Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2022/72: Geen omkering bewijslast nu belanghebbende niet is uitgenodigd om als binnenlands belastingplichtige aangifte te doen.

Geen omkering bewijslast nu belanghebbende niet is uitgenodigd om als binnenlands belastingplichtige aangifte te doen. Belanghebbende is belastingadviseur. Hij heeft zich in 2008 uitgeschreven als inwoner van Nederland en is vertrokken naar Thailand, waar hij leeft met zijn Thaise partner en twee kinderen. Hij heeft zijn huis in Nederland eerst aangehouden en het vervolgens in 2012, tegen schuldigerkenning van de koopsom, overgedragen aan zijn in 2010 geboren zoon.Voor de jaren 2009 en 2010 h...

21 juni 2022

FED 2022/73: Indien bij of krachtens de arbeidsovereenkomst geen hogere vergoedingen voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht zijn voor...

Indien bij of krachtens de arbeidsovereenkomst geen hogere vergoedingen voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht zijn voorzien dan bepaald worden door de op de werkgever rustende aansprakelijkheid, worden de vergoedingen niet aangemerkt als loon. Met de woorden “zoals bepaalde afspraken in de arbeidsovereenkomst” heeft de Hoge Raad tot uitdrukking gebracht dat op de hoofdregel – vergoedingen van immateriële schade en verlies aan arbeidskracht worden niet als loon aangemerkt – een ...

21 juni 2022

FED 2022/74: Een vennootschap met statutaire zetel in een lidstaat beschikt niet over een vaste inrichting in een andere lidstaat op grond dat deze...

Een vennootschap met statutaire zetel in een lidstaat beschikt niet over een vaste inrichting in een andere lidstaat op grond dat deze vennootschap aldaar een dochtervennootschap heeft die personeel en technische middelen ter beschikking stelt in het kader van overeenkomsten waarbij de dochtervennootschap uitsluitend voor die vennootschap diensten op het gebied van marketing, regelgeving, reclame en vertegenwoordiging verricht die haar verkoopvolume direct kunnen beïnvloeden. Een Duitse venno...

21 juni 2022

FED 2022/76: City pas kwalificeert voor de btw als voucher voor meervoudig gebruik.

City pas kwalificeert voor de btw als voucher voor meervoudig gebruik. Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt vast dat de door de belsatingplichtige uitgegeven City Pas aan alle elementen uit de Richtlijn-definitie van voucher voldoet, waarmee het een voucher is. Gezien het feit dat deze voucher voor prestaties kan worden gebruikt waarop verschillende btw-tarieven of vrijstellingen van toepassing kunen zijn, is het een voucher voor meervoudig gebruik.

21 juni 2022

FED 2022/75: Belanghebbende heeft in opdracht van derden op eigen naam en voor eigen rekening aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brenge...

Belanghebbende heeft in opdracht van derden op eigen naam en voor eigen rekening aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van aluminium wielen met als preferentiële oorsprong Maleisië. OLAF heeft na onderzoek geconcludeerd dat de oorsprong China is. De douane heeft vervolgens van belanghebbende douanerechten en antidumpingrechten nagevorderd. Belanghebbende heeft bepleit dat de invoeraangiften op grond van art. 78 CDW moeten worden herzien en dat de persoon van de aangever de de...

21 juni 2022

FED 2022/66: Het met terugwerkende kracht onmogelijk maken voor werkgevers om een sectorindeling op verzoek te wijzigen, schendt gerechtvaardigde v...

Het met terugwerkende kracht onmogelijk maken voor werkgevers om een sectorindeling op verzoek te wijzigen, schendt gerechtvaardigde verwachtingen en art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Tot 29 juni 2018 hanteerde de Belastingdienst het beleid dat een wijziging van de sectorindeling kon geschieden met 5 jaar terugwerkende kracht. De afschaffing van dat beleid is aangekondigd bij brief van 29 juni 2018. De daadwerkelijke afschaffing van dat beleid is geformaliseerd door de inwerkingtre...

13 juni 2022

FED 2022/68: Accijns- en btw-schuld gaan niet (ook) teniet wanneer douaneschuld tenietgaat als gevolg van inbeslagname en verbeurdverklaring na onr...

Accijns- en btw-schuld gaan niet (ook) teniet wanneer douaneschuld tenietgaat als gevolg van inbeslagname en verbeurdverklaring na onregelmatige invoer. Belanghebbende heeft als betrokkene bij smokkel van sigaretten van Belarus naar Litouwen een naheffingsaanslag accijns en btw opgelegd gekregen van de Litouwse belastingautoriteiten. Omdat de goederen in beslag zijn genomen en verbeurd verklaard, is geen douaneschuld opgelegd. Naar de mening van de Litouwse autoriteiten is deze douaneschuld n...

13 juni 2022

FED 2022/67: Verzekeringsplicht indirecte minderheidsaandeelhouders onvoldoende gemotiveerd. Verwijzing volgt. Betaling van managementvergoedingen ...

Verzekeringsplicht indirecte minderheidsaandeelhouders onvoldoende gemotiveerd. Verwijzing volgt. Betaling van managementvergoedingen aan personal holdings impliceert (nog) geen dienstverband en een enkele contractuele relatie tussen die personal holdings en de opdrachtgevende vennootschap impliceert (nog) geen onderworpenheid aan het gezag van de AVA van de opdrachtgevende vennootschap. Belanghebbende, een vennootschap, is met twee Ltd.’s managementovereenkomsten aangegaan. In deze twee mana...

13 juni 2022

FED 2022/69: Het niet-opleggen van een primitieve aanslag gedurende boekenonderzoek kan leiden tot ambtelijk verzuim bij navordering.

Het niet-opleggen van een primitieve aanslag gedurende boekenonderzoek kan leiden tot ambtelijk verzuim bij navordering. Indien de inspecteur bij een aanslagbelasting zodanige twijfel heeft over de juistheid van een aangifte dat hij het nodig vindt een onderzoek in te stellen, dient hij als regel met het opleggen van een aanslag te wachten totdat hij de beschikking heeft over de resultaten van dat onderzoek. Hetzelfde heeft te gelden indien geen aangifte is gedaan en de inspecteur zozeer betw...

13 juni 2022

FED 2022/70: Gemeente mag referentieobject met relatief behoorlijk lage m3-prijs niet zonder nadere motivering buiten beschouwing laten.

Gemeente mag referentieobject met relatief behoorlijk lage m3-prijs niet zonder nadere motivering buiten beschouwing laten. Zowel de gemeente als belanghebbende overleggen een waardematrix met referentieobjecten. Een van deze objecten, die enkel door belanghebbende is opgevoerd, heeft volgens de gemeente een zodanig lage prijs per m3 dat deze buiten beschouwing moet worden gelaten. Het Hof volgt de gemeente hierin, ondanks het feit dat de gemeente niet motiveert waarom de prijs van het desbet...

13 juni 2022

FED 2022/71: Internetkansspelen onderscheiden zich volgens de wetgever van traditionele kansspelen door de omstandigheid dat bij internetkansspelen...

Internetkansspelen onderscheiden zich volgens de wetgever van traditionele kansspelen door de omstandigheid dat bij internetkansspelen sprake is van een snelle opvolging van achtereenvolgende spelen, het heen en weer gaan van inzetten en uitkeringen, en een actieve rol van de speler. Belanghebbende biedt haar pashouders deelname aan een spel aan, waarbij deze een prijs kunnen winnen. Om pashouder te worden moeten deelnemers eerst een jaarcontributie betalen, voordat zij op de website van bela...

13 juni 2022

Fiscaal Tijdschrift FED, De toekomst van box 3. Is een vermogensaanwasbelasting een realistische optie?

Prof. mr. G.T.K. Meussen. In de ‘Contourennota box-3 heffing op basis van werkelijk rendement’ van 15 april 2022 geeft staatssecretaris Van Rij van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, inzicht in de keuze die het kabinet Rutte IV heeft gemaakt betreffende een toekomstige belastingheffingVoor een uitgebreide uiteenzetting over de hersteloperatie box 3 tot en met het jaar 2024 zie: J.P. Boer, ‘Box 3: over het Kerstavond-arrest, rechtsherstel en de nabije toekomst’, WFR 2022/80. over werk...

13 juni 2022

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen