De vrijstelling vennootschapsbelasting (vpb) voor zorgactiviteiten kent een aantal strenge voorwaarden. Voldoet u niet aan al deze voorwaarden, dan is uw instelling vpb-plichtig. Een recente uitspraak van het hof in Arnhem bevestigt opnieuw hoe strikt hierop wordt beoordeeld. De conclusie was dat de VPB-vrijstelling niet van toepassing is op een thuiszorginstelling, als de winst die zij behaald met niet-zorgactiviteiten op grond van haar statuten vrij uitkeerbaar is (de winstbestemmingseis).

Casus: dotatie exploitatieoverschot niet geaccepteerd

Een landelijk opererende instelling (BV) is in Nederland toegelaten als AWBZ-thuiszorginstelling. Op grond van een beleidsregel van het College Tarieven Gezondheidszorg moet de BV een Reserve Aanvaarde Kosten (RAK) aanhouden. Voor 2006 doteert de BV het volledige exploitatieoverschot aan de RAK. De inspecteur accepteert de dotatie echter niet. In geschil is of de BV is vrijgesteld van de heffing van vpb. Is dat niet het geval, dan leidt het exploitatieoverschot tot belastbare winst.

BV verricht ook niet-zorgactiviteiten volgens statuten

Rechtbank Arnhem oordeelde dat de statuten van de BV niet voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van de VPB-vrijstelling. Daarmee voldoet de BV niet aan de winstbestemmingseis van art. 4 Uitvoeringsbesluit vpb. In hoger beroep stelde het hof vast dat de BV op grond van haar statuten ook niet-zorgactiviteiten kon verrichten. Mits de niet-zorgactiviteiten minder dan 10% van alle activiteiten uitmaken, zou de vpb vrijstelling nog van toepassing kunnen zijn. Echter, aangezien de winst uit deze niet-zorgactiviteiten op grond van de statuten ter vrije beschikking stond van de aandeelhouders van de BV, voldeed de BV volgens het hof niet aan de genoemde winstbestemmingseis.

Winstbestemmingseis

De winstbestemmingseis bepaalt dat eventuele winst van het lichaam (uit welke activiteit ook) volgens de statuten uitsluitend moet kunnen worden bestemd ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een (ander) ex art. 5 lid 1 onderdeel c Wet VPB 1969 vrijgesteld lichaam. Deze eis geldt eveneens voor de uitkering van een eventueel batig saldo bij ontbinding.
 
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

1

Gerelateerde artikelen