Man en vrouw gaan scheiden. De man betaalt € 80.000 aan de vrouw. De man trekt dit bedrag af als afkoopsom van alimentatie. Het hof is van mening dat de betaling betrekking heeft op de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. De aftrek wordt niet gehonoreerd.

De zaak (Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 28 juli 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5743) gaat als volgt. Man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Bij de scheiding levert de financiële afwikkeling nogal wat problemen op. Uiteindelijk komen ze overeen dat de man € 80.000 aan de vrouw overmaakt voor de totale afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen. Bij zijn aangifte inkomstenbelasting trekt de man het bedrag af als uitgave voor onderhoudsvoorzieningen. Als nadere onderbouwing geeft hij aan dat het een afkoopsom van alimentatie is. De inspecteur is het hier niet mee eens en weigert de aftrek.

Het hof concludeert dat de overeenkomst tussen de man en de vrouw aangeeft dat het gaat om een betaling in verband met de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Dat wijst er niet op dat de betaling geheel of voor een gedeelte een afkoopsom van alimentatie is.

De uitleg van een overeenkomst is echter niet alleen gebaseerd op de letterlijke tekst maar ook op wat partijen op grond van elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten (Hoge Raad 13 maart 1981, nr. 11.647, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635, Haviltex).

Omdat ook uit de gedragen en verklaringen van de man en de vrouw niet blijkt dat de betaling van € 80.000 een afkoopsom is voor alimentatie is de aftrek geweigerd.

Belang voor de praktijk

Artikel 6.1, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Wet IB 2001 en artikel 6.3, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, Wet IB 2001 bepaalt dat periodieke uitkeringen of verstrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting (alimentatie) aftrekbaar zijn als uitgave voor onderhoudsverplichtingen. Ook afkoopsommen zijn aftrekbaar. Uit de bovenstaande uitspraak blijkt het belang om afspraken over alimentatie en de eventuele afkoop daarvan goed vast te leggen.

Onder een afkoopsom wordt mede begrepen een overbedeling die is verkregen tegenover het (deels) prijsgeven van een aanspraak op een alimentatie-uitkering (Hoge Raad 19 september 2003, nr. 38.315, ECLI:NL:HR:2003:AK8291, FED 2003/506).

Tegenover een aftrekbaarheid bij de alimentatieplichtige staat belastbaarheid bij de alimentatiegerechtigde. Bij het vaststellen van een eventuele afkoopsom voor alimentatie kan een progressievoordeel of nadeel ontstaan. Voor de fiscale behandeling van alimentatie bij samenwoners verwijzen wij naar is het artikel ‘Aan ex-samenwoner betaalde alimentatie is geen schenking'.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Huwelijksvermogensrecht

0

Gerelateerde artikelen