Het Belastingplan 2013 en aanverwante wetten lijken zonder al te veel kleerscheuren door de Tweede Kamer te zijn geloodst. Op een aantal wijzigingen na houden de coalitiepartijen VVD en PvdA de gelederen gesloten, zo bleek uit een debat donderdagavond. Ruim na middernacht werd het debat pas afgerond, wat Omtzigt (CDA) deed verzuchten dat dergelijke belangrijke wetgeving een zorgvuldigere afweging verdient op een meer gangbaar tijdstip. De stemmingen zijn dinsdag aanstaande.

 

Leeftijdsgrens schenkingsvrijstelling naar 40 jaar

De leeftijdsgrens in de eenmalige schenkingsvrijstelling van naaste verwanten zal van 18-35 jaar worden opgetrokken naar 18-40 jaar. Hiertoe is een wijziging ingediend op het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2013 (OFM 2013), wat kan rekenen op de instemming van de Staatssecretaris van Financiën. Komende dagen wordt nog bezien of de groep van verkrijgers verruimd kan worden. Weekers gaf wel aan dat een verruiming meer geld kost en dat hiervoor door de Kamerleden zelf dekking moet worden aangegeven.

Andere wijzigingen

Eerder was al bekend dat levenslooptegoed kan vrijvallen, waarbij in 2013 slechts 80% van de grondslag in de heffing wordt betrokken. Ook prepensioen kan doorlopen in geval van een AOW gat, maar consequentie is wel dat het aanvullend pensioen hierdoor lager wordt. Weekers heeft bij nota van wijziging de afdracht van btw van de tabaksdetailhandel gewijzigd naar het reguliere systeem onder gelijktijdige verlaging van het forfait van de werkkostenregeling in 2013 van 1,6% naar 1,5%

Initiatiefwetten

Koolmees (D66) bepleitte een belastingfaciliteit voor de filmindustrie. Weekers wilde hier niet aan beginnen.  "Fiscaal instrumentalisme moet worden teruggedrongen," viel uit de mond van de bewindsman op te tekenen. Koolmees kondigde aan dan maar zelf met een initiatiefwet te zullen komen. Van Vliet (PVV) volgde een soortgelijke strategie. Hij riep wederom bij motie, samen met Bashir (SP), op om het Bosal-gat niet gedeeltelijk te repareren, zoals in de aangenomen Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013, maar vollediger conform de strekking van de vorig jaar ingediende en aangenomen motie van hemzelf en Bashir. Weekers wuifde deze suggestie ook weg, waarna Van Vliet (PVV) opmerkte zelf met een initiatiefwet te zullen komen om de renteaftrek in de vennootschapsbelasting aan te pakken.

Toezeggingen

Weekers zegde nog een aantal zaken toe. Nog deze maand zal hij de Kamer per brief informeren over een plan om de belastinginning te versterken (aanpakken tax gap). Afgelopen zomer was hiervoor al een motie aangenomen. Voor de zomer 2013 wil Weekers ook met de Kamer in debat om te spreken over de nieuwe eisen voor ANBI's op het gebied van transparantie.  Over de winstbox zal de staatssecretaris voor de zomer 2013 een visie aan de Kamer sturen. In het Regeerakkoord is een passage opgenomen waarbij een winstbox wordt aangekondigd onder gelijktijdige beperking van een aantal ondernemersfaciliteiten, maar deze passage schept nog te weinig duidelijkheid. En het wordt druk in het nieuwe jaar voor Weekers. Voor het voorjaar beloofde hij nog met een uitwerking te komen voor het opheffen van de MRB vrijstelling voor oldtimers, waarbij rijdend cultureel erfgoed wordt uitgezonderd.

BTW bouw naar 6% niet haalbaar

Een brede oppositie van CDA, D66, CU, GroenLinks en SP heeft een amendement ingediend om de btw op renovatie- en herstelwerkzaamheden in de bouw in 2013 eenmalig naar 6% te brengen. Als dekking voor deze maatregel wordt een herinvoering van de afvalstoffenbelasting, terugdraaien verhoging werkkostenregeling en het deels al in 2013 beperken van de MRB vrijstelling voor oldtimers (invoering 3000 km grens) overwogen. Vooral door deze dekking lijkt dit amendement geen meerderheid te halen. Staatssecretaris Weekers toonde zich weliswaar sympathiek tegenover de btw verlaging, maar om verschillende redenen ontraadde hij het amendement. Voor de coalitiepartijen VVD en PvdA is dat voldoende signaal om tegen het amendement te stemmen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting, Belastingheffing van motorrijtuigen, Belastingrecht algemeen, Schenk- en erfbelasting, Vennootschapsbelasting, Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

2

Gerelateerde artikelen