Hieronder staat een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020 voor ondernemers. Voor de gedetailleerde plannen zie het dossier Prinsjesdag 2019.

Vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten vanaf € 200.000 blijft 25% in 2020. In 2021 daalt het naar 21,7%. Het lage tarief op winsten tot en met € 200.000 daalt in 2020 wel verder.

Deel van de winst 2019   2020 2021  
T/m € 200.000 19% 16,5% 15%
Vanaf € 200.000 25% 25% 21,7%

 

Daarnaast wordt er vanaf 1 januari 2020 bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als een ondernemer de aangifte indient voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist is.

Aangekondigde maatregelen vennootschapsbelasting vanaf 2021
Het kabinet is van plan om nog drie maatregelen te nemen voor de vennootschapsbelasting. Deze maatregelen komen in het Belastingplan 2021.

  1. Verhoging van het 'tarief' van de innovatiebox
    Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het 'tarief' van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9%.
  2. Liquidatie- en stakingsverlies minder vaak aftrekbaar
    Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.
  3. Geen korting meer als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt
    Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.

Bronbelasting tegen belastingontwijking en -ontduiking

Er komt in 2021 een bronbelasting op rente en royalty's die via Nederland naar landen gaan die geen of weinig belasting heffen. Ook worden boetes voor belastingontduiking openbaar gemaakt die zijn opgelegd aan dienstverleners, zoals belastingadviseurs. Het kabinet wil met deze en meer nieuwe maatregelen belastingontwijking en -ontduiking bestrijden.

Sommige landen heffen niet of nauwelijks belasting. Jaarlijks gaat er via Nederland zo'n € 22 miljard aan rente en royalty's naar deze landen. Dat gebeurt vaak via zogenoemde brievenbusfirma's. Het kan zijn dat dit geld dan nergens wordt belast. Het kabinet pakt dit aan met de introductie van een bronbelasting op uitgaande rente en royalty's. Nederland heeft een lijst opgesteld van landen met lage belastingen. Daar staan op dit moment 21 landen op. Elk Nederlands bedrijf dat rechtstreeks rente of royalty's betaalt aan bedrijven in deze landen, moet hier vanaf 2021 bronbelasting over betalen. Dit voorkomt dat brievenbusfirma's Nederland gebruiken voor doorstroomactiviteiten naar deze landen.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager, totdat deze in 2028 uitkomt op € 5.000. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan de komende jaren omhoog. De meeste zelfstandigen gaan er daarom nog steeds op vooruit, zeker de eerste jaren.

2019 2020 2028
€ 7.280 > € 7.030 > € 5.000

 

Vanaf 2020 daalt de zelfstandigenaftrek in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 naar € 5.000 in 2028.

Werkkostenregeling verruimd

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

De werkgever mag onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.
Hiermee wordt de vrije ruimte maximaal € 2.000 hoger. Bij een loonsom van € 400.000 mogen werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast vergoeden. Nu is dat nog € 4.800.

Vrijstelling voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Vanaf 2020 vallen de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de gerichte vrijstellingen.

Afrekening mag later
Veel werkgevers geven aan het einde van het jaar vergoedingen of geschenken aan hun werknemers. Bijvoorbeeld een kerstfeest op een externe locatie of kerstpakketten. De rekening hiervoor komt vaak pas aan het begin van het nieuwe jaar. Vergoedt of verstrekt de werkgever meer dan het bedrag van zijn vrije ruimte, dan betaalt hij over dat gedeelte belasting. Voortaan mag hij dit later afrekenen. Op dit moment mag dat uiterlijk bij de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Vanaf 2020 mag dat ook bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak.

Korting geven op producten uit eigen bedrijf
Werkgevers mogen werknemers 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van € 500 per jaar per werknemer. De Belastingdienst bepaalt de waarde van deze producten voortaan aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw.

Vrijstelling van assurantiebelasting op brede weersverzekering

Boeren kunnen zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer. Zij hoeven over deze brede weersverzekering vanaf 2020 geen 21% assurantiebelasting meer te betalen. Het kabinet heeft van de Europese Commissie bericht gekregen dat deze vrijstelling is toegestaan.

Openbaarmaking boeten voor belastingontduiking

Per 2020 worden boetes voor belastingontduiking openbaar gemaakt die zijn opgelegd aan medeplegende dienstverleners, zoals bij de Panama Papers. Over het algemeen gaat het om belastingadviseurs. Maar bijvoorbeeld ook notarissen, accountants en advocaten. De openbaar gemaakte gegevens blijven 5 jaar staan op de website van de Belastingdienst.

Inkeerregeling wordt beperkt

Met de inkeerregeling kunnen belastingbetalers die inkomen hebben verzwegen, dit inkomen alsnog melden bij de Belastingdienst. Zij krijgen dan geen of een lagere boete. De belastingplichtige kan in 2020 nog steeds gebruikmaken van de inkeerregeling. Maar als hij verzwegen inkomen uit aandelen (box 2) of vermogen (box 3) alsnog opgeeft, krijgt hij wel een boete. Ook maakt het vanaf 2020 niet meer uit of dit inkomen wel of niet uit het buitenland kwam.

Invoering minimumkapitaalregel

Er komt per 1 januari 2020 een minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars. De mogelijkheid rente af te trekken van de belasting geeft banken en verzekeraars nu een prikkel om vreemd vermogen aan te trekken. Door de introductie van de minimumkapitaalregel mogen banken en verzekeraars minder fiscale rente aftrekken als zij te veel vreemd vermogen hebben.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2019

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

Carrousel: Carrousel

1

Gerelateerde artikelen