Start Verdieping Fiscaal tijdschrift FED

Fiscaal tijdschrift FED

Fiscaal tijdschrift FED onderscheidt zich door het onafhankelijke en kritische geluid van de annotaties over de belangrijkste jurisprudentie en van de beschouwingen over actuele fiscale ontwikkelingen. Kijk hieronder voor de inhoudsopgaven van de laatst verschenen aflevering.

Verschenen in Fiscaal Tijdschrift FED
FED 2018/170: Keuze voor al dan niet verruimde verliesverrekening heeft geen gevolgen voor aanslag of verliesvaststellingsbeschikking, maar slechts...

Keuze voor al dan niet verruimde verliesverrekening heeft geen gevolgen voor aanslag of verliesvaststellingsbeschikking, maar slechts voor verliesverrekeningsbeschikking Aan belanghebbende worden conform haar aangifte over 2010 een aanslag van nihil opgelegd en een beschikking tot verliesvaststelling gegeven. In deze aangifte heeft de belanghebbende niet gekozen voor de destijds voorziene verruimde achterwaartse verliesverrekening, maar zij verzoekt daartoe alsnog. In geschil is of het bezwaa...

7 december 2018

FED 2018/171: Niet door de Minister van Economische Zaken aangewezen netbeheerder belastingplichtig voor precariobelasting

Niet door de Minister van Economische Zaken aangewezen netbeheerder belastingplichtig voor precariobelasting Belanghebbende exploiteert een gas- en elektriciteitsnetwerk in de gemeente Muiden. De gemeente heeft aan haar een aanslag opgelegd ter zake van door haar beheerde gas- en elektriciteitsleidingen die onder, op of boven de gemeentegrond zijn gelegen. Belanghebbende bestrijdt echter dat zij belastingplichtig is. Haar uitleg van de belastingverordening komt erop neer dat netbeheerders die...

7 december 2018

FED 2018/174: De vergoeding van ‘Irimie-rente’ ex art. 28c Invorderingswet 1990 (1)

De vergoeding van ‘Irimie-rente’ ex art. 28c Invorderingswet 1990 (1) De Hoge Raad oordeelt in de onderhavige uitspraak dat: I. De rechter in belastingzaken is vanaf 1 januari 2015 niet meer bevoegd de inspecteur te gelasten dergelijke rente te vergoeden, ook niet voor zover een verzoek daartoe al voor 1 januari 2015 aan die rechter was gedaan (r.o. 4.2); II. Elk verzoek om vergoeding van Irimie-rente dat de inspecteur of de Ontvanger bereikt, volstaat ter verkrijging van een voor bezwaar vat...

7 december 2018

FED 2018/175: De vergoeding van ‘Irimierente’ ex art. 28c Invorderingswet 1990 (2)

De vergoeding van ‘Irimierente’ ex art. 28c Invorderingswet 1990 (2) De Hoge Raad oordeelt in de onderhavige uitspraak dat de belastingrechter niet bevoegd is om de inspecteur te gelasten invorderingsrente te vergoeden, omdat in deze procedure niet een voor bezwaar vatbare beschikking van de Ontvanger voorwerp van geschil was. De Hoge Raad verwijst daarbij naar zijn uitspraak van 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:341 , BNB 2017/99 en FED 2017/91 , m.nt. Thomas.

7 december 2018

FED 2018/172: Liquidatie tussenhoudster na ontvoeging uit fiscale eenheid: geen beperking liquidatieverlies

Liquidatie tussenhoudster na ontvoeging uit fiscale eenheid: geen beperking liquidatieverlies Na een herstructurering liquideert belanghebbende een ontvoegde tussenhoudster, die op haar beurt een belang houdt in een – voor voeging ? in waarde gedaalde Zwitserse deelneming. Anders dan het hof oordeelt de Hoge Raad dat aan art. 13d lid 4 , Wet VPB geen ruimere uitleg kan worden gegeven dan met de bewoordingen van die bepaling overeenkomt. Het liquidatieverlies wordt niet in omvang beperkt.

7 december 2018

FED 2018/173: Eindarrest omtrent de verenigbaarheid van art. 10a Wet VPB 1969 met de vrijheid van vestiging in het licht van de uit het Groupe Ster...

Eindarrest omtrent de verenigbaarheid van art. 10a Wet VPB 1969 met de vrijheid van vestiging in het licht van de uit het Groupe Steria -arrest voortvloeiende ‘per-elementbenadering’ De aandelen van belanghebbende (BV X) werden gehouden door de Zweedse topholding M van het B-concern. In april 2004 maakte het B-concern bekend dat het de Italiaanse concernvennootschap C SpA, dat voor ruim 71% in handen was van M, van de beurs wilde halen. Dit werd vormgegeven door binnen het B-concern een geldl...

7 december 2018

FED 2018/176: Ontvanger is niet een van de Staat te onderscheiden schuldeiser voor pluraliteitsvereiste in Faillissementswet

Ontvanger is niet een van de Staat te onderscheiden schuldeiser voor pluraliteitsvereiste in Faillissementswet De Staat der Nederlanden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verzoekt een in Bulgarije wonende schuldenaar failliet te verklaren. De Staat voert daarvoor aan dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat zij is opgehouden te betalen, nu zij zowel een vordering van de Staat uit hoofde van een bestuurlijke boete wegens het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen, als ...

7 december 2018

FED 2018/164: Hofoordeel inzake kennelijk onbehoorlijk bestuur onvoldoende gemotiveerd; aansprakelijkstelling van voormalig aandeelhouder als feite...

Hofoordeel inzake kennelijk onbehoorlijk bestuur onvoldoende gemotiveerd; aansprakelijkstelling van voormalig aandeelhouder als feitelijk bestuurder Belanghebbende (X) is als feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van A BV (hierna: de BV). De aansprakelijkheidsstelling ziet op de van de BV nageheven loonheffing en omzetbelasting over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2012 en de daarmee samenhangende bedragen aan boete, rente en kosten. In deze periode wa...

21 november 2018

FED 2018/167: Btw op kosten voor afkopen van contractuele verplichting tot koop bouwgrond pro rata aftrekbaar

Btw op kosten voor afkopen van contractuele verplichting tot koop bouwgrond pro rata aftrekbaar Belanghebbende is een woningcorporatie die in 2009 een overeenkomst met een gemeente sluit om op een viertal locaties maatschappelijke gebouwen, onderwijsvesting en woningbouw te ontwikkelen. Belanghebbende zal in dit kader een aantal percelen grond van de gemeente kopen. Vervolgens geeft belanghebbende in 2013 aan dat hij een deel van de overeenkomst niet kan nakomen. Er wordt een nieuwe overeenko...

21 november 2018

FED 2018/165: Wraking vanwege ongevraagd voorlopig oordeel van de voorzitter van het hof ter zitting

Wraking vanwege ongevraagd voorlopig oordeel van de voorzitter van het hof ter zitting De voorzitter van de gewraakte civiele kamer van Hof Arnhem Leeuwarden heeft, zonder zijn collega raadsheren partijen te consulteren en zonder partijen om toestemming te vragen, ter zitting een voorlopig oordeel gegeven. De voorzitter heeft ter zitting onder meer naar voren gebracht: “Linksom of rechtsom had u daarom sinds 2012 de bijdragen moeten betalen. Als u principieel blijft gaat u oplopen tegen een u...

21 november 2018

FED 2018/166: Marle Participations SARL. Verhuur gebouw vormt inmenging in beheer. Btw-aftrek kosten verwerving deelneming

Marle Participations SARL. Verhuur gebouw vormt inmenging in beheer. Btw-aftrek kosten verwerving deelneming Marle Participations SARL is een holding van de Marle-groep met als voornaamste doel het beheer van deelnemingen in diverse dochterondernemingen waaraan zij ook een gebouw verhuurt. Zij heeft alle btw in aftrek gebracht op kosten voor een herstructurering waarbij zij aandelen in groepsvennootschappen heeft verkocht en gekocht. De Franse fiscus heft na, omdat de kosten naar zijn oordeel...

21 november 2018

FED 2018/168: Buitenlandse kilometers leiden tot gebruikte auto voor bpm

Buitenlandse kilometers leiden tot gebruikte auto voor bpm Belanghebbende kocht op 21 januari 2016 een auto in Duitsland met een kilometerstand van circa 30. De auto werd toegelaten tot de openbare weg in Duitsland en belanghebbende kreeg een exportkenteken. Vervolgens is ongeveer 3.000 km met de auto in Duitsland gereden. Bij registratie op 1 februari 2016 in het Nederlandse kentekenregister was de kilometerstand 3.195. Voor het antwoord op de vraag of belanghebbende recht heeft op de vermin...

20 november 2018

FED 2018/169: Vergrijpboete wegens het opzettelijk over bepaalde tijdvakken niet tijdig voldoen van omzetbelasting: op onjuiste wijze meenemen van ...

Vergrijpboete wegens het opzettelijk over bepaalde tijdvakken niet tijdig voldoen van omzetbelasting: op onjuiste wijze meenemen van strafverminderende omstandigheid. Uitleg over de wijze van toetsen van boetes in cassatie in algemene zin Aan een BV worden vergrijpboetes opgelegd van 30% vanwege het opzettelijk niet tijdig op aangifte voldoen van omzetbelasting. De BV heeft ‘geschoven’ met inboeken van verzonden facturen naar een later tijdvak. Op jaarbasis werd wel het juiste bedrag op aangi...

20 november 2018

Actueel op TaxLive
Recente fiscale ergernissen