Bij het werken in meerdere lidstaten komen naast de fiscale positie van de werknemer of zelfstandige ook de sociale verzekeringen om de hoek kijken. De sociale verzekeringen betreffen de verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom.
Omdat de arbeidsmobiliteit binnen Europa hoog in het vaandel staat, is op EU-niveau afgesproken waar iemand sociaal verzekerd is als degene in meerdere lidstaten werkt. Het uitgangspunt is dat iemand slechts in één lidstaat verzekerd is, zodat er geen dubbele premies worden betaald of om te voorkomen dat iemand nergens verzekerd is voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom.
 
Bewijstechnisch kan de werkgever voor de werknemer een zogenaamde E101/A1-verklaring opvragen bij de sociale verzekeringsautoriteit van het woonland. Op deze verklaring staat in welk land de werknemer verzekerd is. Omdat de aanvraag vrij makkelijk is, is het ook gevoelig voor oneerlijke concurrentie. Dit komt bijvoorbeeld veelvuldig voor in de internationale bouw- en transportsector. De A1-verklaring wordt dan op een bepaalde manier aangevraagd zodat de werknemers verzekerd zijn in lidstaten waar de sociale zekerheidspremies en dekking laag zijn. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een analyse gemaakt en de knel- en verbeterpunten opgesomd. BDO vat deze kort samen:
 
De lidstaat die de A1-verklaring afgeeft is verantwoordelijk voor de correcte feiten, er wordt aanbevolen een standaardvragenlijst te hanteren;
  • Elektronische uitwisseling van informatie moet er komen om verificatie van de A1-verklaringen te vereenvoudigen (voorzien medio 2019);
  • Het intrekken van de A1-verklaring kan alleen door de lidstaat die deze heeft afgegeven, maar bij fraude kan het ontvangende land de A1-verklaring weigeren;
  • Iemand moet minimaal 3 maanden (nu is dit een maand) voorafgaand een detachering in het zendende land verzekerd zijn;
  • Er worden criteria opgenomen zodat de zetel van de werkgever makkelijker kan worden bepaald.
Op Europees niveau moeten deze maatregelen nog geïmplementeerd worden.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationale sociale zekerheid

6

Gerelateerde artikelen