Het besluit aanwijzing massaal bezwaar plus voor de jaren 2017 tot en met 2020 is verschenen. Staatssecretaris Van Rij wijst als massaal bezwaar plus aan de in dit besluit nader omschreven verzoeken om ambtshalve vermindering van aanslagen IB/PVV over de kalenderjaren 2017 tot en met 2020 waarbij sprake is van belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) en de bezwaarschriften tegen de afwijzing hiervan.

De verzoeken om ambtshalve vermindering en bezwaarschriften tegen de afwijzing daarvan moeten de volgende rechtsvraag bevatten: kunnen degenen wiens aanslag IB/PVV over het kalenderjaar 2017 tot en met 2020 reeds onherroepelijk vaststond op 24 december 2021 wegens strijd met supranationale bepalingen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM of artikel 14 EVRM, of strijd met nationale regelingen of strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het evenredigheidsbeginsel of het gelijkheidsbeginsel, een beroep doen op het Kerstarrest van de Hoge Raad (V-N 2022/2.3). Tevens worden de deelvragen die daarbij kunnen worden gesteld in het besluit geformuleerd.

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de beantwoording van deze rechtsvragen verzoekt de inspecteur de rechter in eerste aanleg om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad (art. 27ga AWR). Mocht de rechter in eerste aanleg daartoe niet overgaan, beoogt de staatssecretaris dat sprongcassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad.

Als de inspecteur bij de definitieve beantwoording van de in deze aanwijzing opgenomen rechtsvragen niet of niet geheel in het gelijk gesteld wordt, herziet hij alle aanslagen IB over de kalenderjaren 2017 tot en met 2020, ongeacht of de belanghebbende een verzoek om ambtshalve vermindering of een bezwaarschrift tegen de afwijzing daarvan heeft ingediend. Bij deze herziening vermindert de inspecteur de belastingaanslagen overeenkomstig het bepaalde in de Wet rechtsherstel box 3.

Het besluit treedt in werking met ingang van 28 januari 2023.

Lees ook het Dossier Box 3.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27ga

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

Wet inkomstenbelasting 2001 9.7

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 januari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

187

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen