr. T.C. Gerverdinck, belastingadviseur bij Loyens & Loeff. Art. 1 Protocol 1 EVRM Op 24 april 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst het advies van deskundigen inzake de vermogensrendementsheffing (box 3) voor de jaren 2013-2016 en een notitie van het CPB over rendementen op spaargeld en staatsobligaties 2013-2016 aangeboden aan de Tweede Kamer.https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/24/aanbieding-advies-deskundigen-en-notitie-cpb-o...

19 juni 2020

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen