Advocaat-generaal IJzerman adviseert de Hoge Raad het verzoek tot herziening van de uitspraak van de Hoge Raad in de zogenoemde tipgeverszaak af te wijzen. De indieners van het herzieningsverzoek vinden dat het geslaagde cassatieberoep van de staatssecretaris vanwege nieuwe omstandigheden alsnog ongegrond zou moeten worden verklaard.
In deze zaak heeft een tipgever tegen beloning informatie aan de FIOD gegeven over bankrekeningen van Nederlandse ingezetenen bij in Luxemburg gevestigde banken. Op basis van deze informatie zijn aanslagen opgelegd aan vermeende zwartspaarders. Belanghebbenden wilden de naam van de tipgever weten. De belastinginspecteur en getuigen werkzaam bij de belastingdienst weigerden die naam te geven. Voor het hof was dat reden om de belastingaanslagen te vernietigen. Maar de Hoge Raad vond de door het hof gegeven onderbouwing daarvoor onvoldoende en heeft verwezen naar een ander hof voor nader onderzoek.
 
Volgens de advocaat-generaal is een herzieningsverzoek niet de manier waarop deze procedure moet worden voortgezet. De aanvragers kunnen de nieuwe informatie die zij in hun herzieningsverzoek aandragen, in de lopende procedure bij het verwijzingshof inbrengen. Hier - en niet bij de Hoge Raad - kunnen nieuwe feitelijke afwegingen worden gemaakt.
 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

1

Gerelateerde artikelen