Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2021/126: Nieuwe materiële bepalingen van het DWU, die gekoppeld zijn aan nieuwe procedurele bepalingen, zijn van toepassing op een douaneschul...

Nieuwe materiële bepalingen van het DWU, die gekoppeld zijn aan nieuwe procedurele bepalingen, zijn van toepassing op een douaneschuld die is ontstaan voor 1 mei 2016 en op die datum nog niet is verjaard. Jumbocarry Trading GmbH (hierna: Jumbocarry) heeft op 4 juli 2013 aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van een partij porseleingoed met vermelding van Bangladesch als land van oorsprong. Overeenkomstig de toen geldende regeling werden deze goederen met toepassing van een pre...

12 oktober 2021

FED 2021/127: Samenwonersvrijstelling ook van toepassing bij gezamenlijke verkrijging van economische eigendom.

Samenwonersvrijstelling ook van toepassing bij gezamenlijke verkrijging van economische eigendom. Belanghebbende en haar voormalige partner hadden sinds 1978 een affectieve relatie. In 2012 verkreeg de partner het recht van erfpacht op een woning. Het recht van erfpacht bij de beëindiging van de relatie in 2017 werd toebedeeld aan belanghebbende, waarbij belanghebbende zich op het standpunt stelt dat zij reeds hiertoe voor 40% economisch gerechtigd was. De procedure heeft betrekking op de vra...

12 oktober 2021

FED 2021/128: Verwerpen administratie bij ontbreken informatiebeschikking. Vereiste aangifte niet gedaan? Verdeling bewijslast. Redelijke schatting.

Verwerpen administratie bij ontbreken informatiebeschikking. Vereiste aangifte niet gedaan? Verdeling bewijslast. Redelijke schatting. Belanghebbenden waren firmant in een vennootschap onder firma (de VOF) waarvan de activiteiten bestonden uit inkoop, verkoop en reparatie van sieraden en in- en verkoop en bewerking van edele metalen. Daarnaast werden ook sieraden via een website te koop aangeboden.Op 28 maart 2011 is de politie een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de bedrijfsvoering van...

12 oktober 2021

FED 2021/129: Wettelijke bevoegdheid van de Minister van Financiën om de accijnstarieven jaarlijks vast te stellen op basis van de gewogen gemiddel...

Wettelijke bevoegdheid van de Minister van Financiën om de accijnstarieven jaarlijks vast te stellen op basis van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs van het voorgaande kalenderjaar; meer specifiek de wettelijke grondslag van de berekening van de verhoging van de accijnstarieven met ingang van 1 april 2015. Dit betreft een proefprocedure over de berekening van de gewijzigde (verhoogde) accijnstarieven met ingang van 1 april 2015. Op grond van artikel 36 van de Wet op de accijns (WA) is de...

12 oktober 2021

FED 2021/130: Structuur met overnameholding levert fraus legis op.

Structuur met overnameholding levert fraus legis op. Voor de overname van een Nederlandse operationele groep richten vier Franse investeringsfondsen gezamenlijk een keten van drie Nederlandse houdsterlichamen op. Financiële middelen, die bij de fondsen beschikbaar zijn als eigen vermogen, worden als vreemd vermogen verstrekt aan de Nederlandse houdsterlichamen. De Nederlandse houdsterlichamen verwerven vervolgens (middellijk) de aandelen in de groep. Er wordt een verzoek ingediend tot vorming...

12 oktober 2021

FED 2021/131: Kerkenvrijstelling in verordening rioolheffing is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Kerkenvrijstelling in verordening rioolheffing is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. In tegenstelling tot A-G IJzerman in zijn conclusie bij dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat het vrijstellen van kerken van de heffing van rioolheffing niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke (lagere) wetgeving. De procedure is aangespannen door een woningcorporatie in de gemeente Loppersum aan wie een aanslag rioolheffing is opgelegd van in totaal € 208.386. De best...

12 oktober 2021

FED 2021/118: De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over het niet verlenen van de afdrachtvermindering aan een in het buitenland gevestigd b...

De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over het niet verlenen van de afdrachtvermindering aan een in het buitenland gevestigd beleggingsfonds. Het vrij verkeer van kapitaal wordt niet belemmerd door de omstandigheid dat buiten Nederland gevestigde beleggingsinstellingen, in verband met het gegeven dat zij in Nederland niet inhoudingsplichtig zijn voor de dividendbelasting, niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de regeling van de afdrachtvermindering van artikel 1...

28 september 2021

FED 2021/119: Buitenlands beleggingsfonds is niet vergelijkbaar met een fiscale beleggingsinstelling.

Buitenlands beleggingsfonds is niet vergelijkbaar met een fiscale beleggingsinstelling. Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd beleggingsfonds met zogenoemde “net accumulation shares” is niet vergelijkbaar met een fiscale beleggingsinstelling omdat het relevante recht van het Verenigd Koninkrijk niet voorzag in een heffing van niet aldaar woonachtige of gevestigde aandeelhouders.

28 september 2021

FED 2021/123: Activering en waardering overgenomen helft van appartementsrecht van ex-levensgezel. Activering tegen waarde in bewoonde staat.

Activering en waardering overgenomen helft van appartementsrecht van ex-levensgezel. Activering tegen waarde in bewoonde staat. Belanghebbende heeft in 2005 met zijn levenspartner een woonappartement in [Q] gekocht voor een koopsom van € 1.115.000. Ieder heeft de onverdeelde helft van het appartementsrecht gerekend tot het vermogen van de door ieder van hen afzonderlijk gedreven onderneming. Het appartement is aangeschaft mede met het doel de reistijd tussen woning en werk te verkorten. De pa...

28 september 2021

FED 2021/120: Prejudiciële vragen over de verschuldigdheid van accijns door de persoon die betrokken is bij het vervoer van accijnsgoederen onder b...

Prejudiciële vragen over de verschuldigdheid van accijns door de persoon die betrokken is bij het vervoer van accijnsgoederen onder begeleiding van een vals (reeds voor een eerdere zending gebruikt) geleidedocument zonder dat de desbetreffende vervoerder daar wetenschap van of een juridisch of economisch belang bij heeft. Een zelfstandige (feitelijk) vervoerder van 26 paletten bier wordt aan de grens van het Verenigd Koninkrijk gecontroleerd en uit deze controle blijkt dat het ARC-nummer onde...

28 september 2021

FED 2021/122: Inspecteur hoeft niet altijd het volledige strafdossier op te vragen.

Inspecteur hoeft niet altijd het volledige strafdossier op te vragen. Tot de op grond van artikel 8:42, lid 1, Awb over te leggen stukken kunnen ook stukken behoren die zijn opgesteld of vergaard door een ambtenaar die behoort tot een ander organisatieonderdeel van de Belastingdienst dan dat van de inspecteur, zoals de FIOD. Hetzelfde geldt voor stukken die zijn opgesteld of vergaard door personen of instellingen buiten de Belastingdienst, zoals het Openbaar Ministerie. In beide gevallen geld...

28 september 2021

FED 2021/121: Frauduleus verzwegen ontvangsten voor artiestenmakelaarsdiensten zijn inclusief btw.

Frauduleus verzwegen ontvangsten voor artiestenmakelaarsdiensten zijn inclusief btw. CB is een in Spanje woonachtige artiestenmakelaar die namens de Lito-groep met feestcomités onderhandelde over optredens van orkesten. De betalingen die de feestcomités verrichtten voor de optredens waren in contanten en de Lito-groep reikte terzake geen facturen uit. CB was gerechtigd tot 10% van de inkomsten, bedragen die werden uitbetaald in contanten en zonder facturering. Daarnaast hield CB geen boekhoud...

28 september 2021

FED 2021/124: Bij de beoordeling of de box 3-heffing leidt tot een individuele en buitensporige last moet de rechter de gehele financiële situatie ...

Bij de beoordeling of de box 3-heffing leidt tot een individuele en buitensporige last moet de rechter de gehele financiële situatie van de betrokkene in aanmerking nemen. De belastingheffing over het vermogen van belanghebbende is in 2016 en 2017 hoger dan de behaalde rendementen. De Hoge Raad oordeelt dat de rechtsvraag of box 3 in strijd is met (i) artikel 1 EP bij het EVRM (voor het jaar 2016 en 2017) of (ii) het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM (voor het jaar 2017) aan de orde moe...

28 september 2021

FED 2021/125: Bemiddeling tussen volleybalspeelsters en buitenlandse clubs niet belast met btw in Nederland.

Bemiddeling tussen volleybalspeelsters en buitenlandse clubs niet belast met btw in Nederland. Belanghebbende is in Nederland gevestigd en heeft volleybalspeelsters in contact gebracht met buitenlandse clubs, waarna de volleybalspeelsters een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met de club. In cassatie is in geschil of deze bemiddelingsdiensten belast zijn in Nederland. Volgens de Hoge Raad geldt de bepaling van art. 6a lid 3 sub c Wet OB 1968 (tekst tot en met 2009) ook wanneer de onderliggen...

28 september 2021

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen