De belastingheffing op vermogensinkomsten (box 3) werd ooit als 'pretbox' ingevoerd. In die tijd lagen de feitelijke rendementen vaak hoger dan het rendement van 4% dat fiscaal als inkomen werd aangemerkt. Dit veranderde de afgelopen jaren door de lage rente op spaargelden. In sommige gevallen is de te betalen belasting zelfs hoger dan het behaalde rendement. Het zal u niet verwonderen dat hierover vele procedures zijn en worden gevoerd tegen de Staat der Nederlanden.
Vooral mensen met spaargeld zijn de klos: de rente die zij ontvangen neigt inmiddels naar 0%. Dit leidt in box 3 al heel snel tot een bedrag aan belasting dat boven de ontvangen rente uitstijgt. Veel mensen zien de belastingheffing in box 3 daarom als een inbreuk op hun eigendomsrecht. Zo'n inbreuk zou in strijd kunnen zijn met het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Met dit uitgangspunt startten veel mensen de afgelopen jaren procedures tegen de Belastingdienst. Die leidden  ondertussen tot een hele serie uitspraken van Nederlandse rechters. 

Geen inbreuk

De eerste serie uitspraken was negatief voor de belastingbetalers: een aantal jaren geleden lagen de rentepercentages weliswaar onder de 4%, maar niet zo laag dat uitgaan van 4% rendement leidt tot een inbreuk op het eigendomsrecht. De heffing blijft volgens de rechters binnen de grenzen van de redelijkheid. Alleen in een enkel, zeer specifiek geval werd de belastingheffing door de rechter verlaagd. In dit geval ging het over een verhuurde woning en niet over spaargelden.

Andere mogelijkheden

Daarna volgde een nieuwe serie rechterlijke uitspraken, waarbij latere jaren onderwerp van de discussie waren. De laatste uitspraken hebben betrekking op het jaar 2014. Hoewel de feitelijke rente in dat jaar al fors lager lag dan voorheen, laat de rechter de spaarbelasting toch in stand. Het argument is nu dat het nog steeds mogelijk is om een rendement van 4% te halen. Kan dat niet op een spaarrekening, dan zijn er andere mogelijkheden zoals beleggen in aandelen of in vastgoed. Dat niet iedereen dit wil, is een factor die de rechter hierbij blijkbaar niet meeweegt.

Onzekere afloop

Over de laatste zaken hebben tot nu toe alleen lagere rechters zich gebogen. Ongetwijfeld zal een aantal van deze procedures tot aan de Hoge Raad gevoerd worden. Tot die tijd weten we nog niet zeker wat de afloop van deze procedures zal zijn. De vele negatieve uitspraken van de afgelopen tijd geven echter weinig hoop op een positieve uitkomst.
 

Bron: ABAB Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen