De Belastingdienst gaat het opleggen van definitieve aanslagen 2021 en 2022 aanhouden. Dit geldt alléén voor aanslagen met box 3-inkomen dat bestaat uit meer dan alleen banktegoeden, zoals inkomsten uit aandelen of vastgoed. Daarnaast wordt ook de afhandeling van bezwaarschriften box 3 over de jaren 2017 tot en met 2021 aangehouden. Het wachten is op nieuwe arresten van de Hoge Raad die meer duidelijkheid verschaffen. 

Dat meldt het ministerie van Financiën. De reden voor de pauze is dat er op dit moment meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad lopen waarin de vraag centraal staat of het rechtsherstel in box 3 voldoende in lijn is met het Kerstarrest. De uitkomst van deze procedures kan van belang zijn voor de vaststelling van aanslagen met box 3-inkomen en voor de uitkomst van bezwaarprocedures tegen deze aanslagen.

Pauze definitieve aanslagen

Bij het aanhouden van de definitieve aanslagen 2021 en 2022 zijn aanslagen die uitsluitend banktegoeden in box 3 bevatten, uitgesloten van de pauze omdat hier het forfaitaire rendement (nagenoeg) gelijk is aan de daadwerkelijk genoten rente.

De definitieve aanslagen zullen nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de lopende procedures alsnog worden opgelegd. Daarbij wordt dan rekening gehouden met de uitkomst van de procedures. Door deze werkwijze kan het aantal bezwaarschriften de komende tijd worden beperkt, waardoor veel druk bij de belastingplichtigen, belastingadviseurs en de Belastingdienst wordt weggenomen.

De SRA wijst erop dat het bovenstaande alleen geldt voor de belastingjaren 2021 en 2022, dus niet voor oudere jaren. De definitieve aanslagen tot en met 2020 worden dus wel op de gebruikelijke wijze opgelegd. Daartegen kan het aantekenen van bezwaar dus zinvol zijn.

Voorlopige aanslagen

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2021 en 2022 waarvoor de Wet rechtsherstel box 3 geldend is, worden wel opgelegd. Dit geldt zowel voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een teruggaaf als voor de voorlopige aanslagen die leiden tot een te betalen bedrag.

Het departement wil daarmee voorkomen dat mensen langer op hun geld moeten wachten of dat zij, bij een betaling, over een langere periode belastingrente moeten betalen. Verzoeken om herziening van een voorlopige aanslag en bezwaarschriften tegen eerdere afwijzing van zo’n verzoek, zullen ook worden aangehouden.

Let op
Als belastingplichtigen al een definitieve aanslag over het belastingjaar 2021 of 2022 hebben ontvangen met box 3-inkomen dat uit meer bestaat dan banktegoeden dan moeten zij tijdig een bezwaarschrift indienen als zij het niet eens zijn met de aanslag.

De pauze is afgestemd met de koepelorganisaties van belastingadviseurs en accountants, te weten NBA, NOAB, NOB, RB en SRA. De brief die staatssecretaris Van Rij over dit onderwerp aan de Tweede Kamer heeft gestuurd staat op de website van het ministerie van Financiën.

Massaalbezwaarplusprocedure box 3 voor niet-bezwaarmakers

Verder roepen de koepelorganisaties hun achterban nogmaals op om geen verzoekschriften ambtshalve verminderingen box 3 voor de jaren 2017-2020 voor niet-bezwaarmakers in te dienen. Eind januari 2023 is hiervoor een besluit massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Wanneer de Hoge Raad oordeelt dat de groep niet-bezwaarmakers toch in aanmerking komt voor rechtsherstel box 3, zal de Belastingdienst dit automatisch toepassen.

Tevens heeft het ministerie van Financiën tijdens de behandeling van de Wet rechtsherstel box 3 duidelijk gemaakt dat niet-bezwaarmakers voor box 3 over de jaren 2017-2020 – die geen verzoek om ambtshalve vermindering indienen – dezelfde rechten hebben als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: Ministerie van Financiën/SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

3202

Gerelateerde artikelen