Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2016 lijfrente uitkeringen, waarvan premies onder voorwaarden aftrekbaar zijn in box 1, op de uitkeringsdatum niet altijd meer volledig progressief belast worden.

Minimumwaarderingsregel 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat belastingplichtigen besluiten de lijfrentepolissen voortijdig af te kopen. Bij afkoop van een lijfrentepolis betaalt de verzekeringsmaatschappij een éénmalig bedrag, de zogenoemde afkoopsom. Als premieaftrek is genoten wordt de afkoopsom fiscaal minimaal gesteld op het bedrag van de op het inkomen in mindering gebrachte premies. Dat bedrag kan dus hoger zijn dan de concreet genoten afkoopsom. Die minimumwaarderingsregel wordt nu afgeschaft, waardoor verzekeraars kunnen volstaan met het inhouden van loonbelasting over de afkoopsom. De maatregel gaat in per 1 januari 2016. Voor eerdere afkopen kan onder voorwaarden in de beleidssfeer een tegemoetkoming worden verleend. Terecht hoeft nu dus géén belasting meer betaald te worden over de in aftrek gebrachte lijfrentepremies maar wordt de heffing beperkt tot de hoogte van de afkoopsom. Hou rekening met deze wijziging als je in de toekomst besluit je lijfrente af te kopen.

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

0

Gerelateerde artikelen