Met ingang van 1 april jl. is de wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Eén van de opties die daarbij mogelijk zijn is het gefacilieerd afkopen van de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer. Daarbij wordt in de periode 2017 tot en met 2019 een korting verleend op de verschuldigde belasting (2017: 34,5% 2018: 25%, 2019: 19,5%).

Onderdekking

Als sprake is van onderdekking van de pensioenvoorziening (dat wil zeggen: de totale omvang van de activa is ontoereikend om het fiscale waarde van het pensioen en de aanwezige schulden te kunnen voldoen), dan wordt hier bij het bepalen van de verschuldigde belasting geen rekening mee gehouden.
 
Voorbeeld 1
Aan activa is beschikbaar € 100.000. De fiscale waarde van de pensioenvoorziening is € 150.000. Verder zijn er geen schulden. De onderdekking is hierdoor € 50.000. Wanneer wordt afgekocht geldt een korting van € 51.750 (€ 150.000 x 34,5%) waardoor over € 98.250 direct belasting verschuldigd is. Bij een belastingtarief van 52% bedraagt de belasting € 51.090. De netto uitkering wordt in dat geval € 48.910 (€ 100.000 -/- € 51.090) Per saldo bedraagt de uiteindelijke belastingdruk daarmee ± 51%!

Loonstamrecht

Wanneer binnen de vennootschap naast de pensioenverplichting tevens een loonstamrecht (goudenhanddruk) of ander stamrecht aanwezig is, dan kan het afkopen van het pensioen in eigen beheer in geval van onderdekking zeer ongewenste gevolgen hebben. De Belastingdienst staat in die gevallen niet toe dat de bestaande onderdekking volledig aan het stamrecht wordt toegekend.
 
Voorbeeld 2
Aan activa is wederom beschikbaar € 100.000. De fiscale waarde van de pensioenvoorziening is € 100.000. Daarnaast is er een loonstamrecht aanwezig van € 150.000. De totale onderdekking is daarmee € 150.000. Wanneer de aanwezige activa volledig worden gebruikt om het pensioen af te kopen, resteert er in zijn geheel geen activa meer om aan het loonstamrecht te voldoen. Omdat voor de afkoop van het pensioen nog sprake was van een gemiddelde onderdekking van 60% (€ 100.000 / (€ 150.000 + € 100.000) is door de afkoop de dekking verslechterd. Afkoop is in die gevallen niet toegestaan.
 
De Belastingdienst heeft aangegeven dat wanneer het pensioen toch wordt afgekocht, dit tot gevolg heeft dat direct over de economische waarde van het volledige loonstamrecht belasting verschuldigd is.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting

1

Gerelateerde artikelen