Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2022/110: Feitelijke verbondenheid. Bepalen douanewaarde op basis van statistisch gegevens.

Feitelijke verbondenheid. Bepalen douanewaarde op basis van statistisch gegevens. Koper en de verkoper kunnen niet worden geacht door de wettelijke bepalingen te zijn erkend als in zaken verbonden of worden geacht te zijn verbonden wegens een rechtstreekse of zijdelingse de-jure-zeggenschap, in een situatie waarin er geen documenten bestaan op grond waarvan een dergelijke verbondenheid kan worden vastgesteld. Koper en verkoper worden geacht verbonden partijen te zijn wegens een rechtstreekse ...

21 november 2022

FED 2022/111: Verlening terugwerkende kracht vrijstellingen motorrijtuigenbelasting is discretionaire bevoegdheid. Evenredigheidstoetsing beleidsre...

Verlening terugwerkende kracht vrijstellingen motorrijtuigenbelasting is discretionaire bevoegdheid. Evenredigheidstoetsing beleidsregel en besluit. Belanghebbende leaset personenauto’s aan taxibedrijven. Voor 338 auto’s heeft zij verzuimd een verzoek te doen om toepassing van de taxivrijstelling in de motorrijtuigenbelasting. Nadat dit alsnog was gebeurd, heeft de inspecteur bij beschikking de vrijstelling verleend met ingang van de aanvang van het tijdvak waarin hij de verzoeken om vrijstel...

21 november 2022

FED 2022/112: De vaststelling van de wegingsfactor voor de forfaitaire proceskostenvergoeding vormt een feitelijk oordeel.

De vaststelling van de wegingsfactor voor de forfaitaire proceskostenvergoeding vormt een feitelijk oordeel. De Hoge Raad oordeelt dat de vaststelling van de wegingsfactor op grond van onderdeel C1 van de Bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht een feitelijke beslissing betreft.Dat betekent dat de feitenrechter bij de vaststelling van deze wegingsfactor niet alleen gewicht mag toekennen aan de “bewerkelijkheid en de gecompliceerdheid van de zaak en de daarmee verband houdende werkb...

21 november 2022

FED 2022/115: Bouwkundig maar niet kadastraal gesplitst gedeelte van een onroerende zaak kan op zichzelf een eigen woning zijn.

Bouwkundig maar niet kadastraal gesplitst gedeelte van een onroerende zaak kan op zichzelf een eigen woning zijn. De belanghebbenden in cassatie zijn de erfgenamen van de belastingplichtige (erflater). De erflater had in zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2017 belastbare inkomsten uit eigen woning opgenomen. Het betrof een woning waarvan hij samen met zijn echtgenote en zijn zwager en schoonzus de volledige eigendom bezat. De erflater bezat samen met zijn echtgenote 35...

21 november 2022

FED 2022/113: Herzieningsverzoek kan ook worden behandeld door de rechter die de uitspraak heeft gewezen.

Herzieningsverzoek kan ook worden behandeld door de rechter die de uitspraak heeft gewezen. Belanghebbenden miskennen dat het recht op een onderzoek ter zitting niet absoluut is en dat de beperking die voortvloeit uit toepassing van artikel 8:54 Awb niet zonder meer ontoelaatbaar is. Het achterwege blijven van een mondelinge behandeling van het herzieningsverzoek heeft belanghebbenden ook niet de mogelijkheid ontnomen de door hen gestelde grond voor wraking bij de rechtbank naar voren te bren...

21 november 2022

FED 2022/114: Proceskostenvergoeding bij intrekking incidenteel hoger beroep.

Proceskostenvergoeding bij intrekking incidenteel hoger beroep. Door de inspecteur is incidenteel hoger beroep ingesteld. Dat hoger beroep heeft hij vervolgens ter zitting van het gerechtshof ingetrokken. De belastingplichtige heeft vervolgens aanspraak gemaakt op vergoeding van de gemaakte proceskosten voor dit incidentele hoger beroep en de griffierechten. Ten aanzien van de griffierechten oordeelt de Hoge Raad dat die samenhangen met het principale hoger beroep dat ongegrond is verklaard. ...

21 november 2022

FED 2022/104: Alleen direct met de verkrijging van aandelen in verband staande kosten behoren tot de verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandel...

Alleen direct met de verkrijging van aandelen in verband staande kosten behoren tot de verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandelen. Op grond van een redelijke wetstoepassing behoren ook bij doorschuiving voor rekening van de verkrijger komende kosten tot zijn verkrijgingsprijs. Schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs. De Hoge Raad oordeelt dat de door de verkrijger van aanmerkelijkbelangaandelen betaalde schenkbelasting niet behoort tot de voor hem geldende verkrijgingsprij...

3 november 2022

FED 2022/105: Toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting vanwege juridische afsplitsing door een BV aan een andere (derde-)BV. Zakelijke overwegi...

Toepassing vrijstelling overdrachtsbelasting vanwege juridische afsplitsing door een BV aan een andere (derde-)BV. Zakelijke overwegingen. Fusierichtlijnconforme interpretatie. Ongegrondverklaring door Hoge Raad. Het beroep in cassatie betreft de vraag of belanghebbende, een vastgoedfonds-BV, terecht de vrijstelling van overdrachtsbelasting van artikel 15 lid 1 onderdeel h Wet belastingen van rechtsverkeer heeft toegepast vanwege de verkrijging van Nederlandse onroerende zaken in het kader va...

3 november 2022

FED 2022/106: Het parkeren op een oplaadplek blijft het belastbare feit ook nadat de accu is opgeladen. Heffingsambtenaar hoeft niet te onderzoeken...

Het parkeren op een oplaadplek blijft het belastbare feit ook nadat de accu is opgeladen. Heffingsambtenaar hoeft niet te onderzoeken of nog steeds wordt opgeladen. Er was geen feitelijke parkeerbelasting voldaan en er werd geparkeerd op een fiscale parkeerplek bestemd voor het opladen van de accu van een voertuig. De accu werd op moment van controle niet (meer) opgeladen. Of sprake is van parkeren in de zin van art. 225 Gemeentewet is maatgevend het doel waarom is geparkeerd en als dat het o...

3 november 2022

FED 2022/107: Bij terugverwijzing door de Hoge Raad geldt niet een extra termijn van één jaar naar de feitenrechter waarnaar terug wordt verwezen.

Bij terugverwijzing door de Hoge Raad geldt niet een extra termijn van één jaar naar de feitenrechter waarnaar terug wordt verwezen. De Hoge Raad bevestigt met zijn onderhavige uitspraak zijn eerdere uitspraak van 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1818, FED 2020/11, m.nt. Thomas en V-N 2019/57.18, waarin hij oordeelde dat bij verwijzing door de Hoge Raad zonder vernietiging van de uitspraak van het Hof of de Rechtbank, voor de redelijke termijn géén nieuwe termijn voor de verwijzingsrechter b...

3 november 2022

FED 2022/108: De belastingschuldige is eerst in gebreke op de voet van art. 49 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) als de naheffingsaanslag op d...

De belastingschuldige is eerst in gebreke op de voet van art. 49 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) als de naheffingsaanslag op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt aan de belastingschuldige. De belastingschuldige is in de regel in de gelegenheid om kennis te nemen van een belastingaanslag als die aanslag op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Als de bekendmaking van een belastingaanslag geschiedt door verzending van het aanslagbiljet kan in de regel ervan worden uitgegaan dat ...

3 november 2022

FED 2022/109: Indien een bewijsaanbod is gedaan, kan de rechter in beginsel volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van...

Indien een bewijsaanbod is gedaan, kan de rechter in beginsel volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod, bijvoorbeeld door de belanghebbende in de uitnodigingsbrief voor het onderzoek ter zitting te wijzen op de mogelijkheid getuigen mee te brengen of op te roepen. Uit de gedingstukken blijkt dat belanghebbende een aan – kort gezegd – de coronamaatregelen aangepaste uitnodigingsbrief is verzonden die niet een zodanige mededeling bevat. Onder die omstan...

3 november 2022

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen