Het kabinet heeft een omvangrijk noodpakket samengesteld om het bedrijfsleven door de coronacrisis heen te helpen. Dat pakket bevat ook belastingmaatregelen. In aanvulling hierop zijn volgens loonbelastingspecialist Hans de Vries van Taxperience nog enkele korte en lange termijnmaatregelen specifiek op loonbelastinggebied denkbaar. Het kabinet kan zo werkgevers in zwaar weer een extra steuntje in de rug bieden.

Noodpakket

Aan belastingmaatregelen bevat het op dinsdag 17 maart gepresenteerde omvangrijke noodpakket voornamelijk een aanzienlijke verruiming van de regeling voor bijzonder uitstel van belastingbetaling en een tijdelijk forse verlaging van het percentage van de invorderings- en belastingrente. De Vries heeft bewondering voor de snelheid waarmee het kabinet anticipeert op de coronacrisis. “Dat het kabinet zo actief meedenkt met ondernemend Nederland is zéér positief. Het pakket aan steunmaatregelen geeft veel rust aan het bedrijfsleven. Helaas zullen, ondanks de geboden steun, veel ondernemingen het lastig gaan krijgen.”

Extra mogelijkheden

De Vries ziet nog extra mogelijkheden in de loonbelasting om de nodige onzekerheid bij werkgevers weg te halen en om de financiële gevolgen van het coronavirus verder te beperken. Op korte termijn zijn enkele complicerende factoren van het thuiswerken weg te nemen, is meer duidelijkheid gewenst over de positie van de dga en is een verschuiving van maand naar kwartaalaangifte een welkome tegemoetkoming voor de cashflow. Op langere termijn is een verdere versoepeling van de regels voor een lage WW-premie denkbaar, evenals een uitzondering voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid en een sectorspecifieke afdrachtsvermindering.

Duidelijkheid voor de dga gewenst

Nu ook de nodige dga’s zijn geraakt door de coronacrisis speelt de vraag of deze bijzondere groep, net als andere werkgevers, aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. “Er is onduidelijkheid,” zegt De Vries. “De werktijdverkortingsregeling is stopgezet. In plaats daarvan zal zo snel mogelijk de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) worden opengesteld. Het zou mooi zijn als ook dga’s in aanmerking komen voor deze looncompensatiemaatregel, maar dat weten we nu nog niet. Mocht dat niet het geval zijn, dan is een verlaging van het gebruikelijk loon een optie om de pijn van de coronacrisis te verzachten. Nu dit al in de wetgeving is geregeld, ligt die verlaging dan het meest voor de hand. Een generieke toestemming dat elke getroffen dga zijn loon mag verlagen, is daarbij wel zo praktisch. En knoop daarbij dan aan bij de tijdelijke NOW, dus een verlaging van het gebruikelijk loon afhankelijk van de omzetdaling. Een dga met een omzetverlies van 100% kan dan zijn loon met 90% omlaag brengen.”

Neem complicerende factoren thuiswerken weg

Nederland werkt op dit moment massaal vanuit huis. En dat thuiswerken heeft gevolgen op loonbelastinggebied. De Vries wijst als voorbeeld op de reiskostenvergoedingen. “Ondanks dat veel werknemers nu niet reizen, zullen een aantal werkgevers de vergoedingen hiervoor gewoon laten doorlopen. Tegenover die vergoedingen staan nu geen kosten. Dat kan twee maanden goed gaan, maar op een bepaald moment is toch echt sprake van loon. Omdat zoveel mogelijk vanuit huis werken nu verplicht is, kan het kabinet goedkeuren dat thuiswerken geen impact heeft op het bedrag dat aan reiskosten mag worden vergoed.”

Door het verplicht thuiswerken hebben werknemers ook zelf meer kosten, zoals extra energielasten. “België heeft al geregeld dat werkgevers een vast bedrag van ruim € 125 per maand onbelast mogen vergoeden om de thuiswerkkosten van de werknemer te dekken. Het kabinet kan iets soortgelijks in overweging nemen,” aldus De Vries.

Thuiswerken is ook een complicerende factor voor de loonbelastingregeling van het doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto’s. Doordat de bestelauto nu voor langere tijd bij de werknemer voor de deur staat, kan de voor het privégebruik toegestane eindheffing van € 300 in gevaar komen. De Vries: “Het gevolg kan zijn dat de betreffende werknemer alsnog wordt geconfronteerd met een bijtelling bij het loon voor het privégebruik van de bestelauto. Een fictie waarbij we de afwijkende thuiswerksituatie negeren en net doen alsof het normale arbeidspatroon wordt voortgezet, is welkom. De eindheffing voor doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto’s blijft dan gewoon gelden, ongeacht hoe lang de werknemer door het coronavirus aan huis is gekluisterd.”

Meer thuiswerken kan in internationale situaties ook nog leiden tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie van een werknemer. Volgens De Vries kan dit betekenen dat Nederlandse werkgevers op enig moment in het thuisland van de werknemer sociale premies moeten gaan afdragen. “Een enorme lastenverzwaring waar we werkgevers nu niet mee moeten opzadelen. België heeft aangegeven in internationale situaties het thuiswerken te negeren en voor de sociale zekerheid te blijven uitgaan van het arbeidspatroon zoals dat was voordat de coronacrisis uitbrak. Ik hoop dat Nederland deze Belgische kijk bevestigt. Dat geeft een stukje rust voor Nederlandse werkgevers met in het buitenland woonachtige werknemers.”

Van maand naar kwartaalaangifte

De coronacrisis is een forse aanslag op de liquiditeiten van bedrijven. De aanzienlijke verruiming van het bijzonder uitstel van belastingbetaling voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting is dan ook een meer dan welkome tegemoetkoming voor ondernemers en werkgevers geraakt door de economische gevolgen van het coronavirus. Uiteraard moet er wel gewoon aangifte worden gedaan en voor werkgevers betekent dat grotendeels een maandelijkse aangifte voor de loonheffingen. De Vries oppert de suggestie om werkgevers de mogelijkheid te bieden in plaats van een maandaangifte een kwartaalaangifte te doen. “Ook werkgevers die geen gebruik kunnen maken van het bijzonder uitstel van belastingbetaling hebben dan enkele maanden extra de tijd om belasting af te dragen en dat komt de cashflow-positie ten goede. Een ander punt is dat het bijzonder betalingsuitstel in de loonsfeer op het eerste gezicht alleen geldt voor naheffingsaanslagen en niet voor de afdracht die werkgevers moeten doen na het indienen van de reguliere aangifte loonheffingen. Werkgevers zouden enorm gebaat zijn met een verduidelijking, zodat zij ook uitstel kunnen aanvragen voor de regulier te betalen loonheffingen.”

Langere termijnmaatregelen

De Vries heeft ook nog enkele suggesties voor maatregelen op de langere termijn, zoals een versoepeling van de voorwaarden voor de lage WW-premie. “De lage WW-premie geldt nu kort gezegd alleen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Vanwege de coronacrisis is een versoepeling in de maak zodat ook bij meer dan 30% overwerk niet met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moet worden afgedragen. Trek die versoepeling na de coronacrisis nog even verruimd door naar werkgevers die nu noodgedwongen werknemers moeten ontslaan en na de crisis weer in staat zijn om tijdelijke arbeidscontracten aan te bieden. Die werkgevers krijgen dan niet direct een hoge WW-premie voor hun kiezen.”

Een andere maatregel waar De Vries aan denkt, is een uitzondering voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid. “Als een uitlener door de coronacrisis failliet gaat, is het extra zuur als de Belastingdienst bij de inlener komt aankloppen voor niet betaalde loonbelasting door de uitlener. Als het inlenende bedrijf dan ook in zwaar weer verkeert, krijgt je een domino-effect. Schrap daarom de regeling als sprake is van een failliete uitlener vanwege de coronacrisis. Dan krijgt de inlener geen aansprakelijkheid aan zijn broek.”

Als maatregel op de langere termijn oppert De Vries ook nog de introductie van een sectorspecifieke afdrachtsvermindering. “Door de inmiddels afgeschafte werktijdverkortingsregeling en de daarvoor in de plaats gekomen NOW-regeling weet het kabinet straks precies welke sectoren het zwaarste geraakt zijn door de coronacrisis. Voor die sectoren zou dan ook na de crisis nog enige tijd een gerichte specifieke afdrachtsvermindering kunnen gelden.”

Loondoorbetalingsverplichting

Tot slot valt nog een tegemoetkoming te bedenken voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De Vries: “In Engeland neemt de overheid de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever over als de werknemer ziek is door het coronavirus. De NOW-regeling geeft een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten maar is gerelateerd aan het omzetverlies en niet aan ziekte. Er zijn ook werkgevers die niet zozeer kampen met omzetdalingen, maar wel met een toename aan zieke werknemers en een vermindering van liquiditeiten omdat bijvoorbeeld facturen nu veel later worden betaald. Voor hen is een tegemoetkoming voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte een welkom gebaar.”

Bron: Redacteur Marit Muller

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

9

Gerelateerde artikelen