Een nieuwe Europese richtlijn verplicht vennootschappen gegevens van hun aandeelhouders in een register te vermelden. Wat betekent dat?
Om belastingontduiking en financiering van terrorisme tegen te gaan, heeft de EU een akkoord bereikt over een nieuwe Europese richtlijn. Deze richtlijn verplicht (onder andere) alle vennootschappen openheid van zaken te geven over hun aandeelhouders. Natuurlijke personen met een aandelenbelang van 25% of meer worden opgenomen in een register. In dit register worden zij vermeld met naam, geboortejaar en geboortemaand, nationaliteit en het land waar zij woonachtig zijn. Het uitsluitend vermelden van een Stichting Administratiekantoor is dan niet meer voldoende.

Wie krijgt inzage in het register?

Het register zal inzichtelijk worden voor onder andere opsporingsdiensten, banken en notarissen. Individuen kunnen uitsluitend toegang tot het register krijgen, indien zij kunnen aantonen een ‘rechtmatig belang' daarbij te hebben. Onder rechtmatig belang wordt onder andere verstaan: de verdenking van het witwassen van geld, de verdenking van financiering van terrorisme, fraude en fiscale misdrijven.
 
Indien een aandeelhouder kan aantonen dat hij of zij een veiligheidsrisico loopt door de openbaring van bovengenoemde gegevens, kunnen lidstaten een uitzondering maken op het verlenen van toegang tot het register. Van een reëel veiligheidsrisico is bijvoorbeeld sprake indien de aandeelhouder risico loopt op chantage, geweld, kidnapping etc.
 
De nieuwe richtlijn laat zich nog niet uit over mogelijke sancties bij het niet voldoen aan de registratieplicht. Mogelijk wordt een dergelijke overtreding gezien als een economisch delict, waarbij een boete mogelijk is.
 
Wanneer de nieuwe richtlijn in werking zal treden, is nog niet duidelijk. Het Europees Parlement zal daar op korte termijn over stemmen. Indien het voorstel door het Europees Parlement wordt aangenomen, dient Nederland de regeling binnen twee jaar na inwerkingtreding op te nemen in de nationale wetgeving.

Nederland: centraal aandeelhoudersregister

In lijn met deze Europese ontwikkeling, wordt in Nederland binnenkort gestemd over wetgeving inzake een centraal aandeelhoudersregister. In dit register staat informatie over de aandeelhouders van besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Het register wordt niet openbaar toegankelijk, maar zal alleen toegankelijk zijn voor de aandeelhouders, notarissen en overheidsdiensten. Het register wordt ondergebracht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 
Het anoniem blijven van aandeelhouders kan volgens het Kabinet leiden tot misbruik, belastingontduiking en witwassen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat deze naar verwachting in per 1 januari 2016.
 
De Europese richtlijn en de mogelijke invoering van het centrale aandeelhoudersregister in Nederland kunnen gevolgen hebben voor de privacy van uw familiebedrijf en/of de aandeelhouders. 
 
 
 

Bron: Deloitte CTRL

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen