Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) die een aanmerkelijk belang van ten minste 5% heeft in een vennootschap waarvoor hij arbeid verricht, wordt geacht een minimaal salaris uit die vennootschap te hebben ontvangen. Het kabinet wil het verschil in belastbaar loon met een reguliere medewerker verkleinen. Daarom wordt de gebruikelijkloonregeling met ingang van 1 januari 2015 aangepast.
Als hoofdregel geldt vanaf 2015 dat het gebruikelijk loon van een DGA moet worden vastgesteld op het hoogste van deze drie mogelijkheden:
  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  2. Het loon van de meestverdienende medewerker van de vennootschap of een verbonden lichaam. Van een verbonden lichaam is bijvoorbeeld sprake als de DGA in die vennootschap een belang heeft van ten minste eenderde gedeelte.
  3. € 44.000.
De regel die de hoogste uitkomst geeft, bepaalt de hoogte van het gebruikelijk loon.
 
In 2015 wordt het begrip "meest vergelijkbare dienstbetrekking" ingevoerd. De inspecteur kan het gebruikelijk loon stellen op 75% van het loon dat hoort bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit kan dus betekenen dat het gebruikelijk loon van de DGA in 2015 verhoogd moet worden.
 
Als het loon van de meestverdienende medewerker de hoogste uitkomst geeft, maar tot een onredelijke uitkomst leidt, mag de werkgever aannemelijk maken dat een lager loon redelijker is. In dat kader is wel afstemming met de Belastingdienst wenselijk. Als het gebruikelijke salaris minder bedraagt dan € 5.000 (bijvoorbeeld bij een onroerend goed of beleggings bv), mag van salaris worden afgezien.
 
Als een DGA met de Belastingdienst een afspraak heeft gemaakt over de hoogte van het gebruikelijk loon dan geldt:
  • Afspraken over een loon dat gelijk is aan het standaardbedrag van € 44.000 of lager blijven in stand.
  • Afspraken over een loon hoger dan € 44.000 komen per 1 januari 2015 te vervallen. 
Het is echter toegestaan om de opgezegde afspraak te blijven toepassen, mits het loon wordt verhoogd tot 75/70 van het loon volgens die afspraak.
 
Als geen gebruik wordt gemaakt van de 75/70 regeling, dan moet het gebruikelijk loon op basis van de nieuwe regelgeving worden vastgesteld. Daarbij is het mogelijk om een nieuwe afspraak te maken met de Belastingdienst.
 
 
Lees ook het thema over Gebruikelijk loon en verzekeringsplicht DGA.
 
 

Bron: ABAB Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

4

Gerelateerde artikelen